Jak korzystać z ulgi IP Box – objaśnienia MF

Krzysztof Hałub

MF wyjaśnił, jak należy rozumieć przepisy ustaw o podatkach dochodowych wprowadzające 5% stawkę CIT/PIT od kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga Innovation Box, IP Box).

Preferencja ta – obowiązująca od 1.01.2019 – została uregulowana w dwóch przepisach, odpowiednio art. 24d i art. 24e updop oraz art. 30ca i 30cb updof. Aby ułatwić ich stosowanie, MF wydał liczące 86 stron Objaśnienia podatkowe z dnia 15.07.2019 dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box.

Wymóg posiadania odrębnej ewidencji

  • MF – Minister Finansów
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

W objaśnieniach wskazał m.in., jak powinna wyglądać ewidencja rachunkowa, której prowadzenie jest niezbędnym warunkiem korzystania z ulgi. Przepisy o IP Box nie określają, jaką powinna mieć formę. Stanowią ogólnie, że podatnik ma obowiązek wyodrębnić w niej każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej (dalej kwalifikowane IP) i że ma ona zapewniać ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane IP, a także że trzeba w niej wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane IP, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Według MF sposoby prowadzenia takiej ewidencji można wyinterpretować z różnych przepisów updop oraz updof.

U prowadzących księgi rachunkowe

Podatnik prowadzący księgi rachunkowe powinien poprzez odpowiednie zmiany w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wyodrębnić w ewidencji księgowej operacje gospodarcze dotyczące każdego kwalifikowanego IP, co pozwoli na uzyskanie informacji niezbędnych do ustalenia przychodów, kosztów ich uzyskania oraz dochodu lub straty.

Wymóg zapewnienia wyodrębnionej ewidencji nie oznacza prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych, lecz wyodrębnienie operacji gospodarczych np. na kontach ksiąg pomocniczych.

Wymagana jest wyodrębniona ewidencja zarówno dla kont przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów (strat) z kwalifikowanych IP, kont dotyczących środków trwałych, jak i rozrachunków. Ewidencja wydatków kwalifikowanych powinna być prowadzona w podziale na każde kwalifikowane IP odrębnie.

U prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Z kolei w przypadku podatników prowadzących pkpir wymóg zapewnienia odrębnej ewidencji dla projektu dotyczącego kwalifikowanego IP może być – zdaniem MF – spełniony poprzez sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, która zmierza do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań. Należy je sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana, natomiast konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie danych w okresie późniejszym według stanu na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych.

Ewidencja kosztów pracowniczych

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R), zwłaszcza pracujący nad wytworzeniem więcej niż jednego kwalifikowanego IP, powinni według MF prowadzić ewidencję projektów B+R, składającą się z: opisu projektu, czasu jego rozpoczęcia i zakończenia, wykazu osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie, wykazu prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.

Dodatkowo z umowy o pracę, z opisu stanowiska pracy lub z odpowiednich zapisów w regulaminie pracy powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonywania prac związanych z kwalifikowaną działalnością B+R, a jaka wynagrodzenie za wykonywanie innych obowiązków pracowniczych, w efekcie których nie powstają kwalifikowane IP.

Gdy pracownik realizuje prace B+R prowadzące do wytworzenia kwalifikowanego IP w wymiarze mniejszym niż 100%, to do kosztów kwalifikowanej działalności B+R zalicza się jego wynagrodzenie w części, w jakiej czas przeznaczony na realizację tej działalności pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

MF wskazał, że jednym z możliwych wariantów prowadzenia przez podatnika (pracodawcę) ewidencji czasu pracy jest jej prowadzenie w arkuszu kalkulacyjnym, dla wszystkich projektów. Pracownik podatnika systematycznie wypełnia kartę czasu pracy, zaznaczając np. procentowo, ile czasu danego dnia poświęcił na dany projekt. Po zakończeniu wskazanego przez podatnika (pracodawcę) okresu, przykładowo miesiąca, taki raport przekazywany jest do komórki księgowej i kadrowo-płacowej w celu przypisania do danego projektu odpowiednich kosztów.

Nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika, gdy z zakresu obowiązków pracownika wynika, że 100% jego czasu pracy to realizacja prac B+R prowadzących do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „IP BOX”
Podatki i prawo gospodarcze

Ulga IP Box w przypadku tworzenia programów komputerowych w ramach podwykonawstwa

Mateusz Kaczmarek
Nasza spółka świadczy usługi programistyczne. Systematycznie działamy jako podwykonawca firmy X z siedzibą w Polsce, będącej generalnym wykonawcą usług informatycznych świadczonych firmie Y z siedzibą w innym kraju UE. Ta ostatnia specjalizuje się w rozwijaniu i tworzeniu modułów oprogramowania typu Business Intelligence dla firm z sektora bankowego.
Spółka projektuje algorytmy (modele), a następnie tworzy program komputerowy do ich realizacji. Są to odpowiednio niżej opisane algorytmy (programy) predykcyjne, dotyczące danych rejestru kredytowego oraz danych finansowych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy:
• moduł Kreditprocess to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek i kredytów; algorytmy pomogą w wyszukiwaniu klientów (i żyrantów), którzy w przyszłości mogą mieć problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań (lub wypełnieniem gwarancji),
• moduł Kreditregister to kluczowy element tworzonego przez firmę Y scentralizowanego rejestru kredytów i kredytobiorców, którego celem jest ukrócenie nadużyć polegających na zaciąganiu zobowiązań przekraczających zdolność kredytową kredytobiorców; tworzenie modułu polega na wykonywaniu prac analitycznych i programistycznych mających na celu znalezienie optymalnych algorytmów przesyłania, przetwarzania i analizy wielkiej ilości danych do/w centralnym rejestrze,
• moduł Anti-Money Laundry ma służyć wczesnemu wykrywaniu i zapobieganiu wykorzystywania systemu bankowego do prania brudnych pieniędzy oraz wykonywania nielegalnych transferów finansowych; jego tworzenie wymaga opracowania metody ładowania do tworzonego systemu ogromnej ilości danych o bardzo złożonych strukturach, a także stworzenia algorytmów analizujących dane w czasie rzeczywistym, wykrywających podejrzane operacje finansowe.
Oczywiście nad tymi samymi projektami pracuje wiele innych firm i osób, a każda z nich, tak jak nasza spółka, odpowiada jedynie za pewną ich część, którą projektuje (tworzy algorytmy) i oprogramowuje (tworzy program komputerowy wykonujący algorytm).
Efektem pracy spółki są więc algorytmy (modele) oraz stworzone do nich oprogramowanie, sprzedawane firmie X. Ta integruje je z efektami pracy innych podwykonawców i sprzedaje firmie Y, która wbudowuje je w jeszcze większy system informatyczny.
Czy spółka ma w związku z tym prawo do korzystania z ulgi IP Box?

Ulga IP Box polega na tym, że podatek dochodowy (PIT lub CIT) od osiągniętego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw, o ile przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej[1].


Temat miesiąca

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2020

Aleksander Woźniak
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) reguluje nowe rozporządzenie MF. Likwiduje obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.

Poza tym nowe rozporządzenie (z 23.12.2019, DzU poz. 2544) niewiele różni się od dotychczasowego (z 26.08.2003, DzU z 2017 poz. 728), które 1.01.2020 straciło moc. Podobnie jak poprzednie zawiera wzory z objaśnieniami:

  • pkpir,
  • pkpir przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą,

a ponadto cztery rozdziały, z tego trzy tak samo zatytułowane (przepisy ogólne, sposób prowadzenia księgi przez podatników niebędących rolnikami, sposób prowadzenia księgi przez rolników). Ostatni, czwarty rozdział zawiera przepisy: końcowy, przejściowy i dostosowujący.


Rozliczenie roczne

Nowe formularze CIT za 2019

Opublikowano wzory zeznań CIT-8 i CIT-8AB wraz z innymi deklaracjami oraz informacjami w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, mające zastosowanie do dochodów (przychodów, strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.01.2019.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....