Jak działa nowa CEIDG

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac
Paweł Ziółkowski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) doczekała się własnej ustawy. Co z tego wynika dla przedsiębiorców?

Uchwalona 6.03.2018 ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DzU poz. 647) weszła w życie 30.04.2018. Jest jedną z 5 ustaw składających się na tzw. Konstytucję biznesu.

Wcześniej zasady działania CEIDG regulowała usdg. Większość przyjętych w niej rozwiązań jest kontynuowanych w nowej ustawie, pojawiło się też jednak kilka nowości.

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Zasady ogólne

CEIDG jest prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki (dalej minister). Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • udostępnianie informacji o: zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, o podmiocie wprowadzającym te zmiany, a także o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury,
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację KRS.

Dane są przekazywane do CEIDG za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG. Możliwe jest także przekazywanie danych za pośrednictwem innego, zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, w szczególności systemu Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej PIP).

Przepisów ustawy o CEIDG nie stosuje się do:

 • przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi (podlegają one wpisowi do KRS),
 • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hl wina w ciągu roku gospodarczego,
 • działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c updof.

Wpis danych do CEIDG

Aby być przedsiębiorcą, należy dokonać wpisu do CEIDG. Wpis obejmuje wiele danych. Dzielą się one obecnie na dane ewidencyjne przedsiębiorcy (w tym m.in. imię, nazwisko i adresy) oraz dane informacyjne o przedsiębiorcy (np. data zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej).

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Następuje z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następnym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis. W praktyce wpisy są dokonywane „od ręki”, jednak pod warunkiem użycia podpisu elektronicznego lub potwierdzenia danych przez ePUAP.

Wpis do CEIDG jest zintegrowany z NIP/REGON/ZUS. Do wniosku o wpis można dołączyć dokumenty zgłoszeniowe do ZUS (np. ZUS ZUA) czy zgłoszenie rejestracyjne VAT, można także np. wybrać formę opodatkowania PIT (patrz ramka). Trzeba jednak pamiętać, że dla każdego z tych dodatkowych zgłoszeń przewidziano w odrębnych przepisach (np. usus, ustawa o VAT, updof) osobny termin, który powinien być zachowany.

Zgłoszenia do ZUS i US

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do rejestru REGON,
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego NIP,
 • zgłoszenia płatnika składek ZUS albo jego zmiany bądź oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

 • gdy jest płatnikiem składek:
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
  • zmianę danych wykazanych w ww. zgłoszeniach,
  • zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń,
 • zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT (VAT-R),
 • żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania PIT albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,
 • żądanie przyjęcia zawiadomienia o:
  • wyborze sposobu wpłacania zaliczek na PIT albo o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek,
  • wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo o zaprzestaniu takiego sposobu rozliczenia,
  • zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiadając podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP, można przez CEIDG aktualizować on-line swoje dane w powyższym zakresie. Przedsiębiorca bez wychodzenia z domu może zatem np. zmienić formę opodatkowania czy dopisać nowy rachunek bankowy.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy) składa się oświadczenia o:

 • podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 ustawy o CEIDG (np. zakazem wykonywania działalności gospodarczej), wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy,
 • posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Nie jest jednak wymagany żaden dokument potwierdzający ten tytuł, składa się wyłącznie oświadczenie. Niemniej przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

Osoba fizyczna, która mimo wpisu do CEIDG nie podjęła działalności gospodarczej, może złożyć wniosek o wpis z informacją o niepodjęciu działalności. Wówczas wpis ten nie jest udostępniany.

Forma wniosku

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od jakichkolwiek opłat, co wyraźnie zapisano w ustawie. Jeżeli został złożony z wykorzystaniem formularza elektronicznego, system teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany w nim adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). UPO daje pewność, że formularz został złożony, co jest istotne, zwłaszcza gdy zgłoszenie musi być terminowe (np. zmiany formy opodatkowania).

Wniosek elektroniczny powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP bądź podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia.

Wniosek o wpis do CEIDG nadal może być złożony także w wersji papierowej. Formularz można złożyć w gminie osobiście (trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości) lub wysłać przesyłką rejestrowaną (pocztą, za potwierdzeniem nadania). Jest on następnie wprowadzany przez pracownika urzędu do systemu.

Przy papierowym wniosku wymagany jest własnoręczny podpis wnioskodawcy. Wniosek wysyłany przesyłką rejestrowaną wymaga własnoręcznego podpisu poświadczonego przez notariusza.

Wpis do CEIDG nastąpi, jeżeli wniosek jest poprawny. Dlatego najlepiej składać go przez internet – system weryfikuje jego poprawność i w przypadku błędów nie pozwoli na wysłanie wniosku.

Jeżeli wniosek w formie papierowej jest niepoprawny (np. nie zawiera wymaganych danych albo nie jest podpisany), organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Zmiany danych w CEIDG należy zgłaszać co do zasady w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. W przypadku danych zintegrowanych trzeba pilnować terminów przewidzianych w odrębnych przepisach (np. zgłoszenie zmiany formy opodatkowania powinno nastąpić do 20 stycznia danego roku). Dane informacyjne mogą być zmienione w dowolnym terminie.

Wpis do CEIDG jest objęty domniemaniem prawdziwości. Osoba wpisana ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych (jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek), a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem – chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana nie ponosi odpowiedzialności.

W razie stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe ds. zezwoleń.

Informacje o zawieszeniu i wznowieniu działalności

Do CEIDG składa się też wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców korzysta z tej instytucji. Powodem jest zazwyczaj chęć czasowego zaprzestania prowadzenia firmy, ale często zawieszenie ma na celu jedynie odroczenie terminu likwidacji działalności (np. do momentu upływu 5 lat od zakupu samochodu – gdy likwidacja firmy przed tym terminem skutkowałoby koniecznością zwrotu części odliczonego VAT).

Wg nowych zasad, jeżeli działalność zawieszono na czas określony, nie trzeba składać wniosku o jej wznowienie – CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, począwszy od następnego dnia po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie.

Przedsiębiorca może jednak złożyć wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności, wskazujący inny dzień. Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności nie określa daty jej wznowienia, wpis w CEIDG informacji o tym wznowieniu następuje wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy.

Szerzej na ten temat była mowa w „RiP” nr 4/2018, w artykule ⇒ Zawieszenie działalności gospodarczej według Prawa przedsiębiorców ⇐.

Informacje dopisywane z urzędu

Niektóre informacje wpisywane są do CEIDG z urzędu – dotyczy to m.in. numerów PESEL/REGON/NIP, jeżeli przedsiębiorca wystąpi o ich nadanie oraz zakazów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej. Zmianie z urzędu podlegają również dane ewidencyjne – w zakresie imienia i nazwiska przedsiębiorcy, jeżeli zostały zmienione w rejestrze PESEL (np. z uwagi na przyjęcie nazwiska męża), a także dane zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile w danym przypadku jest to możliwe.

Wykreślenie przedsiębiorcy i sprostowanie wpisu

Zasadą jest, że wykreślenie z CEIDG następuje na wniosek zainteresowanego. Może mieć to związek z likwidacją firmy lub jej przekształceniem w podmiot podlegający wpisowi do KRS.

Minister ma też jednak możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Dzieje się tak w przypadku:

 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • utraty uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 6.03.2018 o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU poz. 649),
 • gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

Organy administracji rządowej posiadające informacje o utracie uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej mają obowiązek ich przekazania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

 • zgłoszenia do CEIDG informacji o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej),
 • wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

Gdy minister poweźmie informację o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne z rzeczywistością, z urzędu wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany w tym wpisie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Przedsiębiorca ma także 7 dni na przedstawienie dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie – minister może tego zażądać w razie powzięcia informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie. Niedokonanie odpowiedniej zmiany lub nieprzedłożenie tytułu do nieruchomości skutkuje wykreśleniem z CEIDG.

Minister, w drodze postanowienia, prostuje wpis w CEIDG, jeżeli:

 • zawiera on oczywiste błędy,
 • jest niezgodny z treścią wniosku przedsiębiorcy,
 • jest niezgodny ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.

Każdy przedsiębiorca powinien dbać, aby jego adres do korespondencji był aktualny. Tam bowiem kierowane są pisma z CEIDG, a jeżeli przedsiębiorca, zmieniając adres do doręczeń, nie zmieni wpisu do CEIDG, doręczenie pisma na dotychczasowy adres ma skutek prawny. Wyjątkiem jest wezwanie obejmujące żądanie zmiany wpisu w zakresie wskazanego w CEIDG adresu do doręczeń – doręcza się je na adres wykonywania działalności gospodarczej, jeśli został wpisany do CEIDG.

Publikowanie informacji o pełnomocnikach i prokurentach

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może opublikować w systemie informację o swoim pełnomocniku lub prokurencie. Publikacja danych tych osób następuje za ich zgodą, wyrażoną za pośrednictwem CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

W przypadku pełnomocnictwa/prokury nie jest wymagane posiadanie dokumentu ustanawiającego pełnomocnictwo/prokurę. Opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku/prokurencie jest bowiem równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie/udzieleniem prokury. Posiadanie takiego pełnomocnictwa jest bardzo wygodne dla doradców podatkowych i biur rachunkowych, mogą bowiem wówczas dokonywać on-line wpisów klientów do CEIDG (przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub profilu ePUAP), w tym także zgłoszeń zintegrowanych (np. wyboru formy opodatkowania).

Możliwość udzielania prokury przez osoby posiadające wpis do CEIDG jest nowością wprowadzoną przez Konstytucję biznesu.

Udostępnianie danych

Rejestr CEIDG jest jawny. Każdy może zatem przeglądać wpisy i uzyskiwać informacje o przedsiębiorcach. CEIDG nie udostępnia jednak numerów PESEL, dat urodzenia ani niektórych danych kontaktowych (np. adresu poczty elektronicznej czy strony internetowej, numeru telefonu), jeśli podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu.

Zazwyczaj z dostępu do CEIDG korzysta się on-line (na stronie internetowej CEIDG). Nowe przepisy przewidują także inne możliwości, w tym przesyłanie informacji SMS-ami.

Dane w CEIDG można nie tylko przeglądać, ale także drukować. Zaświadczenia o wpisie mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG. Przedsiębiorca może zwrócić się do ministra o potwierdzenie wydruków przez apostille. Nie podlega ono opłacie skarbowej.

Z uwagi na jawność dostępu do CEIDG organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Dostęp do pełnych danych CEIDG przysługuje także organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań (np. sądom i prokuraturze).

Dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być usunięte, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy usuwa się dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia.

Również po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej usunięciu podlegają dane osoby, której wniosek ten dotyczył. CEIDG usuwa także informacje o zakazach dotyczących wykonywania działalności (np. po upływie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszony przez sąd upadłościowy).

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa zawiera też nową regulację dotyczącą PIP. Prowadzi go również minister właściwy ds. gospodarki. PIP realizuje na terytorium Polski zadania pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu art. 6 unijnej dyrektywy 2006/123/WE, dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (DzUrz UE L 376 z 27.12.2006).

PIP umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w ww. sprawach, w tym wniosków do CEIDG. Dodatkowo od lipca 2018 możliwe ma być wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:

 • w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP,
 • z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.

W ww. przypadkach PIP będzie też umożliwiał uiszczenie opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu.

PIP zajmuje się zatem m.in. przyjmowaniem wniosków i przekazywaniem ich właściwym organom za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą tych organów lub do systemów teleinformatycznych przez nie używanych. Ma ona także zapewniać przekazanie UPO osobie, która złoży dokumenty (wydanie UPO jest równoznaczne z wszczęciem sprawy).

Punkt doręcza także pisma urzędowe petentom. Pełni też funkcję informacyjną – informuje o ogólnych zasadach świadczenia usług w państwach członkowskich czy środkach prawnych przysługujących w razie sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami. Nie doradza jednak w indywidualnych sprawach.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Działalność Gospodarcza”
Tarcza antykryzysowa 2.0

Pomoc dla małych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym pandemią – tarcza antykryzysowa 2.0

Renata Majewska
Świadczenie postojowe, bezzwrotne dofinansowanie kosztów działalności i niskooprocentowana mikropożyczka to propozycje pomocowe tarczy antykryzysowej dla jednoosobowych firm.

Przewiduje je ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374, dalej specustawa), zmieniona od 31.03.2020 na mocy tzw. tarczy antykryzysowej.


PIT

Sprzedaż 45 nieruchomości to działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
O prowadzeniu działalności gospodarczej decydują obiektywne kryteria, a nie cel zakupu ani zamiar, który przyświecał podatnikowi.

Deklaracje

Po wznowieniu zawieszonej działalności nadal można rozliczać VAT kwartalnie

Anna Koleśnik
Podatnik, który po okresie zawieszenia działalności gospodarczej został przywrócony do rejestru czynnych podatników VAT, wciąż może składać deklaracje VAT-7K, jeśli miał do nich prawo przed wykreśleniem z tego rejestru i nadal spełnia ustawowe warunki.

Przypomnijmy, że zawieszenie działalności na okres ponad 6 mies. powoduje – co do zasady – automatyczne (z urzędu) wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru czynnych podatników VAT (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT). Gdy taki przedsiębiorca wznawia działalność, zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – jako podatnik VAT z dniem wznowienia, ze statusem, jaki posiadał przed zawieszeniem wykonywania działalności. Tak stanowi art. 96 ust. 9g ustawy o VAT.


Zobowiązania

Nowe terminy zapłaty opłaty recyklingowej

Krzysztof Hałub
Opłata od toreb foliowych powinna być od 2020 wnoszona na rachunek bankowy marszałka województwa kwartalnie – do 15. dnia miesiąca następnego po kwartale, w którym została pobrana, a więc do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 15 stycznia. Opłatę recyklingową za 2019 trzeba jednak uiścić w dotychczasowym terminie – do 15.03.2020.

Zmiany w tym zakresie wynikają z ustawy z 19.07.2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1579).

Nowe terminy wpłat oznaczają, że będzie możliwe wcześniejsze ujęcie opłaty w kosztach uzyskania przychodów – zgodnie z art. 15 ust. 1aa updop i art. 22 ust. 1aa updof stanowi ona koszt pośredni, potrącany w momencie jej wniesienia (przychodem podatkowym jest w momencie pobrania – art. 12 ust. 1 pkt 11 updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 18 updof).


CIT i PIT

Raz najem prywatny, raz działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
Sporne jest, czy to podatnik sam decyduje, czy wynajmować swoją nieruchomość w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy w ramach zarządu majątkiem prywatnym, czy też o zakwalifikowaniu najmu do działalności gospodarczej decydują jedynie obiektywne kryteria, w tym zorganizowany charakter wynajmu, a nie wola ani zamiar wynajmującego.

Skarżąca wynajmowała lokale użytkowe w ramach działalności gospodarczej, której przedmiotem jest najem nieruchomości. Przed rozpoczęciem działalności lokale te były przez nią wynajmowane w ramach tzw. najmu prywatnego. Skarżąca zamierzała zakończyć działalność gospodarczą i nadal wynajmować lokale jako osoba niebędąca przedsiębiorcą.

Spor dotyczył tego, czy uzyskiwane przychody z najmu może zaliczyć do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof (tzw. najem prywatny), czy też jej działalność w zakresie wynajmu będzie działalnością gospodarczą, z której przychody zaliczane są do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.


Wznowienie działalności gospodarczej a kwartalne deklaracje VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (mały podatnik stosujący kasową metodę rozliczenia i składający VAT-7K) została skreślona z rejestru podatników w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Teraz zamierza ją wznowić.
Czy nadal będzie mogła składać kwartalne deklaracje? Czy o odwieszeniu działalności powinna poinformować US, składając VAT-R, i czy ew. powinna tam poinformować o przejściu na miesięczny tryb rozliczeń?

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, są z urzędu wykreślani z rejestru podatników VAT. Wykreślenie to ma jednak charakter tymczasowy. Jak bowiem stanowi art. 96 ust. 9g ustawy o VAT, podatnik wykreślony z rejestru podatników VAT na tej podstawie zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.


Świadczenia

Większe dofinansowanie od starosty w 2020 do miejsc pracy dla bezrobotnych

Renata Majewska
W konsekwencji podniesienia minimalnego wynagrodzenia do 2600 zł brutto, od nowego roku wzrosły także przysługujące pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych refundacje wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne.

Chodzi o refundacje przysługujące na podstawie ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2019 poz. 1482, dalej upz):

 • składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnego zatrudnionego na pełnym etacie, pracującego nadal po 12 mies. od chwili skierowania; refundacja wynosi 300% minimalnej pensji, czyli 7800 zł (art. 47 upz).

Co grozi za nieprzestrzeganie zakazu handlu w niedziele

Jadwiga Sztabińska
Tysiąc zł to minimalna, a 100 tys. zł to najwyższa kara, jaka może być nałożona za handlowanie w niedziele, w które jest to niedozwolone. W 2020 placówki handlowe mogą być otwarte jedynie w 7 niedziel, o ile nie są na liście wyjątków.

Lista wyjątków ma ogromne znaczenie od 1.01.2020. Od tego dnia obowiązuje bowiem całkowity zakaz handlu i powierzania pracy na umowach o pracę i cywilnoprawnych. Nie łamią go tylko te placówki handlowe, które są objęte listą albo handlują w dozwolone ustawowo niedziele. W każdym innym przypadku narażają się na sankcje finansowe.


Prawo spółek handlowych

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki kapitałowej

Anna Gruszczyńska
Od 1.03.2020 r. obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej pojawi się prosta spółka akcyjna. Artykuł przedstawia charakterystykę i specyfikę rachunkowości tej nowej spółki kapitałowej na tle dokonanych w związku z tym zmian w ustawie o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna (PSA) została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ta zmiana jest uważana za rewolucyjną.


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki spółek handlowych

Łukasz Chłond

Niewywiązanie się z tych obowiązków w terminie skutkuje nałożeniem na spółkę kary pieniężnej.

CRBR został utworzony na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego regulacje dyrektywy UE 2015/849. Jest to jawny i nieodpłatny system teleinformatyczny, w którym ujawniane są dane o beneficjentach rzeczywistych polskich spółek prawa handlowego.


Skutki braku pisemnej uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu członka zarządu spółki

Paweł Ziółkowski
W protokole z walnego zgromadzenia znajduje się informacja o głosowaniu w sprawie odwołania członka zarządu spółki z o.o. oraz o tym, że większość członków była za jego odwołaniem. Nie została jednak spisana stosowna uchwała o odwołaniu. Członek zarządu twierdzi, że nie został odwołany. Czy ma rację?

Czy przewodniczący zgromadzenia wspólników może być równocześnie protokolantem

Paweł Ziółkowski
U kilku klientów naszego biura rachunkowego mamy problem z podpisywaniem protokołów zgromadzenia wspólników. W jednej spółce z o.o. jest dwóch udziałowców, przy czym jeden ma 99% udziałów. Wspólnik mniejszościowy nie bierze udziału w zgromadzeniach wspólników. Z kolei w innej spółce jest wielu wspólników, ale nie chcą sprawować żadnych funkcji w czasie zgromadzenia.
Czy w takich sytuacjach przewodniczącym i protokolantem może być ta sama osoba?

Informacje niefinansowe

Model biznesu w rachunkowości

Jan Michalak
W myśl ustawy o rachunkowości oświadczenie jednostki nt. informacji niefinansowych obejmuje m.in. opis jej modelu biznesu. Wyjaśnieniu tego stosunkowo nowego pojęcia poświęcone jest poniższe opracowanie.

Pojęcie „modelu biznesu” (dalej mb) ukształtowało się pod koniec lat 90. XX w., w czasie boomu giełdowego spółek internetowych (takich jak Google, Facebook), które prowadziły działalność w sposób odmienny od spółek tradycyjnych. Początkowo było ono stosowane tylko na potrzeby zarządzania i marketingu, stopniowo jednak weszło w zakres pojęć, którymi posługują się rachunkowość finansowa i zarządcza.


Działalność gospodarcza

Automaty do gier w lokalu przedsiębiorcy – ryzykowny interes

Ryszard Kubacki
Wydawałoby się, że działalność ograniczona do wynajmu lokalu nie powinna być obarczona szczególnym ryzykiem. W zasadzie tak jest, ale bywają wyjątki – dotyczą wynajmu powierzchni pod automaty do gier.

Sposób ustalania udziału kapitałowego wspólnika występującego ze spółki

Aleksander Woźniak
W razie wystąpienia wspólnika ze spółki należy sporządzić osobny bilans, uwzględniający wartość zbywczą jej majątku.
Konieczne jest więc ustalenie wartości rynkowej udziału kapitałowego ustępującego wspólnika.

Przypomniał o tym Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z 27.11.2018 (VI GC 57/17). Spór dotyczył tego, co należy się wspólnikowi w związku z jego wystąpieniem ze spółki jawnej będącej właścicielem stacji paliw.

Zasady rozliczenia spółki ze wspólnikiem w razie wypowiedzenia umowy, śmierci wspólnika, ogłoszenia jego upadłości lub wyłączenia go na mocy prawomocnego wyroku sądu reguluje art. 65 Ksh.


Działalność gospodarcza

Spółka z o.o. może wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania umów z członkiem zarządu

Magdalena Januszewska
Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług z członkiem zarządu. W tym celu chce wyznaczyć pełnomocnika, który jednocześnie będzie upoważniony do reprezentowania spółki w sporach z tym członkiem i do zawierania z nim innych umów.
W jaki sposób należy podjąć uchwały w tej sprawie? Czy można od razu upoważnić do różnych czynności, czy tylko do jednej? A co, jeśli spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której wspólnikiem jest ten członek zarządu?

Przechowawca dokumentacji pracowniczej do końca 2018 musi zdobyć wpis u marszałka

Renata Majewska
Pracodawca (spółka z o.o.) sam przechowuje dokumentację pracowniczą po swoich byłych pracownikach. Podobno zmieniają się przepisy dotyczące przechowywania akt osobowych i płacowych, a przechowawcy muszą do końca 2018 zdobyć wpis do rejestru nadzorowanego przez marszałka województwa.
Czy na spółce również spoczywa taki obowiązek?

Czy biuro rachunkowe jest przechowawcą dokumentacji kadrowo-płacowej

Renata Majewska
Biuro rachunkowe świadczy m.in. usługi kadrowo-płacowe dla wielu pracodawców, a z niektórymi podpisuje również umowy o gromadzenie ich dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji ze stosunku pracy). Po zakończeniu takiej umowy o świadczenie usług dokumentację zwraca pracodawcom.
Czy musi uzyskać wpis do rejestru przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej, prowadzonego przez marszałka województwa?

Rozliczenie roczne – zmiany w 2019

Skutki złożenia przez przedsiębiorców zeznania za 2018 w terminie do 20.01.2019

Obowiązująca od 1.01.2019 nowelizacja updof skreśliła przepis, który pozwala przedsiębiorcom nie wpłacać grudniowej (za IV kwartał) zaliczki na PIT, o ile przed terminem jej wpłaty złożą zeznanie roczne do US i zapłacą wynikający z niego podatek.

Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty związane z posiadanymi rachunkami bankowymi a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
Jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadamy rachunki bankowe, z których regulujemy swoje zobowiązania oraz na które wpływają nasze należności, zakładamy także lokaty. Ponosimy w związku z tym opłaty za prowadzenie rachunków, realizację przelewów, dodatkowe usługi bankowe (np. opinia bankowa, list audytora), dostęp do bankowości elektronicznej (opłata za dostęp do systemu, wydanie tokenów).
Czy powinniśmy zaliczać je do kosztów finansowania dłużnego (KFD)?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....