Interpretacje ZUS i NFZ

Magdalena Januszewska radca prawny

Diety dla członków Zebrania Przedstawicieli

Wynagrodzenie za udział w innych gremiach niż rada nadzorcza nie jest oskładkowane.

  • FP – Fundusz Pracy
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kp – Kodeks pracy
  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • RM – Rada Ministrów
  • SN – Sąd Najwyższy

W banku spółdzielczym raz do roku odbywa się Zebranie Przedstawicieli, którego uczestnicy są wybierani spośród członków banku na zebraniach grup członkowskich. Za udział w nim każdy z delegatów otrzymuje dietę. Wynagrodzenie zostało ustalone w formie uchwały Zebrania Przedstawicieli. Czy od diet bank powinien pobrać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, FP i FGŚP? Potrącany jest z nich PIT.

Stanowisko ZUS:

Katalog tytułów do ubezpieczeń społecznych z art. 6 ust. 1 usus ma charakter zamknięty, co oznacza, że jedynie osoby w nim wymienione podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Przepis ten nie zalicza do ubezpieczonych członków Zebrania Przedstawicieli w spółdzielni. W rezultacie wypłata diet za udział w takim zebraniu nie skutkuje powstaniem obowiązku opłacania składek społecznych.

Od 1.01.2015 r. na mocy art. 6 ust. 1 pkt 22 usus obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Polski są członkami rad nadzorczych, wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Dotyczy to tylko członków rad nadzorczych podmiotów, w których taki organ występuje. Natomiast nie są tym obowiązkiem objęte osoby uczestniczące w Zebraniu Przedstawicieli.

Decyzja ZUS z 24.06.2016 r. (WPI/200000/43/514/2016).

Czy prezes spółki to pracownik

Wspólnik spółki z o.o., który ma przeważającą liczbę udziałów, nie może być uznany za jej pracownika, nawet jeśli formalnie zawarł umowę o pracę.

Spółka ma jednoosobowy zarząd w osobie pana X, który jest jednocześnie wspólnikiem spółki – ma 449 udziałów. Drugim wspólnikiem jest jego żona, która ma 1 udział. Udziały te nie są objęte wspólnością małżeńską. Na każdy udział przypada 1 głos na zgromadzeniu wspólników. W spółce nie ma rady nadzorczej. Zarząd powoływany jest przez zgromadzenie wspólników zwykłą większością głosów. Spółka, działając przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, zawarła z panem X umowę o pracę na stanowisku prezesa zarządu. Na jej podstawie wypłaca mu wynagrodzenie. Czy pomiędzy spółką a panem X powstał stosunek pracy i w związku z tym spółka powinna płacić za niego składki?

Stanowisko ZUS:

Jak podkreślił SN w wyroku z 3.08.2011 r. (I UK 8/11), jedyny lub niemal jedyny wspólnik spółki z o.o. nie podlega pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Nie powinien on uzyskać statusu pracowniczego. W istocie bowiem nie zachodzi przesłanka odpłatności pracy, skoro do przesunięcia majątkowego dochodzi w ramach majątku samego wspólnika. Warunkiem dopuszczalności pracowniczego zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej pozostaje rozdzielenie pracy i kapitału. W przeciwnym razie dochodzi do obciążenia pracodawcy ryzykiem działalności i nie występuje cecha kierownictwa. Sytuacja ubezpieczonego – właściciela przedsiębiorstwa – wyklucza objęcie go ubezpieczeniami społecznymi jako pracownika.

Wyświetlono 17% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....