Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Patrycja Kubiesa Kancelaria Podatkowa KiB

Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

  • MF – Minister Finansów
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.

W pierwszej kolejności do przekazania informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS zobowiązany jest promotor uczestniczący w tzw. uzgodnieniu. Istniejące wątpliwości skłoniły niektórych promotorów do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w tej sprawie, na podstawie art. 14b § 1 Op.

Art. 14b § 2a Op wskazuje, które przepisy prawa podatkowego nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Są to m.in. przepisy:

  • regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych,
  • mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego.

Ponadto w myśl art. 14b § 5b Op, gdy istnieją uzasadnione przypuszczenia, że interpretacja indywidualna miałaby dotyczyć czynności wskazanej w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, organ – w drodze postanowienia – odmawia jej wydania.

Podatnicy, którzy złożyli wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczące wskazania, czy w danych przypadkach należy raportować schemat podatkowy, otrzymywali dotychczas od dyrektora KIS odmowę, w której powoływano się na ten właśnie przepis, czyli uzasadnione przypuszczenie, że sprawa dotycząca schematu podatkowego, który miałby być raportowany, może stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a § 1 (zawierającym klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania).

To błędne uzasadnienie, gdyż wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy wskazania, czy dana czynność jest objęta raportowaniem, nie zaś czy jest objęta klauzulą. Organ podatkowy powinien więc wydać interpretację ws. stosowania przepisów o raportowaniu schematów podatkowych, natomiast stwierdzenie, czy dana transakcja jest przedmiotem czynności, co do których mogłaby zostać zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, powinno być ew. przedmiotem innego postępowania podatkowego.

Ostatnio pojawiały się jednak także odmowy wydania interpretacji przepisów o MDR, uzasadnione tym, że nie stanowią one przepisów prawa materialnego.

Należy podkreślić, że art. 14b § 1 Op wskazuje jasno, że przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej są przepisy prawa podatkowego. Tymczasem przepisy o MDR zdecydowanie są przepisami prawa podatkowego.

Instytucja interpretacji indywidualnych miała chronić podatników, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z niejednoznacznymi, zbyt skomplikowanymi regulacjami prawnymi, a także umożliwić im prawidłową realizację obowiązków podatkowych. W tym też celu Ministerstwo Finansów decyduje się ostatnio na wydawanie (coraz liczniejszych) objaśnień podatkowych. W przypadku raportowania schematów podatkowych pojawiają się jednak problemy interpretacyjne, których nawet obszerne objaśnienia podatkowe nie wyjaśniają. Podatnicy nie powinni więc być pozostawiani samym sobie w sytuacji, gdy chcąc wypełnić swoje obowiązki, zadają pytania w formie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Ciężar dokonania prawidłowej wykładni i ew. konsekwencje zajęcia odmiennego stanowiska przez organy podatkowe są w ten sposób przerzucane na podatnika, co uderza w zasadę zaufania do organów władzy publicznej.

Jeżeli dyrektor KIS negatywnie rozpatrzy wniosek o interpretację indywidualną, to zgodnie z art. 14b § 5e Op na jego postanowienie przysługuje zażalenie. Należy je złożyć do organu II instancji, którym w tym przypadku również jest dyrektor KIS, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia. Jeżeli organ odwoławczy utrzyma je w mocy, sprawę można skierować na drogę sądową.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia zażalenia do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi (dyrektora KIS). Skargę można złożyć także w formie dokumentu elektronicznego do elektronicznej skrzynki podawczej organu podatkowego. Wpis stały od skargi na postanowienie wynosi 200 zł.

Od wydanego przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do NSA w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia WSA wraz z uzasadnieniem. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi (100 zł).

Temat: „Schematy podatkowe”
MDR

Odroczone raportowanie schematów podatkowych

Przesunięto termin odwieszenia obowiązku zgłaszania schematów podatkowych Szefowi KAS.

Został on zawieszony tarczą 1.0. Zawieszenie miało obowiązywać od 31.03.2020 do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, lecz nie dłużej niż do 30.06.2020.

Przeniesienie działalności ze spółki z o.o. do sp.k. – czy jest schematem podatkowym i niedozwoloną optymalizacją

Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie reklamy i marketingu. Jest to działalność typowo usługowa. W firmie nie ma żadnych istotnych środków trwałych ani wnip. Właściciele są zatrudnieni na umowę o pracę, a dodatkowo regularnie wykonują dla spółki prace na umowy o dzieło. Spółka w znacznym stopniu korzysta z pracy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnicy planują przeniesienie działalności do jeszcze nieistniejącej spółki z o.o. spółki komandytowej.
Czy istnieje ryzyko uznania tego przeniesienia za schemat podatkowy lub niedozwoloną optymalizację podatkową?

W rozumieniu zawartych w Op (Dział III, Rozdz. 11a) przepisów o schematach podatkowych (MDR) uzgodnieniem jest czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

Podatki 2019

Od 1.01.2019 r. wprowadzony został obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć wielu podmiotów: przedsiębiorców korzystających z rozwiązań zmniejszających wysokość obciążeń podatkowych, proponujących te rozwiązania doradców podatkowych czy biegłych rewidentów, a także biur rachunkowych współpracujących przy ich wdrażaniu.

Kontakty z urzędem

Umowa dzierżawy poprzedzająca umowę sprzedaży – czy to schemat podatkowy

Zajmujemy się sprzedażą nowych maszyn o znacznej wartości. Normatywny okres ich amortyzacji to nieco ponad 7 lat (14%). Z klientem, który przed podjęciem decyzji o zakupie chce wypróbować maszynę, podpisujemy umowę dzierżawy na rok, a po jej zakończeniu przysługuje mu prawo jej pierwokupu za zwykle stosowaną przez nas cenę, pomniejszoną o kwoty zapłacone tytułem czynszu dzierżawnego. Niektórzy klienci faktycznie kupują maszynę, a inni nie. Czynsz dzierżawny odpowiada zwykle wysokości rynkowej, ale bywa też znacząco wyższy, nawet do kilkudziesięciu procent wartości maszyny.
Czy stosując takie umowy, spółka wdraża schemat podatkowy?
Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?
Procedury

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

1.01.2019 r. wszedł w życie obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć m.in. doradców podatkowych czy biegłych rewidentów opracowujących rozwiązania optymalizacyjne, korzystających z tych rozwiązań przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach także biur rachunkowych.

Tytułowe zagadnienie, odnoszące się do obowiązku przekazywania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych (dalej sp), zostało całościowo uregulowane w Op (Dział III, rozdz. 11a).

Omawiane przepisy stanowią – według deklaracji prawodawcy – wdrożenie wymogów dyrektywy Rady 2011/16/UE (tzw. dyrektywa MDR). Polskie regulacje są jednak znacznie bardziej restrykcyjne, chociażby z tego powodu, że dotyczą nie tylko sp transgranicznych, ale także krajowych, których wspomniane dyrektywy unijne nie objęły.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....