Informacje w sprawozdaniu z badania identyfikujące badane sprawozdanie finansowe

Jeden z klientów zwrócił się do mnie z pytaniem, czy mógłbym w sprawozdaniu z badania podać wynik finansowy, jaki osiągnął badany podmiot. W przykładach wzorów sprawozdań z badania, dostępnych na stronie internetowej PIBR, nie widzę tego typu danych. Sądzę jednak, że podanie takiej informacji nie jest zakazane. Powiązałaby ona sprawozdanie z badania z badanym sprawozdaniem finansowym (sf), którego to powiązania dzisiaj – jeśli trzymać się przepisów – brak. Co więcej, liczbowa identyfikacja zbadanego sf pozwalałaby zapobiec możliwości jego podmiany na inne, a także upubliczniania wraz ze sprawozdaniem z badania, które w takim przypadku de facto dotyczyłoby innego sprawozdania.
Jakie jest zdanie Redakcji?

Zgodnie z art. 83 uobr biegły rewident, w wyniku przeprowadzenia badania sf, sporządza sprawozdanie z badania (w formie elektronicznej, jeżeli dotyczy ono sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS), w którym identyfikuje badane sprawozdanie, podając:

Wyświetlono 41% treści artykułu

Zobacz tematy:

Temat: „Rewizja finansowa”
Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. II) – metody próbkowania

Waldemar Lachowski
Stosowanie badań wyrywkowych umożliwia wykonanie zadań, nałożonych na biegłego rewidenta, przy mniejszym nakładzie pracy, a tym samym niższym koszcie badania. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania próbkowania metodami statystycznymi i niestatystycznymi[1].

Próbkowanie według atrybutów umożliwia określenie częstotliwości występowania nieprawidłowości w badanym zbiorze. Każde odstępstwo (odchylenie) ma taką samą wagę bez względu na wartość pieniężną transakcji, przy której powstało. Nic więc dziwnego, że jest ono szczególnie przydatne przy badaniach skuteczności kontroli, umożliwia bowiem oszacowanie wskaźnika odchyleń, jakie nastąpiły w badanym okresie, od wzorca procedury kontrolnej.

Jedną z najczęściej stosowanych odmian próbkowania według atrybutów jest metoda stałej próbki. Jak wskazuje nazwa, jej cechą charakterystyczną jest to, że raz ustalona wielkość próbki nie ulega zmianie, bez względu na liczbę ujawnionych w niej odchyleń. Metoda ta wymaga wybrania i zbadania próbki oraz oszacowania na tej podstawie przedziału (najczęściej jego górnej granicy), w jakim – z określonym poziomem pewności – znajdzie się wskaźnik odchyleń w całym zbiorze.


Pytania i odpowiedzi

Rozwiązanie umowy o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ze względu na zmiany organizacyjne dotychczasowy klient wypowiedział umowę o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, którą nasza firma audytorska badała przez ostatnie 3 lata (nie badaliśmy jednak sprawozdania finansowego jednostki dominującej tej grupy).
Czy powinniśmy kogokolwiek powiadomić o rozwiązaniu umowy o badanie? Pytamy, bo naszym zdaniem uor nie nakłada takiego obowiązku w odniesieniu do umowy o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Czy odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy jednostką dominującą jest jzp?

Zgodnie z art. 66 ust. 7–10 uor rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego (sf) jest możliwe jedynie w razie zaistnienia uzasadnionej ku temu podstawy, za którą uznaje się w szczególności:

  • wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa, dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu,
  • niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii,
  • przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Audytor

Dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (cz. I)

Antoni Kwasiborski
Każda firma audytorska jest zobowiązana do ustanowienia i wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz zapewnienia jego skutecznego działania. Artykuł przedstawia stojące przed nią zadania w tym zakresie.

Celem systemu wewnętrznej kontroli jakości (dalej swkj) jest uzyskanie wystarczającej pewności, że:

  • firma audytorska (dalej fa) i jej personel przestrzegają zawodowych standardów oraz obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych,
  • sprawozdania z wykonania usług, sporządzane przez działających w imieniu fa biegłych rewidentów – odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia – są w danych okolicznościach odpowiednie.

Audytor

Sprawozdanie z badania w formie elektronicznej

Czy firma audytorska może przyjąć ogólną zasadę, że sprawozdanie z badania będzie w każdym przypadku sporządzane w formie elektronicznej?
Jak postąpić, jeżeli klient wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS chce otrzymać sprawozdanie z badania w formie papierowej?

Audytor

Badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta

Czy w świetle obowiązujących zasad etyki zawodowej, a dokładnie zagrożenia niezależności spowodowanego autokontrolą, dopuszczalne jest badanie przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego jednostki dominującej grupy kapitałowej, kilku jednostek zależnych wchodzących w skład tej grupy, a następnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy?

Komitet audytu

Komitety audytu – nie tylko sprawozdawczość i audyt

Artykuł omawia główne zadania komitetów audytu, działających w jednostkach zainteresowania publicznego.

Zasady i praktyka działalności komitetów audytu (KA) wchodzących w skład rad nadzorczych – pomimo niemal 9-letniego okresu ich funkcjonowania w Polsce – nadal wzbudzają wątpliwości i wywołują dyskusje zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków ładu korporacyjnego.

Z tym większym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Piotra Rybickiego Funkcje komitetu audytu, w którym trafnie przedstawia on niektóre problemy związane z powoływaniem członków KA, komunikacją z kluczowymi interesariuszami wewnątrz jednostki i poza nią oraz praktycznym podejściem do realizacji zadań KA.


Rachunkowość

Badanie sprawozdania z działalności

Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania z działalności.
Czy podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską)? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Nadmieniamy, że nie sporządzamy oświadczenia nt. informacji niefinansowych.

Komitet audytu

Funkcje komitetu audytu

Piotr Rybicki
Artykuł przedstawia rolę komitetu audytu, powoływanego w jednostkach zainteresowania publicznego, status i skład tego komitetu, sposoby realizacji zadań oraz związane z tym problemy.

W połowie 2017 r. dotychczasowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie została zastąpiona ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr). Przy okazji zaktualizowano przepisy nakładające na jednostki zainteresowania publicznego (jzp) obowiązek powoływania komitetów audytu oraz wyznaczające ich zadania.


Rachunkowość

Jeszcze raz o podpisywaniu umowy o badanie

W „Rachunkowości” nr 12/2017, w odpowiedzi na pytanie, czy umowę z firmą audytorską o badanie sf musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh), wyjaśniliśmy:

„Z art. 66 ust. 5 uor jednoznacznie wynika, że umowę o badanie podpisuje kierownik jednostki. Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 uor przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu, a jeżeli organ zarządzający jest wieloosobowy – członków tego organu. Przez sformułowanie «członkowie organu zarządzającego» rozumie się wszystkich członków tego organu.


Kto w imieniu spółki kapitałowej zawiera umowę z audytorem – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Umowę o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską podpisuje kierownik jednostki. W przypadku wieloosobowego zarządu nie muszą to być wszyscy jego członkowie, a tylko uprawnieni do reprezentowania spółki zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami reprezentacji.

Rachunkowość

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. wybrało firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego (sf). W następnej kolejności jednostka powinna podpisać odpowiednią umowę z tą firmą. Spółka ma wieloosobowy zarząd, który podpisuje sf.
Czy umowę o badanie sf z firmą audytorską musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh)?

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sf dokonuje organ zatwierdzający sf jednostki, chyba że umowa, statut lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Nie może to być kierownik jednostki (art. 66 ust. 4 uor).


Rachunkowość

Obowiązek składania do US sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:
- ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
- poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.

Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:

  • ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
  • poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.

Rachunkowość

Umowy o badanie

Po zmianie wprowadzonej ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr) art. 67 ust. 5 uor brzmi: w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 2-letnie okresy.
Na tym tle rodzą się następujące pytania:
1. Co rozumie się przez badania ustawowe? Uor ich nie definiuje. Czy dotyczą wszystkich jednostek podlegających obowiązkowi badania, czy tylko jednostek zainteresowania publicznego (jzp)?
Czy obejmują także badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (sf)?
2. Co rozumie się przez pierwszą umowę o badanie, jeżeli jednostka jest od lat corocznie badana?
3. Jeżeli w odniesieniu do jzp obowiązuje wymóg rotacji firmy audytorskiej po przeprowadzeniu przez nią ustawowego badania przez kolejnych 5 lat, to jaki jest cel przedłużania – po 4 latach współpracy z nią – umowy o 2 lata?
4. Od kiedy przepis ten wchodzi w życie? Czy powoduje zmianę już zawartych umów o badanie sf za 2017 r.?
5. Czy badanie przeprowadzone na podstawie umowy niespełniającej warunków art. 67 ust. 5 uor jest ważne?

Obowiązki firm audytorskich i biegłych rewidentów wykonujących ustawowe badania jednostek zainteresowania publicznego

Maciej Chorostkowski
Artykuł omawia najważniejsze przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014, dotyczące firm audytorskich i biegłych rewidentów, badających jzp.
  • wdraża do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektywy 2006/43/WE z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych, a zarazem aktualizuje dotychczasowe przepisy; regulacje te wiążą wszystkich biegłych rewidentów i wszystkie firmy audytorskie,
  • dostosowuje do polskich warunków niektóre przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego[2] (dalej rozporządzenie), skierowanego do biegłych rewidentów i firm audytorskich badających jzp.

Podatki i prawo gospodarcze

Zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego

Aleksander Woźniak
Spółka dostała w 2017 r. od zagranicznej spółki matki zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Czy powinna potraktować go jako przychód bieżący? Czy może trzeba skorygować moment zaliczenia wydatku na badanie do kosztów podatkowych?

Tak, jest to przychód bieżący. Koszt badania sprawozdania finansowego (sf) obciąża wynik finansowy tego roku, w którym usługa została wykonana. Jeżeli zatem wydatek na badanie sf za 2014 r. został poniesiony w 2015 r., to powinien zostać odniesiony w ciężar kosztów 2015 r. (w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat jako „Koszty ogólnego zarządu”, w wariancie porównawczym jako „Usługi obce”).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....