Godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Andrzej Radzisław radca prawny

Wynagrodzenie pracownika wynosi 20 zł/godz. i jest wypłacane w terminie do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracownik pracuje w spółce od 1.03.2018, przez 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Za kwiecień i maj otrzymał dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (odpowiednio 300 i 200 zł). Co miesiąc otrzymuje dodatek stażowy w stałej wysokości 10% należnego mu wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku jest uzależniona od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.
Od 5.09.2018 do 14.09.2018 pracownik był chory i za ten okres wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe. Nie jestem pewna, czy zostało ono prawidłowo obliczone. Proszę o informację, jak w opisanym przypadku należało ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i w jakiej wysokości pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za wrzesień.

W myśl art. 92 Kp pracownik za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (14 dni, jeżeli ukończył 50 lat) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Wynagrodzenie to jest finansowane przez pracodawcę, ale zasady jego ustalania regulują przepisy zasiłkowe.

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy

Stosownie do art. 36 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku pracownika stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres 12 mies. poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Jeżeli okres ten jest krótszy, uwzględnia się wynagrodzenie za pełne miesiące zatrudnienia poprzedzające miesiąc zachorowania. Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku za wrzesień 2018 uwzględnia się wynagrodzenie za okres od marca do sierpnia 2018.

Do podstawy wymiaru zasiłku należy wliczyć wynagrodzenie zasadnicze, a także za godziny nadliczbowe. Nie wlicza się do niej natomiast składników wynagrodzenia, które nie ulegają pomniejszeniu za okres choroby. Jeżeli więc dodatek stażowy przysługuje w stałej miesięcznej wysokości (uzależnionej od nominału godzin do przepracowania), także za okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku, nie powinien być on wliczany do podstawy wymiaru zasiłku.

W konsekwencji podstawa wymiaru zasiłku pracownika, o którym mowa w pytaniu, to zsumowane wynagrodzenie za okres marzec–sierpień, podzielone przez 6. W poszczególnych miesiącach wynosiło ono, po pomniejszeniu o składki finansowane ze środków ubezpieczonego:

III: (176 × 20 zł) 3520 zł – 482,59 zł = 3037,41 zł,

IV: (160 × 20 zł) 3200 zł + 200 zł (nadgodziny) – 466,14 = 2933,86 zł,

V: (160 × 20 zł) 3200 zł + 300 zł (nadgodziny) – 479,85 zł = 3020,15 zł,

VI: (168 × 20 zł) 3360 zł – 460,66 zł = 2899,34 zł,

VII: (176 × 20 zł) 3520 zł – 482,59 zł = 3037,41 zł,

VIII: (176 × 20 zł) 3520 zł – 482,59 zł = 3037,41 zł.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło: (3037,41 zł + 2933,86 zł + 3020,15 zł + 2899,34 zł + 3037,41 zł + 3037,41 zł) : 6 = 2994,26 zł i jest to podstawa obliczenia wynagrodzenia chorobowego.

Stawka za 1 dzień choroby wynosi: 2994,26 zł : 30 = 99,81 zł × 80% = 79,85 zł.

Wynagrodzenie za czas choroby wynosi: 79,85 zł × 10 (dni choroby) = 798,50 zł.

Oprócz wynagrodzenia za czas choroby pracodawca za wrzesień powinien wypłacić również wynagrodzenie za przepracowany okres.

O tym, jak je ustalić, jest mowa w rozporządzeniu MPiPS z 29.05.1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 2017 poz. 927).

Stosując zasady określone w rozporządzeniu, aby ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, miesięczną stawkę wynagrodzenia za wrzesień 2018, tj. 160 × 20 zł, czyli 3200 zł, należy podzielić przez 30 i wynik (106,67 zł) pomnożyć przez liczbę dni nieobecności w pracy z powodu choroby (10), co daje 1066,70 zł.

Tak ustalone wynagrodzenie powinno zostać odjęte od wynagrodzenia przysługującego za wrzesień:

3200 zł – 1066,70 zł = 2133,30 zł.

W konsekwencji za wrzesień pracownik powinien otrzymać 798,50 zł wynagrodzenia chorobowego oraz 2133,30 zł wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....