Ewidencja pozabilansowa

Przepisy o rachunkowości pośrednio wymagają, aby niektóre wielkości/zdarzenia nieujęte w księgach rachunkowych były wykazywane w sprawozdaniu finansowym. Przykładowo mają być przedstawione w poz. 1.13 informacji dodatkowej zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Z kolei zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych w określonych przypadkach instrumenty pochodne ujmuje się w wartości „0” oraz w ewidencji pozabilansowej.
Wynika z tego wniosek, że celowe jest prowadzenie ewidencji pozabilansowej. Plany kont zalecają ujęcie w takiej ewidencji m.in. środków trwałych przyjętych w leasing, najem lub dzierżawę, środków trwałych niezlikwidowanych fizycznie, opakowań zwrotnych.
Powstaje w związku z tym pytanie: czy do systemu rachunkowości regulowanego uor należą także konta pozabilansowe?

Art. 4 ust. 3 uor stanowi, że rachunkowość jednostki obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

  • uor – ustawa o rachunkowości

3) okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

7) poddanie badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Wyświetlono 36% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....