Ewidencja kosztów fundacji i stowarzyszeń

Halina Waniak-Michalak dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania
Przystępując do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności (tzw. merytorycznego) fundacje i stowarzyszenia muszą rozliczyć koszty między poszczególne działalności. Podział kosztów, zwłaszcza pośrednich, wpływa zarazem na kwalifikację działalności (statutowa odpłatna lub gospodarcza), z czym wiąże się opodatkowanie lub nieopodatkowanie jej wyniku.

W ciągu ostatnich 15 lat rachunkowość organizacji pozarządowych, którymi są głównie fundacje i stowarzyszenia, podlegała różnym regulacjom zawartym w uor, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej udpp) oraz w rozporządzeniu MF, które zostało uchylone.

Od 1.01.2015 r., na mocy ustawy z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości[3], weszły w życie nowe przepisy o rachunkowości organizacji pozarządowych, m.in. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym organizacji pożytku publicznego (dalej OPP). Wprowadziły one możliwość sporządzania przez organizacje pozarządowe, nieprowadzące działalności gospodarczej, uproszczonego sprawozdania finansowego (dalej sf) obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat (dalej rzis). Krytyka struktury tego sprawozdania oraz jego przydatności informacyjnej spowodowały, że w ramach kolejnej nowelizacji uor (z 15.12.2016 r.[4]) wprowadzono nowy wzór sf (zał. nr 6 do uor) przeznaczony wyłącznie dla organizacji pozarządowych o przychodach rocznych wyższych niż 100 tys. zł.

Dla większości organizacji pozarządowych zmiana nie była zaskoczeniem i dużym wyzwaniem, gdyż od kilku lat wiele z nich stosowało wzór sf sugerowany przez Departament Pożytku Publicznego MRPiPS. Było to sf uszczegółowione w stosunku do zał. nr 4 do uor przed nowelizacją. Potwierdza to analiza sprawozdań opublikowanych w bazie sf i sprawozdań merytorycznych (z działalności) OPP na stronie internetowej sprawozdaniaopp.niw.gov.pl, wskazująca na samoregulację sprawozdawczości OPP i prezentowanie przez nie sf w rozbudowanej formie, pomimo możliwości stosowania uproszczonych wzorów sprawozdań zgodnie z przepisami uor obowiązującymi przed 2016 r.

Obecnie, w myśl zał. nr 6 do uor[5], w rzis, wykazuje się:

przychody i koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (pp),

  • przychody i koszty odpłatnej działalności statutowej pp,
  • przychody i koszty pozostałej działalności statutowej,
  • przychody i koszty działalności gospodarczej,
  • koszty ogólnego zarządu,

a ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy.

Prowadzenie zatem przez organizacje pozarządowe: nieodpłatnej działalności statutowej pp i/lub odpłatnej działalności statutowej pp i/lub działalności gospodarczej wymaga wyodrębnienia w księgach i sf przychodów, kosztów i wyników każdej z tych form działalności. Jest to niezbędne dla sporządzenia sf i sprawozdania merytorycznego, zgodnego z obowiązującymi regulacjami uor oraz udpp.

W praktyce zarówno przychody, jak i koszty działalności statutowej (nieodpłatnej, odpłatnej, pozostałej) wymagają ujęcia według projektów lub inaczej zwanych przedsięwzięć stanowiących formy działalności statutowej, a przeważnie też przedmiot odrębnego finansowania. M.in. taki wymóg obowiązuje przy prezentacji sprawozdania merytorycznego.

Działalność statutowa oraz gospodarcza fundacji i stowarzyszeń

Fundacje i stowarzyszenia realizują swoje cele w ramach tzw. działalności statutowej. To statut określa rodzaj i zakres zadań realizowanych przez organizację pozarządową. Na marginesie: uzasadnia to uważne i precyzyjne formułowanie odpowiednich zapisów statutu, gdyż pominięcie określonej grupy beneficjentów rezultatów działalności statutowej może w przyszłości powodować uznanie świadczeń na ich rzecz za działalność gospodarczą, z czym wiąże się obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym wyniku (zysku) ze świadczenia pomocy.

Najczęściej świadczenia objęte działalnością statutową są nieodpłatne. Działalność nieodpłatna polega na tym, że beneficjenci świadczeń (usług pp) otrzymują je nieodpłatnie. Koszty tych świadczeń pokrywane są ze środków zleceniodawców, którymi są np. jednostki samorządu terytorialnego bądź fundatorzy i inni darczyńcy, w tym osoby, które przeznaczyły 1% podatku dochodowego na rzecz danej OPP. Dla organizacji są to przychody, które mogą przewyższać koszty świadczeń, co pozwala pokryć koszty ogólnego zarządu i nadwyżkę kosztów pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowych nad tego rodzaju przychodami. Koszty nieodpłatnej działalności mogą też być pokrywane z zysków działalności gospodarczej organizacji, ale zysków tych nie wykazuje się jako przychodów nieodpłatnej działalności statutowej.

Za całość świadczonych usług lub niektórych z nich bądź przekazywanych towarów organizacje pozarządowe mogą też pobierać od beneficjentów opłaty. Może to następować w sposób ciągły lub sporadycznie. Działalność uznaje się za statutową – odpłatną (art. 8 ust. 1 udpp), jeżeli przychód z tego tytułu nie przekracza poniesionych kosztów i jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych. Taką odpłatną działalność pp prowadzą m.in. fundacje i stowarzyszenia w sferze zadań publicznych. Jej przedmiotem jest m.in. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych bądź świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na kwalifikację działalności nie wpływa fakt, że opłaty są pobierane sporadycznie. Może to stać w sprzeczności z zasadą istotności i zmuszać OPP do wyodrębniania informacji, których koszty ujawnienia przekraczają korzyści.

Wyświetlono 11% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Sprawozdawczość”
Rachunkowość

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych innych niż roczne

Uor reguluje m.in. kwestie zamykania ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, ich badania oraz zatwierdzania.
Czy każde sporządzone przez jednostkę zgodnie z uor sprawozdanie finansowe traktuje się tak samo, np. czy podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu?
Czy uor reguluje także zasady sporządzania innych sprawozdań finansowych niż roczne?
Czy dane zawarte w każdym sprawozdaniu finansowym wymagają sprawdzenia drogą inwentaryzacji, a jeżeli nie, to kiedy można jej nie przeprowadzać? Co w takich przypadkach z zamknięciem ksiąg rachunkowych (ostatecznym oraz miesięcznym)?

Uor w rozdz. 2 określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w rozdz. 5 – sporządzania sprawozdań finansowych (sf). Sf sporządza się – w myśl art. 45 ust. 1 uor – na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień zwany dniem bilansowym (art. 3 ust. 1 pkt 10 uor). Co do zasady, sf sporządza się na dzień (art. 12 ust. 2 pkt 1–6 uor):

Rachunkowość zarządcza

Jak utrzymać płynność finansową

Celem artykułu jest przypomnienie znaczenia bieżącej analizy płynności finansowej oraz kształtowania przepływów pieniężnych (wpływów i wydatków) jako narzędzi, które mogą być pomocne w utrzymaniu płynności i przetrwaniu przez przedsiębiorstwa trudnego okresu pandemii SARS-CoV-2, prognozowanego na mniej więcej 2 lata.

Stopniowe wyhamowanie rozwoju gospodarczego (recesja) w parze z niespokojnymi czasami, jakie nastały na skutek pandemii koronawirusa, stawiają ogromne wyzwania przed przedsiębiorstwami. Przypominają m.in. o znaczeniu tych finansowych aspektów działalności, które zapewniają jej niezakłócone prowadzenie.

Umowa o budowę

Oczekiwana strata na długotrwałej umowie budowlanej

W artykule omówiono zasady ustalania wyniku na niezakończonych długotrwałych umowach budowlanych oraz tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.

Osiągnięcie przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe (wykonawcę) oczekiwanego zysku na realizowanych przez siebie długotrwałych umowach (kontraktach) budowlanych jest obarczone istotnym ryzykiem.

Sprawozdawczość

MF przedłużył termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych niektórych jednostek

Więcej czasu na zatwierdzenie swoich sprawozdań finansowych za 2019 zyskały m.in. spółdzielnie mieszkaniowe. Ułatwienie to nie dotyczy spółek kapitałowych ani innych, w których są one jedynymi wspólnikami.

Przypomnijmy, że już raz termin, o którym mowa, został z powodu pandemii odroczony (dla wszystkich jednostek) – do 30.09.2020. Nastąpiło to rozporządzeniem MF z 31.03.2020 w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DzU poz. 570).

Nowa schema sprawozdania finansowego dla funduszy inwestycyjnych

Od 1.11.2020 r. fundusze inwestycyjne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS lub niewpisane, ale będące podatnikami CIT, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej i formacie przygotowanym przez MF.
stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały dwie nowe schemy sprawozdań finansowych (sf).

Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił jeden ze wspólników spółki cywilnej, która zgodnie z art. 45 ust. lf uor na 31.03.2020 sporządziła sprawozdanie finansowe (sf) w formie elektronicznej. Po podpisaniu sprawozdania wspólnik nabrał wątpliwości, czy ma obowiązek przekazać je w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie Szefowi KAS.

Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:

Sprawozdawczość finansowa

Jednolity europejski format raportowania ESEF – nowe wyzwanie dla spółek stosujących MSSF

Emitenci, którzy sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, powinni się zapoznać z nowymi wymogami, jakie w tym obszarze stawia UE.

Artykuł przedstawia te wymogi i wyjaśnia zasady ujednolicania (strukturyzacji) treści sprawozdań finansowych za pomocą taksonomii (słownika pojęć przypisanych pozycjom sprawozdań finansowych), a także zapewnienia ich czytelności.

Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa wprowadziła w przepisach prawa gospodarczego i prawa administracyjnego wiele istotnych modyfikacji, które wpłyną na działalność przedsiębiorców.

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.

Raport zintegrowany

Raport zintegrowany – istota i cele

Raport zintegrowany sporządzony zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowej Rady Sprawozdawczości Zintegrowanej[1](IIRC[2]) służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb informacyjnych dawców kapitału. Warunkiem użyteczności takiego raportu jest jednak właściwe jego sporządzenie.

W ostatnich kilku latach obserwujemy systema‑ tyczny wzrost zainteresowania raportowaniem zintegrowanym – nową, innowacyjną postacią rocznych sprawozdań (raportów) spółek giełdowych. Wg najnowszych informacji IIRC raporty zintegrowane publikuje już ponad 1600 organizacji z 65 krajów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią spółki notowane na giełdzie w Johannesburgu, gdyż dla tych (blisko 400) organizacji raportowanie zintegrowane jest obligatoryjne, zgodnie z zasadą comply or explain (dostosuj się lub wyjaśnij).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....