Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka z o.o. wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, w formie ryczałtu, w stałej kwocie, po zakończonym kwartale, zgodnie z art. 237 9 § 3 Kp. Regulamin bhp określa wykaz stanowisk, na których dopuszcza się pranie i konserwację odzieży roboczej przez pracowników we własnym zakresie. Odzież jest dostarczana przez pracodawcę, który ustala kwotę ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy w jednakowej wysokości, niezależnie od wysokości wydatków poniesionych przez pracowników i podaje im do wiadomości w formie komunikatu.
Czy ekwiwalent ten stanowi dla pracowników przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kp – Kodeks pracy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się zatem każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, a więc także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 updof wolne od podatku dochodowego są jednak świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bhp, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

W myśl art. 2379 § 3 Kp, jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze miały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie (art. 2379 § 2 Kp).

Przepisy te zawarte są w dziale X Kp, regulującym zasady bhp. A zatem niewątpliwie ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej przysługuje na podstawie przepisów o bhp. Kp nie wymaga przy tym, by pracodawca dokonywał zwrotu udokumentowanych wydatków ponoszonych przez pracowników.

Wysokość ekwiwalentu może więc być ustalona także w inny sposób niż tylko na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracownika. Wypłacane kwoty mają stanowić rekompensatę kosztów przez niego poniesionych. Ich wysokość może być ustalana np. we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracownika, co potwierdzają interpretacje organów podatkowych (zob. pisma KIS z 14.09.2018, 0114-KDIP3-3.4011.326.2018.2.MP, i 21.05.2018, 0113-KDIPT3.4011.148.2018.2.KC).

Należy zatem przyjąć, że wypłacane pracownikom spółki ekwiwalenty korzystają ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof i spółka nie ma obowiązku naliczania, pobierania i odprowadzania zaliczki na PIT od ich wartości.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....