Działalność gospodarcza

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego spółki z o.o. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Mateusz Kaczmarek
2020-03-11
X spółka z o.o. ma pięciu udziałowców. Pan Y ma 45% udziałów w jej kapitale, a pozostali wspólnicy resztę, podzieloną pomiędzy nich po równo. Wszyscy wspólnicy są także członkami zarządu. Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę X samodzielnie w sprawach o wartości do 2 mln zł. Żadne prawa i obowiązki nie zostały przypisane poszczególnym członkom zarządu – zarządzanie ma charakter kolegialny. Nie ma także udziałów uprzywilejowanych, zastawionych itp. Spółka jest ponadto 100% udziałowcem w Z spółka z o.o.
Kogo należy zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla obu ww. spółek?

Co grozi za nieprzestrzeganie zakazu handlu w niedziele

Jadwiga Sztabińska
2020-01-15
Tysiąc zł to minimalna, a 100 tys. zł to najwyższa kara, jaka może być nałożona za handlowanie w niedziele, w które jest to niedozwolone. W 2020 placówki handlowe mogą być otwarte jedynie w 7 niedziel, o ile nie są na liście wyjątków.

Skutki braku pisemnej uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu członka zarządu spółki

Paweł Ziółkowski
2019-12-10
W protokole z walnego zgromadzenia znajduje się informacja o głosowaniu w sprawie odwołania członka zarządu spółki z o.o. oraz o tym, że większość członków była za jego odwołaniem. Nie została jednak spisana stosowna uchwała o odwołaniu. Członek zarządu twierdzi, że nie został odwołany. Czy ma rację?

Czy przewodniczący zgromadzenia wspólników może być równocześnie protokolantem

Paweł Ziółkowski
2019-11-18
U kilku klientów naszego biura rachunkowego mamy problem z podpisywaniem protokołów zgromadzenia wspólników. W jednej spółce z o.o. jest dwóch udziałowców, przy czym jeden ma 99% udziałów. Wspólnik mniejszościowy nie bierze udziału w zgromadzeniach wspólników. Z kolei w innej spółce jest wielu wspólników, ale nie chcą sprawować żadnych funkcji w czasie zgromadzenia.
Czy w takich sytuacjach przewodniczącym i protokolantem może być ta sama osoba?
Działalność gospodarcza

Automaty do gier w lokalu przedsiębiorcy – ryzykowny interes

Ryszard Kubacki
2019-06-05
Wydawałoby się, że działalność ograniczona do wynajmu lokalu nie powinna być obarczona szczególnym ryzykiem. W zasadzie tak jest, ale bywają wyjątki – dotyczą wynajmu powierzchni pod automaty do gier.

Sposób ustalania udziału kapitałowego wspólnika występującego ze spółki

Aleksander Woźniak
2019-05-09
W razie wystąpienia wspólnika ze spółki należy sporządzić osobny bilans, uwzględniający wartość zbywczą jej majątku.
Konieczne jest więc ustalenie wartości rynkowej udziału kapitałowego ustępującego wspólnika.
Działalność gospodarcza

Spółka z o.o. może wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania umów z członkiem zarządu

Magdalena Januszewska
2019-04-03
Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług z członkiem zarządu. W tym celu chce wyznaczyć pełnomocnika, który jednocześnie będzie upoważniony do reprezentowania spółki w sporach z tym członkiem i do zawierania z nim innych umów.
W jaki sposób należy podjąć uchwały w tej sprawie? Czy można od razu upoważnić do różnych czynności, czy tylko do jednej? A co, jeśli spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której wspólnikiem jest ten członek zarządu?

Przechowawca dokumentacji pracowniczej do końca 2018 musi zdobyć wpis u marszałka

Renata Majewska
2018-12-13
Pracodawca (spółka z o.o.) sam przechowuje dokumentację pracowniczą po swoich byłych pracownikach. Podobno zmieniają się przepisy dotyczące przechowywania akt osobowych i płacowych, a przechowawcy muszą do końca 2018 zdobyć wpis do rejestru nadzorowanego przez marszałka województwa.
Czy na spółce również spoczywa taki obowiązek?

Czy biuro rachunkowe jest przechowawcą dokumentacji kadrowo-płacowej

Renata Majewska
2018-12-13
Biuro rachunkowe świadczy m.in. usługi kadrowo-płacowe dla wielu pracodawców, a z niektórymi podpisuje również umowy o gromadzenie ich dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji ze stosunku pracy). Po zakończeniu takiej umowy o świadczenie usług dokumentację zwraca pracodawcom.
Czy musi uzyskać wpis do rejestru przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej, prowadzonego przez marszałka województwa?

Torby reklamowe jako prezent dla dystrybutora – opłata recyklingowa

Piotr Kaim
2018-09-11
Spółka jest producentem odzieży sportowej, rozprowadzanej m.in. za pośrednictwem sklepów detalicznych. Regulamin promocji przewiduje, że jeśli dystrybutor (właściciel sklepu) przekracza określony poziom zamówień na wyroby spółki, ta przekazuje mu darmowe torby reklamowe, w zestawach po 500 szt. Torby wykonane są z tworzywa sztucznego o grubości 20 mikrometrów (0,02 mm) i mają nadruki znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę. Dystrybutorzy wykorzystują torby do pakowania wyrobów spółki sprzedawanych klientom detalicznym (nie służą jako opakowania towarów przekazywanych przez spółkę dystrybutorom).
Czy spółka ma obowiązek poboru i zapłaty opłaty recyklingowej od toreb wydawanych dystrybutorom? Czy obowiązek ten ciąży na dystrybutorach w związku z wydawaniem toreb klientom detalicznym?

Nowe terminy i zasady przedawnienia roszczeń majątkowych

Krzysztof Hałub
2018-08-10
Od 9.07.2018 podstawowy ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych został skrócony z 10 do 6 lat.
Działalność gospodarcza

Nie każdy administrator wyznacza inspektora ochrony danych

Renata Majewska
2018-07-03
Mały pracodawca działający w branży sprzedażowej (poniżej 20 zatrudnionych) przetwarza w zasadzie tylko dane pracowników i klientów. Czy musi powołać inspektora ochrony danych (IDO)?
Działalność gospodarcza

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG też może ustanowić prokurenta

Renata Ziólkowska
2018-05-14
Udzielić prokury mogli dotychczas wyłącznie przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Możliwości tej formalnie byli więc pozbawieni przedsiębiorcy indywidualni i wspólnicy spółek cywilnych. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie tzw. Konstytucji biznesu.
Działalność gospodarcza

Zawieszenie działalności gospodarczej według Prawa przedsiębiorców

Renata Ziólkowska
2018-04-13
Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG będą mogli zawiesić działalność na czas nieokreślony. Z możliwości zawieszenia skorzystają też firmy, których pracownicy przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych.
Działalność gospodarcza

Uchwała o podziale zysku na dzień likwidacji spółki komandytowej

Paweł Ziółkowski
2017-10-11
Na początku roku wspólnicy założyli spółkę komandytową z sumą wkładów 2000 zł. Jej działalność od razu została zawieszona. Obecnie wspólnicy postanowili ją rozwiązać – zgodnie z umową spółki mogą to zrobić bez przeprowadzania likwidacji. Spółka nie miała żadnych przychodów, a jedynym poniesionym przez nią kosztem była opłata za rejestrację w KRS. W uchwale o rozwiązaniu spółki było to wyraźnie stwierdzone, a fakt ten potwierdzało także sprawozdanie zarządu komplementariusza z działalności spółki komandytowej. W kolejnej uchwale zapisano, że ew. zobowiązania spółki pokryje komplementariusz. On też będzie przechowywał księgi i inne dokumenty spółki. W zakresie spraw finansowych kolejna uchwała stwierdzała, że z majątku spółki zostanie opłacony wniosek o wykreślenie, a pozostała kwota będzie podzielona między wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwały i sprawozdanie z działalności dołączono do wniosku o wykreślenie. KRS nie dokonał wpisu (zwrócił wniosek), argumentując, że powinna być także podjęta uchwała o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.
Czy faktycznie była ona potrzebna?
Działalność gospodarcza

Kto może złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym

Maja Fabrowska
2017-06-12
Brak środków finansowych na prowadzenie postępowania przed sądem nie powoduje, że przedsiębiorca musi zrezygnować z obrony swoich praw. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne znajdujące się w trudnej sytuacji majątkowej mogą wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych oraz przyznanie profesjonalnego pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy.
Działalność gospodarcza

Przedmiot działalności kontrahenta niezgodny z CEIDG

Paweł Ziółkowski
2017-05-10
Przedsiębiorca skorzystał z usługi innej firmy (osoba fizyczna wykonująca indywidualną działalność gospodarczą). Otrzymał od niej fakturę, jednak okazało się, że usługa ta nie mieści się w zakresie jej działalności gospodarczej zgłoszonej do CEIDG.
Czy może to mieć dla nabywcy negatywne konsekwencje? Czy należy uznać, że mamy do czynienia ze zleceniem i rozliczyć PIT i ZUS na zasadach właściwych dla takich umów?
Działalność gospodarcza

Wymóg badania pracowniczego angażu w przetargach

Renata Majewska
2016-12-15
Według Urzędu Zamówień Publicznych sprzątanie i ochrona to czynności, na które powinno się zawierać umowy o pracę.
Działalność gospodarcza

Zmiana przedmiotu działalności – czy potrzebna jest zmiana umowy spółki z o.o. i ogłoszenie w KRS

Paweł Ziółkowski
2016-10-14
Przedmiot działalności gospodarczej musi być określony w umowie (statucie) spółki. Zdarza się jednak, że spółka zmienia swój profil i zaczyna sprzedawać towary i usługi inne niż dotychczas. Pojawiają się wtedy wątpliwości, czy należy dokonywać zmian w umowie spółki i wpisu do KRS.
Działalność gospodarcza

Pełnomocnictwo w CEIDG ułatwi obsługę klienta

Paweł Ziółkowski
2016-06-06
Obsługując przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, warto być zgłoszonym jako pełnomocnik. Można wówczas dokonywać zmian w ich wpisie on-line.
Działalność gospodarcza

Umowa zlecenia - działalność wykonywana osobiście czy w ramach firmy

Renata Ziólkowska
2016-04-15
W trakcie 2015 zawarto umowę zlecenia. Wykonawca podał numer NIP, więc byliśmy przekonani, że działa w ramach działalności gospodarczej i nie pobraliśmy PIT. Okazało się jednak, że zleceniobiorca nie działał w ramach firmy i teraz domaga się PIT-11, trzeba też odprowadzić z opóźnieniem zaległy podatek i składki ZUS.
Jak się ustrzec przed takimi sytuacjami?
Działalność gospodarcza

Składanie wzorów podpisów przy rejestracji spółki w KRS

Paweł Ziółkowski
2015-12-15
W celu założenia spółki z o.o. wysłaliśmy wspólników do notariusza, uczulając ich, aby oprócz spisania umowy zadbali także o wzory podpisów. Notariusz powiedział im, że wzory podpisów nie są już wymagane.
Czy dotyczy to także innych spółek handlowych? Czy zniesienie wymogu składania podpisu nie zmniejsza pewności obrotu?
Działalność gospodarcza

Martwa spółka wciąż ma obowiązki wobec KRS

Paweł Ziółkowski
2015-10-15
Nasz klient w 2004 r. założył spółkę z o.o. Głównym udziałowcem był obywatel Chin (50% udziałów). Oprócz niego udziałowcami zostało także 2 Polaków (po 25% udziałów). Spółka została zarejestrowana w KRS, a potem pojawił się problem. Wspólnik większościowy nie wpłacił kapitału i stracił zainteresowanie dalszym trwaniem spółki - kontakt z nim się urwał. Przez lata nic się nie działo. Ostatnio jednak z KRS przysłano wezwanie do złożenia sprawozdań finansowych. Szkopuł w tym, że wygasła już kadencja zarządu i nie ma kto reprezentować spółki.
Co zrobić w takiej sytuacji?
Działalność gospodarcza

Sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska - kto musi je sporządzać

Krzysztof Hornicki
2015-09-15
Zwykłe, codzienne czynności wykonywane w polskich firmach, takie jak tankowanie samochodów czy ogrzewanie budynków, skutkują obowiązkiem sporządzania sprawozdań za korzystanie ze środowiska i składania ich do Urzędu Marszałkowskiego.
Działalność gospodarcza

NIP-8 - zgłoszenie czy aktualizacja?

Paweł Ziółkowski
2015-09-15
Spółka z o.o. zmieniła adres siedziby, co zostało zgłoszone do KRS.
Czy zgodnie z ideą "jednego okienka" KRS przekaże informację do US i ZUS, czy też spółka będzie musiała złożyć NIP-8? Jeżeli konieczne będzie jego złożenie, to w jakim trybie: zgłoszenia czy aktualizacji?
Działalność gospodarcza

Jak skutecznie wznowić zawieszoną działalność

Renata Ziólkowska
2015-09-15
Powody zawieszenia działalności gospodarczej mogą być różne. Przedsiębiorcy zazwyczaj decydują się na tę możliwość, gdy działalność jest mało dochodowa, przynosi zyski jedynie w sezonie lub gdy stan zdrowia wymusza przerwę w aktywności zawodowej. Okres zawieszenia nie może jednak trwać w nieskończoność. Przepisy ściśle określają maksymalny termin zawieszenia, a jego przekroczenie może mieć poważne konsekwencje.
Działalność gospodarcza

Publiczna kampania edukacyjna - jak zminimalizować koszty jej prowadzenia

Krzysztof Hornicki
2015-08-15
Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy towary w opakowaniach mają do wyboru 3 odmienne sposoby wywiązania się z prawnego obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
Działalność gospodarcza

Zachowaj ostrożność, gdy wspólnicy są prokurentami

Renata Ziólkowska
2015-08-15
Pozyskaliśmy klienta - spółkę z o.o. Weryfikując dokumenty, dostrzegliśmy, że wszyscy wspólnicy (osoby fizyczne) są samodzielnymi prokurentami, a w zarządzie jest osoba trzecia.
Czy jest to zgodne z prawem?
Działalność gospodarcza

Jakiej nazwy (firmy) może używać przedsiębiorca

Paweł Ziółkowski
2015-08-15
Każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Firmę podaje się na: dokumentach, fakturach, formularzach kierowanych do urzędów. W zależności od formy prowadzonej działalności przepisy prawa przewidują różne wymogi co do tego, jak powinna brzmieć nazwa przedsiębiorcy.
Działalność gospodarcza

Opłata produktowa - dlaczego warto oddać klienta w ręce specjalisty

Krzysztof Hornicki
2015-07-15
Wraz z nałożeniem na firmy wymogów prawnych, w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym naliczania różnego rodzaju opłat i sporządzania związanych z tym sprawozdań, do obowiązków swoich księgowych przedsiębiorcy samowolnie dodali również tego rodzaju rozliczenia. Tymczasem nie każde biuro rachunkowe chce się tym zajmować.
Działalność gospodarcza

Kto może udzielić prokury

Renata Ziólkowska
2015-07-15
Działalność gospodarczą można prowadzić samemu lub powierzyć sprawy związane z jej prowadzeniem innej osobie - może nią być prokurent.
Działalność gospodarcza

Co z dokumentacją płacową po likwidacji pracodawcy

Renata Majewska
2015-06-15
Mała firma zostanie zlikwidowana w lipcu 2015 r., po zwolnieniu czterech pracowników. Co zrobić z dokumentacją osobową i płacową? Likwidowanego pracodawcy nie stać na opłacenie archiwum za gromadzenie dokumentów przez 50 lat.
Działalność gospodarcza

Jak postąpić w razie cofnięcia wniosku przez KRS

Renata Ziólkowska
2015-06-15
Wyjątkowo sformalizowany i skomplikowany charakter wpisów do KRS powoduje, że często sąd wzywa do uzupełnienia braków lub zarządza zwrot wniosku. Istotna jest szybka reakcja ‒ niezwłoczne uzupełnienie braków spowoduje, że wniosek zostanie zaakceptowany.
Działalność gospodarcza

Kto może reprezentować spółkę

Paweł Ziółkowski
2015-06-15
Zasady reprezentacji są obowiązkowym elementem umowy spółki. Popełnione w tym zakresie nieprawidłowości mogą skutecznie utrudnić jej funkcjonowanie.
Działalność gospodarcza

Rachunek bankowy spółki cywilnej w CEIDG

Renata Ziólkowska
2015-05-15
Czy rachunek bankowy spółki cywilnej należy wykazywać w CEIDG?
Jeśli tak, to w jaki sposób?
Działalność gospodarcza

Jak sprostować pomyłkę we wpisie do KRS

Renata Ziólkowska
2015-05-15
Złożyłem wniosek do KRS, po czym zauważyłem, że przez roztargnienie popełniłem błąd w nowym adresie spółki.
Co zrobić w takiej sytuacji?
Działalność gospodarcza

Zawieszenie działalności gospodarczej pracodawcy podczas urlopu wychowawczego pracownika

Paweł Ziółkowski
2015-04-15
Ze względu na brak zamówień klient chciałby zawiesić działalność gospodarczą i przeczekać trudny okres. Wszystkich pracowników świadczących pracę już pozwalniał, ale została mu jedna pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym.
Czy można w takiej sytuacji zawiesić działalność firmy?
Działalność gospodarcza

Nowe zasady wpisów do KRS

Michał Kosiarski
2015-02-15
Spółki mają obowiązek zgłosić do sądu rejestrowego dane o swoim roku obrotowym, jak również poprawić numery PKD.
Działalność gospodarcza

Prostsza rejestracja spółek w KRS

Michał Kosiarski
2015-02-15
Od 15.01.2015 r. można już ‒ oprócz spółek z o.o. ‒ przez internet zakładać i rejestrować również spółki jawne i komandytowe. Od 1.04.2016 r. pojawi się też możliwość elektronicznej modyfikacji umów spółek zawiązanych wcześniej on-line.
Działalność gospodarcza

Rejestracja spółki cywilnej ‒ podwójny wpis do CEIDG

Renata Ziólkowska
2015-01-15
Założenie spółki cywilnej przez osoby fizyczne wiąże się z koniecznością dokonania dwukrotnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez każdego z przyszłych wspólników tej spółki.
Działalność gospodarcza

Sprzedaż udziałów w spółce jawnej

Renata Ziólkowska
2015-01-15
Jeden z czterech wspólników spółki jawnej zamierza w najbliższym czasie odsprzedać swoje udziały osobie trzeciej.
Jak przeprowadzić zmianę składu osobowego w takiej spółce?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....