Dokumenty sprawozdawcze już wkrótce będą mieć elektroniczną postać

Sprawozdanie finansowe za 2017 ma być ostatnim sporządzanym na papierze. 1.10.2018 wejdą w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej – w tym w strukturze JPK.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 26.01.2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przekazana 2.02.2018 do podpisu Prezydenta. Nowelizuje ona m.in. ustawę o rachunkowości, updop i updof.

 • MF – Minister Finansów
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • IAS – Izba Administracji Skarbowej
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • UCS – Urząd Celno-Skarbowy

Elektroniczne sprawozdania

Zmienione przepisy ustawy o rachunkowości stanowią, że sprawozdanie finansowe (także skonsolidowane sprawozdanie finansowe) sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przy tym w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS mają być one sporządzanie w formacie JPK.

Postać JPK będą mieć także sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR, o ile MF określi dla nich i udostępni stosowną strukturę logiczną.

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą też sporządzać w postaci elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP) sprawozdanie z działalności. Audytor badający ich sprawozdanie finansowe również sprawozdanie z badania sporządzi się w tej formie oraz opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta (zmieniony art. 86 ust. 1 ustawy z 11.05.2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

Składanie w KRS

E-dokumenty finansowe będą składane w sądzie rejestrowym, w którym nie zostaną – jak dotychczas – ujawnione w aktach rejestrowych danego podmiotu, lecz będą zamieszczone w prowadzonym w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych.

Stamtąd będą przesyłane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa KAS. W efekcie przedsiębiorcy wpisani do KRS nie będą już składali dokumentów sprawozdawczych osobno do US i sądów rejestrowych.

Uwaga: obowiązek przesłania do KRS sprawozdania drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (art. 19e ust. 1 ustawy o KRS) – wchodzi w życie już 15.03.2018.

Składanie w US

Zasady przekazywania sprawozdań finansowych organom podatkowym przez pozostałe podmioty prowadzące księgi rachunkowe określają zmienione przepisy updof i updop.

Wszyscy podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe (osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG) będą więc mieć obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego Szefowi KAS drogą elektroniczną w formacie JPK, w terminie złożenia zeznania rocznego. Szef KAS będzie je udostępniał naczelnikom US, UCS, dyrektorom IAS oraz MF. Z kolei podatnicy updop (jak już była mowa, z wyjątkiem wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS) będą jak dotychczas przekazywać elektroniczne sprawozdania finansowe (wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli podmiot nie był zwolniony z obowiązku badania) do US w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Te przepisy obowiązują dopiero od 1.10.2018. Sprawozdania finansowe oraz związane z nimi dokumenty za 2017 będą więc składane i w KRS, i US (w US w postaci papierowej).

Od 15.03.2018 będzie natomiast obowiązywać zmieniony art. 274a § 1 Op, który umożliwi organom podatkowym żądanie składania wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia sprawozdania finansowego lub wezwanie do złożenia dokumentów. Podatnik, który się do nich nie zastosuje, może być ukarany karą porządkową w wysokości 2800 zł.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....