Dokumentacja pracownicza (cz. II ) – o co można pytać kandydata do pracy

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 4.05.2019 osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wolno pytać o imiona rodziców, a o wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – jedynie jeśli są wymagane na oferowanym stanowisku.
  • SN – Sąd Najwyższy

Obowiązujące od 1.01.2019 rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU z 2018 poz. 2369, dalej rdp) nie zawiera już pomocniczych wzorów kwestionariuszy osobowych dla ubiegających się o zatrudnienie. Nie ma jednak przeszkód, by nadal nadawać tę nazwę oświadczeniu z kilkoma podstawowymi informacjami o kandydacie do pracy, odbieranemu od niego podczas rekrutacji. Zresztą pomocnicze wzory kwestionariuszy osobowych – zarówno dla kandydata do pracy, jak i dla pracownika – resort pracy zamieścił na swojej stronie internetowej (przykład aktualnego kwestionariusza – patrz dalej).

Od 4.05.2019 skorygowano zakres danych osobowych, których zatrudniający może żądać od kandydata do pracy we wskazanym kwestionariuszu (a kandydat ma obowiązek je podać). Przede wszystkim nie wolno już domagać się od niego podania imion rodziców i miejsca zamieszkania. Wskazuje on jedynie wybrane przez siebie dane kontaktowe, np. telefon, e-mail, miejsce zamieszkania, skrytka pocztowa. Informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia można wymagać tylko w zakresie niezbędnym na oferowanym stanowisku.

To ważna zmiana, ponieważ poprzednio osoba rekrutowana miała obowiązek ujawnić w oświadczeniu swoje wykształcenie i pełny przebieg dotychczasowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (wyrok SN z 11.01.2017, I PK 25/16).

Dane o wykształceniu i karierze zawodowej

Spółka prowadzi rekrutację na stanowisko referent ds. księgowości. Zgodnie z opisem stanowiska pracy, zamieszczonym w taryfikatorze płac w regulaminie wynagradzania, kandydat musi się wykazać co najmniej średnim wykształceniem kierunkowym, 5-letnim ogólnym stażem zatrudnienia i 3-letnim stażem specjalistycznym. W pisemnym oświadczeniu ma obowiązek podać właśnie te dane. Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym przewyższającym wskazane wymogi może podać dobrowolnie (o czym dalej).

Oprócz tego starający się o angaż musi od 4.05.2019 podać dane osobowe niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (wcześniej dane osobowe – jeśli obowiązek ich podania wynikał z przepisów odrębnych).

Dane takie wynikają głównie z pragmatyk służbowych, czyli aktów powszechnie obowiązujących, regulujących w miarę kompleksowo i zwykle inaczej niż Kp kwestie zatrudnienia poszczególnych grup pracowników sfery budżetowej.

Oto przykłady takich danych:

  • informacja o niekaralności w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – w przypadku kandydata na pracownika samorządowego zatrudnionego na umowę o pracę na stanowisku urzędniczym lub na podstawie wyboru i mianowania (art. 6 ustawy z 21.11.2008 o pracownikach samorządowych, DzU z 2018 poz. 1260),
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku kandydata do pracy na stanowisko strażnika gminnego (art. 24 ustawy z 29.08.1997 o strażach gminnych, DzU z 2018 poz. 928),
  • niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie w służbie cywilnej i zamierzającej skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (art. 28 i art. 29a ustawy z 21.11.2008 o służbie cywilnej, DzU z 2018 poz. 1559).
Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy (bez jego zgody)
do 3.05.2019 od 4.05.2019
imię (imiona) i nazwisko
data urodzenia
imiona rodziców
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania) dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy
wykształcenie wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
przebieg dotychczasowego zatrudnienia przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
dane osobowe wynikające z odrębnych przepisów dane osobowe niezbędne do realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
kandydat udostępnia dane w formie oświadczenia; pracodawca ma prawo żądać ich udokumentowania kandydat udostępnia dane w formie oświadczenia; pracodawca ma prawo żądać ich udokumentowania w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia

Od 4.05.2019 inne „zwykłe” dane osobowe (poza dotyczącymi wyroków skazujących), czyli inne niż obowiązkowe, osoba starająca się o pracę podaje za swoją zgodą – z inicjatywy podmiotu zatrudniającego bądź własnej. Dotyczy to głównie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, wykraczających poza dane konieczne na danym stanowisku pracy.

Zgoda na dobrowolne podanie „zwykłych” danych

Zgodnie z opisem stanowiska pracy „starszy handlowiec”, zamieszczonym w regulaminie płac spółki, kandydat powinien się wykazać co najmniej średnim wykształceniem (jakimkolwiek). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba rekrutująca zasugerowała mu, że dobrze by było, gdyby w oświadczeniu podał wszystkie dane nt. swojego wykształcenia. Zatrudniający ma prawo do takich sugestii (nie można sugerować podania informacji o wyrokach skazujących i danych „wrażliwych”).

Kandydat może ujawnić te informacje, o ile wyrazi na to zgodę, która może brzmieć: W pełni świadomie i dobrowolnie podaję spółce X informacje nt. wyższego wykształcenia. Informacje te spółka będzie przetwarzała w celu rekrutacji na stanowisko handlowca (miejsce, data i podpis kandydata do pracy). Taką zgodę można też zawrzeć w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (patrz przykład kwestionariusza); nie musi ona przybierać formy osobnego pisma.

„Wrażliwe” dane osobowe (nazywane przez RODO danymi szczególnych kategorii) kandydat do pracy od 4.05.2019 również ujawnia dobrowolnie, ale wyłącznie z własnej inicjatywy. Dotyczy to pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, dotyczących zdrowia, seksualności i orientacji seksualnej. Zatrudniający nie ma prawa skłaniać do podania tych informacji, a tym bardziej przymuszać (zgodę wyrażoną w tych warunkach będzie można uznać za nieważną). W zgodzie na dobrowolne podanie danych wrażliwych kandydat do pracy powinien zaznaczyć, że ujawnia je z własnej inicjatywy.

Podanie danych „wrażliwych”

Pan Adam ubiega się o zatrudnienie u pracodawcy o statusie partii politycznej, której jest sympatykiem. Aby zwiększyć swoje szanse, dobrowolnie może ujawnić zatrudniającemu w kwestionariuszu osobowym poglądy polityczne. Pismo wyrażające zgodę może mieć np. następującą treść: W pełni świadomie i dobrowolnie zawiadamiam podmiot zatrudniający, że od lat solidaryzuję się z partią ZIELONI RAZEM i jestem jej sympatykiem. Dane te podaję w celu naboru na stanowisko rekrutera personalnego, wyłącznie z własnej inicjatywy (miejsce, data oraz imię i nazwisko kandydata do pracy). Nic nie stoi na przeszkodzie, by taka zgoda była zawarta w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Do przetwarzania „wrażliwych” danych osobowych pracodawca dopuszcza wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do ich przetwarzania (np. pracownik działu kadr, specjalista ds. płac, księgowa). Osoby te są zobowiązane do zachowania wskazanych informacji w tajemnicy, a ww. upoważnienie trzeba załączyć do części B ich akt personalnych.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
1) Imię (imiona) i nazwisko ..................................................................................
2) Data urodzenia ...................................................................................................
3) Dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy
....................................................................................................................................................................
(Kandydat podaje wybrane przez siebie dane kontaktowe: telefon, e-mail, miejsce zamieszkania lub skrytkę pocztową)

4) Wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
....................................................................................................................................................................
(Kandydat podaje m.in. nazwę szkoły wyższej i rok jej ukończenia, ukończone bądź trwające kursy, studia podyplomowe, datę ukończenia albo rozpoczęcia nauki)

5) Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Kandydat podaje nabyte kwalifikacje lub umiejętności potrzebne do wykonywania oferowanej pracy, np. zawód, specjalność, tytuł zawodowy/naukowy, znajomość języków obcych i obsługi komputera, kategoria prawa jazdy, umiejętności zdobyte podczas pracy u poprzednich pracodawców, np. obsługa programu kadrowo-płacowego)

6) Przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Kandydat wskazuje okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, jeśli dopuszczają to przepisy wewnątrzzakładowe pracodawcy, a także zajmowane stanowiska czy wykonywane czynności)

7) Dane osobowe podawane przez kandydata do pracy obowiązkowo, niezbędne do realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Dane te wynikają głównie z pragmatyk służbowych, są to np. informacja o niekaralności, o nieposzlakowanej opinii, uregulowany stosunek do służby wojskowej, obywatelstwo, niepełnosprawność, dane o stanie zdrowia)
..........................................
(miejscowość i data)
..........................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Brak zgody kandydata do pracy na udostępnienie innych danych niż obowiązkowe oraz danych „wrażliwych” nie może skutkować dla niego żadnymi negatywnymi konsekwencjami ani stanowić przyczyny jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania.

Oświadczenia
Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z moim dowodem osobistym lub z innym dokumentem potwierdzającym moją tożsamość.
.................................. (podpis kandydata do pracy)
Oświadczam, że dane osobowe niewymagane przepisami prawa pracy podaję w pełni świadomie i dobrowolnie, a wrażliwe dane osobowe – dodatkowo z własnej inicjatywy.
.................................. (podpis kandydata do pracy)
Oświadczam, że dane wskazane przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu są rzetelne i zgodne z prawdą.
.................................. (podpis kandydata do pracy)
Ew. informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. klauzula informacyjna)

Dane wymagane lub podawane dobrowolnie kandydat do pracy co do zasady ujawnia pracodawcy w oświadczeniu. Najczęściej jest nim kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ale czasami pracodawcy zastępują go dwoma pismami – curriculum vitae i listem motywacyjnym. Jest to dopuszczalne, ale w każdym przypadku pracodawca powinien zadbać o zamieszczenie w drukach klauzuli (wymagającej podpisania przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie) zgody na przetwarzanie – dla celów odpowiedniej rekrutacji – większej ilości danych niż obligatoryjne. Czasami pracodawcy zawierają taką klauzulę już w ogłoszeniu rekrutacyjnym, zastrzegając, że bez wyrażenia tej zgody nie będą przetwarzać danych „nadobowiązkowych”.

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych
Warszawa, 6.05.2019
Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:
1. [Tożsamość i dane administratora oraz – gdy ma to zastosowanie – tożsamość i dane przedstawiciela] Administratorem przekazywanych danych osobowych (podmiot werbujący) jest firma Asterix sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelskiej 66/77, 03-987 Warszawa.
2. [Brak inspektora ochrony danych] Administrator nie ma prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych.
3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania] Przekazane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalista ds. księgowości, na podstawie art. 221 § 1, 2, 4 i 5 i art. 221a Kodeksu pracy.
4. [Informacja o odbiorcach danych osobowych] Administrator nie przekazuje danych osobowych kandydatów do pracy na zewnątrz firmy.
5. [Informacja o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej] Administrator stwierdza, że nie ma takich zamiarów.
6. [Okres przetwarzania danych] Przekazane dane osobowe administrator będzie przetwarzał do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. księgowości, a potem zostaną one zniszczone.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych.
8. Ma Pani/Pan prawo sprostowania danych.
9. Ma Pani/Pan prawo usunięcia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania danych.
11. Ma Pani/Pan prawo przenoszenia danych.
12. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
13. [Realizacja przez Administratora praw osoby zainteresowanej] Administrator prowadzi z Panią/Panem korespondencję w zakresie praw określonych w pkt 7–12 niniejszej informacji w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, w tym m.in. udziela:
● Pani/Panu informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, a w razie potrzeby – z uwagi na skomplikowany charakter żądania – może ten termin wydłużyć o kolejne 2 mies., informując o tym Panią/Pana w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania i podając przyczynę opóźnienia,
● udziela informacji i podejmuje działania w zakresie wskazanych praw co do zasady nieodpłatnie. Jeżeli Pani/Pana żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczność, Administrator może:
– pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty administracyjne,
– odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
14. [Skarga do organu nadzorczego] Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO, bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.
15. [Charakter obowiązku przekazania danych] Dane osobowe wymagane Kodeksem pracy i odrębnymi przepisami ma Pani/Pan obowiązek podać w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. księgowości. Pozostałe dane podaje Pani/Pan dobrowolnie.
Ilona Ostrowska, wiceprezes zarządu Asterix sp. z o.o
.........................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej przez Administratora/podmiot przetwarzający)
Temat: „Prawo Pracy”
Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska
Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.


Prawo pracy

Orzeczenie lekarskie w aktach pracownika – oryginał czy kopia

Magdalena Januszewska
Prowadzimy dokumentację pracowniczą w formie papierowej. Pracownicy przedkładają orzeczenia lekarskie od lekarzy medycyny pracy po skierowaniu przez pracodawcę na badania.
Czy to prawda, że nie można wówczas przyjąć oryginału orzeczenia, należy je skserować i złożyć do akt kopię?

Niezupełnie. Zasada przechowywania kopii dokumentów w aktach pracowniczych wynika z § 5 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369). Zgodnie z tym przepisem pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub przez pracownika, poświadczone przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną za zgodność z przedłożonym dokumentem.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyższe świadczenie urlopowe od sierpnia 2019 r.

Jadwiga Sztabińska
Czy jeśli pracownik uzyskał prawo do świadczenia urlopowego po 1.08.2019 r., pracodawca powinien był je naliczyć adekwatnie do odpisu podstawowego, obowiązującego od tej daty?

Terminarz zapisywania do PPK osób zatrudnionych w podmiocie 50+

Renata Majewska

PPK (nowy model oszczędzania na emeryturę przez pracobiorców przy partycypacji pracodawcy i budżetu państwa) powstają w kilku etapach: wybór instytucji finansowej, zawarcie z nią umowy o zarządzanie, a następnie jednej dla całej załogi umowy o prowadzenie PPK.


Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych – w górę od grudnia

Renata Majewska
Od 1.12.2019 pracodawcy otrzymują większe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Prawo pracy

Kiedy przesunięcie terminu wypłaty wymusza zmianę umowy o pracę

W umowie pracownika znajduje się zapis, że wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane do końca miesiąca, za który przysługuje. Jest przygotowywany regulamin pracy zakładający przesunięcie tego terminu na 10. dzień następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Czy ta zmiana wymaga modyfikacji umowy o pracę?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Okresy archiwizacji dokumentów dotyczących umów zlecenia

Jadwiga Sztabińska
Jak długo powinny być przechowywane dokumenty związane z umowami zlecenia?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odprawa ekonomiczna zależy od długości zatrudnienia

Renata Majewska
Firma angażuje ok. 20 pracowników. Zatrudniona w niej na stałe (od 1.11.2017 r.) osoba dostała we wrześniu 2019 r. wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy. Stosunek pracy ustał 31.10.2019 r.
Czy należała się jej 1-, czy 2-miesięczna odprawa ekonomiczna? Jak liczyć lata pracy uprawniające do wyższego świadczenia – czy minęły dokładnie 31.10.2019 r.?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki związane z krótkoterminowym oddelegowaniem pracownika

Marcin Szymankiewicz
Nasza spółka z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej. Należą do niej także spółki zagraniczne, do których czasowo oddelegowujemy pracowników na okres od 3 do 6 mies. Celem jest nabywanie przez nich nowych umiejętności eksperckich i menedżerskich. Czerpią oni wiedzę i doświadczenie od pracowników zagranicznych spółek i te dodatkowe kompetencje wykorzystują podczas wykonywania obowiązków służbowych w spółce macierzystej. Oddelegowany nie zawiera umowy o pracę z zagraniczną spółką. Ponosimy również wszystkie koszty związane z oddelegowaniem (wynagrodzenia z narzutami, koszty podróży, wizy, tłumaczenia).
Czy wydatki te stanowią dla nas koszty uzyskania przychodów?

Dokumentacja pracownicza

Nowy wzór świadectwa pracy

Renata Majewska
Treść świadectwa pracy została dostosowana do zmienionych przepisów Kp, dotyczących m.in. trybu wydawania i sprostowania tego dokumentu.

Obowiązujące od 7.09.2019 rozporządzenie MRPiPS z 30.08.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (DzU poz. 1709) wprowadza nowy pomocniczy wzór tego dokumentu.

Z treści rozporządzenia MPiPS z 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2018 poz. 1289) usunięto (bądź zmieniono) ponadto kilka przepisów sprzecznych z nowymi regulacjami Kp.


Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych w ostatnim kwartale 2019

Renata Majewska
Od października wzrosły minima pozostawiane pracownikom-dłużnikom, którzy nie podlegają uldze „zerowy PIT”.

Kwota wolna to minimalna suma, jaką pracodawca musi wysłać na rachunek bankowy lub wypłacić „do ręki” pracownikowi, z którego wynagrodzenia dokonuje obowiązkowych bądź dobrowolnych potrąceń (egzekucyjnych albo pozaegzekucyjnych). Jest to odpowiedni odsetek minimalnej płacy netto:

  • dla obligatoryjnych potrąceń świadczeń niealimentacyjnych – 100%, dla zaliczek pieniężnych – 75% i dla kar pieniężnych – 90%,
  • dla dobrowolnych potrąceń na rzecz pracodawcy – 100%, a na rzecz osób trzecich – 80%.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jakie dokumenty są potrzebne zatrudniającemu do pobrania składki związkowej

Jadwiga Sztabińska
Związek zawodowy przysłał wniosek o potrącanie składki członkowskiej za osobę zatrudnioną na zlecenie. Nie mamy jednak zgody tej osoby na dokonywanie potrąceń.
Czy zawsze jest ona konieczna?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Terminy zapisywania do PPK osób zatrudnionych w podmiocie 250+

Renata Majewska
Spółka 31.12.2018 r. zatrudniała ponad 250 osób. Od 1.07.2019 r. została zatem objęta ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Umowę o zarządzanie PPK planuje podpisać na początku października 2019 r., a umowę o prowadzenie PPK – pod koniec tego miesiąca. Wiem, że osoby zatrudnione 1.07.2019 r. przystępują do PPK najpóźniej 12.11.2019 r.
Od kiedy uczestnikami programu stają się przyjmowani do pracy po 1.07.2019 r.?

Nowości w Kodeksie pracy

Pracownik łatwiej udowodni dyskryminację i uzyska świadectwo pracy

Magdalena Januszewska
7.09.2019 weszło w życie kilka zmian Kp, m.in. dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony zatrudnienia i sprostowania świadectwa pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Od 1.09.2019 zmalały refundacje

Renata Majewska
Pracodawcy otrzymają niższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Prawo pracy

Czy świadczenie urlopowe przysługuje także przy zaległym urlopie

Jadwiga Sztabińska
Nasza firma wypłaca świadczenia urlopowe. W regulaminie nie ma zapisów o tym, czy w 14 dniach urlopowych, których wykorzystanie jest konieczne do uzyskania świadczenia, muszą być tylko dni z bieżącego urlopu, czy mogą być też z zaległego.
Czy w takim razie świadczenie trzeba wypłacić, jeśli pracownik realizuje wyłącznie urlop zaległy?

Regularnie wypłacana premia uznaniowa zwiększa odprawę emerytalną

Renata Majewska
Pracownica od 22.02.2017 do 19.09.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 20.09.2017 do 5.10.2017 na zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie 6.10.2017 rozwiązała umowę o pracę z własnej inicjatywy, z powodu przejścia na emeryturę. Przysługiwały jej wówczas płaca zasadnicza w stałej stawce miesięcznej 2500 zł brutto oraz miesięczne premie uznaniowe. Poprzednia księgowa obliczyła jej odprawę emerytalną tylko w kwocie 2500 zł brutto, pomijając premie. Nie cofnęła się do wcześniejszych miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia, kiedy zatrudniona uzyskiwała premie (w grudniu 2016, styczniu i lutym 2017 łącznie 700 zł). Podczas kontroli inspektor pracy podważył takie postępowanie. Ocenił premie jako regularne, zwyczajowo wypłacane wszystkim pracownikom i zakwalifikował jako roszczeniowe, nakazując przyjmować je do podstawy urlopowej jako składnik zmienny.
Czy należy wypłacić różnicę po takim czasie? Co z odsetkami?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Renata Majewska
Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?

Stanowisko UODO

Pracodawcy nadal nie mogą badać pracowników alkomatem

Jadwiga Sztabińska
Wykluczone jest samodzielne sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości zatrudnionych. Niedopuszczalne są też kontrole wyrywkowe. I to mimo zmiany przepisów Kp.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. III) – zawartość akt osobowych i dokumentacji indywidualnej

Renata Majewska
Dokumenty zebrane podczas rekrutacji i trwania zatrudnienia pracodawca gromadzi częściowo w aktach osobowych (tzw. teczkach personalnych), a częściowo w tzw. dokumentacji indywidualnej przechowywanej poza aktami osobowymi.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują art. 221, 221a i 221b Kp oraz wydane na jego podstawie nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....