Dokumentacja pracownicza (cz. II ) – o co można pytać kandydata do pracy

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 4.05.2019 osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wolno pytać o imiona rodziców, a o wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – jedynie jeśli są wymagane na oferowanym stanowisku.

Obowiązujące od 1.01.2019 rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU z 2018 poz. 2369, dalej rdp) nie zawiera już pomocniczych wzorów kwestionariuszy osobowych dla ubiegających się o zatrudnienie. Nie ma jednak przeszkód, by nadal nadawać tę nazwę oświadczeniu z kilkoma podstawowymi informacjami o kandydacie do pracy, odbieranemu od niego podczas rekrutacji. Zresztą pomocnicze wzory kwestionariuszy osobowych – zarówno dla kandydata do pracy, jak i dla pracownika – resort pracy zamieścił na swojej stronie internetowej (przykład aktualnego kwestionariusza – patrz dalej).

  • SN – Sąd Najwyższy

Od 4.05.2019 skorygowano zakres danych osobowych, których zatrudniający może żądać od kandydata do pracy we wskazanym kwestionariuszu (a kandydat ma obowiązek je podać). Przede wszystkim nie wolno już domagać się od niego podania imion rodziców i miejsca zamieszkania. Wskazuje on jedynie wybrane przez siebie dane kontaktowe, np. telefon, e-mail, miejsce zamieszkania, skrytka pocztowa. Informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia można wymagać tylko w zakresie niezbędnym na oferowanym stanowisku.

To ważna zmiana, ponieważ poprzednio osoba rekrutowana miała obowiązek ujawnić w oświadczeniu swoje wykształcenie i pełny przebieg dotychczasowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (wyrok SN z 11.01.2017, I PK 25/16).

Dane o wykształceniu i karierze zawodowej

Spółka prowadzi rekrutację na stanowisko referent ds. księgowości. Zgodnie z opisem stanowiska pracy, zamieszczonym w taryfikatorze płac w regulaminie wynagradzania, kandydat musi się wykazać co najmniej średnim wykształceniem kierunkowym, 5-letnim ogólnym stażem zatrudnienia i 3-letnim stażem specjalistycznym. W pisemnym oświadczeniu ma obowiązek podać właśnie te dane. Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym przewyższającym wskazane wymogi może podać dobrowolnie (o czym dalej).

Oprócz tego starający się o angaż musi od 4.05.2019 podać dane osobowe niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (wcześniej dane osobowe – jeśli obowiązek ich podania wynikał z przepisów odrębnych).

Dane takie wynikają głównie z pragmatyk służbowych, czyli aktów powszechnie obowiązujących, regulujących w miarę kompleksowo i zwykle inaczej niż Kp kwestie zatrudnienia poszczególnych grup pracowników sfery budżetowej.

Oto przykłady takich danych:

  • informacja o niekaralności w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – w przypadku kandydata na pracownika samorządowego zatrudnionego na umowę o pracę na stanowisku urzędniczym lub na podstawie wyboru i mianowania (art. 6 ustawy z 21.11.2008 o pracownikach samorządowych, DzU z 2018 poz. 1260),
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku kandydata do pracy na stanowisko strażnika gminnego (art. 24 ustawy z 29.08.1997 o strażach gminnych, DzU z 2018 poz. 928),
  • niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie w służbie cywilnej i zamierzającej skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia (art. 28 i art. 29a ustawy z 21.11.2008 o służbie cywilnej, DzU z 2018 poz. 1559).
Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy (bez jego zgody)
do 3.05.2019 od 4.05.2019
imię (imiona) i nazwisko
data urodzenia
imiona rodziców
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania) dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy
wykształcenie wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
przebieg dotychczasowego zatrudnienia przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
dane osobowe wynikające z odrębnych przepisów dane osobowe niezbędne do realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
kandydat udostępnia dane w formie oświadczenia; pracodawca ma prawo żądać ich udokumentowania kandydat udostępnia dane w formie oświadczenia; pracodawca ma prawo żądać ich udokumentowania w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia

Od 4.05.2019 inne „zwykłe” dane osobowe (poza dotyczącymi wyroków skazujących), czyli inne niż obowiązkowe, osoba starająca się o pracę podaje za swoją zgodą – z inicjatywy podmiotu zatrudniającego bądź własnej. Dotyczy to głównie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, wykraczających poza dane konieczne na danym stanowisku pracy.

Zgoda na dobrowolne podanie „zwykłych” danych

Zgodnie z opisem stanowiska pracy „starszy handlowiec”, zamieszczonym w regulaminie płac spółki, kandydat powinien się wykazać co najmniej średnim wykształceniem (jakimkolwiek). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba rekrutująca zasugerowała mu, że dobrze by było, gdyby w oświadczeniu podał wszystkie dane nt. swojego wykształcenia. Zatrudniający ma prawo do takich sugestii (nie można sugerować podania informacji o wyrokach skazujących i danych „wrażliwych”).

Kandydat może ujawnić te informacje, o ile wyrazi na to zgodę, która może brzmieć: W pełni świadomie i dobrowolnie podaję spółce X informacje nt. wyższego wykształcenia. Informacje te spółka będzie przetwarzała w celu rekrutacji na stanowisko handlowca (miejsce, data i podpis kandydata do pracy). Taką zgodę można też zawrzeć w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (patrz przykład kwestionariusza); nie musi ona przybierać formy osobnego pisma.

„Wrażliwe” dane osobowe (nazywane przez RODO danymi szczególnych kategorii) kandydat do pracy od 4.05.2019 również ujawnia dobrowolnie, ale wyłącznie z własnej inicjatywy. Dotyczy to pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, dotyczących zdrowia, seksualności i orientacji seksualnej. Zatrudniający nie ma prawa skłaniać do podania tych informacji, a tym bardziej przymuszać (zgodę wyrażoną w tych warunkach będzie można uznać za nieważną). W zgodzie na dobrowolne podanie danych wrażliwych kandydat do pracy powinien zaznaczyć, że ujawnia je z własnej inicjatywy.

Podanie danych „wrażliwych”

Pan Adam ubiega się o zatrudnienie u pracodawcy o statusie partii politycznej, której jest sympatykiem. Aby zwiększyć swoje szanse, dobrowolnie może ujawnić zatrudniającemu w kwestionariuszu osobowym poglądy polityczne. Pismo wyrażające zgodę może mieć np. następującą treść: W pełni świadomie i dobrowolnie zawiadamiam podmiot zatrudniający, że od lat solidaryzuję się z partią ZIELONI RAZEM i jestem jej sympatykiem. Dane te podaję w celu naboru na stanowisko rekrutera personalnego, wyłącznie z własnej inicjatywy (miejsce, data oraz imię i nazwisko kandydata do pracy). Nic nie stoi na przeszkodzie, by taka zgoda była zawarta w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Do przetwarzania „wrażliwych” danych osobowych pracodawca dopuszcza wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do ich przetwarzania (np. pracownik działu kadr, specjalista ds. płac, księgowa). Osoby te są zobowiązane do zachowania wskazanych informacji w tajemnicy, a ww. upoważnienie trzeba załączyć do części B ich akt personalnych.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
1) Imię (imiona) i nazwisko ..................................................................................
2) Data urodzenia ...................................................................................................
3) Dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy
....................................................................................................................................................................
(Kandydat podaje wybrane przez siebie dane kontaktowe: telefon, e-mail, miejsce zamieszkania lub skrytkę pocztową)

4) Wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
....................................................................................................................................................................
(Kandydat podaje m.in. nazwę szkoły wyższej i rok jej ukończenia, ukończone bądź trwające kursy, studia podyplomowe, datę ukończenia albo rozpoczęcia nauki)

5) Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Kandydat podaje nabyte kwalifikacje lub umiejętności potrzebne do wykonywania oferowanej pracy, np. zawód, specjalność, tytuł zawodowy/naukowy, znajomość języków obcych i obsługi komputera, kategoria prawa jazdy, umiejętności zdobyte podczas pracy u poprzednich pracodawców, np. obsługa programu kadrowo-płacowego)

6) Przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Kandydat wskazuje okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, jeśli dopuszczają to przepisy wewnątrzzakładowe pracodawcy, a także zajmowane stanowiska czy wykonywane czynności)

7) Dane osobowe podawane przez kandydata do pracy obowiązkowo, niezbędne do realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Dane te wynikają głównie z pragmatyk służbowych, są to np. informacja o niekaralności, o nieposzlakowanej opinii, uregulowany stosunek do służby wojskowej, obywatelstwo, niepełnosprawność, dane o stanie zdrowia)
..........................................
(miejscowość i data)
..........................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Brak zgody kandydata do pracy na udostępnienie innych danych niż obowiązkowe oraz danych „wrażliwych” nie może skutkować dla niego żadnymi negatywnymi konsekwencjami ani stanowić przyczyny jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania.

Oświadczenia
Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z moim dowodem osobistym lub z innym dokumentem potwierdzającym moją tożsamość.
.................................. (podpis kandydata do pracy)
Oświadczam, że dane osobowe niewymagane przepisami prawa pracy podaję w pełni świadomie i dobrowolnie, a wrażliwe dane osobowe – dodatkowo z własnej inicjatywy.
.................................. (podpis kandydata do pracy)
Oświadczam, że dane wskazane przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu są rzetelne i zgodne z prawdą.
.................................. (podpis kandydata do pracy)
Ew. informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. klauzula informacyjna)

Dane wymagane lub podawane dobrowolnie kandydat do pracy co do zasady ujawnia pracodawcy w oświadczeniu. Najczęściej jest nim kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ale czasami pracodawcy zastępują go dwoma pismami – curriculum vitae i listem motywacyjnym. Jest to dopuszczalne, ale w każdym przypadku pracodawca powinien zadbać o zamieszczenie w drukach klauzuli (wymagającej podpisania przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie) zgody na przetwarzanie – dla celów odpowiedniej rekrutacji – większej ilości danych niż obligatoryjne. Czasami pracodawcy zawierają taką klauzulę już w ogłoszeniu rekrutacyjnym, zastrzegając, że bez wyrażenia tej zgody nie będą przetwarzać danych „nadobowiązkowych”.

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych
Warszawa, 6.05.2019
Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:
1. [Tożsamość i dane administratora oraz – gdy ma to zastosowanie – tożsamość i dane przedstawiciela] Administratorem przekazywanych danych osobowych (podmiot werbujący) jest firma Asterix sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelskiej 66/77, 03-987 Warszawa.
2. [Brak inspektora ochrony danych] Administrator nie ma prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych.
3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania] Przekazane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalista ds. księgowości, na podstawie art. 221 § 1, 2, 4 i 5 i art. 221a Kodeksu pracy.
4. [Informacja o odbiorcach danych osobowych] Administrator nie przekazuje danych osobowych kandydatów do pracy na zewnątrz firmy.
5. [Informacja o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej] Administrator stwierdza, że nie ma takich zamiarów.
6. [Okres przetwarzania danych] Przekazane dane osobowe administrator będzie przetwarzał do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. księgowości, a potem zostaną one zniszczone.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych.
8. Ma Pani/Pan prawo sprostowania danych.
9. Ma Pani/Pan prawo usunięcia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania danych.
11. Ma Pani/Pan prawo przenoszenia danych.
12. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
13. [Realizacja przez Administratora praw osoby zainteresowanej] Administrator prowadzi z Panią/Panem korespondencję w zakresie praw określonych w pkt 7–12 niniejszej informacji w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, w tym m.in. udziela:
● Pani/Panu informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, a w razie potrzeby – z uwagi na skomplikowany charakter żądania – może ten termin wydłużyć o kolejne 2 mies., informując o tym Panią/Pana w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania i podając przyczynę opóźnienia,
● udziela informacji i podejmuje działania w zakresie wskazanych praw co do zasady nieodpłatnie. Jeżeli Pani/Pana żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczność, Administrator może:
– pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty administracyjne,
– odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
14. [Skarga do organu nadzorczego] Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO, bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.
15. [Charakter obowiązku przekazania danych] Dane osobowe wymagane Kodeksem pracy i odrębnymi przepisami ma Pani/Pan obowiązek podać w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. księgowości. Pozostałe dane podaje Pani/Pan dobrowolnie.
Ilona Ostrowska, wiceprezes zarządu Asterix sp. z o.o
.........................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej przez Administratora/podmiot przetwarzający)
Więcej na temat: „Prawo Pracy”
Obowiązki bhp

Pracodawca może przekazać bon na posiłek zamiast gorącego dania czy prowiantu

Renata Majewska
Od 9.07.2019 przedsiębiorcy mają więcej swobody w zapewnieniu posiłków profilaktycznych zatrudnionym w szczególnych warunkach.

Prawo pracy

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Renata Majewska
Od 29.06.2019 obowiązuje nowy pomocniczy wzór tego najważniejszego dokumentu prawa pracy.

Zmiany w prawie pracy

Mniej biurokracji w obowiązkach bhp

Renata Majewska
Z końcem czerwca 2019 zrezygnowano z obowiązkowych pieczątek pracodawcy na dokumentach bhp i zmniejszyła się liczba podawanych tam danych osobowych pracowników.

Prawo pracy

Trudno uniknąć wstępnego szkolenia bhp przy zmianie miejsca pracy

Renata Majewska
Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym odeszła z pracy na mocy porozumienia stron. U dotychczasowego pracodawcy przeszła wstępne szkolenie bhp i okresowe, a kolejne wyznaczono na czerwiec 2023.
Czy w nowym miejscu pracy znowu musi odbyć stanowiskowe szkolenie bhp? Dawny pracodawca nie ma nic wspólnego z nowym (nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy).

Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po zmianie wielkości etatu i ustaniu zatrudnienia w trakcie roku

Jadwiga Sztabińska
Pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu i lutym był zatrudniony na cały etat, od 1 marca – na 4/5 etatu, a od 1 czerwca – na 1/2. Jego umowa o pracę zakończy się 31.07.2019.
Ile należy mu się urlopu do tego dnia?

Prawo pracy

Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy – zmiany od 4.05.2019

Renata Majewska
Zmodyfikowano zakres informacji, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o posadę i już zatrudnionej. Jasno określono też, w jaki sposób pozyskiwać dane w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń socjalnych.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. I) – nowe zasady

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują dokumentację personalną według nowych reguł. Muszą przy tym uwzględniać aktualne – obowiązujące od 4.05.2019 – przepisy o ochronie danych osobowych.

Zasadnicze zmiany w tym zakresie od 1.01.2019 wprowadziło nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).

Obecnie reguluje ono kwestie gromadzenia w trakcie stosunku pracy i przechowywania po ustaniu zatrudnienia dwóch członów dokumentacji pracowniczej – akt osobowych oraz tzw. dokumentacji ze stosunku pracy (indywidualnej).


Prawo pracy

Konsekwencje zawarcia nowej umowy o pracę z emerytem

Renata Majewska
Pracownica nabywa prawo do emerytury od 30.07.2019. Planuje rozwiązać stosunek pracy 29.07.2019 na mocy porozumienia stron i od następnego dnia (tj. od 30.07.2019) ponownie się zatrudnić u tego samego pracodawcy, by odebrać urlop wypoczynkowy z tytułu poprzedniego angażu.
Czy taki sposób postępowania gwarantuje jej wypłatę emerytury?

Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Renata Majewska
Osoba pracująca w firmie bez przerwy od 1.01.2008 przy zatrudnianiu przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. W 2009 (po roku pracy) skorzystała z pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. W czerwcu ubiegłego roku utraciła swój specjalny status na rzecz niepełnosprawności lekkiej, jednak niedawno przedstawiła kolejne orzeczenie przywracające jej niepełnosprawność umiarkowaną od 6.03.2019.
Czy musi jeszcze raz odczekać rok, by nabyć prawo do urlopu dodatkowego? Jeśli nie, to jaki wymiar urlopu dodatkowego przysługuje jej za 2019?

Prawo pracy

Badania okresowe podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym

Renata Majewska
Pracownik był do 10.04.2019 na zasiłku opiekuńczym (miał chorą żonę), tymczasem 5.04.2019 upłynęła ważność jego okresowych badań lekarskich. Już wcześniej pracodawca umówił go na 8.04.2019 na wizytę lekarską.
Czy tego dnia mógł on zrobić wyznaczone badania, czy też powinien był zaczekać do końca zwolnienia lekarskiego? Czy za czas badań lekarskich poza godzinami pracy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli zostanie wypłacone, to czy nie będzie problemu z zasiłkiem za ten dzień?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie nie zawsze zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

Renata Majewska
Firma objęła pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie, w ramach którego członkom ich rodzin przysługują odszkodowania na wypadek śmierci. Składkę na polisę finansują pracodawca (40%) i pracownik (60%). Pod koniec lutego 2019 r. zmarł jeden z pracowników. Zgodnie z Kp dwojgu jego najbliższym należy się odprawa pośmiertna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (9000 zł). Instytucja ubezpieczeniowa wypłaciła rodzinie 13 000 zł, ale ta domaga się od pracodawcy dopłaty.
Czy słusznie?

Tak. Pracodawca powinien dopłacić – z racji odprawy pośmiertnej – 3800 zł.

W razi zgonu pracownika podczas trwania stosunku pracy lub pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna, zależna od okresu zatrudnienia (stażu pracy) u danego pracodawcy.


Prawo pracy

Kiedy pracodawca przekazuje informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Renata Majewska
Niedawno na emeryturę odszedł pracownik zatrudniony w spółce od 1995.
Czy to prawda, że każdej osobie zwalnianej po 31.12.2018 trzeba wydawać (wraz ze świadectwem pracy) informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jaki jest sens wzywać starsze osoby, by za 50 lat przyszły odebrać swoje teczki personalne?

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z chorującym emerytem

Renata Majewska
20.03.2019 pracownik-emeryt przekroczy 182 dni okresu zasiłkowego.
Czy następnego dnia można mu wręczyć pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 Kp, mimo że nadal będzie na zwolnieniu lekarskim?

Prawo pracy

Obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń bhp pracowników biurowych

Renata Majewska
Przedsiębiorca zatrudniający 46 pracowników zajmuje się produkcją mebli.
Czy osoby zatrudnione w dziale administracji musi kierować regularnie na szkolenia okresowe bhp? Jeśli tak, to czy może je przeprowadzać sam pracodawca?

Przedsiębiorca ma obowiązek kierować pracowników na okresowe szkolenia bhp, bo jego przeważająca działalność należy do wysokiej grupy ryzyka. Nie ma on jednak kompetencji do samodzielnego pełnienia roli służby bhp, a w konsekwencji do osobistego przeprowadzania takich szkoleń.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma wymaganych kwalifikacji lub umiejętności potrzebnych do jej wykonywania, a także bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....