Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Aleksander Woźniak
Krzysztof Hałub

Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.

Zwolnienie zostało wprowadzone ustawą z 4.07.2019 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU poz. 1394). Wynika z nowego pkt 148 w art. 21 updof. Dotyczy wyłącznie przychodów z:

 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • pracy (stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej),
 • umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof,

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W 2019 – ponieważ zwolnienie dotyczy dopiero przychodów uzyskanych od sierpnia – limit wynosi 5/12 ww. kwoty, czyli 35 636,67 zł.

Jest to limit łączny dla przychodów z obu ww. źródeł. Jeżeli oprócz takich przychodów podatnik uzyskuje jeszcze inne (np. z działalności gospodarczej), nie podlegają one zwolnieniu, ale też nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu limitu zwolnienia dla przychodów z pracy czy ze zlecenia.

Na potrzeby obliczenia limitu nie uwzględnia się też przychodów:

 • podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu,
 • zwolnionych od PIT,
 • od których na podstawie Op zaniechano poboru podatku.

Zwolnienie przysługuje do ukończenia 26. roku życia. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej, decyduje wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie na moment zawarcia umowy czy wykonywania pracy. Wiek należy ustalać z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia (dzień, miesiąc i rok), a nie wyłącznie miesiąca lub roku.

Przychody nieobjęte zwolnieniem

Zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof nie stosuje się do opodatkowanych ryczałtowo, o których mowa w:

 • art. 30 ust. 1, w tym:
  • z umów zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, gdy kwota należności nie przekracza 200 zł; nadal stosuje się do nich zryczałtowaną stawkę 18% (art. 30 ust. 1 pkt 5a),
  • z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, opodatkowanych stawką 70% (art. 30 ust. 1 pkt 16),
 • art. 29 ust. 1, w tym z umów zlecenia zawartych przez nierezydentów.

Płatnik zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia do US zaliczki na PIT musi zatem pilnować, którego dnia podatnik kończy 26. rok życia.

Opodatkowanie nadwyżki ponad limit

Nadwyżka przychodów ponad 85 528 zł (w 2019 ponad 35 636,67 zł) jest opodatkowana na ogólnych zasadach, z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej oraz preferencyjnych zasad obliczania PIT przewidzianych dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

Do nadwyżki tej stosuje się koszty uzyskania przychodów określone dla przychodów z pracy oraz ze zlecenia. Należy je stosować w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu (nowy art.  22 ust. 3b updof). Chodzi o to, by zwolnienie z podatku nie generowało straty.

Z przepisu tego wynika, że od części przychodów podlegającej opodatkowaniu można potrącić także koszty uzyskania przychodów odnoszące się do przychodów zwolnionych z podatku – o ile nie przekraczają kwoty opodatkowanego przychodu – ale tylko te, które wiążą się jednocześnie z opodatkowanym przychodem (nie jest możliwe ich ścisłe przyporządkowanie do przychodów opodatkowanych bądź zwolnionych – art. 22 ust. 3a updof).

Nie uchyla on ogólnej reguły, wynikającej z art. 23 ust. 1 pkt 31 updof, zgodnie z którą nie można pomniejszać przychodu o koszty ze źródeł przychodów, z których dochody są zwolnione z podatku (lub nie podlegają opodatkowaniu).

Dodatkowy limit 50% kosztów

Nowa preferencja wpłynie też na zasady ustalania 50% kosztów uzyskania przychodów, przysługujących na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1–3 updof, które w roku podatkowym nie mogą przekroczyć łącznie kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł, art. 22 ust. 9a).

Od 1.08.2019 wprowadzono kolejne ograniczenie, mające zapobiegać sytuacji, w której pracownik będzie korzystał z podwójnej preferencji, tj. ze zwolnienia podatkowego oraz z 50% kosztów w odniesieniu do nadwyżki przychodów podlegającej opodatkowaniu. Suma łącznych 50% kosztów oraz przychodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie może przekroczyć 85 528 zł.

W 2019 niezbędne oświadczenie podatnika

Jeśli chodzi o przychody uzyskane od 1.08.2019, podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia:

 • dopiero w zeznaniu podatkowym, składanym za 2019, lub
 • już przy poborze zaliczek na PIT, o ile złożą płatnikowi oświadczenie, że uzyskane od niego – w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 – przychody z tytułów objętych zwolnieniem będą w całości korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148.

Płatnik, który otrzyma takie oświadczenie, nie pobiera zaliczek na PIT od ww. przychodów do końca 2019, chyba że – liczone od 1.08.2019 – przekroczą limit (35 636,67 zł) lub podatnik ukończy 26. rok życia.

Płatnik nie pobiera zaliczek:

 • najpóźniej od następnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (może więc zacząć ich nie pobierać już w miesiącu otrzymania oświadczenia),
 • do końca miesiąca, w którym przychody podatnika uzyskane od tego płatnika od 1.08.2019 (z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148) podlegają zwolnieniu.

Przedsiębiorca zatrudnia na umowę o pracę podatników X i Y, którzy złożyli mu oświadczenia, że uzyskane od 1.08.2019 do 31.12.2019 przychody z pracy będą w całości zwolnione od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148. Pracodawca nie oblicza więc i nie pobiera od nich zaliczek na PIT.

Wypłacone w listopadzie 2019 przychody X spowodowały przekroczenie limitu 35 636,67 zł (liczonego od 1.08.2019). Od przychodu wypłacanego w grudniu pracodawca pobierze zaliczkę na PIT i wpłaci ją do US (do 20. dnia następnego miesiąca).

Przychody Y mieściły się w ustawowym limicie, lecz 12.11.2019 ukończył on 26. rok życia. Jeżeli przychód uzyskał przed tą datą, to jest on wolny od podatku. A zatem dopiero od przychodu wypłacanego w grudniu pracodawca pobierze zaliczkę na PIT. Jeśli jednak Y uzyskał w listopadzie przychód w dacie lub po dacie urodzin, to nie jest on objęty zwolnieniem i już począwszy od przychodu za listopad płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę.

Od 2020 pobór zaliczki tylko na wniosek

Od 1.01.2020 płatnik zatrudniający osobę do 26. roku życia z mocy ustawy (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika) nie będzie potrącać zaliczek na PIT od dochodu objętego zwolnieniem.

Tylko jeżeli zatrudniony złoży wniosek o niestosowanie zwolnienia, płatnik będzie potrącać i wpłacać do US zaliczki na ogólnych zasadach – nie później niż od następnego miesiąca, w którym otrzymał wniosek (może zacząć je potrącać wcześniej, już w miesiącu otrzymania wniosku).

Wniosek składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego, w dowolnym momencie.

Składki ZUS od zwolnionego dochodu

Przychody objęte zwolnieniem na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 updof nie zostały zwolnione od składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wyjątek dotyczy będących zleceniobiorcami uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26. roku życia).

Składek, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, nie odlicza się jednak od opodatkowanych przychodów (składki społeczne) ani od podatku (składka zdrowotna).

Jeżeli składka zdrowotna obliczona od przychodu zwolnionego jest wyższa od zaliczki na PIT, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ten był opodatkowany, to składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (nowy ust. 2a w art. 83 ustawy zdrowotnej).

Pomniejszenia składek odliczanych od podstawy opodatkowania i podatku będą dokonywane automatycznie przez system w ramach usługi Twój ePIT.

Zmieniony art. 27f ust. 9 updof wskazuje natomiast, że składki (społeczne i zdrowotne) zapłacone od przychodów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 uwzględnia się przy ustalaniu limitu zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnej („na dzieci”), która nie znalazła pokrycia w podatku.

Inne zmiany

 • Rozszerzono zakres informacji podatkowej PIT-11, konieczne więc będzie określenie przez MF jej nowego wzoru. Płatnicy wykazują w niej również przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz kwoty pobranych od nich składek. PIT-11 należy sporządzać także wtedy, gdy płatnik przekazuje wyłącznie świadczenia (pieniężne lub niepieniężne) objęte ww. zwolnieniem.
 • W art. 6 ust. 4 pkt 3 updof zapisano, że warunkiem preferencyjnego rozliczenia przez samotnych rodziców jest, aby zarobki dziecka – także te zwolnione na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 – nie przekroczyły 3089 zł.
 • Nowo dodany art. 21 ust. 15 pkt 4 updof stanowi, że do wynagrodzenia pracownika otrzymującego przychody z pracy objęte zwolnieniem na postawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie ma zastosowania inne zwolnienie – z art. 21 ust. 1 pkt 20, obejmujące przychody z pracy osób przebywających czasowo za granicą – do wysokości 30% diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Zerowy PIT”
PIT

50% koszty uzyskania przychodu a zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat

Aleksander Woźniak
Mam pytanie o odliczenie autorskich 50% kosztów uzyskania przychodów u osób do 26. roku życia – i to zarówno tych, które w 2019 złożyły płatnikowi oświadczenie, że ich przychody ze stosunku pracy lub ze zlecenia będą w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 zwolnione z podatku, jak i tych, które go nie złożyły. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia, to pracodawca w PIT-11 za 2019 wykazał 50% koszty za okres 1.08.2019–31.12.2019.
Czy w PIT-37 można odliczyć od przychodu całość tych kosztów (oczywiście z uwzględnieniem limitu 85 528 zł)? Czy osoba, która nie złożyła oświadczenia, musi te koszty skorygować w PIT-37, bo ma je zawyżone? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Co w sytuacji, gdy taki pracownik złożył pracodawcy oświadczenie? W PIT-11 nie ma wykazanych 50% kosztów w odniesieniu do przychodów z okresu uprawniającego do ulgi. Czy taka osoba może je wykazać w PIT-37 jako koszty „statystyczne”? Jeśli tak, to na jakiej podstawie, skoro w PIT-11 ma wykazaną tylko kwotę 35 636,67 i nie wiadomo, do jakiej części tej kwoty przysługiwałyby jej autorskie 50% koszty?

Zwolnienie podatkowe

Ulga w PIT dla osób do 26. roku życia – objaśnienia MF

Krzysztof Hałub
Resort finansów wyjaśnił, jak stosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmujące pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia.

Chodzi o obowiązujące od 1.08.2019 zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, określane jako „ulga dla młodych”.


Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska
Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.


Obowiązki płatnika

Jak poprawnie wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem „ulgi dla młodych”

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono wyjaśnienia do nowego wzoru formularza informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek, który pracodawcy powinni wypełnić i przekazać do US do końca stycznia.

W PIT-11 za 2019 r. (wersja 25) po raz pierwszy znajdzie odzwierciedlenia „ulga dla młodych” czyli wprowadzone w trakcie ubiegłego roku zwolnienie z PIT, obejmujące dochody pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia, które nie przekroczyły określonego limitu. W związku z tym pojawiły się wątpliwości jak wypełnić ten formularz, i to pomimo, że w samym formularzu zawarto objaśnienia do jego rubryk.


Deklaracje podatkowe

Zmiany w formularzach PIT dla płatników

Renata Majewska
Od 1.01.2020 obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji, informacji i oświadczeń związanych z naliczaniem i poborem PIT za pracobiorców.

Wprowadziło je rozporządzenie MF z 9.12.2019 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2397).

Interaktywne wersje formularzy są dostępne na stronie internetowej MF www.podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje/PIT/Dla płatników.


Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców

Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.

W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020, DzU poz. 1778). Za pracę w grudniu 2019 osoby zatrudnione na pełnym etacie, opłacane według najniższej stawki, powinny jednak otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2250 zł brutto – nawet jeśli pobory za grudzień otrzymały w styczniu.


Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

Renata Majewska
W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Kwoty wolne to minimum, jakie pracodawca musi zostawić pracownikowi, z którego poborów dokonuje potrąceń. Stanowią one odpowiedni odsetek płacy minimalnej netto, wynosząc z tytułu potrąceń obowiązkowych:

 • świadczeń niealimentacyjnych – 100% tej płacy,
 • zaliczek pieniężnych – 75% tej płacy,
 • kar pieniężnych – 90% tej płacy.

Świadczenia pracownicze

Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Renata Majewska
Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.

Wykładnia Ministerstwa Finansów

Wypłata w dniu urodzin jest wolna od PIT

Anna Koleśnik
Jeśli pracodawca wypłaci pensję dokładnie w dniu 26. urodzin pracownika, który nie przekroczył jeszcze limitu przychodów objętych ulgą „zerowy PIT”, to nie powinien pobierać od niej zaliczki na podatek.

Tak uważa Ministerstwo Finansów, argumentując, że do liczenia wieku trzeba stosować przepisy Op dotyczące terminów, a nie regulacje prawa cywilnego.

Zasadniczo wiek osoby fizycznej oblicza się zgodnie z art. 112 Kc, stanowiącym, że przy obliczaniu wieku termin upływa z początkiem ostatniego dnia.


Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych w ostatnim kwartale 2019

Renata Majewska
Od października wzrosły minima pozostawiane pracownikom-dłużnikom, którzy nie podlegają uldze „zerowy PIT”.

Kwota wolna to minimalna suma, jaką pracodawca musi wysłać na rachunek bankowy lub wypłacić „do ręki” pracownikowi, z którego wynagrodzenia dokonuje obowiązkowych bądź dobrowolnych potrąceń (egzekucyjnych albo pozaegzekucyjnych). Jest to odpowiedni odsetek minimalnej płacy netto:

 • dla obligatoryjnych potrąceń świadczeń niealimentacyjnych – 100%, dla zaliczek pieniężnych – 75% i dla kar pieniężnych – 90%,
 • dla dobrowolnych potrąceń na rzecz pracodawcy – 100%, a na rzecz osób trzecich – 80%.

Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?

Przyznaną zleceniobiorcy zapomogę losową trzeba zakwalifikować jako pochodzącą ze środków obrotowych pracodawcy. Limit kwotowy „zerowego PIT” należy obniżyć z jej tytułu o 9 tys. zł.

Jeśli regulamin socjalny nie określa, że zleceniobiorcy są uprawnieni do występowania o wsparcie z zfśs, to nie mają oni prawa do otrzymania takiego wsparcia. Nie może tego zmienić decyzja komisji socjalnej – wymagana byłaby zmiana regulaminu zfśs. Wypłaconej zleceniobiorcy zapomogi losowej nie można więc uznać za świadczenie pochodzące z funduszu, tylko ze środków obrotowych pracodawcy.


Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?

Nową ulgą (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe. Od zasiłku chorobowego należy pobrać zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach.

„Zerowy PIT” to wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie dotyczy przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 updof, tj. osiągniętych ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Bony i talony pomniejszają limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 120 pracowników, posiada zfśs. Regulamin funduszu pozwala zleceniobiorcom na występowanie o pomoc z tego źródła. We wrześniu komisja socjalna przyznała kilkudziesięciu pracownikom i zleceniobiorcom (wśród tych ostatnich nie ma uczniów ani studentów) bony do supermarketu – po 500 zł. Niektórzy beneficjenci mają poniżej 26 lat i złożyli w sierpniu oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca roku.
Czy wartość bonów pomniejsza limit tego zwolnienia?

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Renata Majewska
Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.

Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


PIT

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia

Aleksander Woźniak
Od 1.08.2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ma ono – w założeniu ustawodawcy – ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie pracy, a tym, którzy są zatrudnieni w szarej strefie – umożliwić powrót na legalny rynek pracy.

Zwolnienie, wynikające z nowego pkt 148 w art. 21 updof[1], oznacza nowe obowiązki dla płatników. Wpływa na sposób obliczenia zaliczki na PIT od pozostałych przychodów (nadwyżki ponad limit przysługującego zwolnienia), w tym na sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wiąże się też ze zmianą w zakresie sporządzania informacji PIT-11.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....