Do 31 maja trzeba wpłacić pierwszą ratę na zfśs

Krzysztof Tandecki

Transzę w wysokości co najmniej 75% odpisów podstawowych należy przelać na zfśs do końca maja. Oblicza się ją, szacując średnioroczne zatrudnienie w 2019.

Obowiązek przelania pierwszej raty na zfśs w tym terminie mają pracodawcy, którzy muszą tworzyć ten fundusz, tj. firmy zatrudniające:

 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • mniej niż 50, ale co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – jeżeli z wnioskiem o utworzenie zfśs wystąpiła zakładowa organizacja związkowa,

a także jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników).

Środki, które zasilają fundusz socjalny, to odpisy podstawowe i fakultatywne zwiększenia. Do 31 maja pracodawcy muszą natomiast przekazać na konto socjalne 75% planowanych odpisów podstawowych. Dobrowolne zwiększenia przelewa się na konto zfśs – wraz z pozostałą częścią odpisów podstawowych – do końca września. Ostatecznej korekty dokonuje się natomiast na koniec roku.

Podstawą do ustalenia odpisu na zfśs w danym roku jest przeciętna planowana liczba zatrudnionych pracowników.

Uwzględnia się osoby zatrudnione:

 • na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (bez względu na wymiar etatu i rodzaj umowy),
 • przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub bezpłatnym.

Pomija się z kolei:

 • zleceniobiorców,
 • wykonawców umów o dzieło,
 • chałupników,
 • osoby wykonujące umowę agencyjną,
 • pracowników tymczasowych.

Pracowników zatrudnionych na część etatu przelicza się na liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Średni stan zatrudnienia

Szacując stan zatrudnienia na dany rok, trzeba zacząć od zaplanowania przeciętnego poziomu zatrudnienia w poszczególnych miesiącach. W tym celu należy użyć metody statystycznej:

 • uproszczonej – polegającej na podzieleniu przez 2 zsumowanych stanów dziennych z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca albo
 • średniej chronologicznej – polegającej na zsumowaniu połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz pełnego stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca, a następnie podzieleniu otrzymanej wartości przez 2.

Obie te metody sprawdzają się w firmie, która ma stabilną sytuację kadrową. Jeżeli jest duża zmienność liczby zatrudnionych (np. zwiększa się sezonowo), lepiej sprawdzi się metoda średniej arytmetycznej. Polega ona na zsumowaniu stanu zatrudnienia z każdego dnia, a następnie podzieleniu otrzymanej wartości przez liczbę dni miesiąca. Zsumowaną liczbę pracowników, których firma planuje zatrudniać w poszczególnych miesiącach danego roku, należy podzielić przez 12, a wynik zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Ustalenie odpisu

Po oszacowaniu przeciętnej liczby etatów należy ją pomnożyć przez kwotę odpisu właściwą dla danej grupy zatrudnionych  – odrębnie dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach i odrębnie dla wykonujących pracę „szczególną”.

Następnie należy doliczyć odpis na pracowników młodocianych. Ich planowaną liczbę (bez uśredniania) trzeba przemnożyć przez wysokość odpisu, zależną od roku nauki.

Przedsiębiorstwo budowlane nalicza odpisy na zfśs w ustawowej wysokości. Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 ma wynieść 103 osoby, w tym:

 • 89 pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach, w tym 76 na cały etat, 7 na 1/2 etatu i 6 na 3/4 etatu,
 • 14 pracowników pełnoetatowych pracujących w szczególnych warunkach,
 • 3 pracowników młodocianych w II roku nauki,
 • 2 pracowników młodocianych w I roku nauki.

Wstępne ustalenie odpisu należnego za 2019:

Krok 1. Przeliczenie niepełnozatrudnionych na pełne etaty:

 • zatrudnienie na 1/2 etatu: 20 (liczba godz. pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,5 × 7 osób = 3,5 pełnego etatu,
 • zatrudnienie na 3/4 etatu: 30 (liczba godz. pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,75 × 6 osób = 4,5 pełnego etatu.

Krok 2. Naliczenie odpisu na podstawie planowanego stanu zatrudnienia:

 • zatrudnieni w normalnych warunkach:

1229,30 zł × 84 pełne etaty = 103 261,20 zł,

 • zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych:

14 × 1639,07 zł = 22 946,98 zł,

 • młodociani:

3 × 196,69 zł = 590,07 zł,

2 × 163,91 zł = 327,82 zł.

Krok 3. Zsumowanie rocznych odpisów podstawowych: 103 261,20 zł + 22 946,98 zł + 590,07 zł + 327,82 zł = 127 126,07 zł.

Krok 4. Ustalenie wysokości I raty odpisów podstawowych: 127 126,07 zł × 75% = 95 344,55 zł.

Wysokość odpisów na zfśs w 2019

Odpis obowiązkowy
Rodzaj odpisu Procent Kwota (zł)
na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5 1229,30
na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze 50 1639,07
na jednego pracownika młodocianego w:
– I roku nauki
– II roku nauki
– III roku nauki

5
6
7

163,91
196,69
229,47
Zwiększenia fakultatywne
na każdego zatrudnionego, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25 204,88
na każdego emeryta/rencistę, nad którym zakład pracy sprawuje opiekę 6,25 204,88
na każdego zatrudnionego, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,5 245,86
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jakie przepisy zastosować do zawieszenia zfśs w 2021 r.

Z powodu COVID-19 zawiesiliśmy działanie zfśs tylko do końca 2020 r.
Czy możemy taką decyzję podjąć na podstawie przepisów antykoronawirusowych odnośnie do całego 2021 r., czy są jakieś ograniczenia?

Bezpieczniej jest zawiesić funkcjonowanie zfśs na okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jeśli podstawą ma być art. 15ge specustawy. Gdy pracodawca chce być pewny, że zawieszenie będzie obowiązywać przez cały 2021 r., powinien podjąć decyzję na mocy ustawy o zfśs.

Przegląd danych osobowych i korekta odpisów na zfśs najpóźniej do 31.12.2020 r.

Pracodawca powinien przejrzeć całą dokumentację zgromadzoną przy przyznawaniu świadczeń socjalnych. Ma z niej usunąć te dane, które nie są już potrzebne. Powinien też skorygować wysokość odpisów na zfśs, o ile na mocy regulacji antykryzysowych nie zawiesił tworzenia lub funkcjonowania funduszu.

To już drugi rok z rzędu, w którym do końca grudnia są do wykonania dwa obowiązki związane z zfśs. Do corocznego korygowania wysokości odpisów dołączył bowiem przegląd danych osobowych – 4.05.2019 r. zaczął obowiązywać art. 8 ust. 1d ustawy o zfśs, który przewiduje to drugie zadanie.

ZFŚS

Cięcia funduszu socjalnego u przedsiębiorców dotkniętych pandemią

Pracodawcy poszkodowani w wyniku pandemii koronawirusa mogą zrezygnować z naliczenia II raty odpisów lub zawiesić działanie zfśs.

Do 30.09.2020 pracodawcy sektora prywatnego tworzący zfśs, standardowo (jak co roku) powinni przekazać na wyodrębnione konto funduszu II transzę środków w wysokości 25% odpisów (art. 6 ustawy o zfśs). Jednak w tym roku przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 mogą zawiesić obowiązek dokonywania odpisu podstawowego bądź tworzenia lub funkcjonowania funduszu (art. 15ge ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374, dalej specustawa).

Odpisy na zfśs i świadczenia urlopowe w 2020 r.

Tegoroczny odpis podstawowy wzrósł w stosunku do ubiegłorocznego o 279,05 zł na zatrudnionego w normalnych warunkach oraz o 372,06 zł na zatrudnionego w szczególnych warunkach. Wyższe są też odpisy fakultatywne i maksymalne wartości świadczeń urlopowych.
Świadczenia pracownicze

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z zfśs wypoczynku dziecka pracownika

Pracownik spółki zamierza skorzystać z dofinansowania z zfśs wypoczynku dziecka w wieku 15 lat. Złożył wniosek o dofinansowanie i przedstawił fakturę za usługę turystyczną, z której wynika, że w styczniu 2020 był z dzieckiem we Włoszech w ramach wypoczynku wykupionego w biurze podróży i zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji wypoczynku.
Drogą e-mailową pracownik uściślił, że wypoczynek obejmował jego pobyt i pobyt dziecka pod jego opieką jako rodzica. Organizator zapewnił dojazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę rezydenta i miejscowych pilotów oraz przygotował program.
Czy spółka przy wypłacie pracownikowi dofinansowania może zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof, jeśli w dokumencie potwierdzającym zakup usługi turystycznej bezpośrednio nie wskazano żadnej z form wypoczynku wymienionych w ustawie (takich jak wczasy, kolonie, obozy), a wypoczynek nie został zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 updof wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwolnienie z PIT świadczenia z funduszu socjalnego wypłaconego byłemu pracownikowi

Pracownik był zatrudniony w spółce na umowę o pracę do 29.02.2020 r. Od 3.02.2020 do 17.02.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym.
21.02.2020 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia finansowanego z zfśs, wraz z wymaganym oświadczeniem o dochodzie. Świadczenie zostało przyznane – zgodnie z ustawą o zfśs i ustalonym przez pracodawcę regulaminem gospodarowania środkami zfśs. Wypłata nastąpiła 4.03.2020 r. (zatem już byłemu pracownikowi).
Czy wypłacone świadczenie przyznane pracownikowi jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł, korzysta ze zwolnienia z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, czy też pracodawca ma obwiązek poboru zaliczki na PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Śmierć emeryta/rencisty – byłego pracownika wyklucza członków jego rodziny z grona uprawnionych do zfśs

Czy śmierć emeryta lub rencisty – byłego pracownika wpływa na prawo członków jego rodziny do korzystania ze świadczeń zfśs? Czy nadal im ono przysługuje w pełnym zakresie, czy też w ograniczonym, a może w ogóle przestaje istnieć?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak korygować odpisy na zfśs po zmianie podstawy ich naliczania od 1.08.2019 r.

Liczba pracowników niepełnosprawnych, na których pracodawca nalicza zwiększenia na zfśs, zmieniła się w trakcie roku. Od 1.08.2019 r. wzrosła również podstawa dla odpisów i zwiększeń.
Jak w takim przypadku obliczyć korektę wpłaty na rachunek zfśs za takie osoby na 31.12.2019 r.?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....