Dla kogo 9% stawka CIT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

W 2021 więcej podatników skorzysta z obniżonej stawki CIT – to efekt podniesienia limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki 9%.
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stawka w wysokości 9% podstawy opodatkowania dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Mogą ją stosować podatnicy mali lub rozpoczynający działalność (w roku jej rozpoczęcia – z określonymi w ustawie wyjątkami dotyczącymi niektórych działań restrukturyzacyjnych). Od 1.01.2021 prawo do tej stawki mają również spółki komandytowe i jawne, które stały się podatnikami CIT.

Dwa limity

Warunkiem jej zastosowania jest, by przychody osiągnięte w roku podatkowym (a więc w 2021, jeśli pokrywa się on z rokiem kalendarzowym) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop). W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, kwota ta, w przeliczeniu na złote po kursie z 4.01.2021 (4,5485 zł/euro, tabela 001/A/NBP/2021), to 9 097 000 zł.

W ubiegłym roku limit przychodów był dużo niższy – wynosił 1,2 mln euro (zmiana została wprowadzona ustawą z 28.11.2020, DzU poz. 2123).

Przypomnijmy, że przychód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 2 updop to przychód ustalony zgodnie z przepisami updop – bez względu na źródło, z którego pochodzi. Zatem dla celów ustalenia, czy przychody podatnika uprawniają do stosowania stawki 9% CIT, należy wziąć pod uwagę zarówno przychody z zysków kapitałowych (mimo że bez względu na wysokość są one objęte stawką 19%), jak i z innych źródeł, opodatkowane i zwolnione z podatku.

Dla zastosowania stawki 9% CIT przez małego podatnika istotny jest jeszcze jeden limit, o którym mowa w art. 4a pkt 10 updop – status ten mają podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym (2020) zmieściła się w limicie 2 mln euro w przeliczeniu po kursie euro z 1.10.2020 (4,5153 zł/euro, tabela 192/A/NBP/2020), a więc nie przekroczyła 9 031 000 zł. W przypadku spółek komandytowych i jawnych będących podatnikami CIT bierze się pod uwagę wartość przychodu spółki (a właściwie jej wspólników) za ubiegły rok – nie wynika to wprost z przepisów, ale takie stanowisko zajmuje Ministerstwo Finansów, wypowiadając się na łamach prasy.

U podatników kontynuujących działalność rozpoczętą w poprzednich latach podatkowych w celu ustalenia prawa do stawki 9% CIT trzeba więc uwzględnić dwa różne przychody z dwóch różnych lat podatkowych i porównać z dwoma różnymi, choć zbliżonymi limitami (wynikającymi z przeliczenia kwoty 2 mln euro po średnim kursie NBP z dwóch różnych dat).

W myśl art. 20 ustawy nowelizującej z 28.11.2020 stawkę 9% CIT mogą też stosować podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.01.2021, a zakończy po 31.12.2020, i których przychody osiągnięte od początku roku podatkowego do 31.12.2020 nie przekroczyły 2 mln euro – stawka ta ma zastosowanie do końca miesiąca, w którym przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły ww. limitu (przeliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł). Począwszy od następnego miesiąca podatnicy ci są obowiązani do stosowania 19% stawki.

Wyłączenia

Ustawa nowelizująca w regulacjach przejściowych (art. 18 i art. 19) wskazuje też, którzy podatnicy CIT muszą stosować dotychczasowy, niższy limit przychodów z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop (1,2 mln euro, czyli 5 458 200 zł po przeliczeniu według kursu z 4.01.2021). Otóż dotyczy to podatników, którzy w okresie od 1.12.2020 do 31.12.2020:

  • zostali utworzeni w wyniku wskazanych przez ustawodawcę działań restrukturyzacyjnych, m.in. przekształcenia, połączenia lub podziału (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę), przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną, albo wniesienia na poczet kapitału podatnika przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części bądź składników jego majątku o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 tys. euro (czyli 45 tys. zł po przeliczeniu według kursu z 1.10.2020, w zaokrągleniu do 1000 zł), albo też składników majątku uzyskanych w wyniku likwidacji innych podatników,
  • podlegali wskazanym przez ustawodawcę działaniom restrukturyzacyjnym: dokonali podziału, wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną jego część albo składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 45 tys. zł czy składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, w których posiadali udziały (akcje).
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podatki 2021”
PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Slim VAT

Nowości w podatku od towarów i usług od 1.01.2021

Zmieniły się m.in. terminy odliczania podatku naliczonego, zasady korygowania podstawy opodatkowania, przeliczania kursów walut dla celów VAT, rozliczania zaliczek w eksporcie, odliczania VAT przy nabyciu usług noclegowych, a także limit jednorazowych prezentów o małej wartości.

Te i inne nowości wprowadza ustawa z 27.11.2020 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2419), nazywana potocznie SLIM VAT.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

Temat miesiąca

Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 2021

Zniknęły prawie wszystkie ograniczenia co do rodzajów działalności, które mogą być objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwiększył się też znacznie limit przychodów uprawniający do tej formy rozliczenia.

Te i inne zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania PIT zostały wprowadzone ustawą z 28.11.2020 (DzU poz. 2123).

CIT i PIT

Ograniczenia w wyborze różnych form opodatkowania przychodów i dochodów z tego samego źródła

Od 1.01.2021 znacznie rozszerzono prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy podatnik, który wybierze tę formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, będzie mógł równolegle płacić z innego biznesu liniowy PIT albo podatek według skali?
Czy jeśli będzie działać w spółce jawnej lub partnerskiej, to wszyscy wspólnicy muszą również przejść na ryczałt ewidencjonowany?

Rozszerzenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) do uzpd. Chodzi o:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....