Czy zasady (polityka) rachunkowości są potrzebne samorządowym jednostkom i zakładom budżetowym

Maria Borkowska
Zasady rachunkowości, które wiążą jednostki i zakłady budżetowe, a wynikają ze specyfiki ich działalności, ograniczają swobodę tych jednostek w kształtowaniu polityki rachunkowości. Mimo to na pytanie postawione w tytule należy odpowiedzieć twierdząco.
  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • Kc – Kodeks cywilny
  • rozporządzenie z 5.07.2010 r. – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości

Ustawa o rachunkowości (dalej uor) w art. 10 zobowiązuje wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z uor do posiadania dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte przez nie zasady (politykę) rachunkowości, czyli wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą - w tym także określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) - zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (art. 3 ust. 1 pkt 11 uor).

Na opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości składa się określenie:

1) roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych (w przypadku jednostek i zakładów budżetowych jest to obowiązkowo, bez prawa wyboru, rok kalendarzowy; okresem sprawozdawczym jest miesiąc),

2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmującego:

  • pod względem merytorycznym - zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej i przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej,
  • pod względem technicznym - wykaz ksiąg rachunkowych, a w razie ich prowadzenia przy użyciu komputera - wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz funkcji,
  • opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - systemu informatycznego zawierającego wykaz programów z określeniem wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych,

4) systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Do jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z uor zaliczone zostały m.in.:

  • państwowe i samorządowe (gminne, powiatowe i wojewódzkie) jednostki budżetowe,
  • samorządowe (gminne, powiatowe i wojewódzkie) zakłady budżetowe.

Zasady tworzenia i działania jednostek i zakładów budżetowych określa ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych[1] (dalej uofp), jednostki te są bowiem zaliczane do sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 3 i 4 tej ustawy).

Wyświetlono 5% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....