Czy trzeba płacić składki ZUS z kontraktu, gdy menedżer ma własną firmę

Magdalena Januszewska radca prawny

Prowadzenie własnej firmy i zawarcie kontraktu menedżerskiego oznacza zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wysoko wynagradzany menedżer ma wybór, czy składki na te ubezpieczenia będą płacone z tytułu kontraktu, czy z działalności gospodarczej.
  • Kc – Kodeks cywilny
  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • SN – Sąd Najwyższy

W czerwcu 2015 r. spółka zatrudniła menedżera ds. zarządzania produkcją na podstawie kontraktu menedżerskiego. Kontrakt został zawarty w ramach działalności gospodarczej obejmującej m.in. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z, którą menedżer wykonuje od listopada 2014 r. Podejmując się kontraktu, nie zaprzestał świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, osiąga więc dodatkowe przychody. Kontrakt określa m.in. czas i miejsce świadczenia usług, obowiązki, termin wypłaty, zakaz konkurencji, a także że menedżer wykonuje swoje obowiązki na rzecz spółki w zakładzie produkcyjnym, która to spółka ponosi odpowiedzialność za jego działania wynikające z realizacji umowy wobec osób trzecich. Zdaniem spółki w takiej sytuacji dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń, a menedżer z tytułu kontraktu może być ubezpieczony społecznie tylko na zasadach dobrowolności.

W interpretacji z 7.08.2015 r. (WP/200000/43/892/2015) ZUS w Lublinie zgodził się z tym. Powołał się na uchwałę 7 sędziów SN z 17.06.2015 r. (III UZP 2/15), w której orzeczono, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług. Wyrok ten ma moc zasady prawnej i wiąże od dnia podjęcia.

Osoba fizyczna, z którą zawarto umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menedżerski) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 usus, dotyczącego osób wykonujących pracę na umowę agencyjną, zlecenia lub inną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kc o zleceniu.

Jeśli osoba taka uzyskuje także przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do CEIDG, to ma miejsce zbieg tytułów do ubezpieczeń pozwalający - po spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 2a usus - wybrać tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Przepis ten mówi, że osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zlecenia etc. oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 (czyli ze zlecenia etc.).

Menedżer uzyskuje jednocześnie przychody z działalności gospodarczej i jest z tytułu tej działalności zgłoszony do ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie menedżera jest wyższe niż najniższa obowiązująca go podstawa wymiaru składek z działalności gospodarczej. W konsekwencji dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń, a skoro menedżer opłaca składki z działalności, to nie powstanie obowiązek ubezpieczeniowy z tytułu kontraktu.

Zdaniem ZUS spółka nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy. Powinna natomiast opłacać składki na ubezpieczenia zdrowotne. Te bowiem są należne za okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z określonego tytułu, niezależnie od posiadania równocześnie innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Komentarz: Zauważmy, że w takim kierunku szło orzecznictwo w sytuacjach, gdy dana osoba miała 2 tytuły do ubezpieczeń: działalność gospodarczą i zlecenie (lub inną tego typu umowę). Np. w wyroku z 2.08.2012 r. (II UK 31/12) SN stwierdził, że w przypadku zbiegu obowiązku ubezpieczenia społecznego z umowy zlecenia i prowadzenia działalności pozarolniczej (art. 9 ust. 2 i 2a usus) ubezpieczony jest uprawniony do wyboru umowy zlecenia jako podstawy ubezpieczenia społecznego, jeżeli tzw. wartość umowy zlecenia (tj. uzgodnione wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek) nie jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 usus). Wybrać zlecenie jako tytuł do ubezpieczeń można, o ile podstawa wymiaru składek przewyższa tę właściwą dla działalności gospodarczej.

Trzeba też mieć na uwadze, że 1.01.2016 r. zmieniają się reguły ustalania obowiązku ubezpieczeń w przypadku zbiegu umów cywilnoprawnych z działalnością gospodarczą.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....