Czy sprzedaż wysyłkowa do krajów UE korzysta ze zwolnienia z VAT bez limitu kwotowego

Mateusz Kaczmarek doradca podatkowy

Przedsiębiorca zajmuje się handlem internetowym. Stosuje zwolnienie podmiotowe z uwagi na obrót nieprzekraczający 200 tys. zł rocznie. W tym roku wśród jego klientów pojawiły się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w innych krajach UE. Sprzedaż na ich rzecz to tzw. sprzedaż wysyłkowa.
Czy wlicza się ją do limitu obrotu dla potrzeb stosowania zwolnienia podmiotowego?

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została zdefiniowana w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Mamy z nią do czynienia, gdy:

  • towar jest wysyłany lub transportowany przez sprzedawcę bądź na jego rzecz z terytorium Polski na terytorium innego państwa UE, będącego państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, a jednocześnie
    • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
    • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
    • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • dostawa dokonywana jest na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT, lub na rzecz innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Generalnie chodzi o sprzedaż wysyłkową z Polski do innych krajów UE na rzecz konsumentów (B2C).

Zwolnienie podmiotowe jest natomiast uregulowane w art. 113 ustawy o VAT. W jego ust. 1 zwolniono od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł (bez podatku). W ust. 2 pkt 1 zapisano, że do wartości sprzedaży nie wlicza się m.in. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Ustawodawca nie wskazał przy tym żadnych wyłączeń, limitów czy warunków, co – moim zdaniem – oznacza, że każda sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została wyłączona z obliczania limitu kwotowego zwolnienia z VAT.

Przepisy są precyzyjne, jasne, niebudzące wątpliwości i niewymagające interpretacji (zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda). Jednak organy podatkowe zajmują odmienne stanowisko – twierdzą, że możliwość nieuwzględniania sprzedaży wysyłkowej w limicie zwolnienia dotyczy tylko tej jej części, która została opodatkowana na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Przypomnijmy, że każde z państw członkowskich określa roczny limit sprzedaży wysyłkowej, którego nieprzekroczenie zwalnia przedsiębiorców z innych krajów UE z obowiązku rejestrowania się do VAT w tym kraju. Przykładowo w 2018 dla Niemiec limit ten został ustalony na poziomie 100 tys. euro – najwyższym w Europie obok Holandii i Luksemburga.

Tak więc polski podatnik może w 2018 dokonać sprzedaży wysyłkowej do Niemiec za 400 tys. zł i nie mieć obowiązku zarejestrowania się tam do VAT. Co więcej, może dokonać łącznej sprzedaży za ponad 1,2 mln zł do Niemiec, Holandii i Luksemburga i nie mieć obowiązku rejestracji do VAT w żadnym z tych państw, o ile tylko w żadnym z nich nie przekroczy limitu sprzedaży w wysokości 100 tys. euro. Pozostają jeszcze liczne inne kraje UE, z mniejszymi wprawdzie limitami, które jednak po zsumowania dają możliwość sprzedaży za kolejne kilkaset tysięcy euro bez obowiązku rejestracji do VAT.

Wpływa to niewątpliwie na podejście polskiego fiskusa, niemniej stanowisko organów podatkowych powinno opierać się na przepisach obowiązującego prawa.

Na poparcie swojej tezy organy podatkowe powołują art. 23 ustawy o VAT, który definiuje miejsce dostawy towarów (tj. przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel) w przypadku, gdy są one przedmiotem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Do momentu powstania obowiązku rejestracji w innym państwie UE lub dobrowolnego wyboru rejestracji miejscem dostawy towarów jest terytorium Polski.

Jak argumentowała KIS w interpretacji z 20.10.2017 (0112-KDIL1-3.4012.356.2017.2.PR), w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zasadą jest opodatkowanie towaru w państwie przeznaczenia, ponieważ miejscem dostawy jest to państwo – co ma eliminować zakłócenia konkurencji, do których dochodziłoby, gdyby towary zaczęto sprzedawać z państw mających niższą stawkę VAT niż stawka w państwie docelowym. Zasada ta obowiązuje jednak dopiero od momentu przekroczenia określonego poziomu obrotu, a zanim to nastąpi, sprzedaż może być opodatkowywana w kraju siedziby sprzedawcy, a nie konsumenta. Powinna być zatem uwzględniana w limicie wskazanym w art. 113 ustawy o VAT, gdyż przy ustalaniu prawa do zwolnienia należy brać pod uwagę wartość sprzedaży towarów i usług podlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju.

A zatem zdaniem KIS sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju powinna zostać wliczona do limitu, gdyż niewliczanie wartości sprzedaży wysyłkowej podlegającej opodatkowaniu poza granicami kraju ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania tej samej transakcji, tj. zarówno w kraju, jak i państwie przeznaczenia towaru. Natomiast wliczanie do limitu wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – podlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju – ma na celu zapobieganie uniknięcia opodatkowania tej sprzedaży.

Wyżej przytoczony argument ma charakter celowościowy – celem prawodawcy była eliminacja podwójnego opodatkowania, ale też i uchylania się od niego. Organy podatkowe nie są jednak uprawnione do orzekania, co prawodawca chciał ustanowić, chociaż ustanowił coś dokładnie przeciwnego. Co więcej, takie podejście prowadziłoby do uznania, że fragment przepisu o wyłączeniu z limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest po prostu zbędny (mogłoby go nie być – o czym mowa dalej), a tymczasem podstawową regułą interpretacyjną jest zakaz interpretowania tekstu prawnego w taki sposób, aby jego fragmenty okazały się zbędne.

KIS w interpretacji zdaje się sugerować, że za jej poprawnością przemawiają względy systemowe, tj. zasady dotyczące funkcjonowania VAT w Polsce i całej UE. Odnosząc się krytycznie do tego argumentu, należy przede wszystkim wskazać, że wprawdzie prawo unijne ma pierwszeństwo przed krajowym (w przypadku sprzeczności), ale w konkretnej sprawie nie można skutecznie zakwestionować prawidłowości postępowania podatnika, który oparł się na względniejszej dla niego normie krajowej (por. np. wyrok NSA z 23.09.2009, I FSK 1154/08).

Należy tu też przytoczyć fragment wyroku NSA z 17.02.2016 (II FSK 3585/13): nie można zaakceptować sytuacji, w której w celu zapewnienia szczelności systemu podatkowego organy podatkowe w drodze wykładni prawa dokonują za ustawodawcę korekty unormowań podatkowych. Działania takie – zgodnie z art. 217 Konstytucji RP – należą do sfery wyłącznej kompetencji organów władzy ustawodawczej. To władza publiczna, a nie podległe jej podmioty, musi ponosić konsekwencje niedoskonałego ukształtowania regulacji podatkowej.

Podsumowując: moim zdaniem miejsce dostawy towarów nie ma w omawianym przypadku żadnego znaczenia. Niezależnie bowiem od tego, czy będzie to Polska, czy inne państwo UE, w obu wypadkach dostawa ta odbywa się w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (art. 23 ust. 1 ustawy o VAT zaczyna się od sformułowania: w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną).

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie obejmuje sprzedaży towarów poza terytorium kraju ze względu na definicję pojęcia „sprzedaż” z art. 2 pkt 22 (obejmuje ona generalnie transakcje dokonywane na terytorium kraju), natomiast wyłączenie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (w całości) zostało wprost przez ustawodawcę zapisane w art. 113 ust. 2 pkt 1. Skoro limit dotyczy wyłącznie sprzedaży krajowej, to znaczy, że obejmuje sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju w części, w której miejscem świadczenia jest terytorium kraju (jeśli brać pod uwagę tylko treść art. 113 ust. 1). Dlatego – chcąc tę zasadę zmodyfikować poprzez wyłączenie z limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – ustawodawca musiał to wyłączenie wprost zapisać w art. 113 ust. 2 pkt 1 – bez tego zapisu sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, dla której miejscem świadczenia jest terytorium kraju, byłaby objęta limitem zwolnienia, a sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, dla której miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, nie byłaby nim objęta, tak jak i nie jest objęta mimo istnienia tego przepisu.

Na zakończenie należy wskazać, że przywołana interpretacja KIS została uchylona wyrokiem WSA w Gliwicach z 1.03.2018 (III SA/Gl 1091/17). Niemniej zapadło też kilka orzeczeń WSA niekorzystnych dla podatników (wyroki WSA w Łodzi z 27.02.2018, I SA/Łd 1085/17 i 1086/17, oraz Rzeszowie z 12.09.2017, I SA/Rz 435/17, 441/17 i 447/17). Czas pokaże, które z przedstawionych argumentów znajdą uznanie przed NSA.

Z punktu widzenia podatników za pierwszą jaskółkę można uznać wyrok NSA z 21.02.2018 (I FSK 739/16). Co prawda zapadł on w nieco innym stanie faktycznym (sprzedaż poza terytorium Polski nie miała charakteru wysyłkowego, lecz charakter bezpośredni), niemniej rozstrzyganą sprawę można uznać za analogiczną do omówionego w niniejszym artykule tematu, zwłaszcza w zakresie, w jakim sąd orzekł o niewliczaniu zagranicznej sprzedaży do limitu zwolnienia z VAT w Polsce, dokonał analizy pojęcia „sprzedaży” na gruncie VAT oraz rozstrzygnął o skutkach niezgodności polskiego prawa z prawem unijnym na korzyść podatnika.

Temat: „VAT”
Koronawirus

Objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie skutków COVID-19 – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka wykupiła roczne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, obejmujące zdarzenia powstałe wskutek COVID-19. Koszty ubezpieczenia pokrywa spółka, pracownicy nie są nimi obciążani.
Czy w związku z tym spółka ma obowiązek wykazać – w ewidencji i deklaracji – zwolnione od VAT nieodpłatne świadczenie usług?

Nie. Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), przy czym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


Podatki i prawo gospodarcze

Usługi transportowe świadczone przez zagraniczną firmę – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Jesteśmy dystrybutorem towarów polskich firm, które odsprzedajemy zarówno w Polsce, jak i w UE. Towary wywożone są jednak zawsze z Polski. Czasami usługi transportowe na nasze zlecenie wykonuje firma zagraniczna, posługująca się NIP nadanym w Holandii. Firma ta zarejestrowana jest również na VAT w Polsce, ale posługując się polskim NIP, wykonuje inne usługi (administracyjne), nietransportowe. Nie mamy z nią umowy. Firma za swoje usługi wystawia faktury, w których obciąża nas także innymi kosztami, tj. postojowego (oczekiwanie na załadunek/wyładunek) i podgrzewania towaru parą (niezbędne do późniejszego rozładunku towaru).
Usługi transportowe wykazujemy jako import usług. Mamy wątpliwość, czy dodatkowe koszty postoju przed rozładunkiem/załadunkiem oraz koszty podgrzania towaru powinniśmy również wykazać jako import usług, traktując wszystkie usługi razem jako usługę kompleksową. Te dodatkowe usługi firma wykazuje na oddzielnych fakturach. Wszystkie je traktowaliśmy jako import usług.
Kiedy powinniśmy wykazać obowiązek podatkowy w imporcie usług – jeżeli miałaby to być usługa kompleksowa – skoro czasami faktura za transport jest wystawiona we wcześniejszym miesiącu niż pozostałe faktury? Zdarza się też, że ta sama firma wykonuje dla nas usługi przewozowe tylko na terenie Polski. Na wystawionych fakturach posługuje się NIP holenderskim i nie nalicza VAT.
Czy wtedy także zakup usług powinniśmy traktować jako import usług?

Podatki i prawo gospodarcze

Refaktura ubezpieczenia przy najmie nieruchomości – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawiera umowy najmu powierzchni biurowych w budynku, którego jest właścicielem. Najemcy poza czynszem ponoszą koszty dodatkowe – opłaty za media, usługi ochrony mienia, podatek od nieruchomości, a także ubezpieczenia wynajmowanych nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – które są na nich refakturowane.
Udział najemcy w kosztach ubezpieczenia jest proporcjonalny do wynajmowanej powierzchni. Nie nabywa on prawa do ew. wypłaty odszkodowania. Umowę ubezpieczenia zawiera spółka i odprowadza z tego tytułu składki. Najemca nie ma wpływu na wybór ubezpieczyciela ani na warunki ubezpieczenia.
Obowiązek ponoszenia przez najemcę kosztów ubezpieczenia nieruchomości jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Nie może on zawrzeć umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Umowa najmu nie przewiduje wprost możliwości jej rozwiązania z tytułu zwłoki w zapłacie należności ubezpieczeniowej przez najemców.
Czy spółka na fakturach wystawianych dla najemców prawidłowo wykazuje kwotę ubezpieczenia obciążoną stawką 23% VAT?

Podatek od towarów i usług

Stawka 8% VAT na szafy wnękowe – zmiana interpretacji ogólnej MF

Krzysztof Hałub
Gdy zabudowa meblowa wykonana na indywidualne zmówienie jest trwale połączona z elementami konstrukcyjnymi lokalu, w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, natomiast po demontażu jest niezdatna do użytku jako mebel, mamy do czynienia z kompleksową usługą modernizacji obiektu budowlanego.

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT w przypadku wniesienia przedpłaty

Anna Koleśnik
Spółka kupiła towary w Niemczech od tamtejszej firmy. Całą cenę sprzedaży zapłaciła po złożeniu zamówienia (18.03.2020). Faktura dokumentująca dostawę, wystawiona 30.03.2020, do spółki wpłynęła dopiero w czerwcu 2020. Pierwsza partia towaru została dostarczona do magazynu spółki w Polsce 30.04.2020, a kolejna – 3.06.2020. Dostawa odbywała się na warunkach ex works Incoterms 2010.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego WNT – z chwilą wystawienia faktury przez niemieckiego dostawcę czy w momencie dostarczenia towarów do spółki?

Czynności wykonywane na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii bez VAT

Tomasz Krywan
Lekarz weterynarii prowadzący własną klinikę (i z tego tytułu zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) wykonuje niekiedy czynności na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii.
Według jakiej stawki VAT są one opodatkowane?

Dowody księgowe

Formy dokumentowania dla celów VAT wydatków związanych z podróżami

Aleksander Woźniak
Nie każda opłata związana z podróżami musi być potwierdzona fakturą, by można było odliczyć podatek naliczony. Czasem wystarczy zwykły bilet lub nawet wydruk, niekoniecznie z kasy rejestrującej.

Od 1.01.2020 faktura dla przedsiębiorcy – z NIP nabywcy – może zostać wystawiona na podstawie paragonu fiskalnego tylko, jeżeli jest na nim zamieszczony NIP nabywcy (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT). Paragon fiskalny wystawiany na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) brutto jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT) i nie należy wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu (faktury standardowej) – stwierdziła KIS w interpretacjach z 18.03.2020 (0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK) i 27.04.2020 (0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK).


VAT

Świadczenia kompleksowe – opodatkowanie VAT

Aneta Szwęch
Ustalenie, czy dana transakcja składająca się z kilku elementów stanowi świadczenie kompleksowe (złożone), czy też poszczególne elementy są samodzielnymi świadczeniami, ma istotne znaczenie dla rozliczenia VAT, ponieważ to przedmiot opodatkowania (rodzaj towaru lub usługi) decyduje np. o zastosowaniu określonej stawki VAT czy o dacie powstania obowiązku podatkowego.

Na potrzeby VAT – co do zasady – każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną czynność. Jeżeli jednak transakcja składa się z kilku elementów, tworzących jedno świadczenie w aspekcie ekonomicznym (świadczenie kompleksowe), to nie powinna być sztucznie rozdzielana w celu opodatkowania VAT.


VAT

Zapłata z góry za uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych wraz z odsetkami za opóźnienie – skutki w VAT

Edyta Głębicka
W październiku 2019 r. nasza firma otrzymała od kontrahenta z Belgii, posługującego się holenderskim numerem VAT, dwie faktury za kompleksową usługę uczestnictwa w targach branżowych w Niemczech, obejmującą m.in. zakup powierzchni wystawienniczej, zapewnienie sprzętu, pakiet digital. Targi odbywały się od 24.01.2020 do 26.01.2020 r., promowaliśmy na nich nasze produkty. Organizator usługi wystawił faktury bez podatku z dopiskiem reverse charge i powołał się na art. 44 dyrektywy 2006/122/WE. Były to faktury na przedpłaty. Obowiązek podatkowy od zakupionej usługi wykazaliśmy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, tj. w dacie zapłaty za usługę (odpowiednio 17.12.2019 i 19.12.2019 r.).
Firma belgijska wykazała dodatkowo na swojej fakturze opłatę należną wówczas, gdybyśmy dokonali płatności po wyznaczonym terminie (30 dni od daty wystawienia faktury). Tak się zdarzyło, więc uwzględniliśmy tę opłatę i przekazaliśmy płatność w wyższej, wskazanej na fakturze kwocie.
Czy prawidłowo rozliczyliśmy usługę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT oraz czy w podstawie opodatkowania powinniśmy uwzględnić także opłatę za opóźnioną płatność?

Podatki 2020

Zmiany w podatkach w 2020 r. z perspektywy biur rachunkowych

Sebastian Goschorski
Rok 2020 przyniósł wiele zmian w podatkach oraz sposobie działania biur rachunkowych. Niektóre z nich – ze względu na złożoność i tempo ich wprowadzania – mogą być dla mniejszych biur, słabiej przygotowanych pod względem technologicznym i organizacyjnym, bardzo trudne do wdrożenia, a nawet mogą zakłócić ich działalność.

Podkreślić należy, że praktycznie każda zmiana przepisów, która weszła w życie z końcem 2019 i początkiem 2020 r., wprowadza lub zwiększa odpowiedzialność karną skarbową osób prowadzących księgi i rozliczenia podatkowe. Na skutek tego księgowi coraz bardziej odczuwają ryzyko wykonywania zawodu. Rośnie też stres związany z odpowiedzialnością materialną, która może ich dotknąć.


Podatki i prawo gospodarcze

Wyrównanie strat związanych z użyciem do produkcji gorszego surowca – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Zakupiliśmy od naszej spółki powiązanej surowiec do produkcji zamówionego przez klienta towaru. Spółka powiązana kupiła surowiec od dostawcy zewnętrznego. W toku produkcji okazało się, że surowiec był niepełnowartościowy, co spowodowało wyprodukowanie przez nas towaru gorszej jakości.
Klient kupił go od nas, ale musieliśmy obniżyć cenę (zużyliśmy cały gorszy surowiec). Zamierzamy dochodzić rekompensaty, w wysokości różnicy wartości między ceną pełnowartościowego a ceną niepełnowartościowego surowca oraz z tytułu utraconych korzyści, wobec konieczności sprzedaży towarów po obniżonej cenie. W praktyce będzie to wyglądało tak, że nasza spółka powiązana wystąpi o rekompensatę do pierwotnego dostawcy, a później uzna nas żądaną kwotą. Dodam, że pierwotny dostawca sam zbadał swój surowiec i przyznał nam rację. Faktury sprzedaży zostały już dawno wystawione. W transakcji brały udział polskie firmy.
Jakie dokumenty powinniśmy teraz wystawić w celu rozliczenia reklamacji w aspekcie VAT?

Należałoby tu odróżnić dwa zdarzenia – zakup surowca gorszej jakości (co wyszło na jaw dopiero na etapie produkcji z tego surowca) i obniżenie z tego powodu ceny zakupu oraz zwrot utraconych korzyści ze sprzedaży towaru.


Podatki i prawo gospodarcze

Koszty postojowe z tytułu nieterminowego odbioru towaru – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Sprzedajemy towary kontrahentowi unijnemu na warunkach DAP. Jest to dla nas WDT. Z uwagi na opóźnienia w odbiorze towaru w magazynie kontrahenta firma transportowa, którą wynajęliśmy, obciąża nas kosztami za przestój. Przewoźnik wystawia nam notę obciążeniową. Umowa z nim przewiduje, że w przypadku przestoju powyżej określonego czasu naliczane są kary i wystawiana jest z tego tytułu nota obciążeniowa. Aby odzyskać środki, którymi obciążył nas przewoźnik, wystawiamy na kontrahenta (odbiorcę towaru) notę debetową. Umowa z nim nie zawiera jednak żadnych zapisów przewidujących obciążanie go dodatkowymi kosztami, np. za nieterminowy odbiór towaru.
Czy postępujemy prawidłowo, wystawiając notę debetową? Może powinniśmy wystawić korektę do faktury za WDT i podwyższyć wartość towaru albo też wystawić fakturę na koszt usługi transportowej (świadczenie usług poza terytorium kraju, poz. 11 deklaracji VAT-7)?

Moim zdaniem postępowanie firmy jest prawidłowe. Z jej punktu widzenia bowiem koszt, którym obciążany jest kontrahent (nabywca towaru), nie stanowi ani elementu wynagrodzenia za WDT, ani wynagrodzenia za usługę (nie mamy tu do czynienia z refakturowaniem kosztu usługi transportowej).


VAT

Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch
Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?

Mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (o którym mowa w art. 115–118 ustawy o VAT) polega z jednej strony na obciążeniu nabywcy produktów rolnych, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, obowiązkiem naliczenia i wypłaty kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku według stawki 7%, a z drugiej na przyznaniu mu prawa do odliczenia wypłaconej kwoty podatku. Z założenia więc mechanizm rozliczenia VAT – stworzony w ramach procedury szczególnej przewidzianej dla rolników ryczałtowych – jest neutralny dla podatnika, będącego nabywcą towarów i usług dostarczonych przez rolnika ryczałtowego.


Dowody księgowe

Wystawianie faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego

Aneta Szwęch
Firma sprzedaje towary m.in. na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż ta zasadniczo musi być potwierdzona paragonem fiskalnym, który jednak nie zawiera NIP rolnika.
Czy można wystawiać faktury do paragonu bez NIP nabywcy – „na żądanie” lub bez żądania rolnika ryczałtowego – czy też w ten sposób firma naraża się na sankcję w VAT?

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
  • rolników ryczałtowych

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu zaliczki na usługi zakwaterowania

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach, opodatkowane 8% stawką VAT. Według PKWiU są to „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” (PKWiU 55.2). Często na ich poczet spółka otrzymuje zaliczki.
Czy powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

VAT

Zapłata faktury pro forma z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Tomasz Krywan
Firma otrzymała od kontrahenta pro formę dotyczącą zakupu towarów z zał. nr 15 do ustawy o VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy trzeba ją opłacić w ten sposób?

VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Mateusz Kaczmarek
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?

CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....