Czy potrzebny jest jednolity plan kont

Stanisław Koc

1. Plany kont w świetle ustawy o rachunkowości

 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Rachunkowość ma przede wszystkim na celu bieżącą ewidencję w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, majątku oraz zobowiązań i kapitałów jednostki i dotyczących jej zdarzeń gospodarczych, jak również okresowe informowanie – za pomocą sprawozdań finansowych – o sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowym jednostki. Dane takie potrzebne są zarówno otoczeniu jednostki, jak i jej samej. Istotną funkcją rachunkowości jest także dostarczanie podstaw do obliczania podatków i innych ciężarów nałożonych na jednostkę.

Spełnianie tych głównych zadań wymaga od jednostki przesądzenia sposobu:

1) wyceny zdarzeń gospodarczych na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy, a więc na dzień ich wykazania w sprawozdaniu finansowym; częściowo są to zasady wyceny bezwzględnie obowiązujące, częściowo zaś pozostawione jednostce do wyboru,

2) ujęcia i grupowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych umożliwiającego sporządzanie obowiązującej jednostkę sprawozdawczości finansowej, zeznań podatkowych oraz zaspokojenie jej wewnętrznych potrzeb w zakresie zarządzania i kontroli,

3) technicznego przetwarzania i przechowywania danych objętych rachunkowością jednostki, następującego sprawnie, poprawnie i sprawdzalnie.

Ustawa o rachunkowości, zwana dalej ustawą, w art. 10 ust. 1 zobowiązuje jednostki do posiadania dokumentacji utrwalającej w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości, obejmujące przede wszystkim opis rozwiązań stosowanych w zakresie:

 • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 • kont księgi głównej (wykaz), zasad klasyfikacji zdarzeń, a także prowadzenia ksiąg pomocniczych do kont księgi głównej – jest to zakładowy plan kont,
 • wykazu ksiąg rachunkowych oraz przetwarzania danych księgowych.

Zakładowe plany kont ustalają same jednostki prowadzące księgi rachunkowe, w celu spełnienia obowiązków wynikających z ustawy, przepisów podatkowych i potrzeb obsługi zarządzania i kontroli. Zazwyczaj zakładowy plan kont zawiera co najmniej:

  • wykaz stosowanych przez jednostkę kont księgi głównej,
  • charakterystykę zdarzeń gospodarczych ujmowanych na poszczególnych kontach księgi głównej,
  • opis typowych zapisów księgowych związanych z gromadzeniem danych na kontach księgi głównej i ich rozliczeniem (tzw. korespondencja kont),
  • wskazanie sposobu prowadzenia kont ksiąg pomocniczych do kont księgi głównej.

Specyficzny charakter mają zakładowe plany kont jednostek powiązanych, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej, mającej siedzibę w Polsce lub poza jej granicami. Zakładowe plany kont tych jednostek są na ogół zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą w jej zakładowym planie kont, gdyż pozwala to na unifikację rozwiązań księgowych, co z kolei umożliwia sporządzanie poprawnych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, bo treść poszczególnych pozycji, mimo że stanowi sumę danych jednostek powiązanych, jest jednorodna pod względem zakresu i wyceny.

Wyświetlono 16% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....