Czy należy się wynagrodzenie, jeśli z powodu choroby pracownik świadczył pracę tylko przez 1 dzień

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownik od 2.08.2018 do 31.08.2018 był na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek chorobowy. Przepracował tylko 1 dzień (1 sierpnia). Czy za ten dzień należało mu się wynagrodzenie, skoro z odpowiedniego rozporządzenia wynika, że nie? Dodam, że otrzymuje on pensję 3000 zł brutto miesięcznie.

Tak, ponieważ za wykonaną pracę zawsze przysługuje wynagrodzenie. To jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (jak w pytaniu) trzeba podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin, jaką zatrudniony przepracował 1 sierpnia.

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy

Sposób obliczania – za przepracowaną część miesiąca – wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej, regulują § 11 i 12 rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 2017 poz. 927).

Zgodnie z § 11 rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą jego część otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kp (chorobowe) lub zasiłek, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Stosując wskazaną regułę, pracownikowi, o którym mowa w pytaniu, nie należałoby nic płacić za 1 dzień pracy w sierpniu, co wynika z obliczeń:

3000 zł : 30 = 100 zł,

100 zł × 30 dni choroby = 3000 zł,

3000 zł – 3000 zł = 0 zł.

Jednak takie rozwiązanie od dawna wzbudza kontrowersje, bowiem jest sprzeczne z jedną z podstawowych zasad prawa pracy, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 Kp). Dlatego resort pracy zajął (3.12.2009) stanowisko, że w tym przypadku trzeba:

  • stałą stawkę miesięczną podzielić przez nominał czasu pracy (liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu),
  • uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym jednym dniu.

Identyczne stanowisko zajęła też Państwowa Inspekcja Pracy (GPP-87-4560-64/09/PE/RP): Przyjęcie takich zasad ustalania wynagrodzenia, w tym konkretnym przypadku, stoi w sprzeczności z art. 80 Kp, stanowiącym, że za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie – pomimo wykonywania pracy w danym miesiącu pracownik nie otrzymałby żadnego wynagrodzenia za pracę, a jedynie wynagrodzenie za czas choroby bądź zasiłek chorobowy (z reguły w niższej niż wynagrodzenie za pracę wysokości). Powyższe przemawiałoby za wypłatą wynagrodzenia za pracę za czas przepracowany, czyli za 1 dzień.

Zakładając, że 1 sierpnia pracownik pracował 8 godz., wynagrodzenie wyniesie:

3000 zł : 176 godz. = 17,05 zł,

17,05 zł × 8 godz. = 136,40 zł.

Za przepracowany 1 dzień w sierpniu 2018 przysługuje mu 136,40 zł wynagrodzenia (brutto).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....