Czy można nie płacić składek ZUS za cudzoziemca spoza UE

Magdalena Januszewska radca prawny

Zdaniem ZUS pracujących w Polsce obcokrajowców z państw spoza UE trzeba tutaj ubezpieczać nawet wtedy, gdy ich pobyt nie ma stałego charakteru. Na odmienną ocenę można liczyć dopiero w sądzie.

Zatrudnianie obcokrajowców do prac w Polsce bywa przedmiotem sporu między pracodawcami a ZUS. Chodzi w szczególności o podleganie ubezpieczeniom społecznym np. zleceniobiorców z państw trzecich, niebędących członkami UE, z którymi nie wiążą Polski dwustronne umowy międzynarodowe regulujące te kwestie. Nie ma więc przepisów międzynarodowych określających zasady ich ubezpieczania.

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • SA – Sąd Apelacyjny
  • SN – Sąd Najwyższy

Jeśli pobyt zatrudnionego w Polsce nie ma stałego charakteru, to pracodawcy, opierając się na art. 5 ust. 2 usus, próbują wykazać, że nie powinien on być obejmowany ubezpieczeniami społecznymi w Polsce. Przepis ten mówi, że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze RP nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Stanowisko ZUS

ZUS od dawna prezentuje pogląd, że art. 5 ust. 2 usus można zastosować wyłącznie wówczas, gdy warunki w nim wskazane są spełnione łącznie, tzn. pobyt cudzoziemca w Polsce nie ma charakteru stałego i jednocześnie jest on zatrudniony w obcym przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym itp.

Tak wynika z wielu interpretacji indywidualnych (np. decyzje ZUS z 31.08.2015, WPI/200000/43/917/2015, 28.08.2018, DI/100000/43/961/2018, 23.06.2017, WPI/200000/43/703/2017, 27.08.2018, WPI/200000/43/975/2018, 13.08.2018, WPI/200000/43/893/2018).

Takiej też treści interpretację otrzymała spółka X. Sprawa dotyczyła zleceniobiorców m.in. z Białorusi, Rosji i Nepalu, których pobyt w Polsce nie miał charakteru stałego, a jedynie przejściowy (nie mieli zezwolenia na pobyt stały, tylko wizy na czas określony bądź karty tymczasowego pobytu). Po wykonaniu pracy wracali do krajów ojczystych. Z państwami tymi Polska nie zawarła umów międzynarodowych regulujących kwestie podlegania ubezpieczeniom społecznym w sposób odmienny od wynikającego z usus.

Zdaniem spółki osoby, których pobyt nie ma charakteru stałego, mimo zatrudnienia na podstawie umowy rodzącej co do zasady obowiązek ubezpieczeń społecznych, nie podlegają ubezpieczeniom z tego tytułu, bo stosuje się do nich wspomniany art. 5 ust. 2 usus. Fakt, że pobyt nie ma charakteru stałego, wystarczy do uznania, że dana osoba nie podlega w Polsce ubezpieczeniom.

ZUS był odmiennego zdania, więc spółka zaskarżyła wydaną jej interpretację. Sprawę rozstrzygał sąd (wyrok SA w Łodzi z 19.01.2018, III AUa 461/17).

Co wynika z orzecznictwa

Sądy nie są tak radykalne w poglądach jak ZUS. W tego typu przypadkach zapadały rozstrzygnięcia korzystne dla pracodawców.

W wyroku z 6.01.2009 (II UK 116/08) SN przyjął, że art. 5 ust. 2 usus powinien być odczytywany w ten sposób, że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie: 1) obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Polski nie ma charakteru stałego, 2) obywatele państw obcych, którzy są zatrudnieni w placówkach wymienionych w drugim członie tego przepisu.

Oznacza to, że art. 5 ust. 2 usus obejmuje zarówno obywateli państw obcych zatrudnionych w ww. placówkach (niezależnie od charakteru ich pobytu na obszarze RP), jak również obywateli państw obcych niezatrudnionych w ww. placówkach, o ile tylko ich pobyt na obszarze RP nie miał charakteru stałego (podobnie wyrok SN z 16.06.2011, III UK 215/10). Chodzi o niezależne od siebie kategorie osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Taki sposób wykładni art. 5 ust. 2 usus utrwalił się w orzecznictwie SN (por. wyroki z 17.01.2007, I UK 225/06, i 28.05.2008, I UK 303/07).

ZUS w apelacji podnosił argumenty dotyczące dyskryminacji obywateli Polski i innych państw. SA w przywołanym wyżej wyroku z 19.01.2018 zauważył, że art. 5 usus stanowi wyjątek od reguły wskazanej w art. 6 ust. 1 usus i z tego względu jego treść nie mogła być objęta dyspozycją art. 6 (wtedy nie byłoby bowiem wyjątku).

Prawodawca w art. 5 ust. 2 zadecydował, że pewna grupa obywateli państw obcych nie podlega ubezpieczeniom społecznym określonym w usus, co nie stanowi dyskryminacji obywateli polskich stale zamieszkujących w kraju choćby z tego względu, że zasadniczą przesłanką nieobjęcia cudzoziemców (niebędących pracownikami obcych przedstawicielstw dyplomatycznych itp.) ubezpieczeniem społecznym jest fakt, że ich pobyt na terenie Polski nie ma charakteru stałego, a więc zasadniczo różni się od sytuacji obywateli polskich.

SA nie dopatrzył się więc naruszenia zasady równego traktowania ubezpieczonych z tego powodu, że wszyscy obywatele państw obcych, których cechują przymioty wskazane w art. 5 ust. 2, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów zlecenia na mocy art. 6 ust. 1 pkt 4 usus.

SA zauważył przy tym, że argument wywiedziony z zasady równego traktowania nakazywałby objęciem obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym również pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, którzy na terenie Polski wykonywaliby umowy zlecenia.

Stały charakter pobytu

Nie należy jednak przedwcześnie cieszyć się z łagodniejszego stanowiska judykatury. Sporne może się bowiem okazać ustalenie, co oznacza pobyt o stałym charakterze.

Tę kwestię rozważał SN w wyroku z 12.07.2017 (II UK 295/16). Chodziło o prowadzenie przez cudzoziemkę własnej działalności gospodarczej w Polsce. Pamiętajmy, że jedną z cech działalności gospodarczej jest jej ciągłość. Zgodnie bowiem z art. 3 Pp działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przy pracy zarobkowej takiego warunku ciągłości nie ma.

SN stwierdził, że art. 5 ust. 2 usus stanowi wyjątek od reguły, że prowadzenie działalności gospodarczej – w pewnych przypadkach – nie rodzi obowiązku ubezpieczenia.

Usus nie zawiera legalnej definicji „stałego charakteru”. Zdaniem SN konieczna jest wykładnia dynamiczna, uwzględniająca zmieniające się stosunki gospodarcze, a przede wszystkim ułatwienia w komunikacji przygranicznej, swobodę i wolność prowadzonej działalności gospodarczej. W dobie powszechnego dostępu do systemów komunikacji bezprzewodowej, internetu, prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku pobytu w siedzibie podmiotu gospodarczego nie jest odstępstwem od współczesnych standardów.

Znaczenie terminu „nie podlegają ubezpieczeniom społecznym obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze RP nie ma charakteru stałego” należy odczytywać w powiązaniu z system ubezpieczenia społecznego, a nie przez odwoływanie się do przepisów o charakterze meldunkowym czy kryteriów ilościowych (ile razy dana osoba wjeżdża do kraju i jak długo w nim pozostaje).

Takie też stanowisko odnośnie do osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce było prezentowane we wcześniejszych orzeczeniach, np. wyrokach SN z 17.09.2009 (II UK 11/090) i 6.09.2011 (I UK 60/11).

Punktem odniesienia dla wyjaśnienia, czy pobyt cudzoziemca nie ma charakteru stałego, jest wymieniony w tym przepisie obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym. Skoro usus określa zasady podlegania ubezpieczeniom, to podlegają nim także obywatele państw obcych, którzy podejmują działalność stanowiącą podstawę objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

W żadnej mierze art. 5 ust. 2 usus nie zmienia podstawowej reguły stanowiącej, że obowiązek ubezpieczenia społecznego – również wobec obywateli państw obcych – powstaje m.in. z chwilą rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności (art. 13 pkt 4 usus). Dlatego charakter pobytu (stały albo niestały) należy odnosić w relacji do powszechnego obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Ten charakter nie zależy w konsekwencji od tego, jaki zamiar co do okresu przebywania w Polsce przejawia cudzoziemiec.

Stały pobyt w rozumieniu art. 5 ust. 2 usus podlega zatem ocenie w zależności od realizacji działalności, z której wynika ustawowy obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym. Stały pobyt to pobyt niezmienny w danym okresie, czyli w okresie realizacji podstawy ubezpieczenia, przy czym nie ma większego znaczenia okoliczność, jaką administracyjną gwarancję prowadzenia działalności lub zapewnienia pobytu miał w Polsce obywatel państwa obcego. Liczy się to, czy przebywając na terytorium RP w stałym charakterze, prowadził działalność pozarolniczą.

O tym, czy dany pobyt ma charakter stały, nie decyduje więc stały pobyt w sensie „długotrwałości i stałości pobytu na terenie RP”, bowiem w takim wypadku wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych podlegaliby ci cudzoziemcy, których pobyt nie ma takich cech, choć spełnialiby warunki podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. Może więc podlegać ubezpieczeniom nawet cudzoziemiec-przedsiębiorca przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na czas oznaczony.

Oznaczony czas pobytu cudzoziemca nie wyklucza więc tego, że w tym okresie jego pobyt ma stałych charakter. Z kolei z faktu posiadania karty stałego pobytu daje się wyprowadzić domniemanie, że pobyt cudzoziemca na terenie Polski ma charakter stały, lecz strona może w procesie wykazywać okoliczności przeciwne w celu obalenia domniemania. Tak stwierdził SA w Łodzi w wyroku z 3.04.2013 (III AUa 1089/12). Zalecił też badanie, czy dana osoba przebywa w Polsce okazjonalnie, gdzie znajduje się centrum jej spraw życiowych i zawodowych, czy w stałym charakterze prowadziła działalność gospodarczą.

Pewny tylko spór z ZUS

Jak widać, orzeczenia te zapadały głównie w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą. Sytuacja zatrudnionych np. na umowy o pracę jest jednak inna – choćby dlatego, że muszą stawiać się do pracy każdego dnia.

Jeśli zatem przedsiębiorca chce zastosować korzystną dla siebie interpretację art. 5 ust. 2 usus, zatrudniając cudzoziemca, musi liczyć się z tym, że ZUS to zakwestionuje. Na przyznanie mu racji może liczyć dopiero po jej wykazaniu przed sądem. Ocena będzie zależała od indywidualnych okoliczności.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej o składkach ZUS:
Składki ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika na urlopie wychowawczym

Renata Majewska
W 2019 obowiązuje nowe ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych za pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego.

Stanowi ją kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za 12 mies. poprzedzających urlop wychowawczy, jednak:

  • nie wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia limitu 30-krotności, czyli nie wyższa niż 2859 zł (4765 zł × 60%); w 2018 limit ten wynosił 2665,80 zł,
  • nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia, a więc nie niższa niż 1687,50 zł (2250 zł × 75%); w 2018 limit ten wynosił 1575 zł.

Składki ZUS

Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy kilku zleceniach oraz zleceniu i działalności gospodarczej

Renata Majewska
Wzrost w 2019 minimalnej pensji do 2250 zł oznacza również podwyższenie do tego poziomu kwot wynagrodzenia istotnych przy ustalaniu, czy składki na ubezpieczenia społeczne należy opłacić od wszystkich zbiegających się tytułów do ubezpieczeń, czy tylko od jednego z nich.

W 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze wyniesie 2250 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019, DzU poz. 1794).

Tym samym w 2019 zleceniobiorca, którego łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych w danym miesiącu (z żadnej z zawartych umów zlecenia) nie osiąga kwoty minimalnej płacy (2250 zł), podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z każdej z tych umów. Zleceniobiorca może wybrać kolejną umowę zlecenia jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych za okres zbiegu tytułów do ubezpieczeń, jeżeli faktyczny przychód z niej uzyskany wyniesie co najmniej 2250 zł.


Składki ZUS

Rozdzielność majątkowa nie pomoże w traktowaniu męża jak pracownika w firmie żony

Magdalena Januszewska
Małżonek przedsiębiorcy zatrudniony na umowę o pracę zawsze będzie uznawany przez ZUS za osobę współpracującą.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.05.2018 (WPI/200000/43/471/2018).

Pani X prowadząca działalność gospodarczą zawarła z mężem umowę o pracę na 1/2 etatu. Został on zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z kodem 011000. Pani X ma z mężem rozdzielność majątkową od 2007, nie mieszkają razem, a co za tym idzie nie zaspakajają wspólnie potrzeb życiowych, nie prowadzą też razem gospodarstwa domowego ani żadnych spraw życia codziennego. Pytała, czy męża należy uznać za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej i odprowadzać za niego składki społeczne jak za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.


Składki ZUS

Urlop rodzicielski łączony z pracą w obniżonym wymiarze – zwolnienie od składek na FP i FGŚP

Andrzej Radzisław
Zatrudniona przez nas pracownica od 24 września będzie łączyć przebywanie na urlopie rodzicielskim z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy.
Czy należy uznać, że powróciła do pracy i tym samym nie powinny być za nią opłacane składki na FP i FGŚP? Czy zwolnienie od tych składek będzie obowiązywać od 1.10.2018? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?

Pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP, a także FGŚP za pracowników powracających z:

  • urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu wychowawczego.

Składki ZUS

Zwrot byłemu pracownikowi nadpłaconych składek społecznych – rozliczenie z ZUS i US

Andrzej Radzisław
W grudniu 2017 pracownik przekroczył 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W tym czasie na umowę o pracę pracował w naszej firmie oraz w innych miejscach. Z końcem roku zwolnił się i od 1.01.2018 wykonuje u nas umowę zlecenia, z której podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo równocześnie w innej firmie nadal ma umowę o pracę.
Ostatnio dostaliśmy z ZUS pismo, z którego wynika, że musimy poprawić raporty ZUS RCA i DRA za grudzień, tj. miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu składek.
W jaki sposób zwrócić byłemu pracownikowi nadpłacone składki? Czy kwotę zwrotu trzeba doliczyć do bieżącego wynagrodzenia ze zlecenia i od łącznej kwoty naliczyć podatek? Czy od zwracanej kwoty powinny być naliczone składki?

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego nie może być w danym roku kalendarzowym wyższa od 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Gdy za daną osobę składki na ww. ubezpieczenia zostały odprowadzone od takiej podstawy, to do końca roku kalendarzowego nie powinny być opłacane.


Składki ZUS

Oskładkowanie wynagrodzenia za nadgodziny i ekwiwalentu za urlop wypłacanych byłemu pracownikowi na mocy ugody

Andrzej Radzisław
Na podstawie zawartej ugody byłemu pracownikowi będziemy wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny i ekwiwalent za urlop.
Czy od takich wypłat powinny być naliczane składki społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, czy też można uznać, że jest to rekompensata z tytułu rozwiązania umowy i składek nie naliczać?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów updof, otrzymywany z tytułu stosunku pracy. Tak stanowi art. 18 ust. 1–2 usus.

W podstawie wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Wyłącza się również przychody wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1–32 rozporządzenia składkowego.


Składki ZUS

Wypłata rekompensaty przed rozwiązaniem umowy o pracę

Magdalena Januszewska
Związek z ustaniem stosunku pracy, a nie data wypłaty rekompensaty decyduje o zwolnieniu jej z oskładkowania.

Tak wynika z decyzji ZUS z 14.02.2018 (DI/100000/43/35/2018).

Wystąpiła o nią spółka, która podpisała z pracownikiem porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Miała wypłacić pracownikowi rekompensatę pieniężną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Strony zastrzegły jednocześnie, że wypłata nastąpi do określonego dnia, który przypada przed dniem rozwiązania stosunku pracy. Rekompensata będzie miała ścisły i nierozerwalny związek z ustaniem stosunku pracy i nie zostałaby wypłacona w innych okolicznościach. Czy jej wypłacenie przed rozwiązaniem umowy spowoduje, że nie będzie ona zwolniona z oskładkowania?


Składki ZUS

Przekwalifikowanie zlecenia na umowę o pracę – skutki w zakresie ZUS i PIT

Andrzej Radzisław
zakwestionowana i uznana za umowę o pracę. Była zawarta z osobą, za którą opłacano tylko składkę zdrowotną. Po otrzymaniu decyzji prezes uznał, że nie będzie się odwoływać do sądu.
Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli ZUS stwierdzi, że zawarte przez płatnika umowy zlecenia były faktycznie umowami o pracę i płatnik zgodzi się z takim rozstrzygnięciem, to w konsekwencji powinien złożyć korektę dokumentów do ZUS.

Korekta polega na wyrejestrowaniu ubezpieczonego z umowy zlecenia z dniem zgłoszenia, wyzerowaniu raportów ZUS RZA z kodem 04 11 xx, a następnie złożeniu zgłoszenia ZUS ZUA z kodem pracowniczym 01 10 xx oraz złożeniu w trybie korekty raportów RCA z kodem pracowniczym.


Składki ZUS

Składki za zleceniobiorcę zatrudnionego na dwie umowy zlecenia

Andrzej Radzisław
Firma zatrudnia zleceniobiorcę (na umowę zlecenia) i opłaca za niego składki społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. W marcu zamierza z tą samą osobą zawrzeć dodatkową umowę zlecenia.
Czy jest to dopuszczalne? Do jakich ubezpieczeń z drugiej umowy zgłosić zleceniobiorcę, jeżeli z pierwszej jego wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego? Jakie dokumenty złożyć do ZUS?

Osoby wykonujące pracę na umowę zlecenia podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu, a także wypadkowemu. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie chorobowe. Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 04 11 xx i od wypłacanego wynagrodzenia naliczać i opłacać składki społeczne oraz zdrowotne.

W myśl art. 9 ust. 2c usus w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom również z innych tytułów. Zasady tej się nie stosuje, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na umowę zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.


Składki ZUS

Składki za pracownicę na urlopie wychowawczym

Andrzej Radzisław
Pracownica od 19.02.2018 będzie przebywała na urlopie wychowawczym. Od jakiej podstawy powinny być za nią naliczane składki społeczne i zdrowotne?
Jest zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1300 zł, a bezpośrednio przed przejściem na urlop wychowawczy przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

Urlop wychowawczy jest odrębnym od umowy o pracę tytułem do ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 pkt 19 usus). Osoba przebywająca na urlopie wychowawczych obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty ani innych tytułów do tych ubezpieczeń. Pracodawca, udzielając urlopu, powinien uzyskać oświadczenie, czy te warunki są spełnione.

Pracodawca wykazuje za pracownicę składki od obliczonej podstawy wymiaru w raporcie z kodem 12 11 xx. Składki te są finansowane z budżetu państwa.


Składki ZUS

Zlecenie i umowa o pracę w spółkach powiązanych

Magdalena Januszewska
Trzeba zapłacić składki od zlecenia, gdy zatrudniony w innym podmiocie nie osiąga minimalnego wynagrodzenia. Jeśli je osiąga, ubezpieczenia społeczne ze zlecenia są dobrowolne.

W 2 spółkach prawa handlowego wspólnikami są te same osoby. Zatrudnieni na umowy o pracę w jednej spółce są jednocześnie zleceniobiorcami w drugiej – i odwrotnie. Spółki nie podpisały umowy o świadczeniu wzajemnych usług. Pojawiła się wątpliwość, czy fakt, że te same osoby są wspólnikami w obu spółkach, powoduje, że dochodzi do świadczenia usług na rzecz tego samego podmiotu i jak w tej sytuacji zgłaszać pracowników do ubezpieczeń.

ZUS w decyzji z 6.09.2017 (WPI/200000/43/1034/2017) uznał, że skoro w opisanym przypadku każda ze spółek występuje w obrocie prawnym jako spółka prawa handlowego i ma status przedsiębiorcy, to są one odrębnymi podmiotami. Zastosowanie mają więc ogólne zasady oskładkowania zatrudnionych w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń.


Składki ZUS

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej wolny od składek

Krzysztof Hałub
Czy wypłacany członkom rady nadzorczej (RN) spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Tak. Potwierdza to interpretacja ZUS z 8.09.2017 (WPI/200000/43/955/2017).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 22 i art. 13 pkt 17 usus członkowie RN wynagradzani z tytułu pełnionej funkcji podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia powołania do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.


Prawo pracy

„Dyscyplinarka” za jednorazową absencję w pracy

Magdalena Januszewska
Nie każda nieobecność osoby pracującej w zadaniowym czasie pracy uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie z nią umowy.

Pani X pracowała w zadaniowym systemie czasu pracy i została dyscyplinarnie zwolniona z powodu jednorazowej nieobecności w pracy. Absencja zdarzyła się podczas delegacji służbowej. Kobieta miała pracować w określonym budynku, ale pojawiły się problemy z rezerwacją dla niej sali – korespondowała z szefem w tej sprawie. Potem miała kłopoty z połączeniem się z siecią internetową pracodawcy, ale ten zaprzeczał, aby doszło do awarii systemu.


Składki ZUS

Sąd może skorygować wysokość pensji nowo zatrudnionego prezesa rodzinnej firmy

Magdalena Januszewska
Wolno miarkować ustalone w umowie wynagrodzenie o pracę, jeśli jest wygórowane i służy uzyskaniu wysokich świadczeń z ZUS.

Prawniczka (pani X) była zatrudniona w spółce P. i korzystała tam z urlopu wychowawczego. Zdecydowała, że działalność prawniczą będzie wykonywać w spółce rodzinnej R., której działalność zostanie rozszerzona o takie usługi, a ona sama będzie zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku prezesa, zastępując w pełnieniu tej funkcji swojego ojca.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....