Czy jednostka stosująca bilansową metodę rozliczania różnic kursowych składa w US sprawozdanie z badania

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Czy spółka z o.o., która dobrowolnie poddała badaniu biegłego rewidenta swoje sprawozdanie finansowe (sf) za 2017, ma obowiązek składania do US sprawozdania z badania?
Czy taki obowiązek ciąży także na spółce (podatniku CIT), która musi poddać sf badaniu jedynie z uwagi na wybraną metodę ustalania różnic kursowych?

Nie. W myśl art. 27 ust. 2 updop (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017, a takie należy zastosować do sf sporządzonych za ten rok) podatnicy obowiązani do sporządzenia sf, przekazują do US sf wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sf, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sf. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sf – na podstawie odrębnych przepisów – są zwolnione z obowiązku badania.

  • US – urząd skarbowy
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • uor – ustawa o rachunkowości

Te odrębne przepisy to uor, która w art. 64 wskazuje, które jednostki poddają swoje roczne sf badaniu firmy audytorskiej. Co prawda w uor nie ma katalogu jednostek objętych zwolnieniem z tego obowiązku, należy jednak uznać, że są to wszystkie inne jednostki niż te, które zostały wskazane w ww. przepisie.

Z updop wynika więc wprost, że podatnik CIT, który dobrowolnie poddał badaniu swoje sf (choć w myśl przepisów uor nie miał takiego obowiązku), nie jest zobligowany do przekazania do US sprawozdania z badania.

Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia, czy taki obowiązek ciąży na podatniku CIT, który zbadał swoje sf z uwagi na postanowienia art. 9b ust. 1 updop (nie będąc do tego zobligowanym na mocy art. 64 uor). Zgodnie z przywołaną regulacją updop podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie stosowania tej metody (nie krótszym niż 3 lata podatkowe) sporządzane przez nich sf będą badane przez firmy audytorskie.

Przepis ten nakłada więc na podatników CIT, którzy wybrali bilansową metodę ustalania różnic kursowych, obowiązek poddawania sf badaniu. Obowiązek ten wynika jednak z updop, a nie uor. Choć fiskus powinien być zainteresowany tym, czy wymóg ten został spełniony (a także ustaleniami audytora, zwłaszcza w zakresie prawidłowości rozliczenia różnic kursowych), to jednak obowiązujące przepisy nie wymagają od podatnika składania w US sprawozdania z badania sf, które jest obligatoryjne na mocy postanowień updop, ale nie uor.

Takie też stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 6.11.2017 na pytanie Redakcji, stwierdzając, że do składania naczelnikowi US sprawozdania z badania nie są zobowiązane podmioty, na które uor nie nakłada takiego obowiązku. Przepis updop nie może modyfikować postanowień ustawy, do której się odwołuje.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....