Czas podsumowań i wytyczania przyszłości – rozmowa z Franciszkiem Walą, prezesem Zarządu Głównego SKwP


Redakcja: W czerwcu 2019 r. odbędzie się XXII Krajowy Zjazd Delegatów, który wybierze nowe władze Stowarzyszenia. Nadchodzi czas podsumowań. Jaka była ta kadencja?

Franciszek Wala: W każdej organizacji, także w naszym Stowarzyszeniu, dokonuje się okresowego obrachunku. To obowiązek wynikający z przepisów wiążących daną jednostkę, a w przypadku organizacji społecznej – także obowiązek moralny. Nasi członkowie muszą zostać poinformowani, jak realizowane były cele, w imię których się zrzeszyli, jak gospodarowano wnoszonymi przez nich składkami oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł.

Obecnie podsumowujemy i oceniamy działalność SKwP w latach 2015–2018. Jako księgowi jesteśmy przyzwyczajeni do sporządzania sprawozdań, zwłaszcza finansowych. W tym przypadku – ze względu na złożoność i wagę zagadnień – pierwszeństwo ma jednak rzeczowe sprawozdanie z działalności. Podsumowuje ono rezultaty pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych – kół i klubów członkowskich, oddziałów i całego Stowarzyszenia. Służy też ocenie osób pełniących funkcje w organach władz oraz pracowników. Ocena władz znajdzie swój końcowy wyraz w wynikach głosowania nad absolutorium i w kolejnych wyborach.

W mojej ocenie mijająca kadencja była okresem wytężonej pracy. Realizowaliśmy wiele zadań i podejmowaliśmy nowe przedsięwzięcia, przyczyniając się do dalszego rozwoju Stowarzyszenia, a tym samym lepiej służąc członkom i środowisku zawodowemu księgowych, czy szerzej – osobom zajmującym się rachunkowością. Dobre efekty działalności SKwP, zwłaszcza w obszarze edukacji, przynoszą także korzyść przedsiębiorstwom i innym jednostkom, w których księgowi pracują lub którym świadczą usługi.

Jakie wydarzenie w Stowarzyszeniu, które nastąpiło w mijającej kadencji, chciałby Pan wyróżnić?

Sądzę, że szczególne znaczenie ma zmiana statutu SKwP, uchwalona w 2017 r. przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zmodyfikowaliśmy niektóre przepisy statutu, dostosowując je do znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach. Wprowadziliśmy też wiele nowych rozwiązań, stwarzających warunki oraz dających gwarancję rozwoju samorządności i demokracji wewnątrzorganizacyjnej. Określiliśmy na przykład zasady sprawowania przez członków – w toku kadencji – kontroli działalności władz, umożliwiając jednocześnie dokonywanie zmian osobowych w składzie organów władz. Zmodyfikowaliśmy lub wprowadziliśmy nowe uregulowania wielu zagadnień organizacyjnych. Określiliśmy m.in. zasady systemu szkolenia oraz potwierdzania kwalifikacji i umiejętności w formie certyfikatów zawodowych.

To bardzo ważne, gdyż Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność edukacyjną.

Niewątpliwie podstawową działalnością SKwP jest szeroko pojęta edukacja zawodowa. W jej zakres wchodzą przygotowanie do wykonywania zawodu, doskonalenie kwalifikacji, ustawiczna aktualizacja wiedzy, a także doradcza pomoc przy wykonywaniu czynności zawodowych. O rozmiarach tej działalności niech świadczą dane za miniony rok: ponad 92 tys. osób uczestniczyło w różnych formach kursów, a prawie 54 tys. – w odczytach i innych spotkaniach, których celem była aktualizacja wiedzy. Różne konferencje zawodowe zgromadziły ponad 4 tys. uczestników.

W działalności edukacyjnej prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Stowarzyszenia szczególne miejsce zajmuje autorski system szkolenia i certyfikacji zawodowej księgowych. Szkolenie obejmuje 4 poziomy kwalifikacji – księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy i dyplomowany księgowy. Jest prowadzone w formie długoterminowych kursów, kończących się egzaminami, przeprowadzonymi zgodnie z wewnętrznymi standardami. Pozytywny wynik egzaminu wieńczy certyfikat poświadczający dany stopień kwalifikacji w zawodzie księgowego. Ta ścieżka pozyskiwania kwalifikacji zawodowych w SKwP ma już 10 lat.

Dużą satysfakcję daje nam to, że wydawane przez SKwP certyfikaty kwalifikacyjne są dobrze oceniane przez przedsiębiorców i stanowią jedno z kryteriów doboru przy rekrutacji pracowników księgowości lub wyborze biura rachunkowego, któremu powierza się prowadzenie ksiąg, spraw podatkowych i rozliczenia z ZUS.

Warto też podkreślić, że dla osób zajmujących się zawodowo świadczeniem usług księgowych prowadzimy dodatkowe, specjalistyczne szkolenia poświęcone organizacji tej działalności.

Nasze szkolenia spełniają niełatwe warunki określone w standardach edukacyjnych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

Podsumowując: zgodnie z modelem edukacyjnym Stowarzyszenia kwalifikacje księgowego to zespół trzech nierozłącznych elementów: wiedzy, umiejętności i etyki zawodowej. Te trzy człony są uwzględnione w wymaganiach kwalifikacyjnych, programach szkolenia, przygotowywanych podręcznikach i metodyce prowadzenia zajęć szkoleniowych.

W mijającej kadencji nasi specjaliści prowadzili także intensywne prace nad wprowadzeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kilku wyodrębnionych kwalifikacji księgowych. System ten jest częścią Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnej z rozwiązaniami europejskimi. Współdziałaliśmy w tym zakresie z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Czy prowadząc tak rozległą działalność, SKwP jest organizacją masową?

Nie, ale dość liczną. Zrzeszamy blisko 24 tys. członków – osób fizycznych, i mamy ponad 2 tys. członków wspierających – jednostek gospodarczych oraz instytucji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. W okresie mijającej kadencji liczba członków zwyczajnych wzrosła o ponad 2300 osób. Świadczy to dobrze o zainteresowaniu działalnością naszej organizacji, wskazuje na społeczne zaangażowanie i wolę aktywności naszego środowiska zawodowego. Niemniej liczba członków SKwP w poszczególnych regionach kraju jest zróżnicowana. Najliczniejszy Oddział Okręgowy w Warszawie zrzesza ponad 4600 członków. Wielotysięczne są również oddziały w Krakowie i Poznaniu.

Nie wszędzie jednak wykorzystano możliwości zainteresowania działalnością Stowarzyszenia i pozyskania większej liczby członków. Środowisko księgowych jest zaś liczne; szacuje się (gdyż nie ma ścisłych danych), że w skali kraju zawodowo rachunkowością zajmuje się ponad 300 tys. osób.

SKwP nawiązało w przeszłości współpracę z licznymi innymi środowiskami, organizacjami i instytucjami. Jak to było w mijającej kadencji?

Stowarzyszenie zawsze było otwarte na współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem krajowym, a także na utrzymywanie kontaktów zagranicznych.

Przede wszystkim jest to współpraca z przedstawicielami nauki rachunkowości, odbywająca się zwłaszcza za pośrednictwem Rady Naukowej, powoływanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Jej wyrazem są m.in. wydawane przez SKwP „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, które zyskały zasłużoną renomę jako wydawnictwa naukowe, coroczne konkursy na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości czy liczne konferencje z udziałem przedstawicieli nauki oraz księgowych-praktyków.

Współpracujemy z uczelniami prowadzącymi studia z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych, udzielamy patronackiej pomocy studenckim kołom naukowym, w tym przy organizowaniu konferencji lub konkursów wiedzy z zakresu rachunkowości. Członkowie Rady Naukowej i powoływanych przez nią komisji uczestniczą, głównie w roli ekspertów, w wielu pracach prowadzonych przez SKwP, np. opiniując projekty aktów prawnych czy będąc członkami Komitetu Standardów Rachunkowości. Z inspiracji Rady Naukowej wydawana jest tzw. złota seria polskich dzieł z zakresu rachunkowości – w formie reprintu opracowań, dziś już historycznych, a kiedyś nowatorskich.

Także oddziały okręgowe SKwP współpracują na swoim terenie z wieloma uczelniami i szkołami średnimi kształcącymi w dziedzinie rachunkowości, obejmują patronatem koła zainteresowań księgowością i konkursy wiedzy. Otaczają też opieką koła młodych księgowych zawiązane przez studentów i uczniów, pomagając zwłaszcza przy organizacji konferencji i spotkań dyskusyjnych z udziałem księgowych-praktyków.

Coraz bardziej ożywiona jest współpraca z pracodawcami, odbywająca się m.in. za pośrednictwem Rady Pracodawców, powoływanej przez Zarząd Główny. Zdanie Rady jest szczególnie cenne przy opiniowaniu profilu szkolenia w zawodzie księgowego na poszczególnych szczeblach kwalifikacji.

Z kolei efektem współpracy oddziałów okręgowych SKwP z pracodawcami jest wymiana opinii i informacji o „gorących” problemach napotkanych w działalności gospodarczej, a także propozycje udziału doświadczonych księgowych w roli doradców biznesowych, sugestie co do organizacji szkoleń tematycznych, w tym dla kadry zarządzającej i nadzorczej przedsiębiorstw.

Zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami przyniosło również pozytywny skutek w postaci zwiększenia liczby sygnatariuszy zbiorowych Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Według stanu na koniec 2018 r. deklarację sygnatariusza złożyło 2356 jednostek.

Stale utrzymujemy kontakty z organami administracji państwowej, które bardzo sobie cenimy. Ze względu na przedmiot i charakter zainteresowań, SKwP najściślej współpracuje z Ministerstwem Finansów, a zwłaszcza z Departamentem Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Podpisaliśmy też porozumienie o współpracy z Krajową Administracją Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu poszerzyliśmy współpracę z organami państwa i nie ograniczamy się do roli społecznego konsultanta projektów aktów prawnych.

Od wielu lat Stowarzyszenie współpracuje też z innymi organizacjami zawodowymi.

Tak, podejmujemy i realizujemy wspólne przedsięwzięcia przede wszystkim z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Naczelną Organizacją Techniczną.

Bardzo istotny segment współpracy to kontakty z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, których misja jest zbieżna z celami SKwP lub do nich zbliżona. Szczególnie cenimy sobie przynależność do IFAC, zrzeszającej ponad 160 organizacji krajowych. Na marginesie: Stowarzyszenie zostało do niej przyjęte 12.05.1989 r. jako jedyna organizacja zawodowa z państw tzw. byłego obozu socjalistycznego.

Z członkostwem w IFAC wiążą się liczne obowiązki, ale także korzyści. Uzyskaliśmy prawo wydawania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w polskiej wersji językowej – podczas tej kadencji opublikowaliśmy ich kolejną, zmodyfikowaną wersję. Wydaliśmy tłumaczenie Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych. Jako członek IFAC mamy prawo uczestniczyć w pracach jej organów, a także w Światowych Kongresach Księgowych. Ostatni odbył się w 2018 r., z udziałem naszych przedstawicieli.

Utrzymujemy też kontakty z kilkunastoma organizacjami księgowych i audytorów, zwłaszcza z krajów europejskich. Wszystkie te kontakty – krajowe i zagraniczne – poszerzają naszą wiedzę o tym, co i jak robią inni, ponadto pozwalają korzystać z ich dorobku, wskazują trendy rozwoju zawodu.

Kontakty z innymi organizacjami ożywiły się w ostatnich latach – przekonała się o tym nasza Redakcja, uczestnicząc w niektórych wydarzeniach.

Potwierdzam tę informację. W tym kontekście warto przywołać zorganizowany w 2017 r. przez SKwP II Kongres Polskiej Rachunkowości, który odbył się w Warszawie, oraz Międzynarodową Konferencję w Wieliczce w 2018 r. Ich tematyka odzwierciedlała troskę o przyszłość zawodu.

Kongres, zorganizowany w 110. rocznicę powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, odbywał się pod hasłem „Rachunkowość – wizja przyszłości”. Obrady, a przede wszystkim dyskusje panelowe dały przegląd zmian w światowej gospodarce, zwłaszcza w jej finansowym segmencie, a także nowych zjawisk zachodzących w technologiach informacyjnych oraz ich skutków dla rachunkowości.

Podczas Kongresu zostało podpisane, z inicjatywy SKwP, porozumienie o współpracy organizacji zawodowych księgowych z 8 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Sygnatariusze tego porozumienia wzięli też udział w konferencji w Wieliczce, której tematem przewodnim była „Przyszłość zawodu księgowego”. Ciekawe i bogate merytorycznie obrady zaowocowały licznymi wnioskami, a następnie projektami przedsięwzięć. Wychodzą one naprzeciw potrzebom zrodzonym postępującą zmianą roli osób zawodowo związanych z rachunkowością. Przykładami są bezpłatny „Serwis informacyjny dla członków Stowarzyszenia”, który wkrótce uruchomimy, czy działania służące poprawie bezpieczeństwa informatycznego w naszych jednostkach organizacyjnych.

O jakich innych istotnych działaniach Stowarzyszenia na rzecz członków chciałby Pan jeszcze wspomnieć?

Na pewno godne podkreślenia jest to, że zaktywizowaliśmy współpracę z biurami rachunkowymi – przygotowaliśmy i prowadziliśmy szkolenia dostosowane do potrzeb biur, zwiększyliśmy pomoc doradczą w formie specjalnych odczytów, spotkań dyskusyjnych i konsultacji. W większości oddziałów powstały koła lub kluby zrzeszające członków Stowarzyszenia, pracujących w biurach rachunkowych.

Wszystkie jednostki organizacyjne SKwP poszerzają zakres doradztwa zawodowego. Naszych konsultantów/doradców przygotowujemy podczas specjalnych szkoleń.

W odpowiedzi na coraz większe uzależnienie księgowości od cyfryzacji, wzrost liczby włamań do systemów i „zakażeń” wirusami uruchomiliśmy szkolenia poświęcone bezpieczeństwu informatycznemu w pracy księgowych.

Trzymamy rękę na pulsie – dlatego przy wdrażaniu nowych, trudnych rozwiązań, jak system Jednolitego Pliku Kontrolnego czy sporządzanie elektronicznych sprawozdań finansowych, udzielaliśmy (i będziemy udzielać) doraźnej pomocy, uruchamiając cykle spotkań o charakterze instruktażowym.

Wobec stopniowej zmiany profilu zawodu księgowego zmieniamy programy szkoleń – stosownie do obserwowanych lub przewidywanych potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza wyższych szczebli kwalifikacyjnych w zawodzie – głównych i dyplomowanych księgowych. Przedsiębiorcy oczekują bowiem od nich wykonywania zadań z zakresu doradztwa biznesowego, przy odpowiednim wykorzystaniu zasobów informacyjnych rachunkowości.

Warto dodać, że w informowaniu księgowych o nowościach oraz pełnieniu funkcji instruktażowej i doradczej wielką rolę odgrywają wydawnictwa Stowarzyszenia: podręczniki, poradniki i czasopisma – „Rachunkowość” oraz „Rachunkowość i Podatki”, od lat zyskujące wysoką ocenę i uznanie czytelników.

SKwP prowadzi również działalność społeczną.

Wszystkie nasze jednostki organizacyjne wykazują się troską o członków-seniorów, którzy po zakończeniu pracy zawodowej nadal są aktywni. Zorganizowani w kluby działające przy oddziałach okręgowych i odpowiednio wspierani dzielą się doświadczeniem i wspomnieniami, uczestniczą też w spotkaniach z młodymi księgowymi.

Staramy się integrować księgowych, i to nie tylko członków, lecz także koleżanki i kolegów, którzy jeszcze nie docenili zalet uczestniczenia w działalności SKwP. Promujemy też w różnych formach wiedzę na temat rozwoju rachunkowości i zawodu księgowego.

Chciałbym wreszcie zwrócić uwagę, że większość świadczeń Stowarzyszenia, poza kursami zawodowymi, jest dla członków nieodpłatna.

Jak Stowarzyszenie radzi sobie z finansowaniem tak rozległej działalności?

Obowiązuje zasada samofinansowania. Koszty prowadzenia działalności są pokrywane z dochodów własnych – ze składek członkowskich, opłat za szkolenie na kursach oraz dochodów z majątku. Osiągane nadwyżki przeznaczamy na realizację celów SKwP, w tym na poszerzanie i unowocześnianie materialnej bazy dydaktycznej.

Po tym przeglądzie działalności i dokonań nieodparcie nasuwa się pytanie: jak widzi Pan przyszłość Stowarzyszenia?

Działalność SKwP w minionej kadencji, w tym pracę ustępujących władz naczelnych, kompleksowo oceni Krajowy Zjazd Delegatów. Sądzę, że efekty ogólnie są dość znaczące, ale pozostaje pewien niedosyt, gdy zestawi się je z potrzebami – nie tylko bieżącymi, lecz także przyszłymi. Dlatego przygotowany został projekt programu działalności, który będzie przedłożony Krajowemu Zjazdowi Delegatów przez Zarząd Główny. Obejmuje on nie tylko kontynuację i aktualizację wielu realizowanych dotychczas zadań, ale też propozycje nowych przedsięwzięć.

Uwzględnienia na pewno wymagają: wyzwania wynikające z postępu technologicznego wpływającego na sposób prowadzenia rachunkowości, zamiana prawa do informatyzacji rachunkowości w obowiązek sporządzania e-sprawozdań finansowych, następująca integracja informacji finansowej i niefinansowej, komplikowanie systemu podatkowego (np. split payment, odwrotne obciążenie VAT, podatek dochodowy: od bieżącej działalności, zysków kapitałowych, budynków komercyjnych), w tym niejednoznaczność części przepisów powodująca liczne i nawet rozbieżne interpretacje.

Korzystając ze sposobności, jaką jest ta rozmowa, pragnę podziękować wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji zadań statutowych SKwP. Szczególne wyrazy uznania i szacunku kieruję do osób, które działały społecznie, z troską o to, aby nasze Stowarzyszenie dobrze służyło koleżankom i kolegom wykonującym zawód księgowych, a także gospodarce i społeczeństwu.

Nowe artykuły na naszych stronach:
Z doświadczeń zagranicy

Technologia informatyczna dla mniejszych firm

Dorota Wyczółkowska
Właściwy wybór, wdrożenie i efektywne stosowanie technologii informatycznej (IT), a zarazem szkolenie pracowników, jak wykorzystywać rozwiązania oferowane przez programy komputerowe, ma podstawowe znaczenie dla sukcesu firmy.

Działalność mniejszych firm w dużym stopniu zależy od stosowanej przez nie technologii informatycznej, która umożliwia im świadczenie wysokiej jakości usług, kosztowo efektywnych i przynoszących zyski. Firmy te rzadko mają jednak wyspecjalizowane działy zajmujące się IT, choć muszą wykonywać takie same zadania jak duże organizacje. Powierzają więc ich wykonanie pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Eliminacja transakcji zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Artur Raciński
W artykule przedstawiono przykłady najczęstszych korekt wzajemnych transakcji w ramach grupy kapitałowej, wprowadzanych do skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat[1].

Biorąc pod uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe (dalej ssf) powinno przedstawiać sytuację finansową i wyniki działalności grupy tak, jakby stanowiła ona jedno przedsiębiorstwo, jednostka dominująca sporządzająca ssf jest zobligowana do wyeliminowania z sum jednostkowych sprawozdań finansowych (dalej sf) kwoty wszystkich istotnych transakcji, które nastąpiły w danym okresie i na dzień bilansowy między jednostkami objętymi konsolidacją.


Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?

W rozpatrywanym przypadku – jak słusznie wskazuje Czytelnik – możliwe są 2 rozwiązania:

1) pozostawienie dotychczasowej kwalifikacji już zawartych umów leasingu finansowego aż do ich zakończenia i jednoczesne ewidencjonowanie nowo zawieranych umów leasingu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, tzn. jako leasing operacyjny,

2) przekształcenie umów leasingu finansowego w leasing operacyjny; skutki księgowe przekształcenia byłyby ujęte na niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych; kwalifikacja i ujmowanie nowo zawieranych umów leasingu byłyby takie same jak w pierwszym rozwiązaniu.


Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?

Uor definiuje „zaangażowanie w kapitale” (art. 3 ust. 1pkt 37d) jako jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (bez określenia jego procentowej wartości), mający charakter trwałego powiązania. Mylące jest tu słowo „jakikolwiek”, może bowiem powstać wątpliwość, czy wyklucza to możliwość stosowania zasady istotności w przypadku posiadania udziałów o znikomej wartości. Naszym zdaniem nie wyklucza.


Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?

Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....