Czas podsumowań i wytyczania przyszłości – rozmowa z Franciszkiem Walą, prezesem Zarządu Głównego SKwP


Redakcja: W czerwcu 2019 r. odbędzie się XXII Krajowy Zjazd Delegatów, który wybierze nowe władze Stowarzyszenia. Nadchodzi czas podsumowań. Jaka była ta kadencja?

Franciszek Wala: W każdej organizacji, także w naszym Stowarzyszeniu, dokonuje się okresowego obrachunku. To obowiązek wynikający z przepisów wiążących daną jednostkę, a w przypadku organizacji społecznej – także obowiązek moralny. Nasi członkowie muszą zostać poinformowani, jak realizowane były cele, w imię których się zrzeszyli, jak gospodarowano wnoszonymi przez nich składkami oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł.

Obecnie podsumowujemy i oceniamy działalność SKwP w latach 2015–2018. Jako księgowi jesteśmy przyzwyczajeni do sporządzania sprawozdań, zwłaszcza finansowych. W tym przypadku – ze względu na złożoność i wagę zagadnień – pierwszeństwo ma jednak rzeczowe sprawozdanie z działalności. Podsumowuje ono rezultaty pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych – kół i klubów członkowskich, oddziałów i całego Stowarzyszenia. Służy też ocenie osób pełniących funkcje w organach władz oraz pracowników. Ocena władz znajdzie swój końcowy wyraz w wynikach głosowania nad absolutorium i w kolejnych wyborach.

W mojej ocenie mijająca kadencja była okresem wytężonej pracy. Realizowaliśmy wiele zadań i podejmowaliśmy nowe przedsięwzięcia, przyczyniając się do dalszego rozwoju Stowarzyszenia, a tym samym lepiej służąc członkom i środowisku zawodowemu księgowych, czy szerzej – osobom zajmującym się rachunkowością. Dobre efekty działalności SKwP, zwłaszcza w obszarze edukacji, przynoszą także korzyść przedsiębiorstwom i innym jednostkom, w których księgowi pracują lub którym świadczą usługi.

Jakie wydarzenie w Stowarzyszeniu, które nastąpiło w mijającej kadencji, chciałby Pan wyróżnić?

Sądzę, że szczególne znaczenie ma zmiana statutu SKwP, uchwalona w 2017 r. przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zmodyfikowaliśmy niektóre przepisy statutu, dostosowując je do znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach. Wprowadziliśmy też wiele nowych rozwiązań, stwarzających warunki oraz dających gwarancję rozwoju samorządności i demokracji wewnątrzorganizacyjnej. Określiliśmy na przykład zasady sprawowania przez członków – w toku kadencji – kontroli działalności władz, umożliwiając jednocześnie dokonywanie zmian osobowych w składzie organów władz. Zmodyfikowaliśmy lub wprowadziliśmy nowe uregulowania wielu zagadnień organizacyjnych. Określiliśmy m.in. zasady systemu szkolenia oraz potwierdzania kwalifikacji i umiejętności w formie certyfikatów zawodowych.

To bardzo ważne, gdyż Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność edukacyjną.

Niewątpliwie podstawową działalnością SKwP jest szeroko pojęta edukacja zawodowa. W jej zakres wchodzą przygotowanie do wykonywania zawodu, doskonalenie kwalifikacji, ustawiczna aktualizacja wiedzy, a także doradcza pomoc przy wykonywaniu czynności zawodowych. O rozmiarach tej działalności niech świadczą dane za miniony rok: ponad 92 tys. osób uczestniczyło w różnych formach kursów, a prawie 54 tys. – w odczytach i innych spotkaniach, których celem była aktualizacja wiedzy. Różne konferencje zawodowe zgromadziły ponad 4 tys. uczestników.

W działalności edukacyjnej prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Stowarzyszenia szczególne miejsce zajmuje autorski system szkolenia i certyfikacji zawodowej księgowych. Szkolenie obejmuje 4 poziomy kwalifikacji – księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy i dyplomowany księgowy. Jest prowadzone w formie długoterminowych kursów, kończących się egzaminami, przeprowadzonymi zgodnie z wewnętrznymi standardami. Pozytywny wynik egzaminu wieńczy certyfikat poświadczający dany stopień kwalifikacji w zawodzie księgowego. Ta ścieżka pozyskiwania kwalifikacji zawodowych w SKwP ma już 10 lat.

Dużą satysfakcję daje nam to, że wydawane przez SKwP certyfikaty kwalifikacyjne są dobrze oceniane przez przedsiębiorców i stanowią jedno z kryteriów doboru przy rekrutacji pracowników księgowości lub wyborze biura rachunkowego, któremu powierza się prowadzenie ksiąg, spraw podatkowych i rozliczenia z ZUS.

Warto też podkreślić, że dla osób zajmujących się zawodowo świadczeniem usług księgowych prowadzimy dodatkowe, specjalistyczne szkolenia poświęcone organizacji tej działalności.

Nasze szkolenia spełniają niełatwe warunki określone w standardach edukacyjnych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

Podsumowując: zgodnie z modelem edukacyjnym Stowarzyszenia kwalifikacje księgowego to zespół trzech nierozłącznych elementów: wiedzy, umiejętności i etyki zawodowej. Te trzy człony są uwzględnione w wymaganiach kwalifikacyjnych, programach szkolenia, przygotowywanych podręcznikach i metodyce prowadzenia zajęć szkoleniowych.

W mijającej kadencji nasi specjaliści prowadzili także intensywne prace nad wprowadzeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kilku wyodrębnionych kwalifikacji księgowych. System ten jest częścią Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnej z rozwiązaniami europejskimi. Współdziałaliśmy w tym zakresie z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Czy prowadząc tak rozległą działalność, SKwP jest organizacją masową?

Nie, ale dość liczną. Zrzeszamy blisko 24 tys. członków – osób fizycznych, i mamy ponad 2 tys. członków wspierających – jednostek gospodarczych oraz instytucji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. W okresie mijającej kadencji liczba członków zwyczajnych wzrosła o ponad 2300 osób. Świadczy to dobrze o zainteresowaniu działalnością naszej organizacji, wskazuje na społeczne zaangażowanie i wolę aktywności naszego środowiska zawodowego. Niemniej liczba członków SKwP w poszczególnych regionach kraju jest zróżnicowana. Najliczniejszy Oddział Okręgowy w Warszawie zrzesza ponad 4600 członków. Wielotysięczne są również oddziały w Krakowie i Poznaniu.

Nie wszędzie jednak wykorzystano możliwości zainteresowania działalnością Stowarzyszenia i pozyskania większej liczby członków. Środowisko księgowych jest zaś liczne; szacuje się (gdyż nie ma ścisłych danych), że w skali kraju zawodowo rachunkowością zajmuje się ponad 300 tys. osób.

SKwP nawiązało w przeszłości współpracę z licznymi innymi środowiskami, organizacjami i instytucjami. Jak to było w mijającej kadencji?

Stowarzyszenie zawsze było otwarte na współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem krajowym, a także na utrzymywanie kontaktów zagranicznych.

Przede wszystkim jest to współpraca z przedstawicielami nauki rachunkowości, odbywająca się zwłaszcza za pośrednictwem Rady Naukowej, powoływanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Jej wyrazem są m.in. wydawane przez SKwP „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, które zyskały zasłużoną renomę jako wydawnictwa naukowe, coroczne konkursy na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości czy liczne konferencje z udziałem przedstawicieli nauki oraz księgowych-praktyków.

Współpracujemy z uczelniami prowadzącymi studia z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych, udzielamy patronackiej pomocy studenckim kołom naukowym, w tym przy organizowaniu konferencji lub konkursów wiedzy z zakresu rachunkowości. Członkowie Rady Naukowej i powoływanych przez nią komisji uczestniczą, głównie w roli ekspertów, w wielu pracach prowadzonych przez SKwP, np. opiniując projekty aktów prawnych czy będąc członkami Komitetu Standardów Rachunkowości. Z inspiracji Rady Naukowej wydawana jest tzw. złota seria polskich dzieł z zakresu rachunkowości – w formie reprintu opracowań, dziś już historycznych, a kiedyś nowatorskich.

Także oddziały okręgowe SKwP współpracują na swoim terenie z wieloma uczelniami i szkołami średnimi kształcącymi w dziedzinie rachunkowości, obejmują patronatem koła zainteresowań księgowością i konkursy wiedzy. Otaczają też opieką koła młodych księgowych zawiązane przez studentów i uczniów, pomagając zwłaszcza przy organizacji konferencji i spotkań dyskusyjnych z udziałem księgowych-praktyków.

Coraz bardziej ożywiona jest współpraca z pracodawcami, odbywająca się m.in. za pośrednictwem Rady Pracodawców, powoływanej przez Zarząd Główny. Zdanie Rady jest szczególnie cenne przy opiniowaniu profilu szkolenia w zawodzie księgowego na poszczególnych szczeblach kwalifikacji.

Z kolei efektem współpracy oddziałów okręgowych SKwP z pracodawcami jest wymiana opinii i informacji o „gorących” problemach napotkanych w działalności gospodarczej, a także propozycje udziału doświadczonych księgowych w roli doradców biznesowych, sugestie co do organizacji szkoleń tematycznych, w tym dla kadry zarządzającej i nadzorczej przedsiębiorstw.

Zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami przyniosło również pozytywny skutek w postaci zwiększenia liczby sygnatariuszy zbiorowych Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Według stanu na koniec 2018 r. deklarację sygnatariusza złożyło 2356 jednostek.

Stale utrzymujemy kontakty z organami administracji państwowej, które bardzo sobie cenimy. Ze względu na przedmiot i charakter zainteresowań, SKwP najściślej współpracuje z Ministerstwem Finansów, a zwłaszcza z Departamentem Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Podpisaliśmy też porozumienie o współpracy z Krajową Administracją Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu poszerzyliśmy współpracę z organami państwa i nie ograniczamy się do roli społecznego konsultanta projektów aktów prawnych.

Od wielu lat Stowarzyszenie współpracuje też z innymi organizacjami zawodowymi.

Tak, podejmujemy i realizujemy wspólne przedsięwzięcia przede wszystkim z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Naczelną Organizacją Techniczną.

Bardzo istotny segment współpracy to kontakty z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, których misja jest zbieżna z celami SKwP lub do nich zbliżona. Szczególnie cenimy sobie przynależność do IFAC, zrzeszającej ponad 160 organizacji krajowych. Na marginesie: Stowarzyszenie zostało do niej przyjęte 12.05.1989 r. jako jedyna organizacja zawodowa z państw tzw. byłego obozu socjalistycznego.

Z członkostwem w IFAC wiążą się liczne obowiązki, ale także korzyści. Uzyskaliśmy prawo wydawania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w polskiej wersji językowej – podczas tej kadencji opublikowaliśmy ich kolejną, zmodyfikowaną wersję. Wydaliśmy tłumaczenie Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych. Jako członek IFAC mamy prawo uczestniczyć w pracach jej organów, a także w Światowych Kongresach Księgowych. Ostatni odbył się w 2018 r., z udziałem naszych przedstawicieli.

Utrzymujemy też kontakty z kilkunastoma organizacjami księgowych i audytorów, zwłaszcza z krajów europejskich. Wszystkie te kontakty – krajowe i zagraniczne – poszerzają naszą wiedzę o tym, co i jak robią inni, ponadto pozwalają korzystać z ich dorobku, wskazują trendy rozwoju zawodu.

Kontakty z innymi organizacjami ożywiły się w ostatnich latach – przekonała się o tym nasza Redakcja, uczestnicząc w niektórych wydarzeniach.

Potwierdzam tę informację. W tym kontekście warto przywołać zorganizowany w 2017 r. przez SKwP II Kongres Polskiej Rachunkowości, który odbył się w Warszawie, oraz Międzynarodową Konferencję w Wieliczce w 2018 r. Ich tematyka odzwierciedlała troskę o przyszłość zawodu.

Kongres, zorganizowany w 110. rocznicę powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, odbywał się pod hasłem „Rachunkowość – wizja przyszłości”. Obrady, a przede wszystkim dyskusje panelowe dały przegląd zmian w światowej gospodarce, zwłaszcza w jej finansowym segmencie, a także nowych zjawisk zachodzących w technologiach informacyjnych oraz ich skutków dla rachunkowości.

Podczas Kongresu zostało podpisane, z inicjatywy SKwP, porozumienie o współpracy organizacji zawodowych księgowych z 8 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Sygnatariusze tego porozumienia wzięli też udział w konferencji w Wieliczce, której tematem przewodnim była „Przyszłość zawodu księgowego”. Ciekawe i bogate merytorycznie obrady zaowocowały licznymi wnioskami, a następnie projektami przedsięwzięć. Wychodzą one naprzeciw potrzebom zrodzonym postępującą zmianą roli osób zawodowo związanych z rachunkowością. Przykładami są bezpłatny „Serwis informacyjny dla członków Stowarzyszenia”, który wkrótce uruchomimy, czy działania służące poprawie bezpieczeństwa informatycznego w naszych jednostkach organizacyjnych.

O jakich innych istotnych działaniach Stowarzyszenia na rzecz członków chciałby Pan jeszcze wspomnieć?

Na pewno godne podkreślenia jest to, że zaktywizowaliśmy współpracę z biurami rachunkowymi – przygotowaliśmy i prowadziliśmy szkolenia dostosowane do potrzeb biur, zwiększyliśmy pomoc doradczą w formie specjalnych odczytów, spotkań dyskusyjnych i konsultacji. W większości oddziałów powstały koła lub kluby zrzeszające członków Stowarzyszenia, pracujących w biurach rachunkowych.

Wszystkie jednostki organizacyjne SKwP poszerzają zakres doradztwa zawodowego. Naszych konsultantów/doradców przygotowujemy podczas specjalnych szkoleń.

W odpowiedzi na coraz większe uzależnienie księgowości od cyfryzacji, wzrost liczby włamań do systemów i „zakażeń” wirusami uruchomiliśmy szkolenia poświęcone bezpieczeństwu informatycznemu w pracy księgowych.

Trzymamy rękę na pulsie – dlatego przy wdrażaniu nowych, trudnych rozwiązań, jak system Jednolitego Pliku Kontrolnego czy sporządzanie elektronicznych sprawozdań finansowych, udzielaliśmy (i będziemy udzielać) doraźnej pomocy, uruchamiając cykle spotkań o charakterze instruktażowym.

Wobec stopniowej zmiany profilu zawodu księgowego zmieniamy programy szkoleń – stosownie do obserwowanych lub przewidywanych potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza wyższych szczebli kwalifikacyjnych w zawodzie – głównych i dyplomowanych księgowych. Przedsiębiorcy oczekują bowiem od nich wykonywania zadań z zakresu doradztwa biznesowego, przy odpowiednim wykorzystaniu zasobów informacyjnych rachunkowości.

Warto dodać, że w informowaniu księgowych o nowościach oraz pełnieniu funkcji instruktażowej i doradczej wielką rolę odgrywają wydawnictwa Stowarzyszenia: podręczniki, poradniki i czasopisma – „Rachunkowość” oraz „Rachunkowość i Podatki”, od lat zyskujące wysoką ocenę i uznanie czytelników.

SKwP prowadzi również działalność społeczną.

Wszystkie nasze jednostki organizacyjne wykazują się troską o członków-seniorów, którzy po zakończeniu pracy zawodowej nadal są aktywni. Zorganizowani w kluby działające przy oddziałach okręgowych i odpowiednio wspierani dzielą się doświadczeniem i wspomnieniami, uczestniczą też w spotkaniach z młodymi księgowymi.

Staramy się integrować księgowych, i to nie tylko członków, lecz także koleżanki i kolegów, którzy jeszcze nie docenili zalet uczestniczenia w działalności SKwP. Promujemy też w różnych formach wiedzę na temat rozwoju rachunkowości i zawodu księgowego.

Chciałbym wreszcie zwrócić uwagę, że większość świadczeń Stowarzyszenia, poza kursami zawodowymi, jest dla członków nieodpłatna.

Jak Stowarzyszenie radzi sobie z finansowaniem tak rozległej działalności?

Obowiązuje zasada samofinansowania. Koszty prowadzenia działalności są pokrywane z dochodów własnych – ze składek członkowskich, opłat za szkolenie na kursach oraz dochodów z majątku. Osiągane nadwyżki przeznaczamy na realizację celów SKwP, w tym na poszerzanie i unowocześnianie materialnej bazy dydaktycznej.

Po tym przeglądzie działalności i dokonań nieodparcie nasuwa się pytanie: jak widzi Pan przyszłość Stowarzyszenia?

Działalność SKwP w minionej kadencji, w tym pracę ustępujących władz naczelnych, kompleksowo oceni Krajowy Zjazd Delegatów. Sądzę, że efekty ogólnie są dość znaczące, ale pozostaje pewien niedosyt, gdy zestawi się je z potrzebami – nie tylko bieżącymi, lecz także przyszłymi. Dlatego przygotowany został projekt programu działalności, który będzie przedłożony Krajowemu Zjazdowi Delegatów przez Zarząd Główny. Obejmuje on nie tylko kontynuację i aktualizację wielu realizowanych dotychczas zadań, ale też propozycje nowych przedsięwzięć.

Uwzględnienia na pewno wymagają: wyzwania wynikające z postępu technologicznego wpływającego na sposób prowadzenia rachunkowości, zamiana prawa do informatyzacji rachunkowości w obowiązek sporządzania e-sprawozdań finansowych, następująca integracja informacji finansowej i niefinansowej, komplikowanie systemu podatkowego (np. split payment, odwrotne obciążenie VAT, podatek dochodowy: od bieżącej działalności, zysków kapitałowych, budynków komercyjnych), w tym niejednoznaczność części przepisów powodująca liczne i nawet rozbieżne interpretacje.

Korzystając ze sposobności, jaką jest ta rozmowa, pragnę podziękować wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji zadań statutowych SKwP. Szczególne wyrazy uznania i szacunku kieruję do osób, które działały społecznie, z troską o to, aby nasze Stowarzyszenie dobrze służyło koleżankom i kolegom wykonującym zawód księgowych, a także gospodarce i społeczeństwu.

Nowe artykuły na naszych stronach:
Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.


Podatki 2020

Limit 15 tys. zł w odniesieniu do wartości transakcji i kwoty z faktury

Aleksander Woźniak
Od 1.01.2020 r. istotnego znaczenia w transakcjach między przedsiębiorcami nabrała kwota 15 tys. zł, wyznaczająca limit, po przekroczeniu którego trzeba dopilnować określonych obowiązków w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji (sankcji) podatkowych. W związku z tym aktualny stał się problem, co rozumieć przez „wartość transakcji”.

Wspomniane konsekwencje powstają w zakresie:

  • podatku dochodowego (brak u nabywcy kosztu uzyskania przychodów),
  • VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe u nabywcy i sprzedawcy),
  • podatkowej odpowiedzialności osób trzecich, przewidzianej w Op (solidarna odpowiedzialność nabywcy towaru/usługi za zaległości w VAT dostawcy lub usługodawcy).

Podatki

Ograniczanie zatorów płatniczych (cz. I) – ulga w podatku dochodowym dla wierzycieli i sankcja dla dłużników

Aneta Szwęch
Od 1.01.2020 r., jeżeli minie 90 dni od upływu terminu zapłaty za dostarczone towary lub wykonaną usługę, wierzyciel ma prawo, a dłużnik obowiązek skorygowania podstawy opodatkowania CIT bądź PIT. Przepisy wprowadzające tę ulgę i sankcję są dość skomplikowane, a ich właściwa interpretacja może sprawiać problem.

Sprzedaż bezgotówkowa z odroczonym terminem zapłaty jest niemal standardem wśród przedsiębiorców. Jednak brak zapłaty w uzgodnionym terminie może być przyczyną kłopotów finansowych w firmie wierzyciela, zwłaszcza jeżeli skala należności nieuregulowanych przez dłużników jest duża. Zaleganie z płatnościami działa jak zator lodowy na rzece, powodując piętrzenie się problemów płatniczych u kolejnych przedsiębiorców. Wierzyciel, który sam nie otrzymał zapłaty, nie ma środków na uregulowanie własnych zobowiązań.


Rachunkowość zarządcza

Analiza rentowności działalności handlowej (cz. I)

Monika Łada
Analiza rentowności jest podstawowym narzędziem oceny efektywności działalności podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową, gdyż ich dobry wynik finansowy zależy przede wszystkim od stosowania właściwych marż na sprzedaży towarów, dostarczanych im przez odpowiednie kanały dystrybucji.

W artykule przedstawiono metody przeprowadzania okresowych analiz rentowności działalności handlowej. Ilustruje je przykład zastosowania analizy rentowności w bardzo dynamicznie rozwijającym się polskim przedsiębiorstwie, dla którego działalność handlowa stanowi ważny element ekspansji rynkowej.


Rachunkowość

Nowe schemy e-sprawozdań finansowych – którą wybrać

Agnieszka Baklarz
Na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów dostępne są następujące schemy rocznych sprawozdań finansowych (rsf):
• Jednostka Inna,
• Jednostka Mikro,
• Jednostka Mała,
• Jednostka Op (organizacja pozarządowa),
• ASI (alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 45 ust. 3b i 3c uor),
• Skonsolidowana Jednostka Inna.
Czym powinna się kierować jednostka sporządzająca rsf zgodnie z uor, wybierając jedną z tych schem?

Rachunkowość

Doprowadzenie stanu aktywów stwierdzonego drogą inwentaryzacji do stanu na dzień bilansowy

Na czym powinno polegać dopisanie lub odpisanie – od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury bądź potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia salda a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych?
Mowa o tym w art. 26 ust. 3 pkt 1 uor.

Rachunkowość

Uproszczenia księgowe dla małych jednostek

Które jednostki małe mogą korzystać z uproszczeń polegających na: • rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz odstąpieniu od dokonywania odpisów aktualizujących – art. 7 ust. 2b uor,
• możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych – art. 32 ust. 7 uor,
• nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników – art. 39 ust. 6 uor?

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga IP Box w przypadku tworzenia programów komputerowych w ramach podwykonawstwa

Mateusz Kaczmarek
Nasza spółka świadczy usługi programistyczne. Systematycznie działamy jako podwykonawca firmy X z siedzibą w Polsce, będącej generalnym wykonawcą usług informatycznych świadczonych firmie Y z siedzibą w innym kraju UE. Ta ostatnia specjalizuje się w rozwijaniu i tworzeniu modułów oprogramowania typu Business Intelligence dla firm z sektora bankowego.
Spółka projektuje algorytmy (modele), a następnie tworzy program komputerowy do ich realizacji. Są to odpowiednio niżej opisane algorytmy (programy) predykcyjne, dotyczące danych rejestru kredytowego oraz danych finansowych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy:
• moduł Kreditprocess to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek i kredytów; algorytmy pomogą w wyszukiwaniu klientów (i żyrantów), którzy w przyszłości mogą mieć problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań (lub wypełnieniem gwarancji),
• moduł Kreditregister to kluczowy element tworzonego przez firmę Y scentralizowanego rejestru kredytów i kredytobiorców, którego celem jest ukrócenie nadużyć polegających na zaciąganiu zobowiązań przekraczających zdolność kredytową kredytobiorców; tworzenie modułu polega na wykonywaniu prac analitycznych i programistycznych mających na celu znalezienie optymalnych algorytmów przesyłania, przetwarzania i analizy wielkiej ilości danych do/w centralnym rejestrze,
• moduł Anti-Money Laundry ma służyć wczesnemu wykrywaniu i zapobieganiu wykorzystywania systemu bankowego do prania brudnych pieniędzy oraz wykonywania nielegalnych transferów finansowych; jego tworzenie wymaga opracowania metody ładowania do tworzonego systemu ogromnej ilości danych o bardzo złożonych strukturach, a także stworzenia algorytmów analizujących dane w czasie rzeczywistym, wykrywających podejrzane operacje finansowe.
Oczywiście nad tymi samymi projektami pracuje wiele innych firm i osób, a każda z nich, tak jak nasza spółka, odpowiada jedynie za pewną ich część, którą projektuje (tworzy algorytmy) i oprogramowuje (tworzy program komputerowy wykonujący algorytm).
Efektem pracy spółki są więc algorytmy (modele) oraz stworzone do nich oprogramowanie, sprzedawane firmie X. Ta integruje je z efektami pracy innych podwykonawców i sprzedaje firmie Y, która wbudowuje je w jeszcze większy system informatyczny.
Czy spółka ma w związku z tym prawo do korzystania z ulgi IP Box?

Ulga IP Box polega na tym, że podatek dochodowy (PIT lub CIT) od osiągniętego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw, o ile przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej[1].


Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

Marcin Szymankiewicz
W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.


Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych związanych z dostawą urządzeń

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zamierza złożyć ofertę – w ramach zamówień publicznych – na dostawę specjalistycznych urządzeń. W jej zakres wchodzi również przeprowadzenie dla personelu klienta szkoleń z zakresu eksploatacji i obsługi urządzeń. Spółka wystawi certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Nie jest jednostką oświatową ani uczelnią, nie ma też akredytacji w zakresie organizacji szkoleń.
Umowa w całości będzie finansowana ze środków publicznych. Dostawa urządzeń i szkolenia zostaną objęte jedną umową (dominującym świadczeniem, m.in. z uwagi na wartość, będzie dostawa urządzeń). Świadczenia te są ze sobą powiązane, gdyż łącznie realizują cel planowanej umowy. Program szkoleń oraz ich cel odnoszą się do urządzeń będących przedmiotem dostawy. Zamawiający nie nabywałby usług szkoleniowych, gdyby nie kupował urządzeń. Przeprowadzenie szkoleń stanowi warunek dostawy urządzeń. Celem i świadczeniem głównym umowy jest zapewnienie zamawiającemu możliwości nieprzerwanego i bezpiecznego korzystania z dostarczonych urządzeń.
Czy usługi szkoleniowe związane z dostawą urządzeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT? Same urządzenia są opodatkowane stawką VAT 23%.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....