Co się zmienia w VAT od 1.01.2019

Krzysztof Hałub

Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych, a także zmiany w opodatkowaniu usług elektronicznych i uldze na złe długi to najważniejsze nowości w zakresie VAT, które weszły w życie 1.01.2019.

W 2019 nadal zastosowanie mają podwyższone stawki VAT w wysokości 23 i 8%, a także 4% stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych oraz 7% stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych. Miały one obowiązywać czasowo, do końca 2018, a obecnie powinien nastąpić powrót do standardowych stawek.

 • US – urząd skarbowy
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

Tak się jednak nie stało, bo mocą ustawy z 22.11.2018 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 2392) utrzymano podwyższone stawki w mocy, aż do końca roku następującego po roku, dla którego poniższe wskaźniki finansów publicznych:

1) relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto (o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz

2) suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych) osiągną odpowiednio poziom nie większy niż 43% (pkt 1) i nie mniejszy niż 6% (pkt 2).

Ulga na złe długi

Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zapłaty należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju, mogą obecnie szybciej skorygować należny VAT – gdy od dnia upływu terminu płatności minie 90 dni, a nie jak dotychczas 150 dni (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT). Innymi słowy po 90 dniach bezskutecznego oczekiwania na zapłatę nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną.

Analogicznie 90-dniowy termin – w myśl art. 89b ust. 1–2 ustawy o VAT – obowiązuje dłużnika, który obligatoryjnie koryguje VAT naliczony wynikający z nieopłaconej faktury.

Z przepisów przejściowych (art. 46 ustawy z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, DzU poz. 2244) wynika, że nowe regulacje mają zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed 1.01.2019, których nieściągalność – biorąc pod uwagę nowy 90-dniowy termin – została uprawdopodobniona po 31.12.2018, a zatem takich, których termin płatności upłynął 3.10.2018 albo później.

Likwidacja odrębnego wniosku o zwrot VAT

Przywołaną wyżej ustawą zmieniono także art. 87 ust. 5, 5a i 6 ustawy o VAT, odchodząc od wymogu składania (wraz z deklaracją) odrębnego od tej deklaracji, umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie. Obecnie samo złożenie deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika z określonym terminem zwrotu będzie traktowane jak wniosek o zwrot VAT.

Nowe zasady stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających po 31.12.2018 (art. 45 ustawy nowelizującej), a zatem począwszy od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2019.

Opodatkowanie bonów

Ustawą z 22.11.2018 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (DzU poz. 2433) wdrożono przepisy unijne, które upraszczają, modernizują i ujednolicają regulacje VAT odnoszące się do bonów na towary lub usługi. Nowe przepisy mają zastosowanie do bonów (w tym np. kart podarunkowych, voucherów) wyemitowanych po 31.12.2018.

Ustawa o VAT w art. 2 pkt 41–43 definiuje pojęcie bonu, bonu jednego przeznaczenia (SPV) i bonu różnego przeznaczenia (MPV).

Bon SPV podlega VAT już w momencie jego wydania (jako odpłatna dostawa towarów/odpłatne świadczenie usług, na które można wymienić bon). Podstawę opodatkowania należy ustalić na zasadach ogólnych wynikających z art. 29a ustawy o VAT. Gdy bon jest emitowany i przekazywany nieodpłatnie, podstawą opodatkowania powinien być koszt wytworzenia towarów, na które może on być wymieniony (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT) albo koszt świadczenia usług poniesiony przez podatnika (art. 29a ust. 5 ustawy o VAT).

W przypadku bonów MPV obowiązek podatkowy w VAT powstaje natomiast w momencie ich realizacji – faktycznej dostawy towarów lub świadczenia usług, za które nabywca zapłaci bonem. Sama emisja lub transfer bonu nie mają takiego skutku. Podstawa opodatkowania jest równa wynagrodzeniu zapłaconemu za bon, pomniejszonemu o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami (art. 29a ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT).

Definicje bonów w myśl ustawy o VAT

Bonem jest instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów bądź świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców bądź usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Bon jednego przeznaczenia to bon, w przypadku którego w momencie jego emisji znane są:

 • miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy,
 • kwota należnego VAT z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług.

Jest to więc każdy bon, który może być wykorzystany tylko na terytorium jednego państwa UE, a ponadto może być wymieniony na towary/usługi objęte jedną stawką VAT.

Bonem różnego przeznaczenia jest każdy bon, który nie może zostać uznany za bon jednego przeznaczenia, a więc wymienialny na towary/usługi w różnych krajach UE bądź na towary/usługi objęte różnymi stawkami VAT.

Zmiana miejsca świadczenia usług elektronicznych

Od 1.01.2019 zmieniły się też zasady ustalania miejsca świadczenia (i opodatkowania) usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych, na rzecz usługobiorców niebędących podatnikami (na mocy ustawy z 22.11.2018, DzU poz. 2433). Obecnie, w myśl art. 28k ust. 1 ustawy o VAT, jest to co do zasady miejsce siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu usługobiorcy, przy czym VAT jest zwykle rozliczany wg specjalnej procedury VAT MOSS.

W myśl nowego art. 28k ust. 2–6 ustawy o VAT w przypadku spełnienia wskazanych tam warunków (sporadycznego świadczenia usług na rzecz konsumentów z innych krajów UE, których wartość netto nie przekroczyła w roku poprzednim i bieżącym 42 tys. zł) VAT jest rozliczany w miejscu siedziby lub zamieszkania usługodawcy (w Polsce).

Może on jednak wybrać opodatkowanie usług w państwie usługobiorcy, np. celem skorzystania z procedury rozliczenia VAT MOSS, składając naczelnikowi US pisemne zawiadomienie o takim wyborze do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał tego wyboru. Wówczas ponowna zmiana miejsca świadczenia usług jest możliwa dopiero po upływie 2 lat.

Na podstawie przepisów przejściowych polscy usługodawcy, stosujący procedurę VAT MOSS, którzy 1.01.2019 spełniali warunki z art. 28k ust. 2 ustawy o VAT (nie przekroczyli limitu 42 tys. zł w 2018), automatycznie będą kontynuować taki sposób rozliczenia, chyba że do 10.02.2019 złożą do Naczelnika Drugiego US Warszawa-Śródmieście zawiadomienie, że od 1.01.2019 nie korzystają z tej procedury szczególnej.

Inna zmiana polega na tym, że od 2019 podatnicy niemający siedziby w UE mogą rozliczać usługi elektroniczne w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS), o ile są zarejestrowani do celów VAT w jednym lub większej liczbie państw UE (prowadząc tam okazjonalnie transakcje podlegające opodatkowaniu).

Inne zmiany

Ustawa z 9.11.2018 o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2354) wprowadziła niewielkie zmiany w zakresie rejestracji podatników VAT. W art. 96 ust. 4a i ust. 9 ustawy o VAT określono kolejną przesłankę odmowy zarejestrowania przez naczelnika US podmiotu jako podatnika VAT, a także skreślenia z rejestru podatników VAT (bez konieczności zawiadamiania go o tym) – wystąpi ona, jeżeli wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

W art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. g ustawy o VAT przybyło też nowe zwolnienie od tego podatku dla usług zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zostało ono dodane na mocy tej ostatniej ustawy (z 4.10.2018, DzU poz. 2215).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „VAT”
VAT

Nieodpłatne wydanie materiałów reklamowych bez VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka nieodpłatnie przekazuje kontrahentom drukowane materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, broszury, katalogi, wzorniki, flagi reklamowe) dotyczące dystrybuowanych towarów, a także banery, tablice, standy reklamowe, opatrzone logo spółki.
Celem przekazania tych materiałów (zazwyczaj o wartości jednostkowej ponad 10 zł) jest informacja o towarach spółki, ich cechach jakościowych i użytkowych, zaletach technicznych oraz możliwościach zastosowania w różnych wariantach mebli i zabudowy wnętrz.
Dla kontrahentów nie mają one żadnej wartości użytkowej, nie stanowią także prezentów i nie mogą być uznane za próbki. Są przekazywane bez żadnych umów, w ilości zależnej od wartości obrotu z danym kontrahentem.
Czy ich nieodpłatne przekazanie, w związku z działalnością gospodarczą, podlega VAT?

Nie. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny,

VAT

Odliczenie VAT przy imporcie towaru otrzymanego nieodpłatnie

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała od chińskiego kontrahenta darmowe towary, od których zapłaciła VAT z tytułu importu.
Czy z otrzymanego od agencji celnej w formie elektronicznej poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) podatnik może odliczyć VAT? Jeżeli tak, to w której deklaracji VAT-7?

VAT

Przekazanie składnika majątku firmie małżonka – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeden z nich chciałby przekazać urządzenie (kupione po zawarciu małżeństwa) drugiemu.
Czy w takim przypadku dojdzie do opodatkowanej VAT nieodpłatnej dostawy towarów?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy odpłatne i nieodpłatne udostępnianie pracownikom pakietów medycznych podlega VAT

Tomasz Krywan
Spółka kupuje pakiety medyczne dla swoich pracowników. Niektórym są one udostępniane odpłatnie (za opłatą w wysokości ponoszonego przez spółkę kosztu), a innym nieodpłatnie.
Czy w takim przypadku dochodzi do świadczenia przez spółkę usług podlegających VAT?

Rozliczenia

Nowe wzory deklaracji VAT

Od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2019 obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7 (wzór 19) i VAT-7K (wzór 13). Podatnicy mogą jednak nadal stosować stare wzory – nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019.

VAT

Umorzenie wierzytelności – skutki w VAT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?

Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?

Należy ją jednak rozpatrzyć w kontekście ulgi na złe długi. Zgodnie bowiem z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku, przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.


VAT

Stawka VAT na usługi projektowe z przeniesieniem praw autorskich

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi wykonywania projektów wnętrz. Projekty przekazuje klientom wraz z prawami autorskimi.
Czy do świadczonych usług może stosować stawkę VAT 8%?

Tak. Na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 181 zał. nr 3 i art. 146aa pkt 2 ustawy o VAT opodatkowane stawką 8% są usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich bądź praw do artystycznego wykonania (bez względu na symbol PKWiU).


VAT

Czy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe może mieć status rolnika ryczałtowego

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i ma w związku z tym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Czy rozpoczynając działalność rolniczą, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych?

Nie. Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia od tego podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Ponadto art. 115–118 ustawy o VAT określają szczególną procedurę opodatkowania dotyczącą rolników ryczałtowych.

Definicję rolnika ryczałtowego zawiera art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT na usługi spedycji międzynarodowej wykonane na terytorium Polski

Marcin Szymankiewicz
Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej m.in. dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych (podatników VAT w Polsce), działając jako ich podwykonawca. Dla jednego ze zleceniodawców świadczy m.in. usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem UE do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski. Ma kopię listu przewozowego SMGS (dokumentu kolejowego w komunikacji międzynarodowej), z którego wynika, że importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza UE a pierwszym miejscem przeznaczenia w Polsce. Spółka dysponuje ponadto kopią dokumentu SAD, który potwierdza zgłoszenie towarów do odprawy celnej (procedura dopuszczenia do obrotu) przez importera.
Czy wskazana usługa jako usługa transportu międzynarodowego jest opodatkowana wg preferencyjnej stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

W myśl przywołanego przepisu stawkę 0% VAT stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W świetle art. 83 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT są nimi:

 • przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania):
  • w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE,
  • poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium Polski,
  • poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski (tranzyt),
  • na terytorium innego niż Polska państwa UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium innego niż Polska państwa UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski;
 • usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z ww. usługami.

Podatki i prawo gospodarcze

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty rocznej korekty VAT dokonywanej w drodze korekty złożonych deklaracji VAT

Tomasz Krywan
W deklaracjach VAT-7 za styczeń 2016 r. i styczeń 2017 r. przedsiębiorca (podatnik PIT) nie wykazał kwot korekt rocznych dotyczących środków trwałych – mimo ciążącego na nim obowiązku. Dopiero w styczniu 2019 r. złożył korekty tych deklaracji celem wykazania w nich kwot korekt VAT oraz wpłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami.
Czy kwoty tych korekt może zaliczyć do bieżących kosztów uzyskania przychodów, czy też konieczna jest korekta zeznań PIT-36L złożonych za lata 2016 i 2017?

Z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c updof wynika, że gdy na skutek korekty VAT dochodzi do zmniejszenia odliczonego podatku, kwota korekty może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tak jest także w przypadku rozłożonych w czasie korekt dotyczących odliczenia VAT od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Analogiczne regulacje zawarto również w updop.

Przyjmuje się, że skutek ten następuje w momencie złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K, w której rozliczana jest korekta.


Nowe zasady opodatkowania VAT bonów i usług elektronicznych oraz korzystania z ulgi na złe długi

Łukasz Chłond
1.01.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi. Zmieniły się też zasady rozliczenia podatku z tytułu usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów, a także korzystania z ulgi na złe długi w VAT.

W art. 2 pkt 41 ustawy o VAT zdefiniowano pojęcie „bonu” – jest to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców bądź usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Bonem na potrzeby ustawy o VAT jest więc każdy instrument, który musi zostać przyjęty przez sprzedawcę jako forma płatności za nabywane towary lub usługi. Przykładowo będzie to zatem bon towarowy, karta przedpłacona (podarunkowa) wyemitowana przez sieć sklepów, voucher. Warunkiem uznania tego typu instrumentów za bony jest wskazanie w samym instrumencie (np. na karcie) albo w towarzyszącym mu regulaminie, jakich towarów lub usług dotyczy lub którzy sprzedawcy akceptują go jako formę płatności.


VAT

Dane rozwiązanej spółki cywilnej na fakturze wystawionej przez komornika – co z prawem do odliczenia VAT

Aleksander Kliszewski
Przedsiębiorca nabył nieruchomość na licytacji komorniczej, a na fakturze wystawionej przez komornika sądowego jako sprzedawcę wskazano spółkę cywilną, która wcześniej została rozwiązana.
Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT, skoro sprzedawca wskazany na fakturze nie istniał w chwili nabycia?

Tak. Nawet gdy komornik sądowy w wystawionej przez siebie fakturze wskaże jako sprzedawcę nieistniejącą już spółkę cywilną, co do zasady nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Regułą jest – wynika ona z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT – że podatnik VAT ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


VAT

Kiedy nieruchomość komercyjną można nabyć bez VAT

Krzysztof Hałub
MF wyjaśnił, kiedy zbycie nieruchomości generujących przychody z najmu dzierżawy czy leasingu może być zakwalifikowane jako wolne od VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Obszerne objaśnienia podatkowe (wraz z przykładami) dotyczące zbycia tzw. nieruchomości komercyjnych zostały wydane 11.12.2018 (są zamieszczone na stronie internetowej www.mf.gov.pl). Zastosowanie się do nich chroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami zajęcia odmiennego stanowiska przez organy podatkowe.

Wg MF dostawa ww. nieruchomości co do zasady podlega VAT (jako dostawa towarów). Tylko w wyjątkowych okolicznościach może być uznana za czynność niepodlegającą opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp). Istotne są tu:

 • zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz
 • faktyczna możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

VAT

Grunt przeznaczony pod inwestycję – zakup z VAT czy bez VAT

Paweł Ziółkowski
Przedsiębiorca zamierza kupić grunt na potrzeby swojej działalności gospodarczej (działalność zwolniona z VAT, bez prawa do odliczenia). Grunt jest niezabudowany, ale zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod inwestycję.
Czy zakup będzie z VAT?

Sprzedaż gruntu będzie obciążona podstawową stawką VAT (23%). To, że nabywca nie ma prawa do odliczenia, jest bez znaczenia.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Oznacza to, że VAT podlegają grunty:

 • zabudowane,
 • niezabudowane, jeżeli stanowią tereny budowlane.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....