Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak

Nowe rozporządzenie ws. rachunkowości budżetowej

[1] DzU z 2017 r. poz. 1911.

[2] Ustawa z 27.08.2009 r. (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2077).

Od 1.01.2018 r. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe obowiązują nowe przepisy regulujące sprawozdawczość finansową oraz ustanawiające plany kont. Wprowadzono je rozporządzeniem MRiF z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej[1]. Stanowi ono wykonanie delegacji zawartej w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych[2].

 • MF – Minister Finansów
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • MRiF – minister rozwoju i finansów
 • IAASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board), agenda IFAC, autor MSRF

Choć nowe przepisy nie powodują większych zmian w rachunkowości jednostek sektora budżetowego (w dużej mierze utrzymane zostały rozwiązania zawarte w rozporządzeniu MF z 5.07.2010 r.), to jednak przewidziano w nich pewne istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych zasad. Przede wszystkim rozszerzono o informację dodatkową sprawozdanie finansowe (sf) sporządzane przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Dotychczas składało się ono z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Wprowadzono obowiązek sporządzania na szczeblu centralnym bilansu budżetu państwa, obejmującego dane o transakcjach dokonywanych na centralnym rachunku budżetu państwa. Dotąd sporządzane były jedynie bilanse z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jst), który stanowi część jej sf. Rozszerzone sprawozdania mogą mieć większy krąg odbiorców, gdyż rozporządzenie przewiduje obowiązek ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (począwszy od sprawozdań za 2018 r.).

[3] Szerzej na ten temat była mowa w „Rachunkowości” nr 12/2017 w artykule Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Zmienione przepisy regulują zasady podpisywania sf jednostek organizacyjnych jst, które zostały objęte wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną. Rozporządzenie zawiera także uściślenie obecnych przepisów, m.in. rozstrzyga, że grunty będące własnością jst, oddane w użytkowanie wieczyste, będą wykazywane w bilansie jst w odrębnej pozycji, w grupie środków trwałych[3].

MSSF dotychczas nieprzyjęte w UE

Na 19.12.2017 r. 1 nowy standard, 2 interpretacje, 4 nowelizacje oraz zestaw mniejszych zmian (tzw. ulepszeń) oczekują na przyjęcie do porządku prawnego UE w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE).

W stosunku do MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe, który ma charakter standardu przejściowego, KE podjęła decyzję o jego nieprzyjmowaniu. Dopiero ostateczne rozwiązania, akceptowane przez IASB w odniesieniu do działalności regulowanej, zostaną rozważone pod kątem ich przyjęcia w UE (trwają prace nad tym projektem).

Nastąpiły nieznaczne zmiany harmonogramu przyjęcia niektórych dokumentów wykazanych w poprzednim zestawieniu (opublikowanym w „Rachunkowości” nr 9/2017, s. 58). Oznacza to jednak, że pewnych zmian nie uda się przyjąć w terminie umożliwiającym ich wejście w życie w dacie określonej przez IASB.

W obecnym zestawieniu pojawiły się 2 nowe dokumenty.

Pierwszy z nich to zmiana MSSF 9 Instrumenty finansowe, która pozwoli jednostkom na wycenę w skorygowanej cenie nabycia lub wartości godziwej (z rozliczeniem różnicy z przeszacowania z innymi całkowitymi dochodami) pewnych szczególnych aktywów finansowych, których wcześniejsza spłata jest możliwa i które charakteryzują się tzw. negatywnym rozliczeniem, po spełnieniu określonego warunku. Dotychczas musiały być one wyceniane w wartości godziwej z rozliczeniem różnicy z przeszacowania z wynikiem finansowym.

Drugi nowy dokument w zestawieniu to zmiana MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Nowelizacja uściśla, że długoterminowe inwestycje w jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia, do których prezentacji nie stosuje się metody praw własności, wycenia się zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe. Dokument podaje również przykład zastosowania MSSF 9 i MSR 28 do tego typu inwestycji[4].

Z zestawienia usunięto natomiast odniesienie do dokumentu Sprzedaż lub wniesienie aktywów przez inwestora do jego jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia – zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (z 11.09.2014 r.), gdyż IASB się z niego wycofała. Nie wchodzi on już w skład zestawu MSSF. Prace nad częścią dokumentów na forum UE zostały zakończone, a standardy i nowelizacje opublikowane w DzUrz UE z 9.11.2017 r.

Wyświetlono 20% treści artykułu

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Artur Hołda Anna Staszel
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....