Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak

Zmiany w uor

Sejm uchwalił pakiet zmian ustaw obejmujących 50 uproszczeń dla przedsiębiorców, w szczególności MŚP. W pakiecie znalazły się również zmiany ustawy o rachunkowości (uor).

Polegają one na:

 • zwiększeniu zakresu jednostek mogących stosować uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro (podniesienie z 2 mln do 3 mln euro progu przychodów dla jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne),
  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  • RM – Rada Ministrów
  • IAASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board), agenda IFAC, autor MSRF
  • IFAC – Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants)
  • jzp – jednostka zainteresowania publicznego
 • zwiększeniu zakresu małych jednostek mogących korzystać z uproszczeń wobec podniesienia progów dla tej kategorii jednostek: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w odniesieniu do przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,
 • podwyższeniu progów uprawniających jednostki małe do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej, w postaci: klasyfikowania umów do leasingu finansowego zgodnie z przepisami podatkowymi, niewyłączania z kosztu wytworzenia zapasu produktów kosztów stałych niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, niestosowania rozporządzenia o instrumentach finansowych, zaniechania ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych,
 • umożliwieniu jednostkom mikro i małym (z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą 2013/34/UE, np. spółek kapitałowych) oraz określonym organizacjom pozarządowym, w tym fundacjom i stowarzyszeniom, odstąpienia od tworzenia rezerw na zobowiązania i dokonywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów, stosowania dla celów rachunkowości podatkowej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niedokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników,
 • skróceniu okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych (sf) do 5 lat zamiast ich trwałego przechowywania.

Opisane zmiany są zawarte w ustawie z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244).

Wyświetlono 9% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....