Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

PODATEK DOCHODOWY

 • Amortyzacji podlegają nie tylko prawa ochronne na znak towarowy, ale i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji – wyrok NSA z 7.06.2016 r. (II FSK 1408/14).
 • MF – Minister Finansów
 • US – urząd skarbowy
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • RM – Rada Ministrów

Teza: Użyte w art. 16b ust. 1 pkt 6 updop określenie „nabyte” należy odnosić do nabycia praw określonych w ustawie – Prawo własności przemysłowej (Pwp), a więc nabycia ich tak pierwotnego, jak i pochodnego. Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 updop w zw. z art. 123, art. 150 oraz art. 162 ust. 1 i 6 Pwp, amortyzacji podlegają nie tylko prawa ochronne na znak towarowy, ale i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

Z uzasadnienia: Art. 16b ust. 1 pkt 6 updop w żadnym razie nie różnicuje obu tych praw, w szczególności nie postanawia, że tylko to pierwsze (prawo ochronne na znak towarowy) jest prawem własności przemysłowej. Z tego też powodu pogląd sądu I instancji, że do chwili wydania decyzji konstytutywnej przyznającej znakowi towarowemu prawa ochronne nie mamy do czynienia z prawem własności przemysłowej jest błędny. (…)

W istocie rzeczy tak prawo ochronne na znak towarowy, jak i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji podlegają ochronie prawnej i już ta okoliczność wskazuje, że oba te prawa zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 updop nadają się do gospodarczego wykorzystania, z tym tylko, że w odniesieniu do prawa ochronnego dla przesądzenia tej przesłanki wystarczające będzie posiadanie świadectwa ochronnego (decyzji o udzieleniu prawa ochronnego), zaś w drugim przypadku przedsiębiorca powinien posiadać dokumentację, którą przedłożył w Urzędzie Patentowym do rejestracji znaku.

Odmienne orzeczenia NSA z:

  • 20.05.2015 r. (II FSK 1171/13, II FSK 1939/14),
  • 15.11.2012 r. (II FSK 670/11),
  • 20.09.2011 r. (II FSK 627/10),
  • 25.08.2010 r. (II FSK 627/09),
  • 20.11.2009 r. (II FSK 1003/08).
 • Jeżeli z umowy lub faktury wynika, że wieloletnie usługi będą rozliczane w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku, także wtedy, gdy wpłata na poczet ceny usługi dokonywana jest jednorazowo w dacie zawarcia umowy – wyrok NSA z 31.05.2016 r. (II FSK 1363/14).

Z uzasadnienia: Zarówno WSA, jak i skarżąca zgodnie powołali się na ten sam wyrok NSA z 2.06.2010 r. (II FSK 274/09), wywodząc jednak z niego przeciwstawne wnioski. (…) Otóż wyrok ten zapadł w stanie faktycznym, w którym podmiot przekazujący dokumenty do przechowania (archiwizowania) uiszczał z góry zaliczkę, zadatek lub przedpłatę w wysokości całej ceny usługi, a podmiot świadczący usługę wystawiał fakturę zaliczkową na wartość otrzymanej kwoty, przy czym ani w umowie, ani w fakturze nie określano, że usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych.

Podmiot świadczący usługę domagał się potwierdzenia trafności stanowiska, że przychód podatkowy powstanie dopiero z chwilą zakończenia umowy, tj. z chwilą zniszczenia archiwizowanych dokumentów w związku z upływem umówionego okresu ich przechowywania. Spór dotyczył zatem tego, czy podmiot świadczący usługi archiwizacyjne może przez okres wynikający z umowy wykazywać koszty uzyskania przychodów, nie rozpoznając w tym okresie przychodu podatkowego.

W stanie faktycznym ocenianym w obecnie zaskarżonym wyroku, cena za usługę archiwizacyjną również uiszczana jest z góry, w całości lub w części, za cały okres rozliczeniowy i dokumentowana fakturą wystawianą w dacie dokonania zapłaty. Jednak zarówno w tej fakturze, jak i przede wszystkim w umowie zaznaczano, że usługa będzie rozliczana w okresach miesięcznych przez okres 5 lat, zgodnie z art. 12 ust. 3c updop, a podmiot świadczący usługę domagał się potwierdzenia stanowiska, że zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania należy rozpoznawać przez cały okres świadczenia usługi, w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Porównanie tych 2 stanów faktycznych, a także powstałych na ich tle sporów prawnych, pozwala na wyprowadzenie wniosku, że nie są one tożsame. Różnica polegająca na tym, że umowa o świadczenie usług archiwizacyjnych przewiduje ich okresowe (comiesięczne) rozliczanie, w przeciwieństwie do umowy, która rozliczeń okresowych nie przewiduje, w zasadniczy sposób rzutuje na kierunek rozstrzygnięcia sporu w każdej ze spraw.

Dlatego w sprawie rozpoznanej w 2010 r. NSA przyznał rację organowi interpretacyjnemu, wykluczając możliwość jednorazowego rozpoznania przychodu po zakończeniu usługi, jednocześnie wskazując warunki, których spełnienie umożliwiałoby sukcesywne rozpoznawanie przychodu w okresach rozliczeniowych, obejmujących cały okres świadczenia usługi. (…)

Kierunek rozstrzygnięcia rozważanego zagadnienia prawnego wprost wskazuje norma zawarta w art. 12 ust. 3c updop. Przepis ten stanowi, że jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Oznacza to, że w przypadku, gdy z umowy lub faktury wynika rozliczanie usługi w okresach rozliczeniowych, prowadzi to do rozpoznawania przychodu w okresach rozliczeniowych, a ściślej – w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. (…)

Uznanie, że pomimo przewidzenia w umowie, iż usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, wpłaty dokonane na poczet jej rozliczenia winny być rozpoznawane jako przychody w dacie wystawienia faktury, stanowi naruszenie art. 12 ust. 3c updop.

Wyświetlono 18% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....