Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

PODATEK DOCHODOWY

Przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej koszt uzyskania przychodu wyznacza wartość bilansowa spółki jawnej z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki z o.o. z dnia rozpoczęcia jej bytu – wyrok NSA z 17.07.2018 r. (II FSK 726/18).

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kc – Kodeks cywilny
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • RM – Rada Ministrów

Z uzasadnienia: Podatnik zadeklarował, że w najbliższym czasie spółka jawna, w której wraz z żoną jest wspólnikiem, zostanie przekształcona w spółkę z o.o. w trybie art. 551 Ksh.

W dalszej przyszłości skarżący planuje zbycie udziałów w spółce z o.o. na rzecz podmiotu trzeciego.

(…) Zasadniczo wartość nominalna udziału stanowi liczbowe określenie, będące odwzorowaniem przyjętej wartości, wynikające z sumy wniesionych do spółki wkładów. Wartości wkładów odpowiadać powinien kapitał zakładowy, który dzieli się na udziały, których wartość stanowi iloraz kapitału zakładowego i udziałów. Wartość nominalna nie musi być i najczęściej nie jest wartością rzeczywistą udziałów. Od wartości nominalnej udziałów należy odróżnić wartość rynkową i bilansową. Wartości te mogą być wyższe lub niższe od wartości nominalnej, zależy to przede wszystkim od wartości majątku spółki. W przypadku wartości rynkowej decydują nabywcy. Natomiast przy wartości bilansowej decyduje stosunek wartości majątku do liczby udziałów.

Kwestie związane z zaliczeniem wydatków na nabycie udziałów normuje art. 23 ust. 1 pkt 38 updof. (…) Przepis ten czasowo wyłącza z kosztów uzyskania przychodów określone wydatki, przy czym uznaje je za koszty uzyskania przychodów w okresie późniejszym, tj. w dacie odpłatnego zbycia udziałów (…).

Innymi słowy, w sprawie niniejszej wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w dacie objęcia, są jednak kosztem podatkowym w dacie ich odpłatnego zbycia. Ustawodawca nie łączy przedmiotowych wydatków z okresem historycznym, tylko odnosi do momentu przekształcenia (a nie na dzień poniesienia wydatków na wkłady w spółce jawnej).

(…) W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowane jest stanowisko, że art. 23 ust. 1 pkt 38 updof w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji (udziałów) nie nakazuje odnieść ich do pierwotnie poniesionych wydatków. (…) Koszty te wyznacza wartość środków poniesionych dla uzyskania majątku spółki jawnej, który w dacie ustania bytu prawnego tej spółki, a więc w dacie powstania spółki z o.o., równy był początkowej wartości majątku spółki z o.o. Kosztem uzyskania przychodu powinna więc być wartość bilansowa spółki jawnej z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki z o.o. z dnia rozpoczęcia tego bytu.

Podobne orzeczenia NSA z:

    • 1.02.2017 r. (II FSK 4103/14),
    • 26.06.2014 r. (II FSK 3224/13).

Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości należy wiązać z nabyciem, które bezpośrednio poprzedzało tę sprzedaż – wyrok NSA z 18.07. 2018 r. (II FSK 1793/16).

Z uzasadnienia: Istotą sporu w tej sprawie jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości „pierwotnych” kosztów nabycia tej nieruchomości w sytuacji, gdy strona skarżąca nabyła tę nieruchomość 2-krotnie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało bowiem, że strona skarżąca nabytą wcześniej nieruchomość zbyła na rzecz spółki z o.o. poprzez wniesienie jej jako aportu w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (ostatecznie podwyższenie nie zostało zarejestrowane), a następnie nabyła ją ponownie w wyniku zwrotu nieruchomości przez spółkę z o.o. na podstawie ugody, której podstawę prawną stanowił art. 405 Kc. Strona skarżąca nie pytała zatem o to, czy nastąpiło drugie nabycie, ale przyjęła, że takie nabycie nastąpiło i że nie miało ono charakteru nieodpłatnego.

(…) Jeżeli zatem przyjąć (za stroną skarżącą), że w wyniku ugody zawartej ze spółką z o.o. doszło do ponownego nabycia nieruchomości, to przy jej zbyciu można uwzględnić tylko te koszty uzyskania przychodu, które wiążą się z ostatnim nabyciem. Nie jest możliwe uwzględnienie wydatków na nabycie wprawdzie tej samej nieruchomości, jednakże wcześniej wniesionej jako aport do spółki (zbytej). Są one bowiem związane z wcześniejszym (pierwszym) zbyciem nieruchomości. Oceny tej nie zmienia okoliczność, że strona skarżąca nie odliczyła wówczas od przychodu kosztów pierwotnego nabycia nieruchomości.

Wyświetlono 11% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....