Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych (NSA i WSA), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

PODATEK DOCHODOWY

Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami nie są kosztami podatkowymi, jeżeli nie zostały ujęte w księgach rachunkowych – wyrok NSA z 6.12.2017 r. (II FSK 3266/15).

 • MF – Minister Finansów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Z uzasadnienia: Zdaniem dyrektora IS podatek od nieruchomości może stanowić koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 updop, jednak zaległy podatek od nieruchomości za 2010 r. może zostać zaliczony przez skarżącą do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto przedmiotowy koszt w księgach rachunkowych. Tymczasem koszt podatku od nieruchomości za 2010 r. nie został uwzględniony w księgach rachunkowych

(…) WSA w Gdańsku, odwołując się do art. 15 ust. 4d i 4e updop oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, stwierdził, że ujęcie (zaksięgowanie) wydatku w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. (…) Wydatek dla zakwalifikowania go do kosztów uzyskania przychodów musi spełniać wymogi określone w ustawie podatkowej, ale w czasie koszt ten jest ujawniony poprzez jego zaksięgowanie w księgach rachunkowych. Jednocześnie faktycznej daty zapisu nie należy utożsamiać z dniem poniesienia kosztu, o którym mowa w art. 15 ust. 4e updop.

(…) Faktyczna data zapisu w księgach jest datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu, a nie datą ujęcia kosztu. W konsekwencji, zdaniem WSA w Gdańsku, nie można uznać, że koszt stanowiący zobowiązanie w podatku od nieruchomości został w rozumieniu ustawy podatkowej poniesiony, nie został bowiem spełniony podstawowy warunek, polegający na ujęciu wspomnianego kosztu w księgach rachunkowych, czyli jego zaksięgowaniu.

Między poniesionym kosztem a potencjalnym przychodem musi występować związek przyczynowy. Jeżeli przez okres ponad 3 lat skarżąca nie podjęła jakichkolwiek działań zmierzających do uzyskania przychodów, albowiem w praktyce w ogóle nie rozpoczęła prowadzenia działalności gospodarczej, to nie można mówić, że zapłata zobowiązania w podatku od nieruchomości stanowiła koszt uzyskania przychodów. Poniesienie przedmiotowego wydatku nie miało na celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, skoro skarżąca w zasadzie nawet nie spróbowała tych przychodów osiągnąć.

(…) Zdaniem NSA sąd I instancji trafnie stwierdził, iż nie można uznać, że koszt stanowiący zobowiązanie w podatku od nieruchomości został w rozumieniu ustawy poniesiony. Nie został bowiem spełniony podstawowy warunek polegający na ujęciu wspomnianego kosztu w księgach rachunkowych, czyli jego zaksięgowaniu.

Podatnik, który w związku z likwidacją osoby prawnej otrzyma przedmioty uprzednio wniesione do niej jako aport, ale nieuznane wówczas za środki trwałe, nie musi kontynuować amortyzacji podatkowej na podstawie ewidencji podmiotu likwidowanego – wyrok NSA z 6.03.2018 r. (II FSK 502/16).

Z uzasadnienia: Kwestią sporną jest sposób określania wartości początkowej środków trwałych otrzymanych przez skarżącą w związku z likwidacją osoby prawnej, w sytuacji gdy przedmioty te zostały uprzednio wniesione przez skarżącą jako aport, stanowiąc składniki przedsiębiorstwa. Jednakże nie były one uznane wówczas jako środki trwałe [nie były kompletne ani zdatne do użytku, ponieważ trwała ich budowa – przyp. red.].

Skarżąca jest zdania, że wartość początkową tych środków trwałych określa się zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 updop. Powyższy przepis stanowi, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wnip), z uwzględnieniem ust. 2–14, uważa się w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z zastrzeżeniem ust. 10b – ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wnip, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. A zatem, zdaniem skarżącej, będzie ona miała prawo ustalić samodzielnie wartość początkową środków trwałych, jednak wartość ta nie będzie mogła być wyższa od ich wartości rynkowej.

(…) Natomiast organ interpretacyjny uznał, że zastosowanie winien mieć art. 16g ust. 10b updop, zgodnie z którym w przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki środków trwałych oraz wnip, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. Przepis art. 16g ust. 9 updop stanowi, że wartość początkową środków trwałych oraz wnip ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wnip, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

(…) Nie sposób zgodzić się z argumentami przedstawionymi przez MF. (…) Użytego w art. 16g ust. 10b updop zwrotu „środków trwałych oraz wnip” nie należy utożsamiać z pojęciem „składników majątkowych”. (…) Zgodnie z art. 4a pkt 2 updop składniki majątkowe to „aktywa w rozumieniu uor, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3”.

Natomiast w świetle art. 16a ust. 1 updop środki trwałe to kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok (…). Na gruncie updop pojęcia „składników majątkowych” i „środków trwałych” nie są zatem tożsame, co wynika wprost z przepisów tej ustawy.

Różnica pomiędzy wartością środków trwałych a wartością zobowiązań, faktycznie zapłacona w cenie nabywanego przedsiębiorstwa, nie jest dla nabywcy odrębnym kosztem uzyskania przychodów. Kosztem jest amortyzacja dodatniej wartości firmy – wyrok NSA z 1.12.2017 r. (II FSK 3226/15).

Z uzasadnienia: Spółka nabyła przedsiębiorstwo stanowiące „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”, które obejmowało m.in. prawa i obowiązki z umowy leasingu i dzierżawy nieruchomości. Cena nabycia, powiększona o koszty związane z transakcją zakupu, pomniejszona o wartość rynkową składników majątkowych, stanowi dodatnią wartość. W efekcie transakcji powstała dodatnia wartość firmy.

(…) Wykazana w księgach rachunkowych wnioskodawcy wartość rynkowa budynków była wyższa niż kwota zobowiązań z tytułu leasingu budynków. (…) Istota sprawy dotyczy problemu, czy w myśl przepisów updop różnica między wartością środków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tego tytułu, faktycznie zapłacona w cenie nabywanego przedsiębiorstwa, stanowić będzie dla skarżącej koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia, jako wydatek bezpośrednio związany z nabywanym przedsiębiorstwem.

(…) W ocenie WSA w Gdańsku, ponieważ mamy do czynienia z nabyciem przedsiębiorstwa, a przepisy updop przewidują uwzględnienie tego typu wydatku w kosztach podatkowych jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne dodatniej wartości firmy, nie ma żadnego uzasadnienia, by wywodzić, że nabywca przedsiębiorstwa ma prawo do odrębnego uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków na poszczególne składniki majątkowe tego przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział bowiem mechanizm, o którym mowa w art. 16g ust. 2 updop.

(…) W ocenie NSA sąd I instancji zasadnie uznał, że nabyte środki trwałe w leasingu dla celów podatkowych spełniają definicję aktywów w rozumieniu uor. Wypełniają one bowiem definicję „zasobów majątkowych kontrolowanych przez jednostkę” oraz podlegają zaliczeniu do aktywów trwałych jednej ze stron umowy zgodnie z art. 3 ust. 4 uor. Nie ma więc podstaw do korygowania sumy wartości składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa o wartość środków trwałych w leasingu, jak i zobowiązań z tego tytułu.

(…) Różnica pomiędzy wartością środków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań leasingowych została zapłacona przez spółkę w cenie nabytego przedsiębiorstwa, pomniejszając wartość firmy, więc nie będzie ona stanowiła kosztów uzyskania przychodów. (…).

Definicja „ceny nabycia” zawarta w art. 16g ust. 3 updop wskazuje na to, że oprócz kwoty należnej zbywcy cena nabycia przyjęta dla potrzeb podatkowych może zostać powiększona jedynie o tzw. koszty techniczno-organizacyjne, które poniósł nabywca od dnia zakupu do dnia przekazania nabytego składnika majątku do używania. To wyliczenie jednoznacznie wskazuje, że chodzi tutaj tylko o takie koszty, które bezpośrednio związane są z zakupem, w tym wypadku z transakcją kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa, potwierdzoną notarialnie, oraz o te, które nabywca poniósł później do dnia przekazania do używania nabytego przedsiębiorstwa. (…) W związku z tym nabywca przedsiębiorstwa nie ma prawa do odrębnego uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków na poszczególne składniki majątkowe tego przedsiębiorstwa.

Nabywca przedsiębiorstwa nie może zaliczyć odrębnie do kosztów uzyskania przychodów wartości przejętych kontraktów, która została uwzględniona w cenie nabytego przedsiębiorstwa – wyrok NSA z 1.12.2017 r. (II FSK 636/16).

Z uzasadnienia: W związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnioskodawca rozpoznał dodatnią wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop. W skład majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezależnie od jego materialnych składników, weszły prawa majątkowe wynikające ze znajdujących się w fazie realizacji, jak również jeszcze nierozpoczętych kontraktów na budowę systemów oddzieleń przeciwpożarowych.

Za zgodą kontrahentów zbywcy wnioskodawca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tych kontraktów, stając się tym samym ich stroną. W cenie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało wkalkulowane wynagrodzenie zbywcy z tytułu przeniesienia kontraktów. (…) W ten sposób określona wartość kontraktów przy kalkulacji wartości firmy pomniejszyła cenę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym wartość firmy nie obejmuje wartości kontraktów.

(…) W związku z tym spółka zadała pytanie, czy skalkulowana w cenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wartość kontraktów stanowić będzie koszt uzyskania przychodu potrącalny w dacie uzyskania przychodu z tytułu realizacji (wykonania) przedmiotu kontraktu.

(…) WSA w Gdańsku uznał, że do skutków podatkowych związanych z przejęciem składników majątkowych zastosowanie mają przepisy prawa podatkowego, jednakże skutki te zdeterminowane zostały pojęciem „aktywów” w ujęciu rachunkowym. Skoro zatem w ramach nabytego przedsiębiorstwa skarżąca wstąpiła w wynikające z przejętych kontraktów prawa i obowiązki zbywcy, zaś cena tych składników majątkowych została zapłacona przez spółkę w cenie nabytego przedsiębior-stwa, pomniejszając wartość firmy, to nie będzie ona stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

Ponieważ w omawianym przypadku mamy do czynienia z nabyciem przedsiębiorstwa, a przepisy updop przewidują uwzględnienie tego typu wydatku w kosztach podatkowych jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne dodatniej wartości firmy, nie ma żadnego uzasadnienia, by wywodzić, że nabywca przedsiębiorstwa ma prawo do odrębnego uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków na poszczególne składniki majątkowe tego przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział bowiem mechanizm, o którym mowa w art. 16g ust. 2 updop.

(…) W ocenie NSA sąd I instancji zasadnie uznał, że przedmiotowe kontrakty stanowią aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 uor, który znajduje zastosowanie poprzez odesłanie zawarte w art. 4a pkt 2 updop. W konsekwencji wartość przedmiotowych kontraktów obniża wartość firmy i nie może być amortyzowana. Nie może również stanowić odrębnie kosztu uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop. (…) W związku z tym nabywca przedsiębiorstwa nie ma prawa do odrębnego uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków na poszczególne składniki majątkowe tego przedsiębiorstwa.

Odszkodowanie umowne wypłacane wskutek wypowiedzenia umowy z kontrahentem, w celu uniknięcia dodatkowych strat ekonomicznych i wizerunkowych, jest kosztem uzyskania przychodu – wyrok NSA z 28.02.2018 r. (II FSK 374/16).

Z uzasadnienia: W przypadku odszkodowań, kar umownych i innych wydatków wynikających z odstąpienia przez podatnika od umowy należy uznać, że wykazują one związek z przychodami wówczas, gdy podatnik ma na uwadze możliwość osiągnięcia, choćby nawet potencjalnie, jakiegoś przychodu – czy to z określonej innej transakcji, czy też na skutek redukcji kosztów pośrednich, czyli ogólnych, dotyczących całej działalności.

(…) W uchwale z 25.06.2012 r. (II FPS 2/12) NSA wskazał, że „działając w warunkach rynkowych, podatnik musi podejmować racjonalne z jego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach, działania zmierzające do uzyskania możliwie największej efektywności ekonomicznej. Działania te mogą również polegać na dokonywaniu określonych oszczędności, zmniejszeniu kosztów i wydatków, minimalizowaniu strat z określonych segmentów działalności czy też eliminowaniu nieopłacalnych przedsięwzięć.

Gdyby podatnik działań takich nie podejmował, mógłby nie sprostać konkurencji, a prowadzona przez niego działalność mogłaby stać się nierentowna i zacząć przynosić straty. Tym samym zagrożone byłoby źródło przychodów, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w jej całokształcie. W tym sensie, co do zasady, każde tego rodzaju przedsięwzięcie, zmierzające do zapobieżenia powstaniu takiej sytuacji, powinno być postrzegane jako prowadzące do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, a związane z tym koszty, jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop”.

(…) Stanowisko organu, które wyklucza co do zasady możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą świadczeń odszkodowawczych wynikających z wypowiedzenia umowy dealerskiej, jest nieprawidłowe. (…) Pierwotna, zasadnicza przyczyna poniesienia wydatku leżała w przyjętej globalnej strategii grupy, polegającej na ograniczeniu kosztów ponoszonych na dystrybucję i serwis samochodów osobowych i części do nich. Optymalizacja kosztów tej działalności polegała na wyeliminowaniu pośredników (dealerów) i świadczeniu usług bezpośrednio przez grupę. Wydatki ponoszone na przejęcie dotychczasowych świadczeń dealerów przez grupę w sposób oczywisty stanowią koszty podatkowe, ponoszone są bowiem celem zwiększenia jej przychodów.

Wyświetlono 37% treści artykułu

Nowe artykuły na naszych stronach:
Koronawirus

Dalsze przedłużenie terminu zapłaty zaliczek na PIT i ryczałtu za pracowników

Pobrane w marcu, kwietniu i maju 2020 zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło, a także z praw autorskich i praw pokrewnych można będzie przekazać do US w późniejszym terminie.

Ulga ta dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią. Początkowo zaliczki za marzec i kwiecień miały być przez nich wpłacone w terminie przesuniętym tzw. tarczą antykryzysową (DzU poz. 568) – do 20.06.2020.


VAT

Można już używać wirtualnych kas rejestrujących

Tomasz Krywan
MF określił, które czynności mogą być ewidencjonowane za pomocą kas mających postać oprogramowania, a także wymogi, którym muszą sprostać takie kasy.

Obowiązujący od 1.05.2019 art. 111b ust. 1 ustawy o VAT przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, mających postać oprogramowania (nazywanych wirtualnymi kasami rejestrującymi), spełniających wymagania określone przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.


Koronawirus

Kolejne przedłużenie terminu składania informacji IFT-2R

MF przedłużył termin przesłania informacji o pobranym podatku u źródła od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca 7. miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 updop.


Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Mariusz Sobkowiak
Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Wycena

Wycena metodą praw własności udziałów w jednostce podporządkowanej

Radosław Ignatowski
Artykuł przybliża istotę metody praw własności, nazywanej niekiedy metodą „jednoliniowej konsolidacji”, procedury warunkujące jej zastosowanie, zakres podmiotowy oraz wymogi jej stosowania przez inwestorów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych – zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych.

Za punkt wyjścia zostały przyjęte przepisy uor. Rozwiązania MSR/MSSF (dopuszczone do stosowania w UE) stanowią jedynie pomoc przy wyjaśnianiu zagadnienia.

W myśl uor przez „metodę praw własności” (MPW) rozumie się przyjętą przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej (zależnej, współzależnej lub stowarzyszonej), z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli bądź wywierania znaczącego wpływu.


Inwestycje w nieruchomości

O inwestycjach w nieruchomości raz jeszcze – głos w dyskusji (cz. II)

Stanisław Hońko
Ponieważ wydzielenie kategorii inwestycji w nieruchomości wzbudza w praktyce wiele wątpliwości, warto się zastanowić, jaki cel mógł przyświecać ich wyodrębnieniu.

Inwestycje w nieruchomości są prezentowane w bilansie w poz. A.IV „Inwestycje długoterminowe, nieruchomości” (zał. nr 1 i 5 do uor). Przed ich wprowadzeniem do uor były wykazywane w bilansie (i księgach) łącznie z nieruchomościami zaliczonymi do środków trwałych. Ich wprowadzenie jako odrębnej kategorii miało zapewne na celu zbliżenie polskich regulacji do MSR/MSSF, co – w gruncie rzeczy – było głównym celem nowelizacji uor w 2000 r. Można sądzić, że była to stosunkowo szybka reakcja na wydanie MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne (wydany w 2000 r. i od tego czasu kilkukrotnie zmieniany).


VAT

Świadczenia kompleksowe – opodatkowanie VAT

Aneta Szwęch
Ustalenie, czy dana transakcja składająca się z kilku elementów stanowi świadczenie kompleksowe (złożone), czy też poszczególne elementy są samodzielnymi świadczeniami, ma istotne znaczenie dla rozliczenia VAT, ponieważ to przedmiot opodatkowania (rodzaj towaru lub usługi) decyduje np. o zastosowaniu określonej stawki VAT czy o dacie powstania obowiązku podatkowego.

Na potrzeby VAT – co do zasady – każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną czynność. Jeżeli jednak transakcja składa się z kilku elementów, tworzących jedno świadczenie w aspekcie ekonomicznym (świadczenie kompleksowe), to nie powinna być sztucznie rozdzielana w celu opodatkowania VAT.


CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. II) – moment potrącenia

Jarosław Sekita
W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Chociaż przepis odnosi się do potrącenia kosztów we właściwym roku podatkowym, to jest odpowiednio stosowany również przy poborze zaliczek na podatek (potrącenie kosztu następuje we właściwym okresie, za który obliczana jest zaliczka).


Rachunkowość

Ewidencja odszkodowania

Jak w państwowej jednostce budżetowej zaksięgować odszkodowania za szkody powstałe w majątku? Czy zapisów księgowych należy dokonać w momencie otrzymania decyzji odszkodowawczej, czy w momencie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela?

Jednostki budżetowe – jako wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a uor – są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie, z uwzględnieniem zasad szczególnych, dotyczących m.in. wyceny aktywów, zawartych w rozporządzeniu z 13.09.2017 r.

Z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g uor wynika, że do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zalicza się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, m.in. koszty i przychody związane z odszkodowaniami.


Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych nabytych do produkcji wyrobów służących przeciwdziałaniu koronawirusowi

W ustawie nazywanej tarczą antykryzysową 2.0 (DzU 2020 r. poz. 568) przewidziano możliwość jednorazowego odpisania wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji wyrobów (towarów) służących przeciwdziałaniu COVID-19.
Jak ująć w księgach rachunkowych amortyzację tego rodzaju obiektów?

Zanim odpowiemy na pytanie, celowe wydaje się uściślenie, o amortyzację jakich środków trwałych chodzi. Są to maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy i wyposażenie (grupy 4–6 i 8 KŚT):


Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych w okresie bezczynności jednostki

Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.
Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?

Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.

Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?


Koronawirus

Zużycie materiałów służących do ochrony przed koronawirusem

Czy do materiałów zużywanych w celu ochrony przed koronawirusem – zważywszy, że są to koszty dodatkowe, normalnie nieponoszone – stosuje się szczególne zasady ujęcia (np. zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych)?

Nie. Są to koszty podstawowej działalności operacyjnej. Zużycie materiałów służących do ochrony przed koronawirusem ujmuje się w księgach według ogólnych zasad.


Rachunkowość

Księgowanie kosztów ochrony wstrzymanej budowy

Z uwagi na ograniczenia działalności, spowodowane epidemią koronawirusa, byliśmy zmuszeni wstrzymać zaawansowaną budowę pawilonu gastronomicznego. Przewidujemy, że także w pierwszych okresach po zniesieniu ograniczeń nie będzie nas stać na kontynuowanie budowy. Jej terenu pilnuje firma ochroniarska. Gdzie odnieść opłaty za ochronę – w koszty wytworzenia pawilonu (środki trwałe w budowie) czy w koszty bieżącej działalności?

Koszty ochrony wstrzymanej budowy nie zwiększają wartości budowanego obiektu.


Podatek od nieruchomości

Ujęcie zaległego podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodów

Aleksander Woźniak
W trakcie kontroli przeprowadzonej w styczniu 2020 r. okazało się, że spółka zaniżyła podatek od nieruchomości za poprzednie lata. Przyjęła bowiem zbyt niską wartość budowli. Spółka uregulowała tę zaległość. Niezależnie od tego w trakcie inwentaryzacji nieruchomości ujawniono budynek magazynowy. Jego brak w ewidencji wynikał z błędu popełnionego wcześniej przez pracownika spółki. Spółka zapłaciła także tę zaległość w podatku od nieruchomości.
W którym momencie ma prawo zaliczyć obie uregulowane zaległości do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zaległy podatek od nieruchomości, wynikający z zaniżenia podstawy opodatkowania, jest kosztem uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której stanowi koszt dla celów rachunkowych. Natomiast ujawnienie nieruchomości skutkuje korektą kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.


Biała lista

Sprawdzenie konta kontrahenta na „białej liście” a koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. kupuje towary i usługi od kontrahentów (czynnych podatników VAT). Wartość tych transakcji, udokumentowanych fakturą, przekracza często 15 tys. zł. Od 1.01.2020 r. spółka ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który dokonuje zapłaty, znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
Czy sprawdzenie w dniu przelewu rachunku, na jaki ma być zrealizowana zapłata, zachowuje ważność (dla zleconej płatności) również wtedy, gdy termin zapłaty jest odległy?

VAT

Zapłata z góry za uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych wraz z odsetkami za opóźnienie – skutki w VAT

Edyta Głębicka
W październiku 2019 r. nasza firma otrzymała od kontrahenta z Belgii, posługującego się holenderskim numerem VAT, dwie faktury za kompleksową usługę uczestnictwa w targach branżowych w Niemczech, obejmującą m.in. zakup powierzchni wystawienniczej, zapewnienie sprzętu, pakiet digital. Targi odbywały się od 24.01.2020 do 26.01.2020 r., promowaliśmy na nich nasze produkty. Organizator usługi wystawił faktury bez podatku z dopiskiem reverse charge i powołał się na art. 44 dyrektywy 2006/122/WE. Były to faktury na przedpłaty. Obowiązek podatkowy od zakupionej usługi wykazaliśmy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, tj. w dacie zapłaty za usługę (odpowiednio 17.12.2019 i 19.12.2019 r.).
Firma belgijska wykazała dodatkowo na swojej fakturze opłatę należną wówczas, gdybyśmy dokonali płatności po wyznaczonym terminie (30 dni od daty wystawienia faktury). Tak się zdarzyło, więc uwzględniliśmy tę opłatę i przekazaliśmy płatność w wyższej, wskazanej na fakturze kwocie.
Czy prawidłowo rozliczyliśmy usługę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT oraz czy w podstawie opodatkowania powinniśmy uwzględnić także opłatę za opóźnioną płatność?

Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Mariusz Sobkowiak
Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Izabela Nowacka
Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Koronawirus

Kiedy wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi zwalnianemu z powodu koronawirusa

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca rozstaje się z pracownikami za wypowiedzeniem lub porozumieniem z powodu trudności ekonomicznych wywołanych koronawirusem.
Czy musi wypłacać odprawy pieniężne?

O tym, czy pracodawca musi wypłacić odprawę pieniężną (tzw. ekonomiczną), decyduje łączne spełnienie trzech warunków. Pierwszym z nich jest liczba pracowników, od której zależy obowiązek stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych (dalej uzg). Drugi warunek to przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub porozumieniem. Trzeci stanowi natomiast wykorzystanie jednego z dwóch trybów zwolnień przewidzianych w uzg.


Co nowego w rachunkowości

 • COVID-19 a sprawozdawczość finansowa
 • MSSF w prawie UE
 • Nowelizacja MSSF 16 Leasing w związku z COVID-19
 • Raport nt. roli regulatorów giełdowych w rozwoju zrównoważonych finansów
 • Nowelizacja standardu dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Nowy MSUP 4400

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Robert Woźniacki
Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Wynikają one z dwóch ustaw z:

 • 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), dalej tarcza 2.0,
 • 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), dalej tarcza 3.0.

Koronawirus

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca podczas epidemii

Renata Majewska
Pracodawca, który w trakcie epidemii skieruje obcokrajowca do pracy zdalnej czy ograniczy mu wymiar czasu pracy, nie musi się starać o korektę zezwolenia na pracę ani o nowy dokument.

To najważniejsza zmiana, wprowadzona – w ramach kryzysowego pakietu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców podczas koronawirusa – ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0). Zmodyfikowano dotyczące tej kwestii art. 15z–15z[9], art. 15zd i art. 15zzq ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm., dalej specustawa).


Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....