Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

PODATEK DOCHODOWY

Darowizna nie jest kosztem uzyskania przychodów – wyrok NSA z 13.09.2016 r. (II FSK 2186/14).

Z uzasadnienia: Generalnie darowizny nie stanowią wydatku stanowiącego koszty uzyskania przychodu, nie podlegają zwolnieniu od podatku (art. 17 updop), a tylko niektóre z nich podlegają odliczeniu od dochodu i w ten sposób kształtują podstawę opodatkowania (art. 18 ust. 1 pkt 1 updop).

(…) Istotą umowy darowizny (gdyż jest to umowa – czynność prawna 2-stronna) jest brak zobowiązania się drugiej strony umowy, czyli obdarowanego, do świadczenia wzajemnego. Zaistnienie zatem świadczenia ze strony innych osób, czyli osób trzecich, nie ma wpływu na tę ocenę. Z przedstawionego we wniosku o interpretację zdarzenia przyszłego wynika, że spółka w związku z poniesionymi wydatkami na odnowienie elewacji i dachu sąsiedniego budynku oraz chodnika liczy na zwiększenie przychodów ze sprzedaży mieszkań w apartamentowcu. Zatem należy przyjąć, że jest to jej pobudka, motyw dokonania i poniesienia tych wydatków.

(…) Obdarowana wspólnota mieszkaniowa i m.st. W. w umowie nie zobowiążą się do żadnego świadczenia wzajemnego. Obiektywnie rzecz ujmując, umowa zawierana przez spółkę z tymi osobami będzie więc umową darowizny. Jej przedmiotem może być też świadczenie usług (…).

To oznacza w konsekwencji, że skoro zgodnie z art. 888 § 1 Kc cel, motyw, pobudka świadczenia darczyńcy na rzecz obdarowanego nie mają znaczenia dla oceny umowy jako darowizny, a art. 16 ust. 1 pkt 14 updop wyłącza z kosztów uzyskania przychodów świadczenia m.in. z umów darowizny, to cele te, pobudki i motywy nie mają żadnego znaczenia dla wykładni art. 15 ust. 1 updop. Świadczenia z umowy darowizny z mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 updop nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wyjazd i uczestnictwo w zagranicznym programie badawczym na podstawie skierowania pracodawcy jest podróżą służbową – wyrok NSA z 8.09.2016 r. (II FSK 3073/14).

Z uzasadnienia: Istota sporu koncentruje się wokół oceny, czy wyjazd i uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” można uznać za odbycie podróży służbowej, do której zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 16 updof. W świetle tej regulacji wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika (lit. a), a także podróży osoby niebędącej pracownikiem (lit. b) – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

(…) Kryterium decydującym o tym, czy dane świadczenie jest świadczeniem ze stosunku pracy, nie jest źródło finansowania wydatku przez pracodawcę, ale okoliczność, czy świadczenie to może otrzymać wyłącznie pracownik, czy też inna osoba niezwiązana z pracodawcą stosunkiem pracy i czy między świadczeniem a stosunkiem pracy istnieje związek faktyczny i prawny (…). Z tych też względów za błędne uznać należy kwalifikowanie przez organ uzyskanego przez wnioskodawcę spornego przychodu do „innych źródeł” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 updof.

(…) Czy wypłacane wnioskodawcy środki związane są z podróżą służbową, do której nawiązuje art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof? (…) Sąd I instancji zasadnie odwołał się do art. 775 § 1 Kp. Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana (1) poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (2) na polecenie pracodawcy, (3) w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te cechy wystąpić muszą łącznie.

W rozpatrywanej sprawie skarżący został wyznaczony do udziału w programie przez swojego pracodawcę (miał wykonywać określone przez niego zadanie, tj. uczestniczyć w programie badawczym) przez określony czas poza miejscem stałego zatrudnienia. Pozostawał związany stosunkiem pracy tylko z tym pracodawcą. Wskazane wyżej warunki, na jakich skierowano skarżącego do prac badawczych na uniwersytecie w Australii, odpowiadają wymogom, jakim powinna odpowiadać podróż służbowa.

Wyświetlono 13% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....