Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

PODATEK DOCHODOWY

  • Dochód z akcji jest opodatkowany dopiero w momencie ich zbycia tylko pod warunkiem, że zostały one objęte (nabyte) od spółki będącej ich emitentem – wyrok NSA z 5.10.2016 r. (II FSK 2418/14).

Z uzasadnienia: Istota sporu sprowadza się do zakresu stosowania art. 24 ust. 11 updof. W ocenie organu przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji przysporzenia polegającego na przekazaniu akcji własnych spółki, z kolei skarżąca oraz sąd administracyjny I instancji stoją na stanowisku, że pod zawartą w tym przepisie normę kwalifikują się również przypadki przekazania przez spółkę akcyjną akcji innych spółek.

(...) W art. 24 ust. 11 updof wyraźnie jest mowa o dochodach osób uprawnionych do objęcia (nabycia) akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Gdyby przyjąć, że przepis ten obejmuje również sytuację przysporzenia polegającego na przekazaniu przez spółkę akcyjną akcji innych podmiotów, nie sposób byłoby racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego ustawa podatkowa wymaga dla podjęcia takiej decyzji uchwały organu właścicielskiego, tj. walnego zgromadzenia spółki. Rozporządzenie w postaci przekazania papierów wartościowych innych niż akcje własne spółki leży przecież co do zasady w gestii zarządu spółki akcyjnej, a nie jej walnego zgromadzenia, a Ksh nie wymaga dla dokonywania takich przysporzeń uchwały (…).

Papiery wartościowe innych spółek stanowią normalny składnik majątku spółki akcyjnej, a przepisy prawa handlowego nie wymagają, by rozporządzanie takimi składnikami majątku, również na rzecz pracowników spółki (kadry menedżerskiej, członków rad nadzorczych), następowało na podstawie uchwały organu właścicielskiego, jakim jest walne zgromadzenie.

Uchwała taka jest natomiast wyraźnie wymagana w przypadku nabycia przez spółkę własnych akcji (co do zasady jest to niedozwolone) w celu zaoferowania ich pracownikom, a także w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, które może zostać następnie zrealizowane poprzez przyznanie akcji pracownikom.

(…) Nie sposób również znaleźć prawne czy gospodarcze uzasadnienie, dlaczego wynagradzanie poprzez przyznawanie na preferencyjnych warunkach papierów wartościowych, takich jak akcje, miałoby być – poza ściśle określonymi ustawowymi wyjątkami – traktowane inaczej z punktu widzenia opodatkowania niż wypłata wynagrodzenia w innych formach. W przypadku oferowania przez spółkę akcyjną własnych akcji pracownikom spółki uzasadnione jest to tworzeniem więzi o charakterze właścicielskim pomiędzy pracownikiem a spółką, a w ten sposób zwiększaniem jego zaangażowania w sprawy spółki. W przypadku kadry menedżerskiej może to też wpływać motywująco na poziom staranności przy wykonywaniu obowiązków w zakresie kierowania sprawami spółki.

(…) Racji tych natomiast nie sposób odnieść do sytuacji przyznania pracownikom przez spółkę akcyjną akcji innych podmiotów na preferencyjnych warunkach.

  • Jeżeli pomiędzy dniem wycofania przez podatnika środka trwałego z działalności gospodarczej a dniem zbycia tego środka nie minęło 6 lat, przychód ze sprzedaży jest przychodem z działalności gospodarczej – wyrok NSA z 13.10.2016 r. (II FSK 3108/14).

Z uzasadnienia: Skarżący 25.01.1999 r. nabył prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, które to prawo wprowadził do ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, związanej z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, a następnie związane z tą nieruchomością koszty (…) (podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste) zaliczał do kosztów uzyskania przychodów.

Z dniem 31.12.2001 r. wymienione prawo użytkowania wieczystego działki gruntu zostało wykreślone z ewidencji środków trwałych, a wydzielone z tej nieruchomości 2 działki gruntu zostały zbyte 12.11.2007 r.

(…) Skarżący utrzymuje, że omyłkowo wprowadził prawo użytkowania wieczystego wymienionych działek gruntu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a nadto że nie były one przez niego wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, w jego ocenie, przychód ze zbycia tego prawa winien zostać rozpoznany jako przychód ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c updof, tj. przychód z odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów.

(…) W ocenie NSA sąd I instancji słusznie przyjął, że o wykorzystaniu nieruchomości na potrzeby związane z działalnością gospodarczą świadczy chociażby to, że w koszty uzyskania przychodów tej działalności skarżący zaliczał podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. (…) Rozpoznając wymienione wydatki jako koszt uzyskania przychodów, podatnik świadomie wiązał je ze źródłem przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Okoliczność ta jednocześnie zaprzecza twierdzeniom skarżącego o omyłkowym wprowadzeniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do ewidencji środków trwałych.

(…) Ponieważ w rozpatrywanej sprawie pomiędzy dniem wycofania przez podatnika środka trwałego z działalności gospodarczej (31.12.2001 r.) a dniem zbycia (12.11.2007 r.) nie minęło 6 lat, uzyskany ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 2 działek gruntu przychód nie mógł być zaliczony do przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof.

Wyświetlono 24% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....