Co będą zawierać nowe pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K

Łukasz Grzegorczyk doradca podatkowy Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Wiadomo już, jaki będzie zakres wymaganych danych przekształconego pliku JPK_VAT, łączącego w sobie dane wynikające z deklaracji VAT oraz dane z ewidencji, objęte dotychczasowym plikiem JPK_VAT.

Szczegóły określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).

Jeden dokument elektroniczny zamiast dwóch

Nowelizacja ustawy o VAT z 4.07.2019 (DzU poz. 1520) wprowadziła przełomowe rozwiązanie, jakim jest rezygnacja z deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zastąpią je nowe, rozbudowane pliki JPK (określane roboczymi nazwami JPK_VDEK albo JPK_V7M i JPK_V7K).

 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Podatnicy składający dotąd miesięczne deklaracje VAT-7 i raportujący co miesiąc dane z ewidencji VAT w postaci pliku JPK_VAT będą zobowiązani do przesyłania do 25. dnia każdego miesiąca tylko jednego wspólnego dokumentu elektronicznego JPK_V7M. Ma się to przełożyć na zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych i stanowić uproszczenie dla podatników, którzy dodatkowo nie będą też dołączali do deklaracji załączników – w ich miejsce pojawią się specjalne oznaczenia.

Natomiast podatnicy, którzy składają obecnie deklaracje VAT za okresy kwartalne, będą w powyższym terminie przesyłać JPK_V7K za:

 • dwa pierwsze miesiące kwartału – wypełnione jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
 • ostatni miesiąc kwartału – z wypełnionymi obiema częściami.

Nowe regulacje wejdą w życie 1.04.2020 i początkowo obligatoryjnie będą stosowane wyłącznie przez dużych przedsiębiorców (pierwsze pliki JPK_VDEK zostaną przez nich przesłane do 25.05.2020). Pozostali będą mieć kolejne 3 mies. na wdrożenie nowych rozwiązań, które zaczną w stosunku do nich obowiązywać od 1.07.2020.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w JPK_VDEK (oddzielnie dla części dotyczącej deklaracji i części dotyczącej ewidencji), a także niezbędne pouczenia oraz objaśnienia co do sposobu wypełniania, wykazywania danych i miejsca składania tych plików.

Dane do deklaracji

Określony w rozporządzeniu zakres danych dotyczących deklaracji jest bardzo zbliżony do poszczególnych pozycji aktualnych deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Są to:

1) oznaczenie właściwego urzędu skarbowego – ze względu na adres siedziby lub miejsce zamieszkania podatnika,

2) dane identyfikacyjne podatnika, odpowiadające danym zawartym w częściach B i H dotychczasowych deklaracji VAT: NIP podatnika, jego pełna nazwa lub imię, nazwisko i data urodzenia, adres poczty elektronicznej, a także fakultatywnie numer telefonu kontaktowego, nazwa systemu informatycznego, z którego przesyłana jest deklaracja oraz uzasadnienie przyczyn złożenia korekty; w odniesieniu do numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, mimo że rozporządzenie mówi wprost o danych podatnika, z uzasadnienia i objaśnień wynika, że mogą to być, jak do tej pory, dane kontaktowe osoby reprezentującej podatnika,

3) oznaczenie rodzaju rozliczenia (miesięczne lub kwartalne),

4) oznaczenie okresu, za który podatek jest rozliczany (miesiąc/kwartał i rok),

5) oznaczenie wersji (kodu) deklaracji,

6) data sporządzenia – podobnie jak inne daty powinna zostać podana w kolejności: rok, miesiąc, dzień,

7) wskazanie celu złożenia deklaracji (złożenie deklaracji lub jej korekta),

8) dane niezbędne do obliczenia wysokości:

 • podatku należnego, analogiczne do tych z części C dotychczasowych deklaracji VAT, z tym że w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawkami 5%, 7% lub 8% bądź 22% lub 23%, wyodrębnione zostaną kwoty wynikające z korekty ulgi na złe długi; nie przewidziano miejsca dla transakcji krajowych objętych odwrotnym obciążeniem z uwagi na jego zniesienie od listopada 2019 i zastąpienie obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (MPP); zmieniono także redakcję poz. 39 dotychczasowych deklaracji, dotyczącą kwoty podatku od WNT paliw silnikowych, podlegającej wpłacie w określonych terminach – zgodnie z rozporządzeniem w miejsce „paliw silnikowych” wprowadzono wprost odniesienie do art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • podatku naliczonego (odpowiadające części D dotychczasowych deklaracji VAT),
 • podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu (informacje z części E dotychczasowych deklaracji VAT); dane dotyczące odliczenia kwot wydanych na zakup kas rejestrujących zostały dostosowane do nowych przepisów wprowadzających kasy on-line,

9) dodatkowe dane dotyczące rozliczenia, odpowiadające częściom F i G dotychczasowych deklaracji VAT; przewidziano możliwość wskazania, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych wraz z podaniem wysokości zaliczenia oraz rodzaju zobowiązania podatkowego, tym samym nie będzie już potrzebny odrębny wniosek w tym zakresie; nie będzie też potrzeby załączania odrębnego zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD) – podatnik będzie podawał w pliku JPK_VDEK wysokość korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikającą ze stosowania ulgi na złe długi,

10) pouczenia – jak dotychczas dotyczą charakteru deklaracji, stanowiącej podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz odpowiedzialności na gruncie Kks za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Elementy ewidencji

Dane z ewidencji stanowią uszczegółowienie i rozwinięcie sumarycznych danych wynikających z części JPK_VDEK dotyczącej deklaracji. W dużej mierze pokrywają się z danymi zamieszczanymi dotychczas w JPK_VAT. Można je podzielić na cztery grupy:

1. dane identyfikacyjne podatnika (NIP, nazwa, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i data urodzenia),

2. oznaczenie okresu, którego dotyczy ewidencja (miesiąc/kwartał i rok),

3. dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego – dane z faktur i innych dokumentów wpływające na wysokość podatku należnego, podzielone na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży,

  • tak jak w dotychczasowych plikach JPK_VAT, oprócz podstawy opodatkowania i kwoty podatku, wymagane będzie podanie: numeru VAT kontrahenta (w rozbiciu na kod kraju oraz kod cyfrowo-literowy), jego imienia i nazwiska lub nazwy oraz numeru dokumentu wraz z datą wystawienia i ew. datą dokonania dostawy lub wykonania usługi,
  • w przypadku importu towarów potwierdzonego zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową trzeba będzie podać takie dane jak: numer zgłoszenia lub deklaracji, data ich przyjęcia, a także imię i nazwisko lub nazwa nadawcy (w przypadku zgłoszenia celnego),
  • w ewidencji pojawią się także dane dotyczące innych transakcji takich jak: opodatkowane w szczególnej procedurze świadczenia usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, a ponadto świadczenia udokumentowane tzw. fakturą uproszczoną, zbiorcze kwoty sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących i zbiorcze kwoty z transakcji nieudokumentowanych zarówno za pomocą faktur, jak i kas rejestrujących,

4. dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego – dane z faktur i innych dokumentów (w tym m.in. dokumentów celnych, decyzji lub deklaracji importowych) wpływające na wysokość podatku naliczonego, korespondujące z poszczególnymi pozycjami deklaracji:

  • analogicznie jak w dotychczasowych plikach JPK_VAT podatnik będzie zobowiązany do podania kwot podatku naliczonego i wartości netto z poszczególnych faktur i dokumentów oraz danych identyfikacyjnych kontrahentów (nazwa, numer VAT), numeru faktury, daty jej wystawienia i ew. otrzymania,
  • w przypadku dokumentów celnych wymagane dane będą dotyczyły: numeru zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, ich daty zgłoszenia oraz nazwy nadawcy lub eksportera,
  • nowością jest wykazywanie w ewidencji kwot nabycia towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną od marży,
  • kwoty korekty rocznej lub wieloletniej podatku naliczonego ujmuje się zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zdarzeń objętych korektą (z zastosowaniem podziału na nabycie środków trwałych i pozostałych).

Podawane przez podatnika dane kwotowe pozwalające na ustalenie właściwej wysokości podatku powinny być wykazane w złotych.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie ujmą zdarzenia powstałe w pierwszym i drugim miesiącu kwartału zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od tego, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej z ewidencją w 3. miesiącu tego kwartału.

Korekty deklaracji i plików JPK_VAT za okresy przed obowiązywaniem JPK_VDEK będą dokonywane na dotychczas stosowanych wzorach – w deklaracjach VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT(3).

Dodatkowe oznaczenia

Rozporządzenie wprowadza także konieczność stosowania dodatkowych oznaczeń w ewidencji. Dotyczy to m.in. dostaw towarów i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia oraz objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku. Celem jest wsparcie skuteczności działań organów KAS. Oznaczenia te można podzielić na dwie grupy, odnoszące się do poszczególnych:

 • transakcji,
 • dokumentów.

Listę wprowadzonych oznaczeń zawiera poniższa tabela. Do konkretnej transakcji można będzie przypisać więcej niż jedno oznaczenie.

Podatek należny Podatek naliczony
Oznaczenia transakcji
01 dostawa napojów alkoholowych IMP podatek naliczony z tytułu importu towarów
02 dostawa towarów z art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania MPP
03 dostawa oleju opałowego i olejów smarowych
04 dostawa wyrobów tytoniowych
06 dostawa odpadów
07 dostawa pojazdów oraz części samochodowych
08 dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
09 dostawa leków oraz wyrobów medycznych
10 dostawa budynków, budowli i gruntów
11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
12 wybrane usługi o charakterze niematerialnym
13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej
SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
TP transakcje pomiędzy stronami powiązanymi
TT_WNT WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
MR_T świadczenia usług turystyki (marża)
MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (marża)
I_42 WDT następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63 WDT następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia
B_MPV_PROWIZJA świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania MPP
Oznaczenia dokumentów
RO dokument zbiorczy wewnętrzny dotyczący sprzedaży z kas rejestrujących VAT_RR faktura VAT RR
WEW dokument wewnętrzny WEW dokument wewnętrzny
FP faktura wystawiona do paragonu MK faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał kasową metodę rozliczeń
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Procedury

Jeden mikrorachunek, ale nie na całe życie

Anna Koleśnik
Numer indywidualnego rachunku podatkowego służącego do wpłaty CIT, PIT i VAT może ulegać zmianie w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby fizycznej. Przez pewien okres może być ona zobowiązana do używania numeru wygenerowanego z użyciem swojego NIP, a w innym czasie – z użyciem PESEL.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Redakcji.

Nie wszystkie podatki

Indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek) służy od 1.01.2020 jedynie do wpłat podatków PIT, CIT i VAT, a także odsetek za zwłokę powstałych od zaległości z tytułu tych podatków i kosztów upomnienia.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 30.12.2019 wskazało, że pozostałe podatki (np. akcyzę, PCC) należy wpłacać – jak dotychczas – na rachunki podatkowe US. Dotychczasowy sposób zapłaty pozostaje aktualny także w przypadku karty podatkowej, VAT w imporcie oraz VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14).

Również wpłaty za mandaty karne nadal trzeba regulować na rachunek wskazany na bloczku

mandatowym.


CIT

Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach

Krzysztof Hałub
Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018, a zakończył po 30.09.2019 i którzy zdecydowali się na sporządzanie dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących do końca 2018, muszą sporządzić ją w ciągu 3, a nie 9 mies.

Przypomnijmy, że 1.01.2019 weszły w życie nowe regulacje updop dotyczące cen transferowych, przewidujące m.in. 9-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Podatnikom dano jednak możliwość wyboru ich stosowania również do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczęty przed tą datą. Ci, którzy z niej nie skorzystali, powinni za ten rok sporządzać dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2017–2018.


„Mały ZUS plus” dopiero od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Rozszerzona wersja „małego ZUS” wchodzi w życie od 1.02.2020, a więc o miesiąc później niż zakładano. Aby zapłacić niższe składki za styczeń, przedsiębiorcy (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych) powinni skorzystać z dotychczasowej ulgi, zgłaszając się w ZUS najpóźniej 8.01.2020.

Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do „małego ZUS” w 2019, a nabyli je od stycznia 2020. W przypadku osób, które korzystały z „małego ZUS” w 2019, wystarczające będzie złożenie raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2020 w terminie do 10.02.2020 lub do 17.02.2020.


Z działalności SKwP

Czas nowych wyzwań

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Jerzy Koniecki, pisze o priorytetowych zadaniach władz Stowarzyszenia obecnej kadencji.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Mija pół roku od zakończenia XXII Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP. Nadszedł czas, aby nowo wybrane władze Stowarzyszenia, pracujące nad wizją sposobu realizacji celów nakreślonych w uchwale programowej Zjazdu, podzieliły się z Państwem swoimi przemyśleniami i uzyskały aprobatę środowiska księgowych.


Prawo spółek handlowych

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki kapitałowej

Anna Gruszczyńska
Od 1.03.2020 r. obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej pojawi się prosta spółka akcyjna. Artykuł przedstawia charakterystykę i specyfikę rachunkowości tej nowej spółki kapitałowej na tle dokonanych w związku z tym zmian w ustawie o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna (PSA) została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ta zmiana jest uważana za rewolucyjną.


CIT/PIT

Jak zweryfikować zasadność wykazania kosztów podatkowych z uwagi na ryzyko płatności na rachunek spoza „białej listy”

Agnieszka Baklarz
Po zmianie od 1.01.2020 r. przepisów ustaw o podatku dochodowym i wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów płatności przelewem na rachunki bankowe niezgłoszone do wykazu podatników VAT nasuwa się pytanie, jak w praktyce dział księgowości przedsiębiorstwa może sprawdzić (najlepiej automatycznie), czy koszty związane z daną zapłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od 1.01.2020 r. nie jest kosztem uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców (a więc transakcji między przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 15 tys. zł brutto) została dokonana przelewem na rachunek (bankowy lub w skok) inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (czyli na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik.


Zatory płatnicze

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i przeciwdziałanie opóźnionym płatnościom

Paweł Ziółkowski
1.01.2020 r. weszły w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące postępowania w przypadku nieterminowej zapłaty za zakupione towary bądź usługi.

Zmiany zaczynają się już na poziomie nazwy regulującego te kwestie aktu prawnego – ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniła nazwę na ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej upno).


CIT

Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach

Krzysztof Hałub
Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018, a zakończył po 30.09.2019 i którzy zdecydowali się na sporządzanie dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących do końca 2018, muszą sporządzić ją w ciągu 3, a nie 9 mies.

Przypomnijmy, że 1.01.2019 weszły w życie nowe regulacje updop dotyczące cen transferowych, przewidujące m.in. 9-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Podatnikom dano jednak możliwość wyboru ich stosowania również do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczęty przed tą datą. Ci, którzy z niej nie skorzystali, powinni za ten rok sporządzać dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2017–2018.


Raport

Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych

Księgowi skutecznie stawili czoła wyzwaniu, jakim było sporządzenie pierwszego e-sprawozdania finansowego i opatrzenie go podpisem elektronicznym. Trudności pojawiały się głównie poza działami księgowości i biurami rachunkowymi, na etapie podpisywania sprawozdania przez członków zarządu oraz składania do KRS.

Takie wnioski wynikają z raportu przedstawionego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości.


Jednolity Plik Kontrolny

Zmiany w strukturach JPK_VAT i JPK_FA – jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa

Agnieszka Baklarz
Aby sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy w zakresie dostarczania danych o transakcjach podlegających VAT, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przepływ stosownych informacji do działu księgowości (bądź do obsługującego je biura rachunkowego). Wiążą się z tym zmiany w oprogramowaniu, a także konieczność przeszkolenia pracowników i wdrożenia odpowiednich procedur.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z dużym natężeniem zmian w obowiązkach informacyjnych, związanych z plikami JPK. Od 1.11.2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA, która wymaga m.in. podawania nowych danych dotyczących faktur zaliczkowych.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła
Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....