Co będą zawierać nowe pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K

Łukasz Grzegorczyk doradca podatkowy Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Wiadomo już, jaki będzie zakres wymaganych danych przekształconego pliku JPK_VAT, łączącego w sobie dane wynikające z deklaracji VAT oraz dane z ewidencji, objęte dotychczasowym plikiem JPK_VAT.

Szczegóły określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).

Jeden dokument elektroniczny zamiast dwóch

Nowelizacja ustawy o VAT z 4.07.2019 (DzU poz. 1520) wprowadziła przełomowe rozwiązanie, jakim jest rezygnacja z deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zastąpią je nowe, rozbudowane pliki JPK (określane roboczymi nazwami JPK_VDEK albo JPK_V7M i JPK_V7K).

 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Podatnicy składający dotąd miesięczne deklaracje VAT-7 i raportujący co miesiąc dane z ewidencji VAT w postaci pliku JPK_VAT będą zobowiązani do przesyłania do 25. dnia każdego miesiąca tylko jednego wspólnego dokumentu elektronicznego JPK_V7M. Ma się to przełożyć na zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych i stanowić uproszczenie dla podatników, którzy dodatkowo nie będą też dołączali do deklaracji załączników – w ich miejsce pojawią się specjalne oznaczenia.

Natomiast podatnicy, którzy składają obecnie deklaracje VAT za okresy kwartalne, będą w powyższym terminie przesyłać JPK_V7K za:

 • dwa pierwsze miesiące kwartału – wypełnione jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
 • ostatni miesiąc kwartału – z wypełnionymi obiema częściami.

Nowe regulacje wejdą w życie 1.04.2020 i początkowo obligatoryjnie będą stosowane wyłącznie przez dużych przedsiębiorców (pierwsze pliki JPK_VDEK zostaną przez nich przesłane do 25.05.2020). Pozostali będą mieć kolejne 3 mies. na wdrożenie nowych rozwiązań, które zaczną w stosunku do nich obowiązywać od 1.07.2020.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w JPK_VDEK (oddzielnie dla części dotyczącej deklaracji i części dotyczącej ewidencji), a także niezbędne pouczenia oraz objaśnienia co do sposobu wypełniania, wykazywania danych i miejsca składania tych plików.

Dane do deklaracji

Określony w rozporządzeniu zakres danych dotyczących deklaracji jest bardzo zbliżony do poszczególnych pozycji aktualnych deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Są to:

1) oznaczenie właściwego urzędu skarbowego – ze względu na adres siedziby lub miejsce zamieszkania podatnika,

2) dane identyfikacyjne podatnika, odpowiadające danym zawartym w częściach B i H dotychczasowych deklaracji VAT: NIP podatnika, jego pełna nazwa lub imię, nazwisko i data urodzenia, adres poczty elektronicznej, a także fakultatywnie numer telefonu kontaktowego, nazwa systemu informatycznego, z którego przesyłana jest deklaracja oraz uzasadnienie przyczyn złożenia korekty; w odniesieniu do numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, mimo że rozporządzenie mówi wprost o danych podatnika, z uzasadnienia i objaśnień wynika, że mogą to być, jak do tej pory, dane kontaktowe osoby reprezentującej podatnika,

3) oznaczenie rodzaju rozliczenia (miesięczne lub kwartalne),

4) oznaczenie okresu, za który podatek jest rozliczany (miesiąc/kwartał i rok),

5) oznaczenie wersji (kodu) deklaracji,

6) data sporządzenia – podobnie jak inne daty powinna zostać podana w kolejności: rok, miesiąc, dzień,

7) wskazanie celu złożenia deklaracji (złożenie deklaracji lub jej korekta),

8) dane niezbędne do obliczenia wysokości:

 • podatku należnego, analogiczne do tych z części C dotychczasowych deklaracji VAT, z tym że w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawkami 5%, 7% lub 8% bądź 22% lub 23%, wyodrębnione zostaną kwoty wynikające z korekty ulgi na złe długi; nie przewidziano miejsca dla transakcji krajowych objętych odwrotnym obciążeniem z uwagi na jego zniesienie od listopada 2019 i zastąpienie obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (MPP); zmieniono także redakcję poz. 39 dotychczasowych deklaracji, dotyczącą kwoty podatku od WNT paliw silnikowych, podlegającej wpłacie w określonych terminach – zgodnie z rozporządzeniem w miejsce „paliw silnikowych” wprowadzono wprost odniesienie do art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • podatku naliczonego (odpowiadające części D dotychczasowych deklaracji VAT),
 • podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu (informacje z części E dotychczasowych deklaracji VAT); dane dotyczące odliczenia kwot wydanych na zakup kas rejestrujących zostały dostosowane do nowych przepisów wprowadzających kasy on-line,

9) dodatkowe dane dotyczące rozliczenia, odpowiadające częściom F i G dotychczasowych deklaracji VAT; przewidziano możliwość wskazania, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych wraz z podaniem wysokości zaliczenia oraz rodzaju zobowiązania podatkowego, tym samym nie będzie już potrzebny odrębny wniosek w tym zakresie; nie będzie też potrzeby załączania odrębnego zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD) – podatnik będzie podawał w pliku JPK_VDEK wysokość korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikającą ze stosowania ulgi na złe długi,

10) pouczenia – jak dotychczas dotyczą charakteru deklaracji, stanowiącej podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz odpowiedzialności na gruncie Kks za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Elementy ewidencji

Dane z ewidencji stanowią uszczegółowienie i rozwinięcie sumarycznych danych wynikających z części JPK_VDEK dotyczącej deklaracji. W dużej mierze pokrywają się z danymi zamieszczanymi dotychczas w JPK_VAT. Można je podzielić na cztery grupy:

1. dane identyfikacyjne podatnika (NIP, nazwa, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i data urodzenia),

2. oznaczenie okresu, którego dotyczy ewidencja (miesiąc/kwartał i rok),

3. dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego – dane z faktur i innych dokumentów wpływające na wysokość podatku należnego, podzielone na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży,

  • tak jak w dotychczasowych plikach JPK_VAT, oprócz podstawy opodatkowania i kwoty podatku, wymagane będzie podanie: numeru VAT kontrahenta (w rozbiciu na kod kraju oraz kod cyfrowo-literowy), jego imienia i nazwiska lub nazwy oraz numeru dokumentu wraz z datą wystawienia i ew. datą dokonania dostawy lub wykonania usługi,
  • w przypadku importu towarów potwierdzonego zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową trzeba będzie podać takie dane jak: numer zgłoszenia lub deklaracji, data ich przyjęcia, a także imię i nazwisko lub nazwa nadawcy (w przypadku zgłoszenia celnego),
  • w ewidencji pojawią się także dane dotyczące innych transakcji takich jak: opodatkowane w szczególnej procedurze świadczenia usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, a ponadto świadczenia udokumentowane tzw. fakturą uproszczoną, zbiorcze kwoty sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących i zbiorcze kwoty z transakcji nieudokumentowanych zarówno za pomocą faktur, jak i kas rejestrujących,

4. dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego – dane z faktur i innych dokumentów (w tym m.in. dokumentów celnych, decyzji lub deklaracji importowych) wpływające na wysokość podatku naliczonego, korespondujące z poszczególnymi pozycjami deklaracji:

  • analogicznie jak w dotychczasowych plikach JPK_VAT podatnik będzie zobowiązany do podania kwot podatku naliczonego i wartości netto z poszczególnych faktur i dokumentów oraz danych identyfikacyjnych kontrahentów (nazwa, numer VAT), numeru faktury, daty jej wystawienia i ew. otrzymania,
  • w przypadku dokumentów celnych wymagane dane będą dotyczyły: numeru zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, ich daty zgłoszenia oraz nazwy nadawcy lub eksportera,
  • nowością jest wykazywanie w ewidencji kwot nabycia towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną od marży,
  • kwoty korekty rocznej lub wieloletniej podatku naliczonego ujmuje się zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zdarzeń objętych korektą (z zastosowaniem podziału na nabycie środków trwałych i pozostałych).

Podawane przez podatnika dane kwotowe pozwalające na ustalenie właściwej wysokości podatku powinny być wykazane w złotych.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie ujmą zdarzenia powstałe w pierwszym i drugim miesiącu kwartału zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od tego, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej z ewidencją w 3. miesiącu tego kwartału.

Korekty deklaracji i plików JPK_VAT za okresy przed obowiązywaniem JPK_VDEK będą dokonywane na dotychczas stosowanych wzorach – w deklaracjach VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT(3).

Dodatkowe oznaczenia

Rozporządzenie wprowadza także konieczność stosowania dodatkowych oznaczeń w ewidencji. Dotyczy to m.in. dostaw towarów i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia oraz objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku. Celem jest wsparcie skuteczności działań organów KAS. Oznaczenia te można podzielić na dwie grupy, odnoszące się do poszczególnych:

 • transakcji,
 • dokumentów.

Listę wprowadzonych oznaczeń zawiera poniższa tabela. Do konkretnej transakcji można będzie przypisać więcej niż jedno oznaczenie.

Podatek należny Podatek naliczony
Oznaczenia transakcji
01 dostawa napojów alkoholowych IMP podatek naliczony z tytułu importu towarów
02 dostawa towarów z art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania MPP
03 dostawa oleju opałowego i olejów smarowych
04 dostawa wyrobów tytoniowych
06 dostawa odpadów
07 dostawa pojazdów oraz części samochodowych
08 dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
09 dostawa leków oraz wyrobów medycznych
10 dostawa budynków, budowli i gruntów
11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
12 wybrane usługi o charakterze niematerialnym
13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej
SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
TP transakcje pomiędzy stronami powiązanymi
TT_WNT WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
MR_T świadczenia usług turystyki (marża)
MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (marża)
I_42 WDT następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63 WDT następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia
B_MPV_PROWIZJA świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania MPP
Oznaczenia dokumentów
RO dokument zbiorczy wewnętrzny dotyczący sprzedaży z kas rejestrujących VAT_RR faktura VAT RR
WEW dokument wewnętrzny WEW dokument wewnętrzny
FP faktura wystawiona do paragonu MK faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał kasową metodę rozliczeń
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....