Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Co nowego w rachunkowości - wrzesień 2020

MSSF w prawie UE

Na przyjęcie do porządku prawnego UE w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE) oczekują nowy standard oraz 4 dokumenty nowelizujące standardy. W porównaniu z poprzednim zestawieniem („Rachunkowość” nr 6/2020, s. 59) żadne dokumenty nie zostały przyjęte do porządku prawnego, natomiast pojawiły się 3 nowe.

W maju 2020 r. IASB przyjęła pakiet zmian MSSF, zawierający 3 mniejsze zmiany standardów oraz roczny pakiet zmian uściślających, tzw. ulepszeń. Pakiet obejmuje:

zmiany MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, które mają na celu dostosowanie odniesień do Założeń koncepcyjnych MSSF zawartych w tym standardzie, jednak bez zmiany wymogów co do ewidencji i prezentacji połączeń gospodarczych,

zmianę MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, polegającą na zakazie pomniejszania wartości początkowej środka trwałego o kwoty uzyskane ze sprzedaży produktów wytworzonych w czasie, gdy jednostka przygotowuje obiekt do użytkowania (np. podczas testowania funkcjonowania środka trwałego przed przyjęciem do używania); kwoty te powinny być odnoszone na wynik finansowy,

zmianę MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, polegającą na określeniu kosztów, które mogą być zaliczone do kosztów wykonania umowy rodzącej obciążenia (onerous contract),

pakiet niewielkich zmian standardów, których celem jest uściślenie brzmienia albo wprowadzenie drobnych poprawek będących konsekwencją zmian w innych standardach, a także usunięcie przeoczeń lub drobnych sprzeczności.

W tabeli pojawiła się również przyjęta przez IASB nowelizacja MSSF 16 Leasing, której celem jest wprowadzenie uproszczeń przy prezentacji w sprawozdaniach finansowych skutków oferowanych leasingobiorcom ułatwień w wykonaniu umów leasingu, w następstwie pandemii koronawirusa. Szerzej o tej zmianie pisaliśmy w poprzednich „Aktualnościach”.

TWOJA UKOCHANA TABELA MICHALINKO

Prace nad przyjęciem standardu MSSF 17 poświęconego umowom ubezpieczeniowym są nadal wstrzymane. W czerwcu 2020 r. IASB przyjęła zmianę, która przewiduje odroczenie daty zastosowania tego standardu do 1.01.2023 r. Jednocześnie w tabeli zawarto zmianę MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe, która zakłada wydłużenie możliwości korzystania przez niektóre jednostki prowadzące działalność ubezpieczeniową ze zwolnienia w stosowaniu MSSF 9 Instrumenty finansowe – również do 1.01.2023 r.

Konsultacje nt. zmian unijnych przepisów dotyczących raportowania niefinansowego

[1] Pakiet inicjatyw, które mają prowadzić do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r.

[2] Mianem „dyrektywa o raportowaniu informacji niefinansowych” określa się zmianę z 2014 r. (dyrektywa 2014/95/EU) do dyrektywy o rachunkowości (2013/34/EU), która wprowadziła do prawa unijnego obowiązki raportowania tzw. rozszerzonych informacji niefinansowych.

[3] Summary Report of the Public Consultation on the Review of the Non-Financial Reporting Directive (20 February 2020 – 11 June 2020), Komisja Europejska, Ref. Ares(2020)3997889 – 29/07/2020, www.ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-ofNon-Financial-Reporting-Directive/public-consultation.

O planach KE dotyczących przepisów regulujących na poziomie unijnym obowiązki w zakresie tzw. raportowania niefinansowego pisaliśmy już w „Aktualnościach” („Rachunkowość” nr 3/2020). Do podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej KE została zobowiązana w dokumentach o tzw. Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal)[1]. 20.02.2020 r. opublikowała dokument konsultacyjny (ankietę), którego celem było zebranie opinii interesariuszy nt. kierunków zmian w dyrektywie o raportowaniu informacji niefinansowych[2].

Poniżej przedstawiamy podsumowanie[3] konsultacji, których termin KE zmuszona była wydłużyć, gdyż pierwotnie przypadł na najtrudniejszy okres epidemii

COVID-19. Publikacja projektu zmian jest przewidywana w I kwartale 2021 r.

Oto główne wnioski z podsumowania:

 • problemy użytkowników informacji niefinansowych – większość respondentów negatywnie oceniła obecnie raportowane przez spółki informacje niefinansowe w odniesieniu do ich: porównywalności (71% respondentów), wiarygodności (60%) i przydatności (57%); w przypadku użytkowników było to odpowiednio 84, 74 i 70%,
 • problemy sporządzających sprawozdania o informacjach niefinansowych – 64% respondentów należących do tej grupy oceniła, że dodatkowe żądania informacji finansowych wysuwane przez agencje ratingowe czy instytucje NGO stanowią istotny problem; 38% respondentów raportujących informacje niefinansowe zauważa istotne problemy spowodowane stopniem skomplikowania obecnej sytuacji oraz potrzebą podejmowania decyzji, które informacje powinny być raportowane,
 • zdecydowane poparcie dla obowiązku stosowania wspólnego standardu – 82% respondentów uważa, że taki wymóg pozwoliłby na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, które obecnie rodzi raportowanie informacji niefinansowych,
 • zdecydowane poparcie dla uproszczonego standardu dla MŚP – 74% respondentów popiera ideę opracowania uproszczonego standardu, 46% respondentów (27% będących MŚP) stwierdziło jednocześnie, że powinien on być obowiązkowy dla MŚP, natomiast 39% (64% wśród MŚP) wypowiedziało się za dobrowolnym stosowaniem uproszczonego standardu,
 • zdecydowane poparcie dla zaostrzenia wymogów w zakresie audytu – 67% respondentów uważa, że UE powinna wprowadzić surowsze wymogi w zakresie poświadczania raportowanych informacji niefinansowych; respondenci byli natomiast podzieleni co do rodzaju usługi, jaka miałaby być w tym celu świadczona (usługa dająca racjonalną pewność vs. usługa dająca ograniczoną pewność – zgodnie z terminologią międzynarodowych standardów IFAC),
 • zdecydowane poparcie dla digitalizacji raportowania niefinansowego – 64% respondentów uważa za przydatne sporządzanie sprawozdania zawierającego informacje niefinansowe w formie pozwalającej na ich automatyczne odczytanie przez komputer, natomiast 65% respondentów jest zdania, że dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie jednego punktu dostępu do tego typu raportów,
 • zdecydowane poparcie dla wymogu ujawniania informacji o tym, w jaki sposób jednostka raportująca ocenia istotność – 72% respondentów poparło wprowadzenie takiego wymogu,
 • umiarkowane poparcie dla wymogu, aby wszystkie informacje niefinansowe były prezentowane w sprawozdaniu z działalności – 55% respondentów wyraziło poparcie dla takiego rozwiązania; oznaczałoby to usunięcie dotychczasowej opcji prezentowania rozszerzonych informacji niefinansowych w formie odrębnego raportu,
 • zdecydowane poparcie dla rozszerzenia zakresu podmiotowego jednostek sporządzających raporty – poparcie było różne dla różnych grup podmiotów, które ew. miałyby być objęte obowiązkiem raportowania: duże spółki spoza UE notowane na rynkach regulowanych w UE (72%), duże spółki z UE notowane na rynkach poza UE (71%), duże spółki nienotowane (70%), wszystkie duże jzp bez uwzględnienia obecnego progu 500 pracowników (62%), wszystkie unijne spółki, których papiery wartościowe są notowane, bez względu na wielkość (62%), wszystkie jzp bez względu na wielkość (45%), wszystkie spółki, w których odpowiedzialność wspólników jest ograniczona bez względu na wielkość (21%); jedynie 32% respondentów było za usunięciem opcji zwolnienia z obowiązku raportowania jednostek zależnych, których jednostki dominujące publikują rozszerzone informacje niefinansowe,
 • potrzeba uporządkowania obecnych przepisów UE dotyczących raportowania informacji niefinansowych – zauważa ją 67% respondentów.

KE otrzymała 588 odpowiedzi na ankietę. Największą grupę respondentów stanowiły indywidualne spółki (32%), następnie organizacje zrzeszające przedsiębiorców (20%) oraz instytucje pozarządowe (14%). Najwięcej respondentów pochodziło z Niemiec (18%), Belgii – z uwzględnieniem instytucji działających na poziomie europejskim z siedzibą w tym kraju (14%) – oraz Francji (10%). Polska znalazła się na 7. miejscu pod względem liczby odpowiedzi.

Wezwanie do podjęcia działań w następstwie pandemii COVID-19

[4] Moving Forward, Together: G20 Call to Action 2020, IFAC, 21.07.2020, www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/moving-forward-together-g20-call-action-2020.

[5] Więcej nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na stronie internetowej www.ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals.

[6] www.frc.org.uk/publications?page=2.

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC, International Federation of Accountants) opublikowała 21.07.2020 r. apel[4] do liderów krajów grupy G20. Zwraca w nim uwagę, że pandemia COVID-19 była przyczyną bezprecedensowych w naszej erze wyzwań, oraz podkreśla, że rządy krajów G20 podjęły w odpowiedzi na te wyzwania krótkoterminowe działania, aby wspomóc ludzi i gospodarki. IFAC apeluje teraz o podjęcie kolejnych działań, które będą brały pod uwagę perspektywę długookresową i pomogą wzmocnić globalną gospodarkę, a także przewidzieć przyszłe kryzysy i zmniejszyć ich skutki. W szczególności IFAC wzywa kraje grupy G20 do:

 • przyspieszenia działań na rzecz transformacji światowej gospodarki w gospodarkę zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu – poprzez skupienie się na długoterminowym budowaniu wartości i poparcie dla budowania gospodarki zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju[5] zaproponowanymi przez ONZ,
 • koncentracji uwagi na przejrzystości i uczciwości w sektorze publicznym – poprzez przyjęcie planów programów przeciwdziałania korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy, a także zastosowanie w sektorze publicznym rachunkowości memoriałowej opartej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego,
 • przeciwdziałania różnorodności przepisów regulujących te same zagadnienia, co jest przyczyną znaczących kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich – poprzez działania na rzecz współpracy przy tworzeniu i harmonizacji przepisów, w tym uzgodnienie globalnego zestawu standardów sprawozdawczości niefinansowej,
 • ponownego zobowiązania się do współpracy za pośrednictwem instytucji międzynarodowych, aby przewidywać i zmniejszać skutki globalnych problemów XXI w.

Brytyjski raport o sprawozdaniach finansowych w czasie pandemii

Brytyjska Rada Sprawozdawczości Finansowej (FRC, Financial Reporting Council) opublikowała raport z przeglądu tematycznego sprawozdań finansowych dokonanego pod kątem uwzględnienia w nich kwestii wywołanych pandemią COVID-19[6]. Raport opiera się na przeglądzie 17 rocznych lub śródrocznych sprawozdań finansowych, których dzień bilansowy przypadał w marcu 2020 r. (czyli po wprowadzeniu w Wielkiej Brytanii ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa).

W podsumowaniu stwierdzono, że większość spółek, których sprawozdania podlegały przeglądowi, ujawniła wystarczające informacje dla zrozumienia przez użytkowników sprawozdań wpływu pandemii na sytuację finansową i wyniki działalności tych spółek. Tym niemniej dla wielu jednostek wciąż jest pole do poprawy, zwłaszcza w przedstawionych poniżej obszarach.

Ujawnienia dotyczące kontynuacji działalności, zarówno w rocznych, jak i śródrocznych sprawozdaniach, powinny jasno wyjaśniać kluczowe założenia i osądy przyjęte za podstawę stwierdzenia, że jednostka będzie mogła kontynuować działalność. W szczególności wszystkie znaczące osądy poczynione w związku z istotną niepewnością co do trafności założenia kontynuacji działalności powinny być jasno udokumentowane.

Założenia przyjęte za podstawę oceny, że działalność będzie kontynuowana, powinny być zgodne z założeniami przyjętymi w innych obszarach sprawozdań finansowych.

Oczekuje się, że jednostki dokonają analizy wrażliwości różnych scenariuszy na wydarzenia w obszarach, w których występuje szczególna niepewność związana z szacunkami. W związku z COVID-19 ilość ujawnień w tym zakresie powinna się zwiększać. FRC zniechęca do arbitralnego rozdzielania pozycji (np. skutków utraty wartości) na związane z COVID-19 i wynikające z innych czynników, gdyż podział taki byłby mocno subiektywny i mało wiarygodny. Mimo ograniczonych wymagań co do ujawnień, zawartych w MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, przydatne byłoby, aby również śródroczne sprawozdania zostały rozbudowane o ujawnienia nt. skutków pandemii.

FRC ogólnie zachęca jednostki do ujawniania dodatkowych informacji pozwalających użytkownikom na zrozumienie wpływu pandemii na sytuację finansową, wyniki i przyszłą działalność jednostki, nawet jeśli takie ujawnienia nie są wymagane prawem czy standardami. Powinny to być ujawnienia dostosowane do indywidualnej sytuacji jednostki i jasno objaśniające wpływ na nią COVID-19.

[7] Discussion Paper. Accounting for crypto-assets (liabilities): holder and issuer perspective, EFRAG, lipiec 2020, www.efrag.org/News/Project-430/EFRAGs-Discussion-Paper-on-the-accountingfor-crypto-assets-liabilit?AspxAutoDetectCookieSupport

=1.

Dokument dyskusyjny EFRAG poświęcony kryptoaktywom

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group) opublikowała dokument dyskusyjny, którego celem jest zebranie opinii nt. ujęcia kryptoaktywów (zobowiązań) w rachunkowości ich posiadacza oraz wystawcy[7].

Jak wskazano w informacji prasowej towarzyszącej publikacji dokumentu, do zajęcia się tym tematem skłoniła EFRAG ciągła ewolucja, potencjał wzrostu i różnorodność tzw. kryptoaktywów. Ich wyjątkowy charakter oraz poziom związanego z nimi ryzyka spowodował, że zagadnieniem tym zainteresowały się organizacje stanowiące standardy, podmioty działające na rynku, firmy audytorskie, regulatorzy, decydenci i naukowcy. W literaturze i MSSF nie istnieją szczególne wymogi wobec rachunkowości zajmującej się kryptoaktywami.

W dokumencie proponuje się 3 możliwe podejścia do uregulowania tych kwestii w ramach MSSF:

 • niewprowadzanie żadnych zmian do obecnych wymogów MSSF; wystawcy i posiadacze kryptoaktywów (zobowiązań) stosują istniejące standardy, ustalając szczegółowe zasady ich ujmowania i prezentacji w przyjętej przez siebie polityce rachunkowości,
 • nowelizacja i/lub uściślenia wymogów istniejących MSSF (m.in. MSR 1, MSR 8, MSSF 9 i MSSF 15),
 • stworzenie nowego MSSF poświęconego kryptoaktywom (zobowiązaniom) lub szerzej – wirtualnym aktywom (zobowiązaniom).

W dokumencie przedstawiono obecnie notowane na rynkach kryptoaktywa, ich cechy ekonomiczne oraz dotyczące ich przepisy. Zaprezentowano istniejące wytyczne i zidentyfikowano zagadnienia wymagające uregulowania w odniesieniu do rachunkowości prowadzonej przez posiadaczy kryptoaktywów, jak i emitujących tego typu aktywa.

Raport zawiera również opis teorii, które mogłyby być stosowane do wyceny kryptoaktywów i odnosi się do problemu identyfikacji aktywnych rynków na tego typu aktywa. Rozważono także skutki dalszego rozwoju rynku kryptoaktywów.

[8] Badanie szacunków księgowych w obecnym zmieniającym się otoczeniu w związku z COVID-19. Alert pracowników dotyczący praktyki badania, czerwiec 2020, IAASB, www.iaasb.org/publications/badanie-szacunk-wksi-gowych-w-obecnym-zmieniaj-cym-si-otoczeniu-w-zwi-zku-z-covid-19

Wytyczne IAASB nt. badania szacunków w okresie pandemii COVID-19

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Poświadczających (IAASB) wydała wytyczne Badanie szacunków księgowych w obecnym, zmieniającym się otoczeniu w związku z COVID-19[8] . Ich celem jest przedstawienie kluczowych obszarów, na których – uwzględniając skutki pandemii COVID-19 – powinien się skoncentrować biegły rewident, przeprowadzający badania szacunków księgowych i powiązanych ujawnień zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania.

Pandemia wywiera znaczny wpływ na gospodarki, rynki oraz przedsiębiorstwa i jest przyczyną dużej zmienności i niepewności. Publikacja bazuje przede wszystkim na MSB 540 (zmienionym) Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień. Jest również dostępna w języku polskim.