Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak

Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Spór toczył się o odszkodowanie za rzekomy błąd biura rachunkowego. Powództwo wniosła kobieta, która 5.09.2014 zawarła małżeństwo ze swoim dotychczasowym pracodawcą. W dniu ślubu była w zaawansowanej ciąży. Kilkanaście dni później urodziła dziecko (martwe), a potem do 10.11.2014 była na urlopie macierzyńskim i pobierała z tego tytułu zasiłek.

  • So – sąd okręgowy

Wniosek o udzielenie jej tego urlopu złożyła w ZUS właścicielka biura rachunkowego. Od dawna świadczyła ona usługi księgowe na rzecz przedsiębiorcy, który ożenił się ze swoją pracownicą. Gdy żonie skończył się urlop macierzyński, właścicielka biura zgłosiła ją jako osobę współpracującą z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą.

Problem pojawił się w lipcu 2015, gdy ZUS wszczął postępowanie ustalające, czy żona przedsiębiorcy nie powinna być ubezpieczona jako osoba z nim współpracująca już od dnia ślubu, czyli od 5.09.2014. To by oznaczało, że od tego czasu była objęta dobrowolnym, a nie obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym.

Za radą właścicielki biura kobieta wystąpiła 10.05.2015 do ZUS o zgodę na opłacenie po terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. ZUS się nie zgodził. Stwierdził, że już od 5.09.2014 (dzień ślubu) nie podlegała ona ubezpieczeniu chorobowemu. Zażądał więc zwrotu nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego w kwocie 2705,92 zł. Kobieta odwołała się do sądu rejonowego, ale ten oddalił jej odwołanie. Ostatecznie więc zwróciła zasiłek.

Niecały rok później właścicielka biura rachunkowego przelała na rachunek przedsiębiorcy 1000 zł pod tytułem „porozum.” Natomiast firma ubezpieczeniowa, w której biuro rachunkowe miało wykupioną polisę OC, odmówiła wypłaty odszkodowania.

Żona przedsiębiorcy wniosła przeciwko właścicielce biura powództwo do sądu. Zażądała 3856,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu.

Sąd rejonowy zasądził na jej rzecz 1836,92 zł z odsetkami, a co do kosztów procesu – zniósł je wzajemnie między stronami. Stwierdził, że właścicielka biura musiała wiedzieć o zawarciu małżeństwa przez jej klienta i pracownicę, bo wszyscy znali się od dawna i małżonkowie podzielili się z nią nowiną o ślubie. Mimo to właścicielka biura nie powiadomiła ich o konieczności pilnego przedłożenia aktu małżeństwa. Przeciwnie, poinformowała nowo poślubioną żonę klienta, że do zakończenia urlopu macierzyńskiego może ona posiadać status pracownika – wytknął sąd.

Nie uwzględnił argumentów właścicielki biura, że nie dokonano zgłoszenia w terminie z powodu niezdecydowania mężatki, czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego będzie współpracować z mężem. Sąd uznał, że kobieta od początku taką wolę deklarowała. Było to zresztą – jak stwierdził – logiczne, skoro od dłuższego czasu pracowała w firmie i to na odpowiedzialnym stanowisku.

Sąd odrzucił też argument, że przedsiębiorca nigdy nie złożył pisemnego wniosku o zgłoszenie żony jako osoby współpracującej. Nie było takiej konieczności – stwierdził sąd – skoro późniejsze zgłoszenie (spóźnione) też odbyło się bez pisemnego wniosku. Byłby to zresztą przejaw zbytniego formalizmu, choćby z uwagi na długą współpracę – uznał sąd rejonowy.

Apelację od tego wyroku złożyła właścicielka biura rachunkowego, a SO ją uwzględnił. Nie dopatrzył się winy właścicielki biura w niezgłoszeniu mężatki jako osoby współpracującej. Zwrócił uwagę na sekwencję zdarzeń: ślub odbył się w piątek 5.09.2014, w kolejne dni, tj. 6–7 września, był weekend, a mężatka poszła na zwolnienie lekarskie 10.09.2014. Mogła więc świadczyć pracę co najwyżej przez 2 dni. Nie wykazała w tym czasie woli podjęcia współpracy z mężem-przedsiębiorcą. Napisała to zresztą sama w odwołaniu od decyzji ZUS: W dniu 5.09.2014 nie podjęłam decyzji o pracy jako osoba współpracująca. Dopiero po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego zdecydowałam się pomagać w firmie męża i od 11.11.2014 zostałam zgłoszona jako osoba współpracująca. Nawet gdyby przyjąć, że odwołanie sporządziła właścicielka biura, to składając pod nim podpis, żona przedsiębiorcy zgodziła się z jego treścią – zwrócił uwagę SO.

W tym stanie rzeczy sąd uznał, że żona przedsiębiorcy zachowała status pracownika aż do dnia powrotu z urlopu macierzyńskiego, gdyż jej wkład w rozwój działalności gospodarczej męża był do tego czasu praktycznie żaden. Decyzja właścicielki biura o zgłoszeniu powódki jako osoby współpracującej od 11.11.2014 była zatem zrozumiała i mieściła się w granicach wykładni prawa ubezpieczeń społecznych – orzekł sąd. Podkreślił, że była to też decyzja korzystna dla płatnika składek (przedsiębiorcy).

Samo więc zawarcie małżeństwa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą nie oznacza jeszcze, że małżonek uzyskuje status osoby współpracującej – orzekł SO i zmienił wyrok sądu I instancji, oddalając powództwo żony przedsiębiorcy.

Sąd postanowił natomiast nie obciążać jej kosztami procesu za obie instancje. Uznał, że choć nie sposób przypisać właścicielce biura rachunkowego odpowiedzialności za niezgłoszenie powódki od 5.09.2014 jako osoby współpracującej, to jej zachowanie po wszczęciu przez ZUS postępowania naruszało standardy rzetelności i profesjonalizmu. Jej wiedza o prawie ubezpieczeń społecznych była wręcz znikoma, wskutek czego jej późniejsze działania (w szczególności złożenie odwołania od decyzji ZUS, wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, prowadzenie rozmów z ZUS) nie mogły być skuteczne – orzekł SO. Dodał, że o nieudolności właścicielki biura mogła świadczyć późniejsza rekompensata wypłacona dobrowolnie klientowi (1000 zł).

Więcej na temat: „Biuro Rachunkowe”
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.

Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Aleksander Woźniak
Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak
Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.


Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak
Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski Anna Koleśnik
Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Renata Ziólkowska
Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.

Obowiązki biur rachunkowych związane z RODO

Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze działają – podobnie jak większość przedsiębiorców – jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie działają jako tzw. procesorzy, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem biura rachunkowego przekazuje mu dane swoich pracowników lub klientów.

Temat miesiąca

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania biura rachunkowego

Renata Ziólkowska
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza zmiany w procedurze postępowania tzw. instytucji obowiązanych, istotne m.in. dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Chodzi o ustawę z 1.03.2018 (DzU poz. 723, dalej upft) zastępującą akt prawny o tym samym tytule z 16.11.2000. Większość jej przepisów obowiązuje od 13.07.2018. Na mocy regulacji przejściowych instytucje obowiązane (IO), w tym niektóre biura rachunkowe, doradcy i biegli, będą mieć 3 mies. na zapoznanie się z nowymi zasadami i wdrożenie stosownych reguł.


Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.

Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.

Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak
Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....