Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak

Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Spór toczył się o odszkodowanie za rzekomy błąd biura rachunkowego. Powództwo wniosła kobieta, która 5.09.2014 zawarła małżeństwo ze swoim dotychczasowym pracodawcą. W dniu ślubu była w zaawansowanej ciąży. Kilkanaście dni później urodziła dziecko (martwe), a potem do 10.11.2014 była na urlopie macierzyńskim i pobierała z tego tytułu zasiłek.

  • So – sąd okręgowy

Wniosek o udzielenie jej tego urlopu złożyła w ZUS właścicielka biura rachunkowego. Od dawna świadczyła ona usługi księgowe na rzecz przedsiębiorcy, który ożenił się ze swoją pracownicą. Gdy żonie skończył się urlop macierzyński, właścicielka biura zgłosiła ją jako osobę współpracującą z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą.

Problem pojawił się w lipcu 2015, gdy ZUS wszczął postępowanie ustalające, czy żona przedsiębiorcy nie powinna być ubezpieczona jako osoba z nim współpracująca już od dnia ślubu, czyli od 5.09.2014. To by oznaczało, że od tego czasu była objęta dobrowolnym, a nie obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym.

Za radą właścicielki biura kobieta wystąpiła 10.05.2015 do ZUS o zgodę na opłacenie po terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. ZUS się nie zgodził. Stwierdził, że już od 5.09.2014 (dzień ślubu) nie podlegała ona ubezpieczeniu chorobowemu. Zażądał więc zwrotu nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego w kwocie 2705,92 zł. Kobieta odwołała się do sądu rejonowego, ale ten oddalił jej odwołanie. Ostatecznie więc zwróciła zasiłek.

Niecały rok później właścicielka biura rachunkowego przelała na rachunek przedsiębiorcy 1000 zł pod tytułem „porozum.” Natomiast firma ubezpieczeniowa, w której biuro rachunkowe miało wykupioną polisę OC, odmówiła wypłaty odszkodowania.

Żona przedsiębiorcy wniosła przeciwko właścicielce biura powództwo do sądu. Zażądała 3856,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu.

Sąd rejonowy zasądził na jej rzecz 1836,92 zł z odsetkami, a co do kosztów procesu – zniósł je wzajemnie między stronami. Stwierdził, że właścicielka biura musiała wiedzieć o zawarciu małżeństwa przez jej klienta i pracownicę, bo wszyscy znali się od dawna i małżonkowie podzielili się z nią nowiną o ślubie. Mimo to właścicielka biura nie powiadomiła ich o konieczności pilnego przedłożenia aktu małżeństwa. Przeciwnie, poinformowała nowo poślubioną żonę klienta, że do zakończenia urlopu macierzyńskiego może ona posiadać status pracownika – wytknął sąd.

Nie uwzględnił argumentów właścicielki biura, że nie dokonano zgłoszenia w terminie z powodu niezdecydowania mężatki, czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego będzie współpracować z mężem. Sąd uznał, że kobieta od początku taką wolę deklarowała. Było to zresztą – jak stwierdził – logiczne, skoro od dłuższego czasu pracowała w firmie i to na odpowiedzialnym stanowisku.

Sąd odrzucił też argument, że przedsiębiorca nigdy nie złożył pisemnego wniosku o zgłoszenie żony jako osoby współpracującej. Nie było takiej konieczności – stwierdził sąd – skoro późniejsze zgłoszenie (spóźnione) też odbyło się bez pisemnego wniosku. Byłby to zresztą przejaw zbytniego formalizmu, choćby z uwagi na długą współpracę – uznał sąd rejonowy.

Apelację od tego wyroku złożyła właścicielka biura rachunkowego, a SO ją uwzględnił. Nie dopatrzył się winy właścicielki biura w niezgłoszeniu mężatki jako osoby współpracującej. Zwrócił uwagę na sekwencję zdarzeń: ślub odbył się w piątek 5.09.2014, w kolejne dni, tj. 6–7 września, był weekend, a mężatka poszła na zwolnienie lekarskie 10.09.2014. Mogła więc świadczyć pracę co najwyżej przez 2 dni. Nie wykazała w tym czasie woli podjęcia współpracy z mężem-przedsiębiorcą. Napisała to zresztą sama w odwołaniu od decyzji ZUS: W dniu 5.09.2014 nie podjęłam decyzji o pracy jako osoba współpracująca. Dopiero po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego zdecydowałam się pomagać w firmie męża i od 11.11.2014 zostałam zgłoszona jako osoba współpracująca. Nawet gdyby przyjąć, że odwołanie sporządziła właścicielka biura, to składając pod nim podpis, żona przedsiębiorcy zgodziła się z jego treścią – zwrócił uwagę SO.

W tym stanie rzeczy sąd uznał, że żona przedsiębiorcy zachowała status pracownika aż do dnia powrotu z urlopu macierzyńskiego, gdyż jej wkład w rozwój działalności gospodarczej męża był do tego czasu praktycznie żaden. Decyzja właścicielki biura o zgłoszeniu powódki jako osoby współpracującej od 11.11.2014 była zatem zrozumiała i mieściła się w granicach wykładni prawa ubezpieczeń społecznych – orzekł sąd. Podkreślił, że była to też decyzja korzystna dla płatnika składek (przedsiębiorcy).

Samo więc zawarcie małżeństwa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą nie oznacza jeszcze, że małżonek uzyskuje status osoby współpracującej – orzekł SO i zmienił wyrok sądu I instancji, oddalając powództwo żony przedsiębiorcy.

Sąd postanowił natomiast nie obciążać jej kosztami procesu za obie instancje. Uznał, że choć nie sposób przypisać właścicielce biura rachunkowego odpowiedzialności za niezgłoszenie powódki od 5.09.2014 jako osoby współpracującej, to jej zachowanie po wszczęciu przez ZUS postępowania naruszało standardy rzetelności i profesjonalizmu. Jej wiedza o prawie ubezpieczeń społecznych była wręcz znikoma, wskutek czego jej późniejsze działania (w szczególności złożenie odwołania od decyzji ZUS, wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, prowadzenie rozmów z ZUS) nie mogły być skuteczne – orzekł SO. Dodał, że o nieudolności właścicielki biura mogła świadczyć późniejsza rekompensata wypłacona dobrowolnie klientowi (1000 zł).

Temat: „Biuro rachunkowe na wokandzie”
Biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg to nie doradztwo

Czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg nie obejmują doradzania, jaką formę opodatkowania wybrać, ani nawet informowania klienta o przekroczeniu limitu uprawniającego np. do ryczałtu ewidencjonowanego. Zadaniem biura rachunkowego jest natomiast zaprowadzić właściwe księgi i ewidencje, gdy taki obowiązek wynika z przepisu.

To główne wnioski z zarządzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 12.10.2020 (XI GC 362/20). Orzeczenie nie jest prawomocne.

Pozew złożony w tej sprawie przeciwko właścicielowi biura rachunkowego (o zapłatę ponad 68 tys. zł plus odsetki) wynikał z dwóch roszczeń.

Udostępnienie podpisu elektronicznego nie świadczy o aktywności zawodowej

Posługiwanie się przez pracowników kancelarii podpisem elektronicznym z nazwiskiem doradcy podatkowego nie jest dowodem wykonywania przez niego pracy zarobkowej w czasie choroby.

Utratę prawa do zasiłku chorobowego powoduje:

  • wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub
  • wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
Biuro rachunkowe

Za błąd odpowiada zarówno ubezpieczyciel, jak i właściciel biura rachunkowego

Za szkodę powstałą wskutek błędu biura rachunkowego odpowiadają w równej mierze ubezpieczyciel i właściciel biura, z tym że spełnienie świadczenia przez jednego z nich zwalnia drugiego z tego obowiązku.

W tej sprawie błąd popełniony przez biuro rachunkowe kosztował klientów niemal 250 tys. zł. Biuro było ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, lecz ubezpieczyciel próbował dowieść, że szkoda powstała wskutek czynności nieobjętej polisą.

Biuro rachunkowe

Zakupy do biura oraz sporadyczne wykonywanie usług to również działalność gospodarcza

ZUS nie może twierdzić, że właścicielka biura rachunkowego nie podlega ubezpieczeniom społecznym, skoro w innej sprawie domagał się zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, dowodząc, że działalność gospodarcza była jednak prowadzona.

Taką niekonsekwencję ZUS wytknął SO w Łodzi w wyroku z 31.03.2020 (VIII U 2077/19). W rezultacie orzekł, że księgowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Biuro rachunkowe

Pakiet przewozowy nie mieści się w zakresie doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy nie może reprezentować podatnika w sprawach dotyczących naruszenia przepisów pakietu przewozowego.

Biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji klienta

Za odmowę wydania organom podatkowym dokumentacji klienta grozi biuru rachunkowemu kara porządkowa, nawet jeśli klient nie zapłacił za wykonane usługi.
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.
Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.

Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.
Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.
Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.
Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.
Biuro rachunkowe

Księgowanie nie jest dziełem

Wykonywanie na zlecenie biura rachunkowego dużej liczby jednakowych, powtarzających się czynności, w długim okresie i w sposób ciągły, wskazuje na umowę zlecenia, a nie umowy o dzieło.

Biuro rachunkowe zatrudniało księgową (emerytkę), zawierając z nią liczne umowy o dzieło. Były one podpisywane cyklicznie – co 2 tygodnie lub co miesiąc – na kilkunastodniowe okresy. Wynagrodzenie określano kwotowo, a jego wysokość zależała od ilości dokumentacji do przeanalizowania. Wypłacano je na podstawie wystawionych rachunków.

Kontakty z urzędem

Niewydanie ksiąg nie zawsze jest wykroczeniem skarbowym

Nie każdy księgowy lub doradca podatkowy popełnia wykroczenie skarbowe, gdy odmawia udostępnienia organom podatkowym dokumentacji podatkowej swojego klienta.

Sąd I instancji uznał doradcę podatkowego za winnego popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 83 § 2 Kks. Przepis ten przewiduje grzywnę za nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to traktowane jako udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia:

Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentacji podatkowej klienta

Biuro rachunkowe musi udostępnić organom podatkowym dokumentację podatkową swojego klienta. Odmowa jest zagrożona karą do 2800 zł.

W tym wypadku mają zastosowanie art. 262 § 1 i § 3 Op. W świetle § 1 karą do 2800 zł mogą zostać ukarani: strona (podatnik), pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.

Biuro rachunkowe

Podwyższenie składki wypadkowej na skutek pomyłki biura rachunkowego

Pomyłka to nie powód, by wymierzać dotkliwą sankcję płatnikowi składek, zwłaszcza gdy przekazał on do biura rachunkowego prawidłowe dane.

Spółka zawarła z biurem rachunkowym umowę zlecenia na obsługę księgowo-płacową i na tej podstawie przekazuje mu wykazy pracowników z informacją o wysokości wynagrodzenia i przerw w pracy. Do obowiązków biura należy m.in. sporządzanie deklaracji ZUS IWA, przekazywanych do ZUS.

Biuro rachunkowe

Czy biuro rachunkowe może reprezentować przedsiębiorcę w sporze sądowym z ZUS

Księgowy i doradca podatkowy mogą być pełnomocnikami procesowymi w sporze z ZUS tylko w tym zakresie, w którym stale obsługiwali klienta.
Biuro rachunkowe

Konflikt z biurem rachunkowym nie uzasadnia wstrzymania zapłaty

Klient biura rachunkowego nie może jednostronnie, według własnego uznania, odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi, nawet jeśli ma zastrzeżenia do ich jakości – wynika z wyroku SR Szczecin – Centrum w Szczecinie.

Spór powstał pomiędzy księgową prowadzącą samodzielnie usługi księgowe a spółką z o.o., która werbowała pracowników i oddelegowywała ich do pracy za granicą. Praca polegała na opiekowaniu się pacjentami. Umowy z tymi ostatnimi podpisywała niemiecka firma, której polska spółka wystawiała faktury. Wynikające z nich należności obejmowały wynagrodzenie pracowników, należności publicznoprawne (podatki, składki ZUS) i koszty administracyjne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....