Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.

Wydawanych w naturze posiłków regeneracyjnych nie wlicza się do limitu kwotowego „zerowego PIT” ani u pracowników, ani u zleceniobiorców. Wartość bonów na posiłki pomniejsza limit kwotowy tego zwolnienia jedynie u zleceniobiorców.

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kp – Kodeks pracy

Przychody z pracy i ze zlecenia zawartego z firmą uzyskane od 1.08.2019 do 31.12.2019 podlegają zwolnieniu podatkowemu do chwili ukończenia przez pracownika lub zleceniobiorcę 26 lat i do kwoty 35 636,67 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, art. 5 ust. 1 nowelizacji updof z 4.07.2019, DzU poz. 1394, dalej nowelizacja). Nie dotyczy to jednak m.in. przychodów z pracy i ze zlecenia zawartego z firmą, które są zwolnione od PIT na innej podstawie prawnej (głównie art. 21 ust. 1 updof).

Inaczej mówiąc: jeśli do przychodów z pracy albo ze zlecenia mogą mieć zastosowanie dwa różne zwolnienia podatkowe, w tym „zerowy PIT”, zawsze „wygrywa” inne zwolnienie (z wyjątkiem ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, dotyczącej zagranicznych przychodów z pracy pracowników-rezydentów). Jeśli inne zwolnienie podatkowe jest nieograniczone kwotowo, to wartość danego świadczenia ze stosunku pracy czy ze zlecenia nigdy nie pomniejszy limitu kwotowego „zerowego PIT”. Gdy z kolei inna ulga podatkowa ma swój limit kwotowy, dopiero wartość świadczenia przekraczająca ten limit pomniejsza kwotę „zerowego PIT”.

Z ulgi „zerowy PIT” podatnik zasadniczo korzysta w zeznaniu rocznym, jednak można ją stosować na bieżąco. Podatnik, który chce z niej korzystać w trakcie 2019, powinien złożyć płatnikowi pisemne oświadczenie o stosowaniu zwolnienia. Płatnik, który otrzymał oświadczenie, ma obowiązek zaprzestać poboru zaliczek na PIT najpóźniej od następnego miesiąca (art. 5 ust. 2–3 nowelizacji).

Wolne od podatku dochodowego są m.in. świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bhp, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 11 updof).

Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, w dniach wykonywania takiej pracy, jednego dania gorącego ze względów profilaktycznych (tzw. posiłek profilaktyczny) oraz odpowiednich napojów.

Szczególnie uciążliwe warunki pracy zdefiniowano w rozporządzeniu MPiPS z 28.05.1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60 poz. 279). Stanowiska, na których one występują w danym zakładzie pracy, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy żadna u niego nie działa – po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Posiłki profilaktyczne powinny zawierać odpowiednie wartości odżywcze: ok. 50–55% węglowodanów, 30–35% tłuszczów, 15% białek oraz ok. 1000 kcal. Pracodawca musi je wydawać w dniach wykonywania prac uzasadniających ich udostępnienie, podczas regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3–4 godz. pracy.

Od 9.07.2019 wymóg zapewnienia posiłków profilaktycznych może być zrealizowany przez umożliwienie korzystania z usług kateringowych. Spożycie posiłku profilaktycznego może być zapewnione:

  • przez wydanie gorącego posiłku bądź
  • jeśli nie ma takiej możliwości ze względu na rodzaj świadczonej pracy albo z powodów organizacyjnych – przez przekazanie produktów do przygotowania posiłku albo bonów, talonów czy kuponów uprawniających do uzyskania posiłków lub produktów do ich przygotowania (§ 2 rozporządzenia).

Zwolnienie podatkowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 11 updof nie jest adresowane wyłącznie do pracowników. Mogą z niego korzystać również zleceniobiorcy – pod warunkiem że ustawy bądź rozporządzenia przewidują dla nich świadczenia bhp.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kp, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 304 § 1 Kp). Zgodnie z art. 207 § 2 Kp pracodawca ma m.in. organizować pracę w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp.

Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że Kp wprowadza zasadniczo minimalne wymogi bhp, należy uznać, że na podstawie Kp i przywołanego wyżej rozporządzenia posiłki profilaktyczne przysługują również zleceniobiorcom, którzy spełniają określone w tych przepisach kryteria.

Reasumując: wartość udostępnionych posiłków profilaktycznych pracownikom i zleceniobiorcom do 26 lat nie pomniejsza limitów kwotowych „zerowego PIT”, ponieważ objęta jest innym zwolnieniem podatkowym, wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 11 updof.

Inaczej jest w przypadku udostępnianych zleceniobiorcom bonów na posiłki profilaktyczne, które realizuje firma kateringowa. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 11b updof uldze podlega wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, gdy pracodawca – mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów bhp – nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Zwolnienie to jest zastrzeżone jedynie dla pracowników, nie obejmuje zleceniobiorców.

Wartość przekazanych pracownikowi (do 26 lat) bonów na posiłki profilaktyczne nie wchodzi zatem do limitu kwotowego „zerowego PIT”, korzysta bowiem z innego nielimitowanego zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 11b updof. Natomiast wartość takich bonów wydanych zleceniobiorcy pomniejsza limit kwotowy ulgi „zerowy PIT”.

Więcej na temat: „Świadczenia na rzecz pracowników”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kryterium przyznania świadczeń z funduszu socjalnego musi być socjalne

Magdalena Januszewska
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w spółce przewiduje, że do nabycia prawa do nich konieczny jest minimalny zakładowy staż pracy 6 mies.
Czy pracodawca może uzależnić wypłatę świadczeń socjalnych od okresu zatrudnienia w danej firmie?

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Czy przy rocznej umowie zlecenia od miesięcznych wypłat do 200 zł trzeba pobrać zryczałtowany PIT

Krzysztof Hałub
Spółka zawarła z kilkoma osobami (niebędącymi jej pracownikami) umowy zlecenia na okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, w których określono miesięczną kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł. Płatność z tych umów następuje co miesiąc. Umowy nie podlegają oskładkowaniu.
Czy spółka słusznie pobiera zryczałtowany PIT, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodów?

Fundusz socjalny

Przeliczenie odpisów na zfśs i dopłata różnicy do końca października 2019

Jadwiga Sztabińska
Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Podwyższenie ustawowej podstawy odpisów i zwiększeń nastąpiło na mocy art. 2 ustawy z 11.09.2019 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?

Przyznaną zleceniobiorcy zapomogę losową trzeba zakwalifikować jako pochodzącą ze środków obrotowych pracodawcy. Limit kwotowy „zerowego PIT” należy obniżyć z jej tytułu o 9 tys. zł.

Jeśli regulamin socjalny nie określa, że zleceniobiorcy są uprawnieni do występowania o wsparcie z zfśs, to nie mają oni prawa do otrzymania takiego wsparcia. Nie może tego zmienić decyzja komisji socjalnej – wymagana byłaby zmiana regulaminu zfśs. Wypłaconej zleceniobiorcy zapomogi losowej nie można więc uznać za świadczenie pochodzące z funduszu, tylko ze środków obrotowych pracodawcy.


Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?

Nową ulgą (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe. Od zasiłku chorobowego należy pobrać zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach.

„Zerowy PIT” to wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie dotyczy przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 updof, tj. osiągniętych ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.


Prawo pracy

Korekta systemu kształcenia zawodowego młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 przestarzałą terminologię rozporządzenia RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zastąpiono nowymi pojęciami: klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, centrum kształcenia zawodowego i egzamin zawodowy.

Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Jeden z pracowników spółki, zatrudniony na stanowisku kierowniczym, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zwrócił się do prezesa zarządu o zgodę na podjęcie studiów i refundację 50% czesnego. Prezes umieścił na podaniu pracownika adnotację „Wyrażam zgodę”. Między pracownikiem a spółką nie została jednak zawarta umowa szkoleniowa, nie wystawiono też pracownikowi skierowania na studia podyplomowe.
Czy kwota dofinansowania (opłacenie połowy faktury za naukę) podlega zwolnieniu z PIT, czy też spółka powinna pobrać i odprowadzić do US zaliczkę na ten podatek?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?

Świadczenia pracownicze

Koszty uzyskania i ulga miesięczna przy wypłacie pensji byłym pracownikom

Krzysztof Hałub
Od wypłacanego byłym zatrudnionym dodatkowego wynagrodzenia, należnego z tytułu rozwiązanego stosunku pracy, były pracodawca – jako płatnik – powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT z zastosowaniem miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Niskooprocentowana pożyczka udzielona przez pracodawcę – czy stanowi przychód pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest firmą produkcyjną. Zamierza udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek na dowolny cel, na jednolitych zasadach określonych w ustalonym przez nią regulaminie. Pożyczane pieniądze będą pochodzić ze środków obrotowych firmy. Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki (nie planuje ona udzielania innych pożyczek).
Czy u pracownika, który wziął pożyczkę, powstanie przychód w wysokości różnicy między oprocentowaniem rynkowym (stosowanym przez banki) a oprocentowaniem przyjętym przez spółkę i czy w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT?

Świadczenia pracownicze

Przejazdy taksówką na koszt pracodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Krzysztof Hałub
Finansowanie przez pracodawcę przejazdów pracownika taksówką w związku z realizacją zadań służbowych nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych – w górę od czerwca

Renata Majewska
Od 1.06.2019 pracodawcy otrzymają wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wyższe będzie też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot do ZUS nienależnego zasiłku – czy u pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT

Anna Koleśnik
Kontrola ZUS stwierdziła, że spółka wypłaciła pracownicy zbyt wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński za okres od września 2016 do grudnia 2017. Nadpłata powstała z winy pracownika biura rachunkowego, który źle wyliczył podstawę zasiłku i jego wysokość. Spółka pod koniec 2018 zwróciła nadpłacony zasiłek do ZUS, rezygnując z dochodzenia go od pracownicy.
Czy w związku z tym po stronie zatrudnionej powstał przychód opodatkowany PIT, który spółka powinna była wykazać w informacji PIT-11? Czy należało skorygować PIT-11 za lata 2016 i 2017, w których wypłacono zawyżony zasiłek?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....