Blokowanie rachunków bankowych w ramach STIR

Karol Różycki
Szef KAS może zablokować – nawet na 72 godz. – m.in. rachunek rozliczeniowy służący działalności gospodarczej przedsiębiorcy i jego rachunek VAT w razie podejrzenia wykorzystywania tych rachunków do wyłudzenia skarbowego. Od 22.08.2018 r. nie ma już możliwości zaskarżenia tej blokady. Może ona zostać przedłużona nawet na 3 mies. – dopiero na takie postanowienie Szefa KAS przysługuje zażalenie.

Podstawą do takiego działania są przepisy wprowadzone do Op ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych[1] (tzw. ustawa STIR). Zostały one znowelizowane ustawą z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw[2].

System STIR

Na mocy ustawy STIR powstał system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR), służący do[3]:

  • odbioru i przetwarzania danych w celu ustalenia tzw. wskaźnika ryzyka, czyli wskaźnika wykorzystywania działalności banków (skok) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi,
  • przekazywania danych i informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP) oraz do systemów teleinformatycznych banków (skok),
  • pośredniczenia w przekazywaniu danych, informacji i żądań między Szefem KAS a bankami (skok).
  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
  • UCS – Urząd Celno-Skarbowy

Ustawodawca przewidział też możliwość wykorzystywania STIR do innych celów, określonych w odrębnych przepisach, pod warunkiem zawarcia porozumienia między MF lub Szefem KAS a izbą rozliczeniową, określającego sposób wykorzystywania STIR do przetwarzania danych lub informacji określonych w tych przepisach.

Najważniejszym celem wprowadzenia STIR było ograniczenie luki w VAT spowodowanej wyłudzeniami, przez przeciwdziałanie zarówno wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych w zakresie tego podatku, jak i np. wystawianiu „pustych” faktur[4].

Ponieważ usługi bankowe i skok są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze do szybkich transferów finansowych w celu zarówno stwarzania pozorów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i prania pieniędzy, ustawodawca uznał za konieczną identyfikację tych zagrożeń opartą na analizie ryzyka wykorzystania systemów bankowych i skok do przestępstw skarbowych.

Na banki (skok) został nałożony ustawowy obowiązek systematycznego przekazywania administracji skarbowej ściśle określonych danych i informacji do przeprowadzenia analizy ryzyka. Analizy tej dokonuje Szef KAS i w założeniu ma ona obejmować cały system przepływów pieniężnych o charakterze bezgotówkowym.

Z kolei blokada rachunku bankowego (skok) na 72 godz. ma umożliwić organom podatkowym m.in. analizę zaobserwowanych działań noszących znamiona wyłudzeń skarbowych, identyfikację podmiotów zaangażowanych w ten proceder, w tym zebranie informacji o wywiązywaniu się przez nie z zobowiązań podatkowych oraz posiadanym majątku, opis przepływów finansowych między rachunkami bankowymi, z których korzystają przestępcy, oraz analizę typologii przestępstw w konkretnym przypadku, przygotowanie ew. postanowienia o przedłużeniu blokady, a także skoordynowanie działań z innymi służbami.

Analiza ryzyka

Postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego może być wydane po uzyskaniu informacji wskazujących na możliwość wykorzystania tego rachunku do wyłudzenia skarbowego. Głównym źródłem tych informacji jest analiza ryzyka wykorzystywania działalności banków i skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Jak już wskazano, ryzyko analizuje Szef KAS, uwzględniając posiadane dane, w tym wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zq i art. 119zs Op.

Wyświetlono 11% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Rachunkowość

Archiwizacja e-sprawozdań finansowych

Jak archiwizować sprawozdanie finansowe (sf) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone elektronicznymi podpisami? Jak długo je przechowywać?
Czy sf powinno być przechowywane również w formie papierowej? Czy do zbiorów, których zasady przechowywania reguluje uor, zalicza się także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf?

e-sprawozdawczość

Dalsze wyjaśnienia fiskusa ws. daty sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

Nie tylko osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (sf), ale też kierownik jednostki powinien je podpisać do końca marca. Gdy ostatni dzień marca przypada w niedzielę (jak w 2019) albo inny dzień wolny od pracy, termin na sporządzenie i podpisanie sf nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

e-sprawozdawczość

Korekta sprawozdania finansowego po badaniu biegłego rewidenta

Jeśli biegły rewident w trakcie badania zaleci korekty sprawozdania finansowego (sf), to konieczne będzie sporządzenie (i podpisanie) jego kolejnej wersji.

Temat miesiąca

Jak rozliczyć VAT, gdy dochodzi do cesji umowy deweloperskiej

Konrad Piłat
Przeniesienie praw do nabycia lokalu mieszkalnego powoduje wiele pytań dotyczących zasad opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług. Część z nich w ostatnim czasie doczekała się rozstrzygnięcia przez orzecznictwo. Niestety, nie wszystkie.

Środki trwałe

„Niskocenność” w rachunkowości – praktyczne dylematy

Józef Dudek
Na skutek podniesienia z 3,5 do 10 tys. zł dolnej granicy wartości początkowej składników majątku kwalifikowanych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (wnip), podlegających amortyzacji dla celów CIT i PIT, pojawiło się pytanie, czy ten sam limit może być przyjęty także w rachunkowości. Publikujemy kolejny głos w dyskusji na ten temat.

W artykule pt. „Niskocenność” w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych Artur Hołda i Anna Staszel rozpatrzyli różne aspekty podatkowej zmiany dolnej granicy środków trwałych oraz wnip z punktu widzenia rachunkowości. Sprawa nie jest błaha wobec prawie 3-krotnego podniesienia wartości dolnej granicy aktywów trwałych. Autorzy odnieśli „wielkość istotną dla jednostki” do wartości aktywów oraz poziomu kosztów. Wszystko to na tle wymogu uor – rzetelnego i jasnego przedstawienia przez rachunkowość sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Ze względu na wagę i skutki zajmijmy się raz jeszcze problemem dolnej granicy aktywów, zarówno w celu możliwej gramatycznej i logicznej wykładni zmian przepisów ustaw o podatku dochodowym, jak i wyboru poprawnego, a zarazem praktycznego księgowego rozwiązania problemu.


Wycena produktów

Wycena zapasu produktów (cz. II) – koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Zdzisław Fedak
Artykuł – w uzupełnieniu części I[1] – przedstawia problematykę wpływu wykorzystania zdolności produkcyjnych na koszt wytworzenia[2].

Przemysł charakteryzuje się obecnie ciągłym wzrostem kapitałochłonności produkcji, wobec jej automatyzacji, robotyzacji, stosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń, co pozwala zwiększać rozmiary produkcji, poprawiać jakość produktów, a zarazem obniżać koszty ich wytworzenia. Jednocześnie jednak rośnie bezwzględna suma i udział w kosztach wytworzenia kosztów amortyzacji oraz utrzymania maszyn i urządzeń w gotowości produkcyjnej (a zatem łącznie z obsługą).


Restrukturyzacja

Fuzja spółek osobowych i spółki osobowej z kapitałową – skutki w podatku dochodowym

Jarosław Sekita
Celem artykułu jest wskazanie zasad opodatkowania dochodów powstałych na skutek połączenia z udziałem spółek osobowych.

Połączenie spółek osobowych jest rzadko wykorzystywaną formą reorganizacji przedsiębiorców. Oznacza bowiem powstanie – w miejsce łączonych podmiotów – spółki kapitałowej, co zmienia m.in. sposób opodatkowania dochodów wspólników.


Rachunkowość

Archiwizacja e-sprawozdań finansowych

Jak archiwizować sprawozdanie finansowe (sf) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone elektronicznymi podpisami? Jak długo je przechowywać?
Czy sf powinno być przechowywane również w formie papierowej? Czy do zbiorów, których zasady przechowywania reguluje uor, zalicza się także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf?

Rachunkowość

Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice

Od 1.01.2019 r. jest możliwe stosowanie podatkowych – zamiast bilansowych – zasad amortyzacji środków trwałych.
Kogo to uprawnienie dotyczy i na czym, tak naprawdę, polegają różnice w zasadach amortyzacji?

Podatki i prawo gospodarcze

Wymogi dotyczące certyfikatu rezydencji

Piotr Kaim
Spółka otrzymała pożyczkę od niepowiązanej, zagranicznej osoby prawnej.
Jakie warunki powinien spełniać certyfikat rezydencji pożyczkodawcy, by spółka mogła pobrać podatek u źródła wg obniżonej stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Czy okres ważności certyfikatu powinien obejmować datę zaciągnięcia pożyczki?
Kiedy należy taki certyfikat uzyskać?
Czy spółka może się posługiwać certyfikatem w formacie PDF, pobranym ze strony internetowej pożyczkodawcy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na artykuły spożywcze eksponowane podczas targów – czy są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest producentem przemysłowych urządzeń chłodniczych (regały i szafy chłodnicze, wyspy mroźnicze, witryny do przechowywania ciast itp.). Prezentując swoje urządzenia podczas targów, dla uzyskania lepszego efektu wypełnia je produktami spożywczymi.
Czy wydatki na ich zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż towarów zagranicznego koncernu na polskim rynku (bezpośrednio, przez przedstawicielstwo, agenta lub spółkę córkę) – kwestie prawno-podatkowe

Mateusz Kaczmarek
Nasza firma od lat współpracuje z dalekowschodnim koncernem produkującym nieakcyzowe towary, podlegające w UE kilkuprocentowemu cłu, sprzedawane w hurtowych ilościach m.in. na rynek polski. Koncern jest bezpośrednim sprzedawcą towaru, wystawia nabywcy fakturę, którą ten reguluje na konto koncernu, prowadzone w kraju jego siedziby. Odprawy celnej importowej dokonuje nabywca.
Z uwagi na realia rynkowe i plany rozwojowe koncernu (klienci uważają handel z kontrahentem unijnym za mniej ryzykowny niż z podmiotem z siedzibą w Azji, poza tym koncern rozważa lokalizację w Polsce centrum logistycznego, z którego będzie sprzedawał towary w całej UE) nastąpi zmiana warunków dostawy z obecnie stosowanego Incoterm CIF na Incoterm DDP. W związku z tym wraz z przedstawicielami koncernu rozważamy:
• kontynuację sprzedaży towarów bezpośrednio przez koncern z kraju jego siedziby,
• założenie w Polsce przedstawicielstwa koncernu,
• podpisanie przez naszą firmę umowy agencyjnej z koncernem,
• założenie w Polsce spółki córki koncernu (spółki z o.o.).
Które z tych rozwiązań będzie optymalne z uwagi na minimalizację ryzyka prawno-podatkowego oraz możliwość swobodnego transferowania zysków do kraju siedziby koncernu?

Incoterm CIF (cost, insurance, freight) nakłada na sprzedawcę obowiązek opłacenia kosztów transportu wodnego oraz ubezpieczenia towaru, a dostawa następuje w momencie jego załadunku na statek. Od tego momentu władztwo nad towarem oraz związane z nim ryzyko przechodzi na kupującego. Natomiast Incoterm DDP (delivered duty paid) wymaga od dostawcy dostarczenia oclonego już towaru we wskazane miejsce przeznaczenia, w którym nabywca przejmuje nad nim władztwo oraz związane z nim ryzyka.

Łatwo więc zauważyć, że zmiana Incoterm CIF na Incoterm DDP zmienia miejsce, w którym towar znajduje się w momencie przekazania przez sprzedającego kupującemu prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel, co z pewnością wymaga dokładnego przyjrzenia się skutkom, jakie wywiera to na gruncie przepisów regulujących cło i VAT.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....