Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Aleksander Kliszewski

Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?

Na podstawie art. 119zv § 1 Op Szef KAS może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, jeżeli posiadane informacje wskazują, że podmiot ten może wykorzystywać działalność banków lub skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

  • US – urząd skarbowy
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Samo już więc podejrzenie, że podatnik wykorzystuje działalność banków lub skok w procederze wyłudzeń skarbowych upoważnia Szefa KAS do żądania blokady jego rachunku.

Podobnie zresztą posiadanie informacji, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, na mocy art. 96 ust. 4a pkt 5 ustawy o VAT, stanowi dla naczelnika US przesłankę do niedokonywania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym.

Inaczej jest jednak w przypadku, gdy podatnik został już zarejestrowany. Zgodnie z art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT naczelnik US z urzędu wykreśla podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez niego działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Moim zdaniem różnica jest istotna. O ile dla żądania blokady i odmowy rejestracji wystarczy posiadanie informacji wskazujących na możliwość wykorzystywania działalności banków lub skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, to dla wykreślenia z rejestru podatników VAT wymagane jest posiadanie informacji wskazujących na prowadzenie działań z zamiarem wykorzystywania działalności banków lub skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, a nie tylko na możliwość prowadzenia takich działań.

Warto wyjaśnić, że rejestracja podmiotu do celów VAT jest dla naczelnika US tzw. czynnością techniczną, co oznacza, że dokonanie rejestracji, odmowa rejestracji czy też wykreślenie z rejestru nie jest poprzedzone ani postępowaniem podatkowym, ani kontrolą podatkową, a co najwyżej czynnościami sprawdzającymi.

Zatem do wykreślenia z rejestru czy do niezarejestrowania podatnika wystarczające może być nawet zwykłe pismo od Szefa KAS lub od innego organu KAS, informujące naczelnika US, że dany podmiot wykorzystuje lub może wykorzystywać działalność banków lub skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Naczelnik US nie weryfikuje takiej informacji, nie zbiera dodatkowych dowodów na jej potwierdzenie, lecz z urzędu dokonuje odpowiedniej czynności na jej podstawie.

Więcej o kontatkach z urzędami:
Kontakty z urzędem

Jak ZUS powinien skorygować oczywisty błąd w decyzji

Ewa Markiewicz
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez kilka miesięcy nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne (z powodu nakładów finansowych na modernizację firmy, które nadwyrężyły fundusze). Otrzymał z ZUS decyzję o zadłużeniu, które musi spłacić wraz z odsetkami. Występuje w niej jednak błąd w nazwie firmy, a właściwie w nazwisku przedsiębiorcy – dodano jedną literę. Jego zdaniem decyzja zawierająca taki błąd jest nieważna, o czym powiadomił ZUS. Ten wprawdzie przyznał się do błędu, ale zamiast nowej decyzji wydał postanowienie, w którym skorygował nazwisko. Przedsiębiorca chciał się odwołać, jednak w postanowieniu ZUS zaznaczył, że nie przysługuje mu odwołanie do sądu. Przedsiębiorca uważa, że jest to istotny błąd w dokumencie i dopóki ZUS nie wyda decyzji z poprawnym nazwiskiem adresata, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia.
Czy ma rację? Jak wpłynąć na zmianę stanowiska ZUS, skoro nie można się odwołać?

Jeżeli w decyzji ZUS występuje błąd polegający na dodaniu jednej litery w nazwisku adresata decyzji, należy go potraktować jako oczywistą omyłkę. Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa), jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu.

Nieprawidłowość musi być tzw. błędem oczywistym. Tylko taki błąd ZUS może usunąć w drodze sprostowania. Dlatego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy opisany błąd można potraktować jako oczywisty. Można tak uznać np. gdy w pozostałej części decyzji nazwa firmy, a jednocześnie inne jej dane, jak NIP, REGON i adres, są podane prawidłowo.


Kontakty z urzędem

Ile czasu ma organ podatkowy na wydanie decyzji określającej stratę

Piotr Kaim
Spółka z o.o. wykazała stratę w CIT za rok podatkowy 2012 (rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy). Strata została rozliczona przez odliczenie od dochodu osiągniętego w latach 2013 i 2014.
Czy po zakończeniu 2018 organy podatkowe będą uprawnione do wydania decyzji korygującej wysokość straty za 2012 i spółka będzie nadal zobowiązana do przechowywania ksiąg rachunkowych za 2012?

Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Aleksander Kliszewski
Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Dołączenie pliku XAdES warunkiem złożenia skutecznego podpisu elektronicznego

Aleksander Kliszewski
Przesłałem do US pismo podpisane elektronicznie, jednak urząd stwierdził, że brakuje podpisu, gdyż nie załączyłem do niego pliku z rozszerzeniem XAdES.
Czy zarzut US jest słuszny?

Kontakty z urzędem

Blokada środków na rachunku VAT

Krzysztof Hałub
Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który trafiają środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa czy celno-skarbowa po kolejnej korekcie rozliczenia

Aleksander Kliszewski
Kontrola skarbowa (prowadzona przez UKS) zakończyła się przed 1.03.2017. Firma złożyła korektę deklaracji VAT, w całości uwzględniając nieprawidłowości. W 2018 złożyła kolejną korektę deklaracji, „anulującą” poprzednią korektę.
Czy prawidłowe było podjęcie zakończonego postępowania kontrolnego? Czy powinna to być kontrola celno-skarbowa? Jakie są skutki zastosowania błędnego trybu?

Kontakty z urzędem

Kontrola celno-skarbowa stwierdzająca wystawienie fikcyjnych faktur – czy może być przekształcona w postępowanie podatkowe

Aleksander Kliszewski
Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów VAT została zakończona wynikiem kontroli stwierdzającym, że firma wystawiała fikcyjne faktury. Dodatkowo stwierdzono, że zaniżyła ona kwotę zobowiązania podatkowego w deklaracji. Firma w całości zgodziła się z ustaleniami kontroli i złożyła korektę deklaracji VAT, zmniejszając podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego o wartości wynikające z zakwestionowanych faktur oraz zwiększając zobowiązanie podatkowe z innych tytułów.
Czy kontrola celno-skarbowa może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe:
– z tego powodu, że firma nie zapłaciła VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT, chociaż korekta deklaracji została przyjęta przez organ?
– w celu ustalenia 20% dodatkowego zobowiązania podatkowego?

Kontakty z urzędem

Wpłata na poczet decyzji określającej dług celny – naliczanie odsetek za zwłokę

Na poczet przyszłej decyzji określającej dług celny, przed zakończeniem kontroli, spółka wpłaciła zaniżoną przez nią kwotę cła. Czy zwolni ją to od naliczenia odsetek za zwłokę za okres od dokonania wpłaty?

Kontakty z urzędem

Nadpłatą w CIT nie można uregulować zobowiązania w podatku od nieruchomości

Anna Koleśnik
W zeznaniu CIT-8 za 2017 spółka z o.o. wykazała nadpłatę podatku. Do zeznania dołączyła wniosek o przekazanie tej nadpłaty na rachunek urzędu gminy na poczet podatku od nieruchomości. US odmówił.
Czy miał rację?

Kontakty z urzędem

Kontrola paliwa na stacji benzynowej – właściwość organów

Aleksander Kliszewski
Funkcjonariusze KAS pobrali próbki paliwa ze zbiornika na prowadzonej przez przedsiębiorcę stacji paliw. Stwierdzili nieprawidłowości, a kontrolę zakończyli wynikiem kontroli celno-skarbowej.
Czy taka kontrola może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe w zakresie akcyzy, jeśli przedsiębiorca nie zgodzi się z jej ustaleniami?
Jaki organ będzie właściwy do prowadzenia postępowania?

Kontakty z urzędem

Zwrot nadpłaty w PIT

Piotr Kaim
Jeśli z rocznej deklaracji PIT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty, to w jakim terminie US powinien ją zwrócić? W jakich okolicznościach nadpłata podlega oprocentowaniu?

Nadpłaty wynikające z rocznego zeznania PIT bywają nazywane w literaturze nadpłatami konstrukcyjnymi. Określenie to bierze się stąd, że – co do zasady – ich powstanie wiąże się z samą konstrukcją podatku dochodowego i techniką jego poboru za pomocą zaliczek. Z uwagi na różnice między formułami obliczania zaliczek i wzorem obliczania ostatecznej wysokości podatku te 2 wielkości nie są równe, chyba że mamy do czynienia z wyjątkowym zbiegiem okoliczności.


Kontakty z urzędem

Zaświadczenia o sytuacji podatkowej kontrahenta

Aleksander Kliszewski
Od 25.12.2017 kontrahenci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą mogą występować o wydanie zaświadczenia o jego sytuacji podatkowej.

Na mocy art. 306ia Op organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3 Op. Jeżeli wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik ich nie złożył, organ odmówi wydania zaświadczenia.

Z kolei art. 293 § 3 Op stanowi o wyłączeniu z tajemnicy skarbowej udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:


Kontakty z urzędem

Identyfikator podatkowy cudzoziemca

Paweł Ziółkowski
Przedsiębiorcy korzystający z usług naszej kancelarii zatrudniają coraz więcej obcokrajowców. Jakim numerem identyfikacyjnym powinien posługiwać się cudzoziemiec?

W 2018 cudzoziemiec powinien posługiwać się co do zasady numerem PESEL.

Jeżeli jednak nie podlega ewidencji PESEL lub numer ten nie został mu nadany, powinien wystąpić o nadanie numeru NIP.


Kontakty z urzędem

Kiedy możliwa jest blokada konta bankowego przez Szefa KAS

Aleksander Kliszewski
Szef KAS będzie mógł zablokować rachunek rozliczeniowy służący działalności gospodarczej osoby fizycznej w razie podejrzenia wykorzystywania tego rachunku do wyłudzenia skarbowego. Nie będzie miał natomiast takiej możliwości w stosunku do rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego.

Od 30.04.2018, na podstawie art. 119zv § 1 Op (wprowadzonego ustawą z 24.11.2017 o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, DzU poz. 2491), Szef KAS może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – na okres nie dłuższy niż 72 godz.


Kontakty z urzędem

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego a bieg terminu przedawnienia podatku

Aleksander Kliszewski
Czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego pomimo przedawnienia karalności może skutecznie zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

Tak, bo przesłanką zawieszenia biegu terminu przedawnienia jest sam fakt wszczęcia postępowania karnoskarbowego.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....