Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa), w wersji zmienionej od 1.04.2020 przez dwie nowelizacje z:

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • US – Urząd Skarbowy
 • RM – Rada Ministrów
 • Pp – Prawo przedsiębiorców
 • 31.03.2020 tzw. tarczę antykryzysową (DzU poz. 568),
 • 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695; tzw. tarcza antykryzysowa 2.0).

O obie formy wsparcia – z FGŚP i FP – mogą występować przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Pp, czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą, oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dopłaty przysługują nie tylko na pracowników, lecz także na objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi chałupników, zleceniobiorców, wykonawców innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (np. kontrakt menedżerski), i członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną (z wyłączeniem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną).

Dotacje na ochronę miejsc pracy

Oprócz przedsiębiorców o dopłaty z FGŚP na ochronę miejsc pracy (do przestoju ekonomicznego – PE, lub ograniczonego wymiaru czasu pracy – OW) mogą się starać:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2019 poz. 688), czyli osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, przedsiębiorcami, bankami, instytutami badawczymi i spółkami prawa handlowego w formie państwowych lub samorządowych osób prawnych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, czyli osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i sp. z o.o. oraz kluby sportowe działające (3 ostatnie podmioty, jeśli: nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników),
 • państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych (DzU z 2019 poz. 869), a więc utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Aby otrzymać dofinansowanie, wskazane podmioty zatrudniające (w tym przedsiębiorcy) muszą łącznie spełnić 5 warunków (2 pierwsze pozytywne i 3 kolejne negatywne – patrz ramka).

Warunki przyznania dopłat

Podmiot ubiegający się o dotacje z FGŚP:

1) powinien zanotować spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym nie mniejszy niż:

  • 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych mies. kalendarzowych przypadających między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych mies. kalendarzowych roku poprzedniego, lub
  • 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego

(w obu wariantach za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni kalendarzowych, jeśli okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca),

2) powinien wprowadzić w firmie PE lub OW w porozumieniu z pracownikami,

3) nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019, chyba że w stanie zadłużenia zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zaległości i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

4) nie może spełniać przesłanek ogłoszenia upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego (nie można mu zarzucić utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ani wyzbycia się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego),

5) nie może uzyskać na tych samych pracowników pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Pomoc nie przysługuje jednak na pracobiorców, którzy:

 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku dostali wynagrodzenie wyższe od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020, czyli wyższe niż 15 681 zł (5227 × 300%),
 • byli już wcześniej dotowani w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wdrożenie przestoju ekonomicznego i ograniczonego wymiaru czasu pracy

Przed złożeniem wniosku zainteresowany podmiot (spełniający przesłanki z pkt 1 i 3–5, patrz ramka) wprowadza PE i/lub OW w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (DzU z 2019 poz. 669, dalej uomp), w porozumieniu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, zakładową organizacją związkową, a jeśli takie u niego nie działają – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie u niego przyjętym, zaś w razie trudności z wyborami – może je podpisać z reprezentacją pracowników wyłonioną uprzednio do innych celów. W porozumieniu strony określają warunki i tryb wykonywania pracy podczas PE i/lub OW, a przynajmniej okres ich obowiązywania, objęte nimi grupy zawodowe i obniżony wymiar czasu pracy.

Wdrożenie postanowienia nie wymaga wręczania pracownikom wypowiedzeń zmieniających, a w zakresie i przez czas w nim określony nie stosuje się wynikających z układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Kopię porozumienia pracodawca przesyła okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Uwaga: wydaje się, że pracodawca ma prawo wdrożyć równocześnie oba stany kryzysowe dotowane przez FGŚP (PE i OW), byleby oba na raz nie objęły jednego pracobiorcy.

Porozumienie w sprawie wprowadzenia w firmie PUH „Gary” przestoju ekonomicznego i ograniczonego wymiaru czasu pracy
zawarte 1.04.2020 w Katowicach między:
1) Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Gary” z siedzibą w Katowicach, reprezentowanym przez Grzegorza Chrupko, właściciela firmy, zwanego dalej Pracodawcą, a
2) Przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u pracodawców w osobach:
Aleksander Żnin, sprzedawca, i Lucyna Fijołek, sekretarka,
o treści następującej:
§ 1 [Cel porozumienia]
Strony wspólnie oświadczają, że z własnej woli i w drodze negocjacji doszły do porozumienia w sprawie wprowadzenia u Pracodawcy, wskutek spadku obrotów Pracodawcy w następstwie COVID-19, przestoju ekonomicznego i ograniczonego wymiaru czasu pracy, na podstawie art. 15g ust. 11–16 ustawy z 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 374 ze zm.).
§ 2 [Przestój ekonomiczny]
1. Przestój ekonomiczny polega na niewykonywaniu pracy z powodu COVID-19, z przyczyn niedotyczących pracownika, przez pracobiorcę pozostającego w gotowości do pracy.
2. Przestojem ekonomicznym zostają objęci u Pracodawcy pracobiorcy zatrudnieni na stanowiskach sprzedawców stacjonarnych w salonach, kierownicy salonów, przedstawiciele handlowi i sprzątaczki.
3. Przestój ekonomiczny trwa 3 mies.: od 15.04.2020 do 14.07.2020.
4. Podczas przestoju ekonomicznego pracobiorcy nie świadczą pracy.
5. Za czas przestoju ekonomicznego pracobiorcy dostają wynagrodzenie obniżone o 40%, ale nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, stosownego do wymiaru czasu pracy danej osoby.
§ 3 [Ograniczony wymiar czasu pracy] 1. Strony postanawiają, że wymiar czasu pracy zostanie obniżony o 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu.
2. Ograniczonemu wymiarowi czasu pracy podlegają pracobiorcy zatrudnieni w dziale kadr i płac, księgowym oraz obsługi sekretariatu.
3. Ograniczony wymiar czasu pracy obowiązuje przez 3 mies.: od 15.04.2020 do 14.07.2020.
4. Pracobiorcy objęci ograniczonym wymiarem czasu pracy świadczą pracę w obniżonym wymiarze zgodnie z ust. 1, w formie pracy zdalnej w swoich domach.
5. Za czas ograniczonego wymiaru czasu pracy pracobiorcy otrzymują odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie (o 20%), ale nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, stosownego do wymiaru czasu pracy.
§ 4 [Wprowadzenie porozumienia w życie]
Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy podczas przestoju ekonomicznego lub ograniczonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym, określonych w art. 42 § 1–3 Kp.
§ 5 [Dofinansowania z FGŚP]
1. Strony oświadczają, że zawarły niniejsze porozumienie w celu ochrony miejsc pracy i uzyskania przez Pracodawcę dofinansowania z FGŚP wynagrodzeń i refundacji składek należnych od Pracodawcy z tytułu dofinansowania.
2. Odmowa przyznania dofinansowań nie powoduje jednak nieważności niniejszego porozumienia.
§ 6 [Gwarancja zatrudnienia]
Pracodawca oświadcza, że pracownikom, na których otrzymał dofinansowanie z FGŚP na podstawie niniejszego porozumienia, nie złoży wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika do końca października 2020. [postanowienie fakultatywne]
§ 7 [Obowiązywanie porozumienia]
1. Porozumienie przestaje obowiązywać w terminach zakończenia obowiązywania przestoju ekonomicznego i ograniczonego wymiaru czasu pracy, tj. 14.07.2020.
2. Od 15.07.2020 wynagrodzenia pracobiorców objętych przestojem ekonomicznym i ograniczonym wymiarem czasu pracy zostaną przywrócone do poziomu sprzed zawarcia niniejszego porozumienia.
...........................................
Podpisy przedstawicieli
pracowników
...........................................
Podpisy pracodawcy
lub osoby go reprezentującej
Aleksander Żnin
Lucyna Fijołek
Grzegorz Chrupko

[*] Pracobiorcy – pracownicy oraz podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zleceniobiorcy, wykonawcy innych umów cywilnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, chałupnicy i członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.

[**] Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera wskazane porozumienie z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u pracodawcy. Jeżeli istnieją trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności nieobecności pracowników, trwający przestój czy wykonywanie pracy zdalnej, pracodawca może zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników wyłonionymi przez pracowników uprzednio do innych celów przewidzianych w prawie pracy.

[***] Pracodawca przekazuje kopię porozumienia okręgowemu inspektorowi pracy, w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Jakie dopłaty do przestoju ekonomicznego

Pracobiorcy podlegającemu PE należy się od pracodawcy wynagrodzenie zmniejszone, ale nie więcej niż o 50% i nie niższe od minimalnego, z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy. Pracodawca otrzymuje z tego tytułu z FGŚP:

 • świadczenie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy dotowanej osoby,
 • środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tego świadczenia należne od pracodawcy (przy założeniu składki wypadkowej 2% jest to łącznie 18,26% kwoty świadczenia z FGŚP).

Zakładamy, że przedsiębiorca obniżył wynagrodzenia pracobiorców objętych PE o 30%, finansuje składkę wypadkową 2%, a wniosek o pomoc z FGŚP złożył w kwietniu 2020.

Wariant A

PE został objęty pracownik zatrudniony dotychczas na pełnym etacie i otrzymujący pensję 8000 zł brutto/mies.

 • miesięczna pensja brutto za czas PE: 8000 zł – (8000 zł × 30%) = 5600 zł,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP: 2600 zł × 1 etat × 50% = 1300 zł brutto,
 • realny koszt wynagrodzenia pracownika obciążający pracodawcę podczas PE: 5600 zł – 1300 zł = 4300 zł,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 1300 zł × 18,26% = 237,38 zł.

Wariant B

PE został objęty pracownik zatrudniony dotychczas na pełnym etacie i otrzymujący pensję 2700 zł brutto/mies.

 • miesięczna pensja brutto za czas PE: 2700 zł – (2700 zł × 30%) = 1890 zł, podwyżka do minimalnej płacy stosownej do wymiaru czasu pracy: 2600 zł brutto,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP: 2600 zł × 1 etat × 50% = 1300 zł brutto,
 • realny koszt wynagrodzenia pracownika obciążający pracodawcę podczas PE: 2600 zł – 1300 zł = 1300 zł brutto,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 1300 zł × 18,26% = 237,38 zł.

Wariant C

PE został objęty pracownik zatrudniony dotychczas na 1/2 etatu i otrzymujący pensję 1700 zł brutto/mies.

 • miesięczna pensja brutto za czas PE: 1700 zł – (1700 zł × 30%) = 1190 zł, podwyżka do kwoty minimalnej płacy stosownej do wymiaru czasu pracy: 1300 zł brutto,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP: 2600 zł × 1/2 etatu × 50% = 650 zł brutto,
 • realny koszt wynagrodzenia pracownika obciążający pracodawcę podczas PE: 1300 zł – 650 zł = 650 zł,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 650 zł × 18,26% = 118,69 zł.

Wariant D

PE został objęty zleceniobiorca pracujący dotychczas przez 120 godz./mies. i otrzymujący pensję 3200 zł brutto/mies.

 • miesięczna pensja brutto za czas PE: 3200 zł – (3200 zł × 30%) = 2240 zł,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP: 120/168 godz. = 0,71,
 • 2600 zł × 0,71 × 50% = 923 zł brutto (168 godz. – nominał czasu pracy),
 • realny koszt wynagrodzenia pracownika obciążający pracodawcę podczas PE: 2240 zł – 923 zł = 1317 zł,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 923 zł × 18,26% = 168,54 zł.

Wariant E

PE został objęty menedżer kontraktowy, który w marcu 2020 dostał wynagrodzenie 18 000 zł brutto.

 • miesięczna pensja brutto za czas PE: 18 000 zł – (18 000 zł × 30%) = 12 600 zł,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP – nie przysługuje, ponieważ w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o pomoc wynagrodzenie menedżera przekroczyło górny pułap 15 681 zł,
 • realny koszt wynagrodzenia menedżera obciążający pracodawcę podczas PE: 12 600 zł brutto,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 0 zł.

Jakie dotacje do ograniczonego wymiaru czasu pracy

Pracobiorcy objętemu OW wolno obniżyć wymiar zatrudnienia o 20% (jednak nie więcej niż do połowy etatu) z gwarancją zachowania minimalnej pensji, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przysługuje mu za ten czas odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie (o stopień redukcji wymiaru zatrudnienia), ale przynajmniej minimalne, odpowiednie do jego wymiaru czasu pracy.

Podmiot zatrudniający dostaje z tego tytułu z FGŚP:

 • świadczenie w wysokości do połowy obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy emerytalnej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie – dla wniosków składanych w kwietniu i maju – w wysokości 2079,43 zł (5198,58 zł × 40%).
 • środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tego świadczenia należnych od pracodawcy (przy założeniu składki wypadkowej 2% jest to łącznie 18,26% kwoty świadczenia z FGŚP).

Załóżmy, że przedsiębiorca obniżył o 20% wymiar zatrudnienia i wynagrodzenia pracobiorców objętych OW, wniosek o pomoc z FGŚP złożył w kwietniu 2020 i finansuje składkę wypadkową 2% podstawy wymiaru.

Wariant A

OW został objęty pracownik zatrudniony dotychczas na pełnym etacie i otrzymujący pensję 8000 zł brutto/mies.

 • obniżony wymiar czasu pracy za czas trwania OW (o 20%): 0,8 etatu,
 • miesięczna pensja brutto podczas OW: 8000 zł × 0,8 etatu = 6400 zł,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP za czas OW: 6400 zł: 2 = 3200 zł; obniżka do górnego limitu świadczenia 2079,43 zł brutto,
 • realny koszt wynagrodzenia pracownika obciążający pracodawcę: 6400 zł – 2079,43 zł = 4320,57 zł,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 2079,43 zł × 18,26% = 379,70 zł.

Wariant B

OW został objęty pracownik zatrudniony dotychczas na pełnym etacie i otrzymujący pensję 2700 zł brutto/mies.

 • obniżony wymiar czasu pracy podczas OW: 0,8 etatu,
 • miesięczna pensja brutto podczas OW: 2700 zł – (2700 zł × 20%) = 2160 zł,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP za czas OW: 2160 zł × 50% = 1080 zł brutto,
 • realny koszt wynagrodzenia pracownika obciążający pracodawcę: 2160 zł – 1080 zł = 1080 zł,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 1080 zł × 18,26% = 197,21 zł.

Wariant C

OW został objęty pracownik zatrudniony dotychczas na 0,75 etatu i otrzymujący pensję 2000 zł brutto/mies.

 • obniżony wymiar czasu pracy podczas OW: 0,75 etatu – (0,75 × 20%) = 0,6 etatu,
 • miesięczna pensja brutto podczas OW: 2000 zł – (2000 zł × 20%) = 1600 zł,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP: 1600 zł × 50% = 800 zł brutto,
 • realny koszt wynagrodzenia pracownika obciążający pracodawcę: 1600 zł – 800 zł = 800 zł,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 800 zł × 18,26% = 146,08 zł.

Wariant D

OW został objęty zleceniobiorca pracujący dotychczas przez 120 godz./mies. i otrzymujący pensję 3200 zł brutto/mies.

 • obniżony wymiar pracy podczas OW: 120 godz. – (120 godz. × 20%) = 96 godz.,
 • miesięczna pensja podczas OW: 3200 zł – (3200 zł × 20%) = 2560 zł,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP za czas OW: 2560 zł × 50% = 1280 zł brutto,
 • realny koszt wynagrodzenia zleceniobiorcy obciążający pracodawcę: 2560 zł – 1280 zł = 1280 zł,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 1280 zł × 18,26% = 233,73 zł.

Wariant E

OW został objęty pracownik zatrudniony dotychczas na pełnym etacie i otrzymujący pensję 16 000 zł brutto/mies.

 • obniżony wymiar pracy podczas OW: 0,8 etatu,
 • miesięczna pensja podczas OW: 12 800 zł brutto,
 • miesięczne świadczenie z FGŚP za czas OW: brak, ponieważ wynagrodzenie pracownika w marcu 2020 przekroczyło górny limit,
 • realny koszt wynagrodzenia pracownika obciążający pracodawcę: 12 800 zł brutto,
 • refundacja składek finansowanych przez pracodawcę z tytułu świadczenia z FGŚP: 0 zł.

Z wnioskiem do WUP

Świadczenia z FGŚP na ochronę miejsc pracy są wypłacane w okresie objęcia pracobiorców – w następstwie COVID-19 – PE lub OW łącznie przez 3 mies., przypadające od miesiąca złożenia wniosku o nie. RM może przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę szerzącą się epidemię oraz jej skutki. Wniosek składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy (WUP), deklarując w nim spełnienie wymogów przyznania dofinansowania i załączając dokumenty to potwierdzające, na podstawie odpowiednio art. 7–16 (z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 i art. 13 pkt 2) uomp oraz rozporządzenia MPiPS z 29.01.2015 w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (DzU z 2017 poz. 1854). Gdy zainteresowany podmiot spełnia warunki uzyskania dopłat, dyrektor WUP w ciągu 7 dni roboczych po zgłoszeniu kompletnego wniosku występuje do dysponenta FGŚP (ministra pracy) o przyznanie limitu wydatków, a w ciągu 7 dni od jego uzyskania zawiera z nim umowę o wypłatę świadczeń.

Uwaga: dopłaty z FGŚP do PE i OW nie stanowią pomocy publicznej de minimis, której limit wynosi 200 000 euro w ciągu kolejnych 3 lat.

Środki z FGŚP wypłaca się na podstawie dostarczanych przez pracodawcę – jednorazowo harmonogramu miesięcznych dopłat i refundacji składek oraz co miesiąc do końca każdego miesiąca – wykazu dotowanych pracobiorców. Pracodawca ma zakaz wypowiedzenia umowy pracobiorcy podczas pobierania za niego dofinansowań do PE lub OW.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 specustawy przepisy art. 15g tracą moc po upływie 180 dni od wejścia tarczy w życie, czyli 1.10.2020.

Co się ostatnio zmieniło

Najnowsze korekty systemu dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g specustawy), wprowadzone na mocy tarczy antykryzysowej 2.0, polegają na:

 • poszerzeniu kręgu podmiotów uprawnionych poza grupę przedsiębiorców,
 • sprecyzowaniu, że świadczenia z FGŚP przysługują pracodawcy przez 3 mies. począwszy od miesiąca złożenia wniosku (a nie od dnia zgłoszenia wniosku, jak było dotychczas),
 • ograniczeniu zakazu wypowiedzenia dotowanym osobom umów z przyczyn ich niedotyczących maksymalnie przez 3 miesiące pobierania za nich dofinansowań z FGŚP (wcześniej zakaz obowiązywał nawet przez 3 mies. po zaprzestaniu ich otrzymywania).

Zmiany te wchodzą w życie z mocą wsteczną od 1.04.2020, a do umów o wypłatę świadczeń i środków z FGŚP zawartych na starych zasadach, do dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 2.0 (czyli zawartych między 1.04.2020 a 17.04.2020), stosuje się nowe, korzystniejsze zasady (art. 114 tarczy antykryzysowej 2.0).

Dofinansowania z FP

Do starosty, właściwego dla swojej siedziby bądź miejsca pracy pracobiorców (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, dalej PUP), można aplikować o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracobiorców i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (nowy art. 15zzb specustawy). W tym celu przedsiębiorca musi spełniać warunki negatywne wskazane w pkt 3–5 w ramce powyżej i ponadto:

 • odnotować w następstwie szerzącej się pandemii spadek obrotów, czyli zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych mies. kalendarzowych, przypadających między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych mies. kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, jeśli 2-miesięczny okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego (kryterium spadku obrotów jest inne niż w przypadku pracodawcy ubiegającego się o dopłaty z FGŚP),
 • mieć status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Pp (patrz ramka na następnej stronie).

Na ile można liczyć

Jeśli spadek obrotów przedsiębiorcy wyniósł:

 • co najmniej 30% – należy się dofinansowanie do sumy 50% wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na jednego pracobiorcę maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 1537,38 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%),
 • co najmniej 50% – należy się dofinansowanie do sumy 70% wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na 1 pracobiorcę maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 2152,33 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%),
 • co najmniej 80% – należy się dofinansowanie do sumy 90% sumy wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na 1 pracobiorcę maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 2767,28 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%).

Dofinansowania jednak nie przysługują w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dla kogo pomoc z FP

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 2 mln euro.

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i z operacji finansowych nieprzekraczający 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 10 mln euro, niebędący mikroprzedsiębiorcą.

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 43 mln euro, niebędący mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Przedsiębiorca zanotował w marcu i kwietniu 2020 spadek obrotów o 45% w porównaniu z analogicznymi miesiącami 2019. W kwietniu złożył do PUP wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracobiorców. W kwietniu 2020 pracownik dostał wynagrodzenie 6000 zł brutto. Pracodawcy przysługuje dofinansowanie 1537,38 zł (połowa minimalnej płacy plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy z tytułu dofinansowania).

Przedsiębiorca odnotował w marcu i kwietniu 2020 spadek obrotów o 82% w porównaniu z analogicznymi miesiącami 2019. W kwietniu złożył do PUP wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracobiorców. W kwietniu 2020 zleceniobiorca dostał wynagrodzenie 1700 zł brutto. Pracodawcy przysługuje dofinansowanie do kwoty 90% jego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia: 1700 zł × 90% + (1700 zł × 31,97%) = 2073,49 zł.

Jak się ubiegać

Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie do PUP w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Jest ono przyznawane ze środków FP (nowy art. 31q specustawy) po podpisaniu umowy ze starostą najwyżej na 3 mies. przypadające od miesiąca złożenia wniosku RM – biorąc pod uwagę szerzącą się pandemię – może ten okres wydłużyć.

Uwaga: dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z nowym art. 15zzzh specustawy dofinansowanie do wynagrodzeń pracobiorców z PUP stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01, DzUrz UE z 20.03.2020).

Dofinansowanie wypłaca się w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz o kosztach wynagrodzenia każdego z pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który pomoc się należy.

Od kiedy zmiany

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła następujące zmiany w dopłatach do pensji uzyskiwanych z FP (art. 15zzb specustawy):

 • przysługują one maksymalnie przez 3 mies., poczynając od miesiąca złożenia wniosku (a nie od daty zgłoszenia wniosku, jak dotychczas),
 • utrzymanie zatrudnienia konieczne jest tylko przez czas otrzymywania dofinansowań do wynagrodzeń pracobiorcy.

Zmiany obowiązują z mocą od 1.04.2020, a do dofinansowań z FP udzielonych do dniach wejścia w życie tarczy antykryzysowej 2.0 (czyli udzielonych między 1.04.2020 a 17.04.2020) stosuje się nowe, korzystniejsze reguły (art. 110 tarczy antykryzysowej 2.0).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - dofinansowanie wynagrodzeń”
Dofinansowania

Korekty systemu refundacji w związku z pandemią

Przedsiębiorcy starający się o niektóre refundacje z PUP otrzymają je, nawet jeśli niedługo przed złożeniem wniosku na mocy specustawy obniżyli wymiar czasu pracy skierowanego do nich bezrobotnego.

Tę i inne zmiany przewiduje nowelizacja z 18.01.2021 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU poz. 131), która weszła w życie 21.01.2021.

Działalność gospodarcza

Nowe dopłaty do pensji – minimalne zatrudnienie wymaga ciągłości

Spółka 21.12.2020 złożyła wniosek o nowe, wprowadzone tarczą 6.0 dofinansowania do pensji pracobiorców (w kwocie 2000 zł/os.) za 3 mies.
Czy w wykazie dotowanych osób prawidłowo ujęła pracownicę zatrudnioną od ponad 6 lat, która w piątek 16.10.2020 rozwiązała umowę o pracę na mocy porozumienia ze względu na przejście na emeryturę, a następnie w poniedziałek 19.10.2020 znowu została przez firmę zatrudniona?
Koronawirus

Tarcza 7.0 – co oferuje pracodawcom, płatnikom i przedsiębiorcom

Od lutego 2021 niektórzy przedsiębiorcy znowu mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego, dofinansowania do pensji pracobiorców oraz dotacji z PUP.

Nową „epidemiczną” pomoc przewiduje rozporządzenie RM z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, dalej rozporządzenie lub tarcza 7.0), które wchodzi w życie 1.02.2021. Stanowi przedłużenie i uzupełnienie tarczy 6.0, oferując wsparcie w kwocie ok. 40 mld zł.

Koronawirus

Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii

Pracodawcy z branż artystycznej, turystycznej, gastronomicznej i innych objętych pomocą antykryzysową mogą już składać wnioski o świadczenia na ochronę miejsc pracy do dyrektora WUP właściwego według miejsca swojej siedziby.

Pomoc tę wprowadza tzw. tarcza 6.0 nazywana branżową, czyli nowelizacja z 9.12.2020 kilku ustaw, w tym o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 2255), która w tym zakresie wchodzi w życie 19.12.2020. Oprócz tego dokonuje ona korekt w dotychczasowym systemie dofinansowań płacowych przysługujących na mocy specustawy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

W walce ze skutkami COVID-19 można łączyć różne formy pomocy finansowej

Czy pracodawca, który otrzymywał dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników, może się o nie ubiegać na nowo zatrudnionych?

Tak. Ma na to czas do upływu 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Na przeszkodzie nie stoi wykorzystane wcześniej zwolnienie ze składek ZUS lub dopłaty z powiatowego urzędu pracy (PUP).

Koronawirus

Kiedy pracodawca otrzyma dofinansowanie z PUP do pensji nowego pracownika

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie z PUP na nowo przyjętą osobę. Decydują o tym jednak powody jej zatrudnienia lub okres, na jaki wsparcie zostało przyznane.

Dwa tryby dofinansowania do części kosztów wynagrodzenia nowego pracownika oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne (dalej dofinansowanie) istnieją od 24.06.2020. Tego dnia zaczęła obowiązywać zasada automatycznego objęcia takiego zatrudnionego umową, na podstawie której starosta przyznał pracodawcy wsparcie finansowe, w razie spełnienia warunków wymienionych w art. 15zzb ust. 9a ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Uzupełniła ona dotychczasową regułę, według której dofinansowanie może dotyczyć nowego pracownika, jeżeli pracodawca zawnioskował o wsparcie finansowe na okres krótszy niż maksymalny i zamierza ponownie wystąpić z wnioskiem.

Temat miesiąca

Gruntowna reforma kryzysowych dopłat do pensji

Pracodawcy, którzy ucierpieli przez pandemię, łatwiej dokonają cięć płacowych, a dotacje na ochronę miejsc pracy dostaną nawet za zatrudnionych, którym nie zmniejszyli poborów.

Te i inne zmiany wynikają z ustawy z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 1086, dalej tarcza 4.0), która w przeważającej mierze obowiązuje od 24.06.2020.

Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:

Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Koronawirus

Antykryzysowe dopłaty do wynagrodzeń – ujęcie w księgach rachunkowych

Jak zaksięgować przyznane nam z FP na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej dopłaty do wynagrodzeń?

Dopłaty do wynagrodzeń kwalifikują się do pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h uor (przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym środków pieniężnych, na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży oraz nabycie lub wytworzenie środków trwałych).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....