Akcyza na gaz do korekty

Ewelina Majewska-Howis doradca podatkowy

Przedsiębiorcy kupujący i zużywający paliwo gazowe powinni przyjrzeć się swoim rozliczeniom z tego tytułu począwszy od 1.11.2013 r. Mogą wymagać korekty, jeśli zamiast właściwej stawki akcyzy błędnie zadeklarowali zwolnienie.
  • Uc – urząd celny

Do 31.10.2013 r. obowiązywało zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego (mokrego) o kodach CN 271100 oraz 27 11 00 przeznaczonego do celów opałowych. Z dniem 1.11.2013 r. straciło ono moc, co wiązało się z licznymi zmianami w ustawie akcyzowej.

Dostawcy gazu przesłali do swoich klientów do wypełnienia "Oświadczenia odbiorcy gazu dla celów podatku akcyzowego" i na ich podstawie zaczęli naliczać - bądź nie - akcyzę na sprzedawany gaz ziemny. Wielu przedsiębiorców popełniło błąd i wykazało w oświadczeniu nienależne zwolnienie z akcyzy na gaz ziemny.

Czynności opodatkowane

Od 1.11.2013 r. - w myśl ustawy akcyzowej - wyroby gazowe powinny być opodatkowane przy sprzedaży konsumentowi (finalnemu odbiorcy), natomiast w obrocie między podmiotami handlującymi gazem opodatkowanie akcyzą nie występuje.

Co istotne, jeśli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności opodatkowanych, to nie powstaje on na podstawie innej czynności podlegającej akcyzie, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości - zgodnie z zasadą jednofazowości tego podatku. W praktyce oznacza ona, że w łańcuchu dostaw akcyza musi być zadeklarowana (nawet nie "zapłacona" a tylko zadeklarowana) w należnej wysokości tylko raz.

Finalny nabywca i podmiot pośredniczący

Ustawa wprowadziła nowe pojęcia: finalny nabywca gazowy (FNG) oraz pośredniczący podmiot gazowy (PPG). W dużym skrócie PPG to przedsiębiorstwo posiadające koncesję na obrót gazem, które powiadomiło właściwy organ podatkowy o działalności w tym zakresie. Każdy inny podmiot jest traktowany jako FNG.

Powiadomienie o działalności w charakterze PPG jest uznawane za warunek konieczny uzyskania takiego statusu i powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Zasadą jest, że obrót wyrobami gazowymi pomiędzy PPG nie podlega akcyzie. Jeśli jednak podmiot pośredniczący występuje w roli konsumenta, czyli zużywa część gazu na swoje potrzeby, np. centralne ogrzewanie, powinien ten gaz opodatkować akcyzą.

Przy ustalaniu obowiązku podatkowego z tytułu akcyzy na gaz najistotniejsze znaczenia ma status nabywcy (FNG lub PPG). W związku z tym dostawca gazu ma obowiązek ustalić, komu sprzedaje wyroby gazowe (art. 9c ust. 4 ustawy akcyzowej). Dlatego, po wejściu w życie zmienionych przepisów w 2013 r., dostawcy wyrobów gazowych żądali od swoich klientów pisemnych oświadczeń dotyczących ich statusu - tj. zadeklarowania, czy są FNG, czy PPG.

Nabywcy gazu musieli też określić w oświadczeniach stawkę akcyzy, którą powinni być objęci - zasadniczo wybierali między zwolnieniem, stawką 0 zł lub podatkiem w wysokości 1,28 zł/GJ.

Dotkliwe skutki błędu

Oświadczenia te nie miały charakteru deklaracji podatkowej, lecz niestety konsekwencje błędu przy ich wypełnianiu mogą być bardzo poważne - łącznie z sankcjami karno- -skarbowymi dla osób zarządzających.

Jeżeli firma nienależnie zadeklarowała zwolnienie z akcyzy lub stawkę 0 zł, to stała się podatnikiem podatku akcyzowego ze wszystkimi tego konsekwencjami, włącznie z obowiązkiem rejestracji dla celów akcyzy oraz obowiązkiem składania comiesięcznych deklaracji AKC-4.

Wynika to wprost z ustawy akcyzowej. Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 5c opodatkowaniu akcyzą podlega użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego, nabytych w ramach zwolnienia do innych celów niż zwolnione. Za takie użycie uważa się również naruszenie warunków zwolnienia (o których mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9), a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez FNG zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

W razie naruszenia warunków zwolnienia obowiązek podatkowy powstaje z dniem użycia wyrobów gazowych do celów innych niż zwolnione, czyli w praktyce u przedsiębiorców, którzy popełnili błąd wiele miesięcy temu.

Oświadczenie nabywcy - do sprawdzenia

Firmy kupujące gaz powinny więc przyjrzeć się swoim rozliczeniom z gazownią. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie treści "Oświadczenia odbiorcy paliwa gazowego" oraz faktur za gaz.

Jeżeli okaże się, że chociaż część zakupów gazu jest zadeklarowana jako zwolniona (stawka zw na fakturze) - należy dokładnie sprawdzić, czy warunki zwolnienia są ściśle wypełnione. W przeciwnym razie potrzebna będzie korekta rozliczeń z urzędem celnym.

Lista zwolnień wyrobów akcyzowych (art. 31b) jest długa, ale w praktyce firmy deklarują głównie zwolnienie dla wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych, m.in. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z ustawową definicją i orzecznictwem przez "zakład energochłonny" wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Z kolei za "system prowadzący do osiągania celów ochrony środowiska" uznaje się - według interpretacji - tylko certyfikat UE ETS oraz system ekozarządzania EMAS oparty na ISO 14001.

W praktyce tylko nieliczne firmy są w stanie spełnić wyśrubowane kryteria uznania ich za zakład energochłonny i duża cześć zwolnień z tego tytułu została zadeklarowana nienależnie i wymaga korekty.

Korekta nienależnego zwolnienia

Pierwszym krokiem do naprawienia sytuacji jest korekta "Oświadczenia odbiorcy paliwa". Niestety nie działa ono wstecz i gazownia je uwzględni w rozliczeniach od dnia otrzymania.

Zaległą akcyzę należy więc wykazać i zapłacić samodzielnie. Oznacza to, że firma powinna przesłać do UC zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) oraz deklaracje akcyzowe (AKC-4) za każdy miesiąc nienależnego zwolnienia. Do każdej deklaracji trzeba dołączyć AKC-L, w którym (na podstawie ilości gigadżuli gazu) wykazuje się kwotę akcyzy.

Ponieważ termin złożenia deklaracji mija 25. dnia następnego miesiąca po powstaniu obowiązku podatkowego, a rejestracja do podatku akcyzowego musi nastąpić przed - do tych dokumentów warto dołączyć tzw. "czynny żal" pozwalający uniknąć konsekwencji karno-skarbowych.

Akcyza od wyrobów gazowych - schemat postępowania

1. Sprawdzić faktury za paliwo gazowe (od listopada 2013 r. do dnia dzisiejszego) oraz "Oświadczenie nabywcy paliwa gazowego".

2. Jeżeli na fakturach widnieje zwolnienie z akcyzy - sprawdzić jego zasadność, pamiętając, że bardzo trudno jest spełnić kryteria zwolnienia.

3. Jeżeli zwolnienie lub stawka "0" są nienależne, skorygować "Oświadczenie".

4. Wysłać do właściwego urzędu celnego zgłoszenie rejestracyjne do celów podatku akcyzowego (AKC-Z), skorygowane deklaracje akcyzowe (AKC-4) z wykazaną poprawną stawką akcyzy.

5. W celu uniknięcia konsekwencji karno- -skarbowych do powyższych dokumentów dołączyć "czynny żal".
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Akcyza”
System sent

Od 1.04.2020 sprzedaż i zakup paliw opałowych na nowych zasadach

Kończy się okres przejściowy dla handlu olejami opałowymi. Bez dokonania elektronicznego zgłoszenia AKC-RU nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych ani ich zakup z obniżoną stawką akcyzy.

Dotyczy to również osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nowe zasady wprowadzono już od września 2019. Jednak do końca marca 2020 trwa okres przejściowy, w którym możliwe były sprzedaż i zakup paliwa opałowego na dotychczasowych zasadach (dotyczy to warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe i zasad przewozu tych wyrobów), bez dokonywania zgłoszenia. W tym czasie można było pobierać i składać oświadczenia – w postaci papierowej – o przeznaczeniu tych paliw.

Podatkowe skutki brexitu

VAT, akcyza i cła w handlu z Wielką Brytanią bez zmian do końca 2020

Od 1.02.2020 Wielka Brytania przestała być członkiem UE. Do końca roku będzie jednak nadal traktowana jak państwo członkowskie.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, umowa wyjścia przewiduje okres przejściowy do 31.12.2020. Zakłada on utrzymanie relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli do końca 2020 przyszłe relacje między UE a Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane, to od 1.01.2021 konsekwencje będą podobne do „bezumownego brexitu”. Nastąpi m.in. wprowadzenie ceł i kontroli celnych (jak dla krajów spoza UE), zmiany w zasadach rozliczania VAT i akcyzy.

Akcyza

Podnajem auta niezarejestrowanego w Polsce obciążony akcyzą

Podnajem niezarejestrowanych w kraju samochodów osobowych oznacza ich użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zatem podlega opodatkowaniu akcyzą.
Akcyza

Dokumenty e-DD nieobowiązkowe jeszcze przez rok

Od 1.01.2019 obowiązuje elektroniczne monitorowanie w systemie EMCS PL 2 dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych zerową stawką. Do końca roku przedsiębiorcy mogą jednak nadal stosować przy przemieszczeniu ww. wyrobów dotychczasowy papierowy dokument dostawy zamiast elektronicznego (e-DD).

Od nowego roku – na mocy ustawy z 20.07.2018 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (DzU poz. 1697) – co do zasady wskazane wyroby akcyzowe mogą zostać nabyte bez podatku, jeżeli podmiot wysyłający wygeneruje elektroniczny dokument dostawy (e-DD), a odbierający – raport odbioru w systemie EMCS PL 2.

Skutki reformy KAS

Zmiany w akcyzie od 1.03.2017

Deklaracje na podatek akcyzowy należy kierować do właściwego miejscowo US. Kwoty podatku akcyzowego, przedpłaty akcyzy, wpłaty dzienne i związane ze znakami akcyzy powinny być uiszczane na rachunek US w Nowym Targu, którego terytorialny zasięg działania obejmuje cały kraj.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....