Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • RM – Rada Ministrów

Więcej uprawnionych do „starej” ulgi

Od 16.12.2020 więcej przedsiębiorców zyskało prawo do branżowego zwolnienia ze składek za lipiec–wrzesień 2020. Muszą łącznie spełnić poniższe warunki:

 • w dniu złożenia wniosku o zwolnienie:
  • prowadzić przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 kodami: 49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski nigdzie niesklasyfikowany), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 59.11.Z, 59.12.Z i 59.13.Z (produkcja, postprodukcja i dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych), 59.14.Z (projekcja filmów), 59.20.Z (nagrania dźwiękowe i muzyczne), 71.11.Z (działalność w zakresie architektury), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr nigdzie niesklasyfikowane), 79.12.Z (organizatorzy turystyki), 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni), 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów), 90.01.Z i 90.02.Z (wystawianie przedstawień artystycznych i ich wspomaganie), 90.03.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza), 90.04.Z (obiekty kulturalne), 93.11.Z (obiekty sportowe), 93.29.A (pokoje zagadek, domy strachów i inne formy rozrywki lub rekreacji w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B i 93.29.Z (pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana), albo
  • prowadzić muzeum niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji i wpisane do wykazu muzeów, albo
  • świadczyć usługi na rzecz muzeów oznaczone kodami: 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni), 85.51.Z (pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.59.Z (pozostałe pozaszkolne formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane), 85.60.Z (wspomaganie edukacji),
 • zgłosić się jako płatnik składek do 30.06.2020,
 • osiągnąć z DG w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przychód w rozumieniu przepisów podatkowych niższy co najmniej o 75% w porównaniu do uzyskanego w analogicznym miesiącu kalendarzowym 2019,
 • wykazać składki objęte ulgą w deklaracjach rozliczeniowych i raportach imiennych za ten okres i złożyć te dokumenty najpóźniej do 31.10.2020, chyba że dany płatnik jest zwolniony z ich składania,
 • złożyć elektroniczny wniosek o zwolnienie (RDZ-B) najpóźniej do 30.11.2020 (RM przedłuży ten termin w rozporządzeniu), a w przypadku płatnika prowadzącego w dniu zgłoszenia wniosku przeważającą działalność sygnowaną kodami 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) i 79.12.Z (organizatorzy turystyki) – najpóźniej do 15.01.2021.

Przedsiębiorca, który spełnił wymogi, jest zwolniony z obowiązku opłacania ww. składek za okres od 1 lipca do 30 września 2020, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres najpóźniej do 31.10.2020 (zmieniony art. 31zo ust. 8, art. 31 zp i art. 31zq specustawy). Opłacone już należności podlegają zwrotowi (zmiana art. 31zo ust. 9 specustawy), poczynając od 30.12.2020.

Informacje o rozstrzygnięciu wniosku ZUS prześle pocztą lub na PUE ZUS. W razie decyzji odmownej można się odwołać do prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Od negatywnej decyzji prezesa ZUS służy skarga do sądu w ciągu 30 dni od jej doręczenia.

Ulga listopadowa

Najbardziej poszkodowanym przez drugą falę pandemii tarcza 6.0 oferuje z kolei od 30.12.2020 abolicję składkową za listopad 2020. Firma, która chce z niej skorzystać, musi spełnić łącznie poniższe wymogi:

 • prowadzić 30.09.2020 przeważającą DG oznaczoną – według PKD 2007 – kodami wymienionymi w tabeli albo kodem 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, nigdzie nieskalsyfikowana (bada się przy tym treść wpisu do rejestru REGON z 30.09.2020),
 • zgłosić się jako płatnik składek do 30.06.2020,
 • osiągnąć z DG w listopadzie 2020 przychód w rozumieniu przepisów podatkowych niższy co najmniej o 40% w porównaniu do uzyskanego w listopadzie 2019,
 • wykazać składki objęte ulgą w deklaracji rozliczeniowej i raportach imiennych za ten okres, przesłanych najpóźniej do 31.12.2020, chyba że płatnik jest zwolniony z ich składania,
 • złożyć elektroniczny wniosek (RDZ-B6) o zwolnienie – za pośrednictwem PUE ZUS od 30.12.2020 i najpóźniej do 31.01.2021.

Kody działalności

Kod Objaśnienie kodu/kodów
47.71.Z, 47.72.Z sprzedaż detaliczna odzieży/obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tekstylnych, tytoniowych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z restauracje, inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie posiłków
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z, 59.14.Z nagrania dźwiękowe i muzyczne oraz projekcja filmów
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.59.A pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych/edukacji artystycznej/nauki jazdy i pilotażu/pozostałe formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane/nauka języków obcych
86.10.Z świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym
86.90.A, 86.90.D fizjoterapeuci/działalność paramedyczna
90.01.Z, 90.02.Z wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie takiej działalności
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z, 91.02.Z obiekty kulturalne/sportowe/służące poprawie kondycji fizycznej/usługi związane z poprawą kondycji fizycznej/pozostała działalność związana ze sportem/muzea
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z wesołe miasteczka i parki rozrywki/pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz inna rozrywka/pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

Abolicja to pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną, którą przedsiębiorca otrzyma, jeśli 31.12.2019 i w dniu złożenia wniosku nie był w trudnej sytuacji. We wniosku RDZ-B należy też podać informacje o sytuacji ekonomicznej, a więc czy w tych datach:

 • wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% zarejestrowanego kapitału (spółka akcyjna, z o.o. oraz ska),
 • wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% kapitału według ksiąg spółki (spółka jawna, komandytowa, partnerska oraz cywilna),
 • przedsiębiorca spełniał kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jest nim objęty,
 • otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił, lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal podlega restrukturyzacji,
 • w ciągu ostatnich 2 lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełnia choć jedną z ww. przesłanek.

Podmiot niebędący mikro- lub małym przedsiębiorcą znajduje się w trudnej sytuacji, gdy 31.12.2019 i w dniu złożenia wniosku RDZ-B zalegał ze składkami za okres dłuższy niż 12 mies. Nie dotyczy to podmiotu, który 31.12.2019 i w dniu zgłoszenia wniosku miał zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności i nie podlega ona rozwiązaniu.

Oprócz danych o sytuacji ekonomicznej we wniosku RDZ-B należy podać także: wielkość podmiotu (przedsiębiorca mikro, mały, średni lub inny), powiązanie z innymi przedsiębiorcami, datę utworzenia podmiotu, formę prawną, czy otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłaci, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlega, czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Uprawniony jest zwolniony z obowiązku opłacania ww. składek należnych za okres od 1 do 30 listopada, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, najpóźniej do 31.12.2020 (zmieniony art. 31zo ust. 10, art. 31zq specustawy).

Zwolnienie z opłacania składek też stanowi pomoc publiczną, do której stosuje się zasady opisane w ramce.

W celu przeciwdziałania COVID-19 RM może wskazać w rozporządzeniu okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek inne niż określone w art. 31zo ust. 1–3 specustawy, dla wszystkich albo dla niektórych płatników bądź objąć nim inne podmioty. Może także określić inne warunki ulgi.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Badania okresowe

Opieka zdrowotna nad pracownikami w czasie pandemii

Przedłużono zawieszenie obowiązku sporządzania niektórych badań profilaktycznych pracowników oraz umożliwiono przedsiębiorcom poczynienie pewnych oszczędności w tym zakresie.

Wiążące od 16.12.2020 zmiany – wynikające z nowelizacji 9.12.2020 do specustawy (DzU poz. 2255, tzw. tarcza 6.0) – zmierzają do uregulowania opieki profilaktycznej nad pracownikami w trakcie przedłużającej się pandemii.

PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?
Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Koronawirus

Tarcza 6.0 – na jakie wsparcie mogą liczyć zleceniobiorcy i inni wykonawcy cywilnoprawni

Jednorazowe postojowe i 4-miesięczna abolicja składek ZUS to pomoc dla wykonawców utrzymujących się m.in. z działalności artystycznej czy architektonicznej.

Opisaną pomoc tarcza 6.0 (najnowsza nowelizacja specustawy z 9.12.2020, DzU poz. 2255) adresuje do osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło, zlecenia oraz innej nienazwanej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, osiągających ze wskazanych umów przychody z tytułu:

Koronawirus

Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii

Pracodawcy z branż artystycznej, turystycznej, gastronomicznej i innych objętych pomocą antykryzysową mogą już składać wnioski o świadczenia na ochronę miejsc pracy do dyrektora WUP właściwego według miejsca swojej siedziby.

Pomoc tę wprowadza tzw. tarcza 6.0 nazywana branżową, czyli nowelizacja z 9.12.2020 kilku ustaw, w tym o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 2255), która w tym zakresie wchodzi w życie 19.12.2020. Oprócz tego dokonuje ona korekt w dotychczasowym systemie dofinansowań płacowych przysługujących na mocy specustawy.

PIT i CIT

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przedłużone na 2021

Przedsiębiorcy nie zapłacą w przyszłym roku podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego) – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Chodzi o podatek należny na podstawie art. 30g updof i art. 24b updop m.in. od właścicieli hoteli, magazynów, centrów handlowych i innych budynków przeznaczonych na wynajem. Zwolnienie, zapisane w art. 52pa updof i art. 38ha updop w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa, wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24.06.2020.

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

Prawo pracy

Kryzysowe porozumienie ważniejsze od warunków angażu

W ramach porozumienia z reprezentantami pracowników spółka (sieć hurtowni) ograniczyła niektórym pracownikom od września do końca grudnia 2020 wymiar czasu pracy o 20% i wynagrodzenia o 5% (zgodnie z art. 15gb specustawy). Okresowa umowa o pracę pracownicy, którą objęły obniżki, uległa rozwiązaniu z końcem października 2020. Była zatrudniona na pełnym etacie i według umowy dostawała 4500 zł brutto miesięcznej pensji (po obniżce 4275 zł). Zadowolony z niej pracodawca zatrudnił ją na stałe już od listopada, na dotychczasowych warunkach.
Czy w nowym, bezterminowym angażu powinien wskazać tymczasowe warunki pracy i płacy obowiązujące na mocy porozumienia (4/5 etatu, płaca 4275 zł brutto), by potem od 1.01.2021 dokonać jego zmiany? A może należało podać poprzednie zasady zatrudnienia (pełny etat, pensja 4500 zł brutto), zastrzegając, że przez listopad i grudzień obowiązują standardy z porozumienia?

Niższy wymiar etatu i wynagrodzenie pracownicy obowiązują z mocy samego porozumienia zawartego na mocy tzw. specustawy, czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842). Nie trzeba ich wpisywać do umowy o pracę. W konsekwencji w nowej umowie należało podać wymiar czasu pracy i wynagrodzenie, jakie wiązałyby kobietę, gdyby nie została objęta ograniczonym wymiarem w tym trybie i obniżką pensji.

CIT i PIT

Dopłaty do wynagrodzeń związane ze spadkiem obrotów z powodu COVID-19 są przychodem pracodawcy

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jest przychodem do opodatkowania. Pensje i składki ZUS pokryte dopłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji KIS z 9.11.2020 (0114-KDIP2-1.4010.326.2020.1.KS). Chodziło o środki przyznane przez wojewódzki urząd pracy na podstawie art. 15gg ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842), na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych:

Rachunkowość

Inwentaryzacja w czasie pandemii COVID-19 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ryzyko epidemiczne tylko w wyjątkowych przypadkach może uzasadniać odstąpienie od przeprowadzenia spisu z natury i zastosowanie w zamian metody weryfikacji.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów zamieszczonej na stronie internetowej www.gov.pl (zakładka Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19).

ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wznowienie wypłaty od 9.11.2020

Rodzice otrzymają świadczenie należne za okres zamknięcia placówek, do których uczęszcza dziecko do 8 lat lub dziecko starsze z orzeczoną niepełnosprawnością.

Od 9.11.2020 do 29.11.2020 ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem do 8 lat w przypadku:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....