Abolicja składkowa także dla średnich pracodawców

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Tarcza antykryzysowa 2.0 znacznie rozszerzyła zakres 3-miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Objęło ono nowe grupy płatników. Jednak ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, nie zapłacą jedynie połowy należnych składek.

Wynika tak ze znowelizowanych od 18.04.2020 art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza antykryzysowa 2.0).

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych

Obecnie zwolnienie obejmuje 100 lub 50% należnych i nieopłaconych za marzec, kwiecień i maj 2020 składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, Fundusz Solidarnościowy i FEP za płatnika i zatrudniane osoby, pod warunkiem ich wykazania w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych za wskazane okresy.

Jaka ulga dla pracodawców

Dotychczas pełna (100%) ulga przysługiwała jedynie małym płatnikom składek, zarejestrowanym w ZUS przed 1.02.2020 i zgłaszającym na 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych od 1 osoby do 9 osób. Po ostatnich zmianach należy się ona (też w pełnym wymiarze) kolejnym małym pracodawcom, którzy jako płatnicy składek zgłosili się:

 • w lutym 2020 i na 31.03.2020 wykazali się wymaganą liczbą osób zgłoszonych,
 • w marcu 2020 i na 30.04.2020 wykazali się wymaganą liczbą osób zgłoszonych.

Dodatkowo zwolnienie z 50% nieuregulowanych składek zostało przyznane średnim płatnikom, zatrudniającym od 10 do 49 osób, którzy spełniają ww. warunki co do terminu zgłoszenia jako płatnik składek i liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień.

Reasumując: mali (od 1 do 9 zatrudnionych) i średni (od 10 do 49 zatrudnionych) płatnicy skorzystają ze zwolnienia składkowego (odpowiednio 100 i 50% składek), jeśli łącznie spełnią poniższe warunki:

 • byli przed 1.02.2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 29.02.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób do ubezpieczeń społecznych albo byli w lutym 2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 31.03.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób, albo też byli w marcu 2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 30.04.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób,
 • nie opłacą składek za marzec, kwiecień i maj 2020 (wyjątek określa art. 113 tarczy 2.0, zgodnie z którym zwolnienie z obowiązku opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 obowiązuje także, gdy zostały one opłacone; rozszerzenie zwolnienia jest skutkiem tego, że nowe rozwiązania tarczy 2.0 weszły w życie już po terminie opłacenia składek za marzec; opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 usus),
 • składki wykażą w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych za te okresy, byle nie później niż do 30.06.2020,
 • zgłoszą do ZUS wniosek najpóźniej do 30.06.2020.

Po zmianach w liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Spółdzielnie socjalne

Tarcza 2.0 całkowicie zwolniła spółdzielnie socjalne z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020, ujętych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, jeżeli były zgłoszone w ZUS jako płatnik składek przed 1.04.2020, bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Lista płac za pracobiorców

Wynagrodzenie należne do wypłaty pracownikowi czy zleceniobiorcy ustala się podczas epidemii tak jak do tej pory – płatnik pobiera z wynagrodzenia brutto pełne składki na ubezpieczenia społeczne (13,71% pracownikowi i ew. 11,26% zleceniobiorcy) oraz zdrowotne (9%), lecz nie odprowadza ich do ZUS (zachowując dla siebie). Jednocześnie płatnik nie przekazuje do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne (przy założeniu stopy składki wypadkowej 2% jest to 18,26% podstawy wymiaru) i inne fundusze, w części pokrywanej przez siebie.

Zatrzymanie składek przez płatnika nie wpływa na zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania wynagrodzeń na liście płac. Nadal więc:

 • przychód pracownika/zleceniobiorcy pomniejsza się o składki społeczne pobrane z jego środków, bo odpowiednio art. 32 ust. 2 (zakłady pracy) i art. 41 ust. 1 updof (zleceniodawcy) mówią o składkach na ubezpieczenia społeczne pobranych przez płatników, nie wymagając ich odprowadzenia do ZUS,
 • zaliczkę na PIT pomniejsza się o część składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, ponieważ odpowiednio w art. 32 ust. 3b i art. 41 ust. 1a updof mowa jest o składce zdrowotnej pobranej przez płatnika ze środków podatnika.

Na uldze przysługującej płatnikowi nie stracą również zatrudnieni, gdyż za okres zwolnienia zachowają prawo do świadczeń chorobowych i zasiłków oraz do świadczeń zdrowotnych. Ponadto za ten czas nieopłacone składki i tak zostaną zapisane na ich kontach ubezpieczonych w ZUS, bo następuje to na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (art. 40 ust. 1 pkt 1 usus).

Nieopłacone do ZUS składki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników

Tarcza 2.0. przyznała zwolnienie ze 100% składek za marzec–maj 2020 tym osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które zgłosiły się jako płatnicy składek przed 1.04.2020 (a nie przed 1.02.2020, jak dotychczas). Pozostałe przesłanki zwolnienia pozostały bez zmian. Są to:

1) posiadanie statusu osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 usus, czyli osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Pp i przepisów szczególnych (z wyjątkiem osoby korzystającej z tzw. ulgi na start przez pierwsze 6 mies. działalności, zgodnie z art. 18 ust. 1 Pp); twórcy i artysty; osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu – w rozumieniu uzpd lub skutkującą powstaniem przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu updof, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

2) opłacanie składek wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

3) uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek, przychodu z działalności gospodarczej nie wyższego niż 15 681 zł (jeśli ktoś ubiega się o zwolnienie począwszy od marca, to w limicie tym musi się mieścić przychód osiągnięty w marcu 2020),

4) złożenie do ZUS wniosku najpóźniej do 30.06.2020,

5) przesłanie deklaracji rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 najpóźniej do 30.06.2020, chyba że płatnik nie ma takiego obowiązku (standardowo indywidualni przedsiębiorcy podlegają zwolnieniu z obowiązku comiesięcznego przekazywania deklaracji rozliczeniowych).

Zwolnienie obejmuje składki naliczone od obowiązującej przedsiębiorcę najniższej podstawy wymiaru składek. Podczas trwania abolicji składkowej zachowuje on prawo do świadczeń zdrowotnych oraz z ubezpieczenia społecznego (do zasiłków), jeśli 1.02.2020 podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto, jeśli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak opłacone.

Wniosek „po staremu”

Formalności związane z uzyskaniem zwolnienia składkowego nie uległy zmianie. Przypomnijmy, że wniosek RDZ można złożyć do ZUS drogą elektroniczną przez PUE ZUS (także za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty). Zawiera on: dane płatnika; oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że przychód uzyskany w pierwszym miesiącu wnioskowanego zwolnienia nie przekroczył kwoty 15 681 zł; resztę danych niezbędnych do umorzenia składek; o otrzymanej innej pomocy rekompensującej straty z powodu COVID-19 (zwolnienie składkowe to pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji z 19.03.2020 – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, DzUrz UE C 91I z 20.03.2020); podpis.

ZUS przyznaje ulgę najpóźniej w ciągu 30 dni od przesłania deklaracji rozliczeniowej lub raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku, a przedsiębiorcom zgłaszającym do ubezpieczeń tylko siebie – od terminu, do którego powinni opłacić składki za ostatni miesiąc podany we wniosku. Odmowa zwolnienia wymaga wydania decyzji, od której przysługuje prawo złożenia wniosku do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Bez przychodów z umorzenia

ZUS realizuje zwolnienie składkowe w trybie umorzenia składek. Tarcza 2.0 skorygowała również oczywistą „niedoróbkę” legislacyjną – zgodnie ze zmienionym art. 31zx specustawy uzyskana przez przedsiębiorcę korzyść z tego tytułu nie stanowi przychodu zarówno w rozumieniu updof, jak i updop (dotychczas przepis ten wymieniał jedynie updof).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - ZUS”
Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Mariusz Sobkowiak
Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Koronawirus

Ulgi w składkach ZUS – sposób ujęcia w księgach

Jak zaksięgować przysługującą nam – z uwagi na skutki pandemii koronawirusa – ulgę w składkach ZUS? Jesteśmy spółką zgłaszającą do ubezpieczeń powyżej 9 osób.

Składki ZUS obciążające pracodawcę i pracowników nalicza się i deklaruje w pierwotnej wysokości. Są one księgowane jak dotychczas (jakby ulga nie przysługiwała):


Koronawirus

Bez odsetek od składek począwszy od stycznia 2020

Magdalena Januszewska
Płatnicy, którzy nie odprowadzili składek na czas, mogą wnioskować o darowanie odsetek, powołując się na trudności wywołane epidemią.

To nowa ulga – obowiązująca od 18.04.2020, ale z mocą wsteczną. Zwolnienie nie jest jednak automatyczne, bo wymaga złożenia wniosku. Poza tym zależy od uznania ZUS.


Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Renata Majewska
Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Koronawirus

ZUS nie zwolni z już opłaconych składek

Krzysztof Tandecki
Jeśli w związku z epidemią złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec–maj 2020, a ZUS na wydanie decyzji o uldze ma czas do końca czerwca, to czy mogę w tych miesiącach nie płacić składek? Czy też muszę je zapłacić, a potem zostaną umorzone? Co jeśli ich nie zapłacę, uznając, że wniosek zostanie przyjęty, a ostatecznie ZUS odmówi?

Wniosek ws. zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 (lub za mniej miesięcy z tego przedziału czasowego) należy złożyć w ZUS do 30.06.2020. Płatnik powinien też złożyć dokumenty rozliczeniowe za te miesiące, chyba że nie ma takiego obowiązku (jak np. osoba prowadząca jednoosobową działalność, opłacająca składki tylko za siebie od najniższej podstawy wymiaru).


Koronawirus

Antykryzysowe zwolnienie od składek ZUS należnych za pracowników a koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
Jak po uzyskaniu zwolnienia z ZUS – w ramach tarczy antykryzysowej – rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie brutto za miesiące objęte zwolnieniem oraz składki ZUS, które powinien opłacić pracodawca? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, tak jak dotychczas?

Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast wynagrodzenie brutto stanowi taki koszt – także, jak się wydaje, w części odpowiadającej składkom ZUS i składce zdrowotnej, które finansuje pracownik.


Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska
Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.


Koronawirus

Tarcza antykryzysowa – dla kogo zwolnienie ze składek ZUS na 3 mies.

Krzysztof Tandecki
Samozatrudniony oraz przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020. Warunkiem jest złożenie wniosku o zwolnienie z tego obowiązku.

Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1.02.2020. Te dwie grupy uprawnionych będą jednak musiały spełnić nieco inne warunki.


Koronawirus

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności firmy

Krzysztof Tandecki
Osoba, która straci pracę albo zawiesi bądź zlikwiduje działalność, powinna pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym – swoim i członków rodziny. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii.

Jeśli pracownik, zleceniobiorca czy przedsiębiorca traci źródło zarobkowania, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W tym samym terminie z ubezpieczenia zdrowotnego zostają też wyrejestrowane osoby, które zgłosił do tego ubezpieczenia jako członków swojej rodziny. W takiej sytuacji zarówno ubezpieczony, jak i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.


Koronawirus

Uproszczony wniosek dla ubiegających się o odroczenie składek ZUS

ZUS zdecydował, że odroczenie płatności składek nie stanowi pomocy publicznej i przygotował uproszczony wniosek dla przedsiębiorców ubiegających się o tę formę wsparcia.

Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.


Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....