Abolicja składkowa objęła więcej firm

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Tarcze antykryzysowe 2.0 i 3.0 znacznie rozszerzyły zakres zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Objęło ono nowe grupy płatników. Jednak ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, nie zapłacą jedynie połowy należnych składek.

Wynika tak ze znowelizowanych art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wynikają z ustaw:

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Pp – Prawo przedsiębiorców
 • z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza 2.0); przepisy te weszły w życie 18.04.2020,
 • z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875; dalej tarcza antykryzysowa 3.0); te regulacje weszły w życie 16.05.2020.

Jaka ulga dla pracodawców

Obecnie zwolnienie obejmuje 100 lub 50% należnych i nieopłaconych za marzec, kwiecień i maj 2020 składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FS i FEP za płatnika i zatrudniane osoby, pod warunkiem ich wykazania w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych za wskazane okresy.

Przed zmianą pełna (100%) ulga przysługiwała jedynie małym płatnikom składek, zarejestrowanym w ZUS przed 1.02.2020 i zgłaszającym na 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych od 1 osoby do 9 osób. Po ostatnich zmianach należy się ona (też w pełnym wymiarze) kolejnym małym pracodawcom, którzy jako płatnicy składek zgłosili się:

 • w lutym 2020 i na 31.03.2020 wykazali się wymaganą liczbą osób zgłoszonych,
 • w marcu 2020 i na 30.04.2020 wykazali się wymaganą liczbą osób zgłoszonych.

Dodatkowo zwolnienie z 50% nieuregulowanych składek zostało przyznane średnim płatnikom, zatrudniającym od 10 do 49 osób, którzy spełniają ww. warunki co do terminu zgłoszenia jako płatnik składek i liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień.

Reasumując: mali (od 1 do 9 zatrudnionych) i średni (od 10 do 49 zatrudnionych) płatnicy skorzystają ze zwolnienia składkowego (odpowiednio 100 i 50% składek), jeśli łącznie spełnią poniższe warunki:

 • byli przed 1.02.2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 29.02.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób do ubezpieczeń społecznych albo byli w lutym 2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 31.03.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób, albo też byli w marcu 2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 30.04.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób,
 • nie opłacą składek za marzec, kwiecień i maj 2020 (wyjątek określa art. 113 tarczy 2.0, zgodnie z którym zwolnienie z obowiązku opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 obowiązuje także, gdy zostały one opłacone; rozszerzenie zwolnienia jest skutkiem tego, że nowe rozwiązania tarczy 2.0 weszły w życie już po terminie opłacenia składek za marzec; opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 usus),
 • wykażą składki w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych za te okresy, byle nie później niż do 30.06.2020,
 • zgłoszą do ZUS wniosek najpóźniej do 30.06.2020.

Po zmianach w liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

W tarczy antykryzysowej 3.0 doprecyzowano, że jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, przysługuje mu zwolnienie ze składek opłacanych też za nich.

Spółdzielnie socjalne

Tarcza 2.0 całkowicie zwolniła spółdzielnie socjalne z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020, ujętych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, jeżeli były zgłoszone w ZUS jako płatnik składek przed 1.04.2020, bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Lista płac za pracobiorców

Wynagrodzenie należne do wypłaty pracownikowi czy zleceniobiorcy ustala się podczas epidemii tak jak do tej pory – płatnik pobiera z wynagrodzenia brutto pełne składki na ubezpieczenia społeczne (13,71% pracownikowi i ew. 11,26% zleceniobiorcy) oraz zdrowotne (9%), lecz nie odprowadza ich do ZUS (zachowując dla siebie). Jednocześnie płatnik nie przekazuje do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne (przy założeniu stopy składki wypadkowej 2% jest to 18,26% podstawy wymiaru) i inne fundusze, w części pokrywanej przez siebie.

Zatrzymanie składek przez płatnika nie wpływa na zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania wynagrodzeń na liście płac. Nadal więc:

 • przychód pracownika/zleceniobiorcy pomniejsza się o składki społeczne pobrane z jego środków, bo odpowiednio art. 32 ust. 2 (zakłady pracy) i art. 41 ust. 1 updof (zleceniodawcy) mówią o składkach na ubezpieczenia społeczne pobranych przez płatników, nie wymagając ich odprowadzenia do ZUS,
 • zaliczkę na PIT pomniejsza się o część składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, ponieważ odpowiednio w art. 32 ust. 3b i art. 41 ust. 1a updof mowa jest o składce zdrowotnej pobranej przez płatnika ze środków podatnika.

Na uldze przysługującej płatnikowi nie stracą również zatrudnieni, gdyż za okres zwolnienia zachowają prawo do świadczeń chorobowych i zasiłków oraz do świadczeń zdrowotnych. Ponadto za ten czas nieopłacone składki i tak zostaną zapisane na ich kontach ubezpieczonych w ZUS, bo następuje to na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (art. 40 ust. 1 pkt 1 usus).

Nieopłacone do ZUS składki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników

Tarcza 2.0 przyznała zwolnienie ze 100% składek za marzec–maj 2020 tym osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które zgłosiły się jako płatnicy składek przed 1.04.2020 (a nie przed 1.02.2020, jak dotychczas).

Jedną z przesłanek zwolnienia jest uzyskanie – w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek – przychodu z działalności gospodarczej nie wyższego niż 15 681 zł (jeśli ktoś ubiega się o zwolnienie począwszy od marca, to w limicie tym musi się mieścić przychód osiągnięty w marcu 2020).

Zgodnie z tarczą antykryzysową 3.0 zwolnienie za 2 mies. (kwiecień i maj 2020) przysługuje także indywidualnym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1.04.2020 oraz jednocześnie uzyskany w pierwszym miesiącu, za jaki złożyli wniosek:

 • przychód – przekroczył wskazany limit i
 • dochód – nie był wyższy od 7000 zł (art. 31zo ust. 2a specustawy).

Warunkiem zwolnienia jest posiadanie statusu osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 usus, czyli osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Pp i przepisów szczególnych; twórcy i artysty; osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu – w rozumieniu uzpd lub skutkującą powstaniem przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu updof, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Zwolnienie nie obejmowało więc osób korzystających z tzw. ulgi na start przez pierwsze 6 mies. działalności (zgodnie z art. 18 ust. 1 Pp), które w tym czasie opłacają jedynie składki zdrowotne. Zgodnie z tarczą antykryzysową 3.0 skorzystają one z abolicji składkowej w odniesieniu do składek zdrowotnych za kwiecień i maj 2020, jeżeli prowadziły działalność przed 1.04.2020 oraz przychód uzyskany z niej w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek:

 • nie przekroczył 15 681 zł, albo
 • przekroczył ten limit, ale jednocześnie dochód osiągnięty w pierwszym miesiącu, za jaki zgłosiły wniosek, nie był wyższy od 7000 zł (art. 31zo ust. 2b specustawy).

UWAGA! Nowe grupy płatników uprawnionych do abolicji na mocy tarczy antykryzysowej 3.0 skorzystają z niej także, gdy opłacili już składki za kwiecień i maj 2020. Należności te podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 usus (art. 69 tarczy 3.0). Płatnicy muszą złożyć w tym celu wniosek.

Pozostałe przesłanki zwolnienia dla przedsiębiorców pozostały bez zmian. Są to:

1) opłacanie składek wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

2) złożenie do ZUS wniosku najpóźniej do 30.06.2020,

3) przesłanie deklaracji rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 najpóźniej do 30.06.2020, chyba że płatnik nie ma takiego obowiązku (standardowo indywidualni przedsiębiorcy podlegają zwolnieniu z obowiązku comiesięcznego przekazywania deklaracji rozliczeniowych).

Zwolnienie obejmuje składki naliczone od obowiązującej przedsiębiorcę najniższej podstawy wymiaru składek. Podczas trwania abolicji składkowej zachowuje on prawo do świadczeń zdrowotnych oraz z ubezpieczenia społecznego (do zasiłków), jeśli 1.02.2020 podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto, jeśli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak opłacone.

Wniosek z drobnymi korektami

Formalności związane z uzyskaniem zwolnienia składkowego uległy zmianom dostosowawczym do tarczy antykryzysowej 3.0. Przypomnijmy, że wniosek RDZ można złożyć do ZUS drogą elektroniczną przez PUE ZUS (także za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty). Zawiera on:

 • dane płatnika;
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że przychód uzyskany w pierwszym miesiącu wnioskowanego zwolnienia nie przekroczył kwoty 15 681 zł;
 • w przypadku płatników nowo uprawnionych – oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o uzyskaniu z działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek, przychodu wyższego od podanej kwoty i dochodu nie większego od 7000 zł;
 • resztę danych niezbędnych do umorzenia składek;
 • informację o otrzymanej innej pomocy rekompensującej straty z powodu COVID-19 (zwolnienie składkowe to pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji z 19.03.2020 – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, DzUrz UE C 91I z 20.03.2020);
 • podpis.

ZUS przyznaje ulgę najpóźniej w ciągu 30 dni od przesłania deklaracji rozliczeniowej lub raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku, a przedsiębiorcom zgłaszającym do ubezpieczeń tylko siebie – od terminu, do którego powinni opłacić składki za ostatni miesiąc podany we wniosku. Odmowa zwolnienia wymaga wydania decyzji, od której przysługuje prawo złożenia wniosku do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Bez przychodów z umorzenia

ZUS realizuje zwolnienie składkowe w trybie umorzenia składek. Tarcza 2.0 skorygowała również oczywistą „niedoróbkę” legislacyjną – zgodnie ze zmienionym art. 31zx specustawy uzyskana przez przedsiębiorcę korzyść z tego tytułu nie stanowi przychodu zarówno w rozumieniu updof, jak i updop (dotychczas przepis ten wymieniał jedynie updof).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Kasy fiskalne

MF wyjaśnił, jak skorygować błędny NIP na paragonie

Krzysztof Hałub
Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) wystawiony przez kasę rejestrującą z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. Brak jest uzasadnienia, aby w takim przypadku podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkową fakturą.

Wydarzenie adresowane jest między innymi do właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych realizowany wspólnie przez Audyt Partner Sp. z o.o. i Targi Kielce jest konkretną odpowiedzią na zapotrzebowanie branży związanej z finansami i rachunkowością. To jedyne wydarzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.


Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej pensji od 1.01.2021

Izabela Nowacka
W przyszłym roku pracownicy zarobią nie mniej niż 2800 zł/mies., a zleceniobiorcy co najmniej 18,30 zł/godz.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu RM.

rzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.


ZUS

Preferencyjne składki dla początkujących przedsiębiorców w 2021

Izabela Nowacka
Od nowego roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – wyniesie 840 zł.

Wydarzenie adresowane jest między innymi do właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych realizowany wspólnie przez Audyt Partner Sp. z o.o. i Targi Kielce jest konkretną odpowiedzią na zapotrzebowanie branży związanej z finansami i rachunkowością. To jedyne wydarzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.


VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


Wskaźniki sektorowe

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

Andrzej Niemiec Wanda Skoczylas
Artykuł przedstawia sposób przeprowadzania analizy rozwoju sytuacji finansowej za dłuższy okres, a jednocześnie naświetla różne jej aspekty. Podstawę analizy stanowiły dane przedsiębiorstw z działów reprezentatywnych dla sektorów gospodarki.

Publikacja wskaźników sektorowych przedsiębiorstw za 2018 r. jest w normalnych warunkach – które miejmy nadzieję niebawem znów nastaną – dobrą okazją do oceny w dłuższej perspektywie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i działów, do których one należą. Nie traci też na wartości poznawczej w obecnym, trudnym czasie. Jako analiza oparta na danych rzeczywistych, odpowiednio zweryfikowanych i przetworzonych, pozwala na zbadanie i ocenę siły oddziaływania sytuacji gospodarczej zarówno na przedsiębiorstwa ogółem, jak i na poszczególne, wyodrębnione – zgodnie z klasyfikacją PKD – działy.


Spółki osobowe

Rozliczenie wyniku spółki komandytowej u jej wspólników – aspekty podatkowe i księgowe

Katarzyna Trzpioła
W artykule przedstawiono zasady podziału wyniku spółki komandytowej, opodatkowania zysku i ujęcia go w księgach rachunkowych wspólników ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami prawnymi.

Spółka komandytowa (dalej sp.k.) jest coraz bardziej popularną formą spółki osobowej prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania regulują art. 102–124 Ksh. W sp.k. musi występować co najmniej dwóch wspólników, w tym jeden o statusie komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej zadeklarowanej w umowie sp.k. i mogący ją reprezentować tylko jako pełnomocnik, oraz drugi, mający status komplementariusza, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i prowadzący jej sprawy.


Rachunkowość

Ujęcie i prezentacja dodatkowych kosztów wywołanych pandemią

Jak ująć w księgach rachunkowych i wykazać w sprawozdaniu finansowym naszej jednostki dodatkowe koszty osobowe (np. wynagrodzeń pracowników w okresie kwarantanny lub przestoju) i rzeczowe (np. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących) wywołane pandemią koronawirusa?
Jeszcze kilka lat temu nie miałabym wątpliwości, że są to straty nadzwyczajne spowodowane klęską żywiołową. Obecnie uor (art. 3 ust. 1 pkt 33) rezerwuje tę kategorię dla jednostek sektora finansowego (np. banków, zakładów ubezpieczeń), definiując ją jako „koszty spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia”. W innych jednostkach kategoria strat/zysków nadzwyczajnych nie jest stosowana.

Istotnie. Dyrektywa 2013/34/UE, której postanowienia wdraża do polskiego porządku prawnego uor, nie przewiduje wyodrębniania kategorii zysków (przychodów) i strat (kosztów) nadzwyczajnych. Podobnie zresztą jak MSR/MSSF.


Rachunkowość

Nieodpłatna naprawa samochodu w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Będąc państwową jednostką budżetową, ubezpieczamy swoje samochody w firmie ubezpieczeniowej. W przypadku powstania szkody (np. na skutek wypadku drogowego) koszty jej usunięcia są pokrywane drogą bezgotówkowego rozliczenia. Firma świadcząca usługi serwisowe wycenia szkodę, uzyskuje akceptację ubezpieczyciela, naprawia samochód i przekazuje wycenę do ubezpieczyciela. Zgodnie z umową rozlicza się on bezpośrednio z firmą, która naprawia auto. Jednocześnie firma serwisowa przekazuje fakturę za naprawę do naszej jednostki. Ubezpieczyciel przekazuje nam decyzję o wysokości odszkodowania, a płatność odszkodowania równego wycenie wykonanej usługi przekazuje bezpośrednio do firmy serwisowej.
Czy bezgotówkowe rozliczenie (w ramach ubezpieczenia) ujmuje się analogicznie jak gotówkowe rozliczenie odszkodowania w naszych księgach, a równowartość odszkodowania powinna być przez naszą jednostkę przekazana na dochody budżetu państwa?

Jednostki budżetowe – na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (dalej ufp) – są zaliczane do sektora finansów publicznych. Nie posiadają one osobowości prawnej. Swoje wydatki pokrywają ze środków pieniężnych (tzw. zasilenia) otrzymywanych bezpośrednio z budżetu (w przypadku państwowej jednostki budżetowej z budżetu państwa), natomiast pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa (art. 11 ust. 1 ufp). Oznacza to, że państwowe jednostki budżetowe rozliczają z budżetem państwa odrębnie wydatki i odrębnie dochody, a zatem metodą brutto.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Tomasz Krywan
Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.


Podatki i prawo gospodarcze

Podatek u źródła od zagranicznego zakładu polskiego rezydenta

Aleksander Woźniak
Spółka ma w Niemczech zakład (w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), który na potrzeby swojej działalności kupuje tam usługi reklamowe i badania rynku. Płaci za nie spółka w Polsce, ale ostatecznie, wskutek rozrachunków wewnętrznych, wydatek ten obciąża koszty zakładu.
Czy mimo to należy przy przelewie potrącić w Polsce podatek u źródła? Jeśli tak, to czy wiadomo już, kiedy wejdą w życie zaostrzone przepisy o podatku u źródła, uchwalone w 2018 r.?

Jeżeli zakład wykonuje za granicą rzeczywistą działalność gospodarczą, a kupowane usługi służą tej działalności, to w Polsce nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła. Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 15.04.2020 r. (SP4.8223.1.2020).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....