17 lat funkcjonowania Krajowej Komisji Nadzoru

Władysław Fałowski Dr, biegły rewident, ostatni przewodniczący KKN
Z dniem 1.01.2020 r., wraz z powołaniem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), zakończyła się misja KKN w zakresie nadzoru usług wykonywanych przez biegłych rewidentów.
Poniższy artykuł podsumowuje działalność tego organu PIBR.

Nieco historii

Mocą ustawy z 1991 r. została powołana Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR), samorząd zawodowy zrzeszający biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych (sf) i reprezentujący ich interesy. Nadzór nad samorządem powierzono MF. Do zadań KIBR (art. 21 ust. 1 pkt 5) wpisano m.in. sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich etyki zawodowej.

Pierwsi biegli rewidenci zostali wpisani na listę przez Komisję Papierów Wartościowych w 1992 r.[2] Byli to – zgłaszający taką chęć – dyplomowani biegli księgowi, którzy przeszli odpowiednie szkolenia. I Zjazd Biegłych Rewidentów odbył się w Warszawie w 1992 r. Uczestniczyło w nim 2002 biegłych. Na zjeździe tym uchwalono m.in. tymczasowe zasady etyki biegłych rewidentów, które w 1996 r. Nadzwyczajny Zjazd zastąpił „zasadami etyki”.

Ustawa z 1991 r. wprowadziła jako odrębne organy KIBR – Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego (KRD) i Krajowy Sąd Dyscyplinarny (wybrano je na pierwszym zjeździe). Natomiast zadanie sprawowania nadzoru realizowała Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) za pośrednictwem regionalnych oddziałów, na zasadach kontroli koleżeńskiej.

W początkowym okresie działania samorządu kluczowym zagadnieniem było przeszkolenie wykładowców w zakresie metod rewizji finansowej stosowanych na Zachodzie, którzy następnie przeprowadzali szkolenia biegłych rewidentów poświęcone nowym zasadom funkcjonowania zawodu. Problemem, na który zwracano szczególną uwagę podczas szkolenia, a następnie kontroli, było przejście z formuły „orzeczenia z badania” kończącego się odpowiednią decyzją organów podatkowych na formułę ostatecznej „opinii i raportu” wydawanych przez biegłych rewidentów, działających z ramienia podmiotów uprawnionych.

Inny problem stanowiło przekonanie biegłych rewidentów do potrzeby tworzenia dokumentacji badania i egzekwowania tego obowiązku w ramach procedur kontrolnych.

W 1994 r. dotychczasową ustawę (z 1991 r.) zastąpiła ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie (obowiązywała do 2009 r.). Nie wprowadziła ona istotnych zmian do zasad nadzoru nad wykonywaniem zawodu. Dopiero po IV Zjeździe Biegłych Rewidentów, który odbył się w 1999 r., KRBR powołała Komisję ds. sprawowania nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem etyki zawodowej przez biegłych rewidentów. Przewodniczył jej Tadeusz Pieniążek.

W 2000 r., w ramach nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, nastąpiło wzmocnienie nadzoru sprawowanego przez KIBR. Art. 20 ust. 1 pkt 5 uzyskał następujące brzmienie: do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy (…) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących samorządu biegłych rewidentów i przepisów dotyczących przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Jednocześnie podmioty uprawnione przestały być członkami samorządu, a dla biegłych rewidentów wprowadzono rejestr (ogół biegłych) i listę biegłych uprawnionych do badania sf.

Znowelizowana ustawa (art. 28) przewidziała też powołanie nowego organu samorządu w postaci Krajowej Komisji Nadzoru, którego zadaniem było organizowanie i sprawowanie nadzoru i kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz przestrzeganiem procedur badania (przeglądów) sf przez podmioty uprawnione. Kontrola taka powinna była być przeprowadzana co najmniej raz na 3 lata.

Aby wcielić te zmiany w życie, w 2002 r. zorganizowano Zjazd Nadzwyczajny Biegłych Rewidentów, na którym wybrano pierwszy skład KKN, a także dostosowano dokumenty samorządowe do przepisów znowelizowanej ustawy. KKN działała do końca 2019 r., a jej skład w kolejnych kadencjach przedstawia tabela.

Wyświetlono 13% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....