Spis Artykułów

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Rozdział 2
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rozdział 3
Inwentaryzacja
Rozdział 4
Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
Rozdział 4a
Łączenie się spółek
Rozdział 5
Sprawozdania finansowe jednostki
Rozdział 6
Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych [Skonsolidowane sprawozdania grupy kapitałowej]
Rozdział 7
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Rozdział 8
Ochrona danych
Rozdział 8a
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rozdział 9
Odpowiedzialność karna
Rozdział 10
Przepisy szczególne i przejściowe
Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe
Załącznik nr 1
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
Załącznik nr 2
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków
Załącznik nr 3
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 

Ustawa o rachunkowości

Stan na: 2013-03-11;

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330.)

Ustawa o rachunkowości

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 wrzenia 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.