Rachunkowość - Rewizja

Rewizja

Rewizja finansowa w zmieniającym się otoczeniu – strategiczne wyzwania dla zawodu biegłego rewidenta

Biegli rewidenci stoją przed ogromnymi zmianami. Ugruntowane modele działania przechodzą sprawdzian wiarygodności i muszą być ciągle rozwijane.

Poniższe przemyślenia nie wynikają z naukowego, usystematyzowanego podejścia, ale bazują na wielu zebranych doświadczeniach i dyskusjach przeprowadzonych przez członków zarządu Niemieckiego Instytutu Biegłych Rewidentów (IDW), jak i konsultacjach z radą nadzorczą IDW. Prezentują subiektywną ocenę prawdopodobnych (zarówno tych pożądanych, jak i niechcianych) kierunków rozwoju zawodu, choć nie wyczerpują w pełni tematu. czytaj dalej Rewizja finansowa w zmieniającym się otoczeniu – strategiczne wyzwania dla zawodu biegłego rewidenta

Informacje

Zmiana Kodeksu etyki

Wobec wprowadzenia przez IFAC zmian do Kodeksu etyki, którego przestrzeganie obowiązuje polskich biegłych rewidentów, KRBR – w celu ich wdrożenia – podjęła uchwałę zmieniającą Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów. Zmiany obowiązują od 11.02.2016 r.

Najistotniejsze dotyczą nieświadomego naruszenia zasad kodeksu (określa on szczegółowo procedury, jakie należy wykonać w takiej sytuacji) oraz kwestii związanych z konfliktem interesów (pojęcie to zostało zdefiniowane na nowo). Zmianie uległa też definicja osób sprawujących nadzór (pojęcie to rozszerzono) oraz zespołu realizującego zlecenie (wyłączono z niego audytora wewnętrznego badanej jednostki).

Przewiduje się, że w 2016 r. nastąpią kolejne zmiany Kodeksu etyki.

Dokument znajduje się na stronie internetowej www.kibr.org.pl w zakładce Prawo/Etyka.

W ostatnim numerze Audytora:

Informacje przekazywane przez biegłego rewidenta – ostatnie zmiany

Opracowanie zawiera przegląd ostatnich zmian wprowadzonych do przepisów UE i określających wymogi co do informacji przekazywanych przez biegłego rewidenta. Porównuje te przepisy ze zmianami, jakie nastąpiły w MSB wydawanych przez IAASB i wskazuje obszary, w których te wymogi są równoważne lub się uzupełniają. czytaj dalej Informacje przekazywane przez biegłego rewidenta – ostatnie zmiany

Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były zmiany w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Uczestnicy dyskutowali też o szansach i zagrożeniach dla zawodu biegłego rewidenta.

Obrady koncentrowały się wokół 3 niezwykle istotnych dla sprawozdawczości i rewizji finansowej aktów prawnych UE:
● dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, która uchyliła dyrektywy Rady: 78/660/EWG (czwartą) i 83/349/EWG (siódmą), regulujące sprawozdawczość spółek,
● dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (…),
● rozporządzenia (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Dużo dyskutowano też o MSB, których termin obligatoryjnego stosowania w Polsce jest coraz bliższy. Zaczną one obowiązywać od 2017 r. – dla badań sprawozdań jzp oraz od 2018 r. – dla pozostałych sprawozdań finansowych.
Wiele miejsca poświęcono także raportowaniu niefinansowemu z uwagi na koniczność włączenia do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. czytaj dalej Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej Odpowiedzialność biegłego rewidenta za wykonywanie usług niebędących czynnościami rewizji finansowej

Jesteśmy podmiotem uprawnionym, wykonującym zarówno czynności rewizji finansowej, jak i inne usługi – będące i niebędące czynnościami poświadczającymi, np. prowadzimy usługowo księgi rachunkowe.

Czy przepisy prawa dotyczące biegłych rewidentów rzutują na zakres odpowiedzialności za wykonywane przez nas usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej? czytaj dalej Odpowiedzialność biegłego rewidenta za wykonywanie usług niebędących czynnościami rewizji finansowej

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej KSRF obowiązujące przy badaniu sprawozdań finansowych za nadchodzące okresy sprawozdawcze

Prowadzę podmiot uprawniony (w formie indywidualnej działalności gospodarczej) niewykonujący badań ani przeglądów sprawozdań finansowych jzp. Podejmowałem się funkcji kluczowego biegłego rewidenta przy badaniu sprawozdań finansowych na zlecenie innych podmiotów uprawnionych, w tym badających sprawozdania jzp.

Czy mam obowiązek stosować nowe KSRF (w brzmieniu MSB), począwszy od badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31.12.2016 r. i później, czy też kończące się 31.12.2017 r. i później? czytaj dalej KSRF obowiązujące przy badaniu sprawozdań finansowych za nadchodzące okresy sprawozdawcze

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej KSRF obowiązujące przy przeprowadzaniu przeglądów sprawozdań finansowych

Na zlecenie podmiotów uprawnionych przeprowadzam od kilku lat przeglądy sprawozdań finansowych.

Jakie standardy (KSRF) obowiązują obecnie przy przeprowadzaniu przeglądów i jakie będą wkrótce obowiązywać? czytaj dalej KSRF obowiązujące przy przeprowadzaniu przeglądów sprawozdań finansowych

Z prac Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Luty 2016

Nowy przewodniczący KNA, Stanowisko KIBR wobec nowego projektu założeń ustawy o biegłych rewidentach, Nowe brzemienie art. 65 ustawy o rachunkowości – od kiedy obowiązuje, Komunikat KRBR dotyczący prawa energetycznego, Wysokość opłaty z tytułu nadzoru i wpisu na listę podmiotów uprawnionych w 2016 r., Elektroniczna wersja sprawozdania podmiotu uprawnionego z działalności... czytaj dalej Luty 2016

Inne

Nowe krajowe standardy rewizji finansowej

Na podstawie uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wkrótce stracą moc dotychczas obowiązujące Krajowe Standardy Rewizji Finansowej nr. 1, 2 i 3 oraz zasady kontroli jakości w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Zostaną one zastąpione standardami międzynarodowymi.
Wdrożenie nowych standardów przyniesie wiele korzyści, ale jest też nie lada wyzwaniem dla biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (DzU UE nr L 157 z 9.06.2006 r. – dalej dyrektywa) do wymagania od biegłych rewidentów i firm audytorskich przeprowadzania ustawowych badań sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej przyjętymi przez Komisję Europejską. czytaj dalej Nowe krajowe standardy rewizji finansowej

Procedury i metody badania sprawozdań finansowych oraz ich skuteczność

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Dla realizacji tego celu biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania finansowego polegające na stosowaniu odpowiednich procedur i metod badania. Artykuł przedstawia próbę weryfikacji skuteczności wybranych metod badania wyrywkowego. czytaj dalej Procedury i metody badania sprawozdań finansowych oraz ich skuteczność

Rewizja spraw szczególnych

Powołanie, przez udziałowców mniejszościowych, biegłego rewidenta do wykonania tzw. innych usług poświadczających rodzi wiele problemów fachowych i etycznych.
Przez czynności rewizji finansowej rozumie się, jak wiadomo, w myśl art. 2 pkt 2 ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU nr 77, poz. 647 ze zm. – dalej ustawa o biegłych rewidentach), badanie, przeglądy oraz inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej.1

Ze względu na wymogi ustawy o rachunkowości (art. 64) zdecydowaną większość, wykonywanych przez biegłych rewidentów, czynności rewizji finansowej stanowią badania sprawozdań finansowych. Często zapomina się jednak, że wśród czynności rewizji finansowej, zawierających się w pojęciu „innych usług poświadczających”, znajdują się też czynności wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej Ksh) oraz ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 1382 – dalej ustawa o ofercie publicznej). czytaj dalej Rewizja spraw szczególnych