Rachunkowość - Licencja na program komputerowy – obowiązek podatkowy w VAT
rach_number_s

Licencja na program komputerowy – obowiązek podatkowy w VAT

  • 2017-01-10
  • Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Pytanie:

Spółka z o.o. udziela krajowym odbiorcom (głównie firmom) licencji na wytworzone oprogramowanie własne, a także sprzedaje licencje na oprogramowanie obce (sublicencjonowanie). Umowy licencji (sublicencji) nie przewidują przeniesienia majątkowych praw autorskich do określonych programów komputerowych.

Sprzedaż licencji dokonywana jest z wykorzystaniem różnych modeli biznesowych – np. spółka udziela licencji bezterminowych z jednorazowym terminem płatności określonym z góry, a także licencji terminowych – płatnych jednorazowo z góry bądź okresowo (np. co miesiąc, co kwartał).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w stosunku do tych licencji (sublicencji)?

Odpowiedź:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy więc ustalić moment wykonania usługi. Ustawa o VAT go nie definiuje. Należy przyjąć, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i dacie wykonania usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określony przez obowiązujący przepis prawa, regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług.

W myśl jednak ustawy o VAT usługi przyjmowane częściowo uznaje się za wykonane również w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (art. 19a ust. 2).

Z kolei usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane s

b
rach_number_e

Przeczytaj również: