Rachunkowość - Jednolity Plik Kontrolny w małych i średnich przedsiębiorstwach
rach_number_s

Jednolity Plik Kontrolny w małych i średnich przedsiębiorstwach

  • 2016-12-08
  • Jadwiga Wojtas

Duże firmy wywiązują się już z obowiązku obsługi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obecnie ponad 6000 największych przedsiębiorstw w Polsce przesyła co miesiąc do Ministerstwa Finansów pliki VAT_JPK. Teraz przyszła kolej na następną, o wiele większą, ale i na ogół słabszą kadrowo grupę firm. Od 1.01.2017 r. obowiązek ten obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Podpowiadamy, jak się przygotować do jego wypełnienia.

Wprowadzenie JPK – jak wiadomo – nastąpiło drogą uchwalenia 10.09.2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1649). O JPK mówi nowo dodany art. 193a § 1 Op, który brzmi: W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2 wskazującej rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Od 1.07.2016 r. obowiązki z tym związane nałożono na największe firmy. Docelowo (od 1.07.2018 r.) będą one dotyczyć wszystkich podmiotów prowadzących księgi przy użyciu programów komputerowych (a więc także firm średnich, małych i mikro).

Kolejną ustawą, z 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 846), zobowiązano przedsiębiorstwa do systematycznego (comiesięcznego) przekazywania do Ministerstwa Finansów danych z prowadzonej komputerowo ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (VAT­_JPK). Jak wynika z art. 82 § 1b Op osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy (…) o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Od 1.07.2016 r. obowiązek ten ciąży na dużych firmach, 1.01.2017 r. VAT_JPK wdrożą MSP, a 1.01.2018 r. – firmy mikro.

Czy MSP są gotowe na e-kontrole

Świadomość obowiązku przygotowania się do e-kontroli, a więc uczynienia zadość ew. żądaniu organów podatkowych przedstawienia w formie elektronicznej wyciągu z kont księgowych jest wśród przedsiębiorców niska, a wiedza o tym, czym jest JPK pod względem merytorycznym czy technicznym – jeszcze mniejsza. Warto zatem przypomnieć, o czym mowa.

Otóż JPK to „urządzenie” informatyczne, wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w toku prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających, w tym także tzw. krzyżowych kontroli ujęcia tych samych faktur przez dostawców i odbiorców. Innymi słowy JPK zakłada przekazanie do organów podatkowych zbioru danych pochodzących bezpośrednio z prowadzonych przez podatników ksiąg i ewidencji przy pomocy systemów IT. Dane mają standaryzowaną formę (schemat XML), co umożliwia organom ich łatwą analizę.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca czy jego księgowy lub biuro rachunkowe zamiast drukować zestawienia czy przynosić segregatory z dokumentami do kontroli, będą na żądanie organu (bądź systematycznie) dostarczać dane w formie elektronicznej, przy czym dane te mają być możliwe do odczytania przez system, który dla kontroli podatnik&oacut

b
rach_number_e

Przeczytaj również: