Rachunkowość - Zaliczki na podatek dochodowy w 2016 r.
rach_green_s

podatki dochodowe Zaliczki na podatek dochodowy w 2016 r.

Przedsiębiorcy mogą nadal obliczać i wpłacać zaliczki miesięczne na CIT i PIT w dwojaki sposób: od faktycznie uzyskanego dochodu lub w formie uproszczonej (w stałej wysokości w całym roku).

Zaliczki od faktycznie osiągniętego dochodu ustala się zasadniczo co miesiąc w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 updop i art. 44 ust. 3 updof).

Oblicza się je i wpłaca według obowiązujących stawek podatkowych, tj. w wysokości:

● podatnicy CIT – 19% podstawy opodatkowania,

● podatnicy PIT:

– rozliczający się według skali podatkowej – 18% bądź 32% podstawy opodatkowania,

­– płacący podatek liniowy (na podstawie art. 19c updof) – 19% podstawy opodatkowania (dochodu osiągniętego od początku roku).

Rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy zaliczki w tej formie mogą także wpłacać kwartalnie (art. 25 ust. 1b updop i art. 44 ust. 3g updof);

Zaliczki w formie uproszczonej (bez obliczania rzeczywiście osiągniętego dochodu na koniec każdego miesiąca) wpłaca się w równych wielkościach w całym 2016 r. (art. 25 ust. 6 updop i art. 44 ust.6b updof). Z tej formy rozliczenia mogą korzystać podatnicy CIT i PIT osiągający dochody z działalności gospodarczej opodatkowane zarówno według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 updof), jak i jednolitą stawką liniową (art. 30c updof). Zaliczki te wpłaca się co miesiąc w wysokości:

● 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2014 r. (złożonym w 2015 r.), lub

● 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej bądź 19% liniowej stawki od dochodu wykazanego odpowiednio w zeznaniu PIT-36 bądź PIT-36L za 2014 r. (złożonym w 2015 r.).

Jeśli w zeznaniu za 2014 r. nie wykazano podatku należnego lub – w przypadku podatników PIT – dochodu z działalności gospodarczej, bądź dochód ten nie przekracza kwoty, powodującej obowiązek zapłaty podatku (poniżej 3089 zł), trzeba odnieść się do zeznania sprzed 2 lat (za 2013 r.).

Wybór sposobu rozliczania zaliczek należy do podatnika. Decyzję w tej sprawie należy podjąć najpóźniej w terminie płatności zaliczki za pierwszy miesiąc roku podatkowego (powiadamiając o niej pisemnie właściwy US). Jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy stosowne zawiadomienie na 2016 r. należy złożyć do 22.02.2016 r. (20 i 21.02. to sobota i niedziela). Zawiadomienie nie jest konieczne, gdy podatnik pozostaje przy dotychczasowym sposobie rozliczenia.

W terminie tym można zrezygnować z opłacania zaliczek obliczanych od faktycznie osiągniętego dochodu na koniec okresu na korzyść formy uproszczonej (zaliczki w stałej wysokości w całym roku) i odwrotnie – gdy podatnik opłacał dotychczas zaliczki uproszczone, ma prawo powrócić do ustalania ich na podstawie faktycznego dochodu. Można też zmienić częstotliwość wpłaty zaliczek – z miesięczne na kwartalną i odwrotnie (co nie dotyczy jednak zaliczek uproszczonych, bo te zawsze płatne są miesięcznie).

Zmiana sposobu opłacania zaliczek, wymaga wnikliwej oceny zasadności tej decyzji. Jeżeli bowiem prognozowany wynik finansowy (dochód podatkowy) na 2016 r. w stosunku do uzyskanego za 2014 r. obniży się, to korzystniej jest zrezygnować z zaliczek uproszczonych i przejść na zaliczki opłacane na podstawie faktycznego dochodu. Za taką decyzją przemawiać może także likwidacja od 2016 r. obowiązku korekty (zmniejszenia) kosztów podatkowych o zobowiązania nieopłacone w wyznaczonych ustawowo terminach płatności (o ile wybierając w poprzednich latach zaliczki uproszczone kierowano się brakiem obowiązku dokonywania takiej korekty w trakcie roku).

W odwrotnym przypadku (poprawy wyniku), korzystniejsze będą zaliczki opłacane w formie uproszczonej, ustalone na bazie podatku należnego (dochodu) wykazanego w zeznaniu podatkowym za 2014 r.

Zaliczki miesięczne (także kwartalne) na podatek dochodowy obliczane są przez podatników i wpłacane do właściwego US bez wezwania, tak – jak dotychczas – bez składania deklaracji podatkowych.

Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym zaliczkę za grudzień (inny ostatni miesiąc roku podatkowego – co dotyczy podatników CIT, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym) wpłaca się w terminie do 20 stycznia (20. dnia pierwszego miesiąca) następnego roku podatkowego. Zaliczki kwartalne są natomiast opłacane do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który zaliczka jest wpłacana. Zaliczkę za ostatni kwartał wpłaca się w terminie do 20 stycznia (20. dnia pierwszego miesiąca) następnego roku podatkowego (art. 25 ust. 1c updop i art. 44 ust. 6 updof).

Taki sposób obliczania miesięcznych zaliczek i ich wpłaty na rachunek właściwego US obowiązuje podatników CIT i PIT za wszystkie miesiące roku podatkowego, w tym także i za grudzień (IV kwartał), przy czym podatnicy PIT faktyczną kwotę zaliczki podlegającą wpłacie zmniejszają o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym miesiącu.

 

Edward Kosakowski

doradca podatkowy, biegły rewident

b
rach_green_e

Przeczytaj również: