Rachunkowość - Opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości od 2017 r. – zmiana czy kontynuacja
rach_number_s

Opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości od 2017 r. – zmiana czy kontynuacja

  • 2016-12-08
  • Maja Fabrowska

16.07.2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej uiew), która wywoła burzliwą dyskusję i ogromne zamieszanie w kwestii zasad opodatkowania takich elektrowni podatkiem od nieruchomości. Pytanie, na które szukają odpowiedzi spółki zajmujące się energetyką wiatrową, brzmi: czy od 1.01.2017 r. nastąpi zmiana dotychczas obowiązujących reguł?

Pojawiła się obawa, że zastosowanie nowych przepisów mogłoby spowodować, że podstawą opodatkowania byłaby cała wartość elektrowni wiatrowej, co w konsekwencji oznaczałoby znaczący wzrost podatku od nieruchomości.

Zamieszanie wokół przepisów uiew jest zupełnie nieuzasadnione. Wskazuje na to dotychczasowe orzecznictwo i praktyka podatkowa, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości powinny podlegać jedynie części budowlane elektrowni wiatrowej, a nie elementy techniczne znajdujące się wewnątrz niej.

W poniższym artykule wyjaśniam, dlaczego – w mojej ocenie – nowe przepisy nie będą powodować zmian w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych z początkiem nowego roku.

Historia sporów o opodatkowanie „części budowlanych” elektrowni wiatrowych

Spór pomiędzy spółkami posiadającymi farmy wiatrowe a organami podatkowymi rozpoczął się przed 2005 r. i dotyczył odmiennego rozumienia poniższych przepisów ustawy Prawo budowlane (Pb) oraz upol, konstruujących definicję budowli.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 upol podatkowi od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 upol budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na podstawie art. 3 pkt 1 lit. b Pb (w brzmieniu obowiązującym do 28.06.2015 r.) obiekt budowlany to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

W świetle art. 3 pkt 3 Pb (w stanie prawnym obowiązującym od 26.09.2005 do 15.07.2016 r.) budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W rozumieniu art. 3 pkt 9 Pb urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i pod śmietniki.

Na tle powyższych przepisów organy podatkowe uporczywie twierdziły, że podstawą opodatkowania elektrowni wiatrowych jest wartość wszystkich elementów – zarówno fundamenty, maszty, jak i pozostałe elementy techniczne (np. generator, transformator), które składają się na całość techniczno-użytkową w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Pb, czyli stanowią obiekt budowlany.

Podatnicy natomiast wywodzili z powyższych przepisów, że podatek od

b
rach_number_e

Przeczytaj również: