Rachunkowość - Prawo i podatki

Prawo i podatki

Podatki 2016 Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT

Od 1.01.2016 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzające obowiązek stosowania przez podatników tzw. prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego. Była już o nich mowa w „Rachunkowości” nr 6/2015. Wracamy do tego tematu, wskazując, kto w praktyce jest obowiązany do ustalania tej wstępnej proporcji i co należy przy tym wziąć pod uwagę. czytaj dalej Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT

Podatki 2016 Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych

Od 01.01.2016 r. doprecyzowano i uszczelniono przepisy ustawy o PCC, a także upol, ograniczając tym samym możliwość obniżania ciężarów podatkowych przez przedsiębiorców. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany w obu ustawach. czytaj dalej Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych

Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT

1.01.2016 r. weszły w życie dość liczne zmiany pojedynczych przepisów regulujących zasady opodatkowania przedsiębiorców. Zostały wprowadzone szeregiem ustaw, często niedotyczących bezpośrednio prawa podatkowego, uchwalanych przez Sejm w trakcie całego 2015 r. czytaj dalej Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT

Korekty kosztów uzyskania przychodu od 1.01.2016 r.

Nie będzie już uciążliwego obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatorów płatniczych. Określono za to zasady korekty kosztów (i przychodów) podatkowych w wyniku otrzymania faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty.

Generalnie rozwiązania te powinny ucieszyć przedsiębiorców, niemniej nowe przepisy mogą budzić wątpliwości co do tego, jaka jest ich relacja do regulacji określających moment potrącenia kosztów. czytaj dalej Korekty kosztów uzyskania przychodu od 1.01.2016 r.

Ograniczenie zwolnienia z CIT dla dywidend od 1.01.2016 r.

Z nowym rokiem weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. klauzulę ograniczenia korzyści w stosunku do zwolnienia dla dywidend, przewidzianego w updop. Mają one uniemożliwić stosowanie zwolnienia tym podatnikom, którzy wykorzystują je do „agresywnego” planowania podatkowego. czytaj dalej Ograniczenie zwolnienia z CIT dla dywidend od 1.01.2016 r.

Refakturowanie usług – skutki podatkowe

W obrocie gospodarczym często dochodzi do tzw. refakturowania usług, którego istotą jest przeniesienie kosztów na faktycznego usługobiorcę. Wiąże się z tym wiele wątpliwości co do skutków podatkowych takiej operacji, zwłaszcza na gruncie VAT. czytaj dalej Refakturowanie usług – skutki podatkowe

Rozliczenie VAT od usług ciągłych – uproszczenie czy komplikacja

Uznanie usługi bądź dostawy za ciągłą umożliwia wykazanie obowiązku podatkowego w VAT w ustalonych terminach płatności. To jednak, czy mamy do czynienia z usługą/dostawą o charakterze ciągłym pozwalającą na zastosowanie takiego uproszczenia, nie zależy od woli stron. Decydują tu obiektywne cechy usługi/dostawy, takie jak niepodzielność i brak możliwości zastosowania innej miary niż upływ czasu. czytaj dalej Rozliczenie VAT od usług ciągłych – uproszczenie czy komplikacja

Działy specjalne produkcji rolnej – zasady opodatkowania

Od 1.01.2016 r. niemała część podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (dspr) będzie się rozliczać z PIT na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują zwykłych przedsiębiorców oraz ustalać dochód na podstawie ksiąg rachunkowych. To dobra okazja, by przedstawić opodatkowanie dspr w sposób przekrojowy, także na gruncie updop oraz ustawy o VAT. czytaj dalej Działy specjalne produkcji rolnej – zasady opodatkowania

podatki Aport komercjalizowanej własności intelektualnej – problemy praktyczne

Wprowadzone blisko rok temu przepisy updop dotyczące komercjalizacji własności intelektualnej (kwi) miały na celu ułatwienie placówkom naukowym (np. instytutom badawczym) czerpania zysków z prowadzonych przez nie prac badawczych. Stosowanie tych regulacji budzi jednak istotne wątpliwości dotyczące ustalenia kosztów uzyskania przychodu. czytaj dalej Aport komercjalizowanej własności intelektualnej – problemy praktyczne

podatki i prawo gospodarcze Usługi budowlane wykonywane poza granicami Polski na rzecz polskiego podatnika

Podatnik VAT świadczy usługi budowlane na terytorium Niemiec (jako podwykonawca). Są one realizowane na zlecenie innej polskiej firmy budowlanej (generalnego wykonawcy), która prowadzi budowę obiektu handlowego na rzecz niemieckiego inwestora (podatnika podatku od wartości dodanej). czytaj dalej Usługi budowlane wykonywane poza granicami Polski na rzecz polskiego podatnika

podatki i prawo gospodarcze Usługi dostarczania e-mailowych raportów o cenach energii – miejsce opodatkowania VAT

Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) nabywa od podmiotów zagranicznych (firmy mające siedzibę działalności gospodarczej w państwach UE i państwach trzecich) usługi dostarczania raportu o cenach energii (e-mailowo) oraz dostępu on-line do cen surowców na świecie. Usługodawcy nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z kolei spółka nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską. czytaj dalej Usługi dostarczania e-mailowych raportów o cenach energii – miejsce opodatkowania VAT

PIT Nieujawnione dochody nowe reguły opodatkowania

Od 1.01.2016 r. będą obowiązywać nowe zasady opodatkowania tzw. ukrytych przychodów osób fizycznych. Zostały one wprowadzone na skutek orzeczenia o niekonstytucyjności obecnych przepisów w tym zakresie.

Korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest to, że jeśli w postępowaniu zostanie ustalone źródło pochodzenia zgłoszonego wcześniej organom podatkowym dochodu, to będzie on opodatkowany na zasadach
i według stawki właściwej dla tego źródła, a nie sankcyjnym 75% podatkiem.

Wątpliwości budzi przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika, od którego wymaga się wskazania źródeł pochodzenia majątku zgromadzonego w całym okresie pracy czy działalności zarobkowej. czytaj dalej Nieujawnione dochody nowe reguły opodatkowania

Zaliczki na dostawę przenośnego sprzętu elektronicznego

Kto powinien opodatkować zaliczkę? Jak należy postąpić, jeżeli przed realizacją zamówienia kontrahent zrezygnuje z jego części i wartość transakcji okaże się niższa niż 20 000 zł? czytaj dalej Zaliczki na dostawę przenośnego sprzętu elektronicznego

Rozliczenie przedpłaty na złom w procedurze odwrotnego obciążenia

Kiedy powinna rozliczać VAT, jeśli wpłaca 100% zaliczki za nabywane towary? W miesiącu wpłaty zaliczki, otrzymania faktury zaliczkowej czy też otrzymania towarów wraz z fakturą końcową? czytaj dalej Rozliczenie przedpłaty na złom w procedurze odwrotnego obciążenia

Jaka stawka VAT dla dostawy działki wraz z fundamentami pod budowę domu

Spółka z o.o. jest właścicielem gruntu (działki budowlanej). W 2014 r.
otrzymała pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (o powierzchni nieprzekraczającej
300 m2). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę jedynie takiego budynku. Po wykonaniu fundamentów (jesienią 2014 r.) spółka z przyczyn ekonomicznych wstrzymała dalsze prace budowlane. Obecnie zamierza sprzedać grunt z rozpoczętą inwestycją. Naniesienia na gruncie w postaci rozpoczętych fundamentów budynku mieszkalnego stanowią dostateczne zaawansowanie robót, aby taki budynek powstał. Z dokumentów sprzedaży będzie jednoznacznie wynikało, że przedmiotem sprzedaży jest budynek mieszkalny o symbolu PKOB 111 i powierzchni nieprzekraczającej 300 m2, którego budowa będzie kontynuowana przez nabywcę wraz z działką.

Czy do tej sprzedaży można zastosować stawkę 8% VAT? czytaj dalej Jaka stawka VAT dla dostawy działki wraz z fundamentami pod budowę domu

Orzecznictwo

Orzecznictwo podatkowe - Podatek dochodowy Zapłacone przez płatnika zaległe składki ZUS, także w części należnej od ubezpieczonego, nie są dla tego ostatniego przychodem

– wyrok NSA z 27.10.2015 r. (II FSK 1891/13)

Z uzasadnienia: Sedno sporu wiąże się z rozstrzygnięciem problemu, czy wobec wadliwego zaniżania przez spółkę podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, należnych od wynagrodzeń wypłacanych w przeszłości zatrudnionym ... czytaj dalej Zapłacone przez płatnika zaległe składki ZUS, także w części należnej od ubezpieczonego, nie są dla tego ostatniego przychodem

Orzecznictwo podatkowe - Podatek dochodowy Korekty przychodów i kosztów należy dokonywać wstecz

– wyrok NSA z 3.11.2015 r. (II FSK 1861/13)

Teza: Faktura korygująca przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 12 ust. 3 updop, oraz faktura korygująca koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, wskazane w art. 15 ust. 4d updop, zmienia rozliczenia przychodów i kosztów w odniesieniu do okresu, w którym korygowana faktura (pierwotna) wprowadzona została do samoobliczenia podatku. czytaj dalej Korekty przychodów i kosztów należy dokonywać wstecz

Orzecznictwo podatkowe - Podatek dochodowy Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez spółkę z o.o. z tytułu wniesienia przez wspólników dopłat nie jest dla niej kosztem uzyskania przychodów

– wyrok NSA z 3.09.2015 r. (II FSK 1581/13)

Z uzasadnienia: Skoro dopłaty zostały na mocy art. 12 ust. 4 pkt 11 updop wyłączone z przychodów uwzględnianych przy wyliczeniu dochodu (art. 7 ust. 2 updop), to poniesione w związku z ich wniesieniem wydatki nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop jako koszty bezpośrednio związane z przychodami. Nie można także uznać ich za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Po pierwsze dlatego, że pozostają one w bezpośrednim związku z konkretnym świadczeniem, które jest neutralne podatkowo i nie jest zaliczane do przychodów przy obliczaniu dochodu podatkowego. czytaj dalej Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez spółkę z o.o. z tytułu wniesienia przez wspólników dopłat nie jest dla niej kosztem uzyskania przychodów

Orzecznictwo podatkowe - VAT Faktura dokumentująca większą dostawę niż faktycznie otrzymana przez nabywcę nie jest podstawą do odliczenia VAT

‒ wyrok NSA z 13.10.2015 r. (I FSK 940/14)

Teza: Jeśli zostanie obiektywnie stwierdzone, że pomiędzy faktycznymi a zafakturowanymi dostawami towarów istnieją rozbieżności, faktury te w zakresie, w jakim stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, w części dotyczącej tych czynności, nie dają nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT. czytaj dalej Faktura dokumentująca większą dostawę niż faktycznie otrzymana przez nabywcę nie jest podstawą do odliczenia VAT

Orzecznictwo podatkowe - Ordynacja podatkowa Podatnik nie płaci odsetek za zwłokę w razie przedłużającego się postępowania organów I instancji

‒ uchwała NSA z 26.10.2015 r. (I FPS 2/15)

Teza: Art. 54 § 3 Op należy tak rozumieć, że w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, termin 3-miesięczny, o którym mowa w art. 54 § 1 pkt 7 Op, należy liczyć – sumując czasookresy trwania postępowania przed organem I instancji – od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji. czytaj dalej Podatnik nie płaci odsetek za zwłokę w razie przedłużającego się postępowania organów I instancji

Co nowego w prawie - styczeń 2016

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 r.; Rachunkowość w domach maklerskich; Skonsolidowane sprawozdania; Rachunkowość w jednostkach budżetowych; Trudniej o ulgę w PFRON; Uśpione rachunki bankowe i rejestr kont; Odpowiedzialność podatkowa w stowarzyszeniach; Podmioty powiązane i odsetki... czytaj dalej Co nowego w prawie - styczeń 2016